Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 2. jūnija noteikumus Nr. 386 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasībām, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.593

Rīgā 2003.gada 28.oktobrī (prot. Nr.56, 29.§)
Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudes (sertifikācijas eksāmena) un attiecīga profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas (turpmāk — sertifikācija) kārtību, kā arī prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā.

2. Sporta speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikātu (turpmāk — sertifikāts) izsniedz uz pieciem gadiem.

3. Sertifikāciju un sertifikāta atkārtotu izsniegšanu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk — resertifikācija) veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk — komisija) septiņu personu sastāvā. Komisijas nolikumu un sastāvu apstiprina izglītības un zinātnes ministrs. Komisija darbojas atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2003 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 24.02.2004. noteikumiem Nr. 103)

4. Lai atzītu ārvalstīs iegūtos sporta izglītības un kvalifikācijas dokumentus, komisija izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām.

5. Sporta speciālistam, kura ārvalstīs iegūtā sporta izglītība un kvalifikācija ir atzīta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sertifikātu izsniedz bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

II. Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība

6. Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk — sertificējamais sporta speciālists), iesniedz komisijai:

6.1. rakstisku iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un amats, sporta veids;

6.2. dokumentu kopijas par iegūto izglītību un apgūtajām tālākizglītības programmām, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātus norakstus;

6.3. profesionālās darbības pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem;

6.4. izziņu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

6.5. kvīti, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 14.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem;

6.6. divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm).

7. Sporta speciālists ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas par augstākās pedagoģiskās izglītības sportā programmas apguvi (turpmāk — resertificējamais sporta speciālists) iesniedz komisijai:

7.1. rakstisku iesniegumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un amats, sporta veids;

7.2. dokumentu kopijas par sertifikāta derīguma laikā apgūtajām profesionālās pilnveides izglītības programmām ne mazāk kā 60 stundu apjomā, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātus norakstus;

7.3. profesionālās darbības pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem;

7.4. izziņu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

7.5. kvīti, kas apliecina, ka veikta samaksa par šo noteikumu 14.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem.

8. Sporta speciālists, kurš izglītību un kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, iesniedz komisijai:

8.1. atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam noformētu iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai;

8.2. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

8.3. izziņu par profesionālo pieredzi un kvalifikācijas līmeni, kuru izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā sporta speciālists veicis savu profesionālo darbību;

8.4. kvīti, kas apliecina samaksu par šo noteikumu 14.punktā minētajiem maksas pakalpojumiem;

8.5. izziņu par veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;

8.6. divas fotogrāfijas (2,5 x 3,5 cm).

9. Komisija:

9.1. apstiprina sertifikācijas eksāmena prasības;

9.2. pieņem šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā minētos dokumentus un ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms sertifikācijas eksāmena paziņo sertificējamam sporta speciālistam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu, programmu un vērtēšanas sistēmu;

9.3. pieprasa sertificējamā sporta speciālista norādītā sporta veida (darbības jomas) sporta federācijas rakstisku atzinumu vai, ja attiecīgajā sporta veidā (darbības jomā) nav sporta federācijas, Latvijas Sporta federāciju padomes rakstisku atzinumu par sporta speciālista atbilstību sporta veidam (darbības jomai) izvirzītajām prasībām;

9.4. izveido sertifikācijas eksāmenu komisijas un apstiprina to darbības kārtību;

9.5. apstiprina sertifikācijas eksāmenu rezultātus;

9.6. septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena nosūta sertificējamam sporta speciālistam informāciju par tā rezultātiem;

9.7. pieņem lēmumu par kategorijas piešķiršanu sertificējamam sporta speciālistam vai par sertifikācijas atteikšanu;

9.8. sagatavo un izsniedz sertificētam (resertificētam) sporta speciālistam sertifikātu un apliecību;

9.9. veic resertifikāciju saskaņā ar resertificējamā sporta speciālista iesniegumu;

9.10. izsniedz attiecīgā sertifikāta vai apliecības dublikātu;

9.11. anulē sertifikātus;

9.12. veido un uztur elektronisku sertificēto sporta speciālistu reģistru;

9.13. izskata sporta speciālista sūdzību par sertifikācijas eksāmena norisi, vērtējumu un sertifikācijas eksāmena komisijas sastāvu un pieņem attiecīgu lēmumu;

9.14. izskata un izvērtē saņemtos priekšlikumus par sertifikāta anulēšanu, un pieņem attiecīgu lēmumu;

9.15. ne retāk kā divas reizes gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā internetā sertificēto sporta speciālistu sarakstu un to sporta speciālistu sarakstu, kuriem sertifikāti anulēti.

10. Komisijai ir pienākums triju mēnešu laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas izsniegt sertificējamam sporta speciālistam sertifikātu vai lēmumu par sertifikāta izsniegšanas atteikšanu.

11. Sertifikātu un apliecību noformē atbilstoši šo noteikumu 1. un 2.pielikumam.

12. Komisijas vadītājs sertifikātu apstiprina ar parakstu un Izglītības un zinātnes ministrijas zīmogu.

13. Komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija.

14. Sporta speciālista profesionālo zināšanu pārbaude, sertifikāta un apliecības noformēšana un reģistrēšana ir maksas pakalpojumi. Izdevumus par minētajiem pakalpojumiem sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists šādā apmērā:

14.1. sporta speciālista profesionālo zināšanu pārbaude, sertifikāta un apliecības izgatavošana, noformēšana un reģistrēšana — 12 latu;

14.2. sertifikāta un apliecības dublikāta izgatavošana — 6 lati;

14.3. atkārtota sporta speciālista profesionālo zināšanu pārbaude, ja pēc sertifikācijas atteikuma sertificējamais sporta speciālists sešu mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniedz komisijai atkārtotu iesniegumu, — 6 lati;

14.4. sporta speciālista resertifikācija — 6 lati.

III. Prasības sporta speciālistam

15. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā, bet sertifikāts nav nepieciešams. Citām personām, kuras īsteno sporta interešu izglītības programmas, nepieciešams sertifikāts.

16. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstākās pedagoģiskās izglītības sportā programmas apguvi, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas. Sertifikāciju minētais speciālists pirmo reizi kārto piektajā gadā pēc diploma iegūšanas atbilstoši resertifikācijai izvirzītajām prasībām.

17. Sporta darbinieks, kurš īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, vada sporta treniņus (nodarbības) vai darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo vai metodisko darbu, uzskatāms par sporta speciālistu, ja viņš ir ieguvis sertifikātu (izņemot šo noteikumu 15. un 16.punktā minētās personas).

18. Sertifikācija paredz triju kategoriju sertifikātus:

18.1. A kategorijas sertifikāts;

18.2. B kategorijas sertifikāts;

18.3. C kategorijas sertifikāts.

19. Komisija A kategorijas sertifikātu piešķir personai, kuras darba stāžs trenera amatā ir vismaz pieci gadi, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, saņēmusi attiecīgās sporta federācijas vai Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu, pēdējo piecu gadu laikā apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmas ne mazāk kā 100 stundu apjomā un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

20. Komisija B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, saņēmusi attiecīgās sporta federācijas vai Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

21. Komisija C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kurai ir vidējā izglītība, kura saņēmusi attiecīgās sporta federācijas vai Latvijas Sporta federāciju padomes atzinumu, pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas ne mazāk kā 320 stundu apjomā, kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā, un nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

22. Sporta speciālistam, kurš kvalifikāciju ir ieguvis ārvalstīs, šo noteikumu 19., 20. un 21.punktā minētās prasības ir uzskatāmas par izpildītām, ja viņa iesniegumam par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir pievienoti apliecinājumi par līdzvērtīgu prasību izpildi, kurus izsniegušas tās valsts kompetentās institūcijas, kurā viņš ir veicis savu profesionālo darbību. 

IV. Sporta speciālistu resertifikācija

23. Resertifikāciju komisija veic, izskatot resertificējamā sporta speciālista iesniegumu, kam pievienots pārskats par profesionālo darbību un sertifikāta derīguma laikā apgūtajām profesionālās pilnveides izglītības programmām ne mazāk kā 60 stundu apmērā.

24. Ja komisija akceptē šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, komisija resertificējamam sporta speciālistam piešķir sertifikātu bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

25. Ja komisija neakceptē šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus un resertifikācija tiek atteikta, resertificējamam sporta speciālistam tiek nosūtīts motivēts atteikums, un viņam ir tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu.

26. Ja sporta speciālists B vai C kategorijas sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas kategorijas sertifikāta saņemšanai, resertifikācijā viņam tiek piešķirts augstākas kategorijas sertifikāts. 

V. Sertificējamā (resertificējamā) sporta speciālista tiesības

27. Sertificējamam (resertificējamam) sporta speciālistam ir tiesības:

27.1. saņemt sertifikācijas eksāmena programmu;

27.2. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena norises vietu un laiku un kārtot sertifikācijas eksāmenu ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pēc iesnieguma iesniegšanas;

27.3. iepazīties ar sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un septiņu dienu laikā pēc eksāmena kārtošanas saņemt informāciju par tā rezultātiem;

27.4. ja sertifikācija atteikta, sešu mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas iesniegt komisijai atkārtotu iesniegumu, veicot šo noteikumu 14.3.apakšpunktā minēto samaksu;

27.5. saņemt informāciju par resertifikācijas iesnieguma izskatīšanas rezultātu ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas;

27.6. iesniegt komisijā sūdzību par sertifikācijas eksāmena komisijas sastāvu un lūgt izveidot jaunu sertifikācijas eksāmena komisiju;

27.7. saņemt informāciju par eksāmenu komisijas sastāvu un iesniegt komisijā sūdzību par sertifikācijas eksāmena norisi vai vērtējumu;

27.8. komisijas lēmumu par sertifikāciju, resertifikāciju vai sertifikāta anulēšanu trīsdesmit dienu laikā pēc tā saņemšanas apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā;

27.9. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

VI. Sertifikāta anulēšanas kārtība

28. Sertifikātu var anulēt, ja sporta speciālists pārkāpis sporta nozari regulējošos normatīvos aktus vai sporta ētikas normas.

29. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu komisijā var iesniegt:

29.1. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde;

29.2. Latvijas Sporta federāciju padome;

29.3. sporta federācija;

29.4. iestāde, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.

30. Sertifikātu anulē komisija, pieņemot attiecīgu lēmumu mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas.

31. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu komisija piecu darbdienu laikā rakstiski paziņo:

31.1. sporta speciālistam;

31.2. priekšlikuma iesniedzējam;

31.3. iestādei, kurā strādā sertificētais sporta speciālists.

32. Sporta speciālists sertifikātu un apliecību nodod komisijai piecu darbdienu laikā no paziņojuma par sertifikāta un apliecības anulēšanu izsūtīšanas dienas.

VII. Noslēguma jautājumi

33. Noteikumu III nodaļa stājas spēkā:

33.1. attiecībā uz C kategorijas sporta speciālistiem — ar 2005.gada 1.septembri;

33.2. attiecībā uz B kategorijas sporta speciālistiem — ar 2006.gada 1.septembri;

33.3. attiecībā uz A kategorijas sporta speciālistiem — ar 2007.gada 1.septembri.

34. Sporta darbinieks, kurš šo noteikumu spēkā stāšanās dienā īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, vada sporta treniņus (nodarbības) vai darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo vai metodisko darbu, iesniegumu sertifikāta saņemšanai iesniedz komisijā ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.septembrim.

35. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.septembri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 89/48/EEC, 92/51/EEC un 2001/19EC.

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 28. oktobra
noteikumiem Nr.593

1-593 COPY.GIF (49269 bytes)

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
2. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 28. oktobra
noteikumiem Nr.593

2-593 COPY.GIF (52580 bytes)

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sporta speciālistu sertifikācijas kārtība un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 593Pieņemts: 28.10.2003.Stājas spēkā: 01.09.2004.Zaudē spēku: 01.03.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 31.10.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
80582
{"selected":{"value":"01.09.2004","content":"<font class='s-1'>01.09.2004.-28.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2004","iso_value":"2004\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2004.-28.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.09.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)