Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Labklājības ministrijas rīkojums Nr.170

Rīgā 2000.gada 6.jūnijā

Par grozījumiem Profesiju klasifikatorā

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumu Nr.222
"Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" 9.7.apakšpunktu

Apstiprināt grozījumus ar Labklājības ministrijas 1998.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.246 "Par Profesiju klasifikatora apstiprināšanu" ("Latvijas Vēstnesis", 1998, 299./304., 308./312.nr.; 1999, 190., 386./387.nr.) apstiprinātajā Profesiju klasifikatorā (pielikums).

Labklājības ministrs A.Požarnovs

Grozījumi Profesiju klasifikatorā

1. Aizstāt 1.tabulas "Profesiju klasifikācijas grupu hierarhija un skaits" 5.pamatgrupā atsevišķās grupas skaitli "23" ar skaitli "24", bet atsevišķo grupu kopsummā skaitli "400" ar skaitli "401".

2. Aizstāt 232.mazās grupas nosaukumu "Vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji" ar nosaukumu "Vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotāji".

3. Izteikt 232.mazās grupas aprakstu šādā redakcijā:

"Šīs mazās grupas darbinieki pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu aroda, profesionālo, vispārējo vai speciālo vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī īsteno profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas."

4. Papildināt 232.mazās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumus aiz vārdiem "izstrādāt mācību un arodizglītības," ar vārdiem "profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības".

5. Aizstāt 2320.atsevišķās grupas nosaukumu "Vidējās izglītības mācību iestāžu skolotāji" ar nosaukumu "Vidējās izglītības un profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotāji".

6. Aizstāt 244.mazās grupas kvalifikācijas pamatprasību aprakstā vārdus "Izglītība: augstākā akadēmiskā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds." ar vārdiem "Izglītība: augstākā akadēmiskā un/vai augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos zinātniskais grāds.".

7. Izteikt 2446.atsevišķās grupas aprakstu un profesionālās darbības pamatuzdevumus šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas darbinieki organizē vai sniedz sociālos pakalpojumus, lai uzlabotu atsevišķu indivīdu, ģimeņu, grupu vai sabiedrības kopumā sociālās funkcionēšanas spējas.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt klienta problēmu risināšanas procesu kopīgi ar klientu un citiem iesaistītiem speciālistiem; plānot sociālos resursus dažādās organizācijās, iestādēs, mobilizēt un organizēt tos; pārstāvēt klienta tiesības citās institūcijās; novērtēt sociālo pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju vajadzībām un pieejamību, plānot un attīstīt tos; organizēt sociālos pakalpojumus personām ar speciālām vajadzībām un mazaizsargātām iedzīvotāju grupām; organizēt un veikt profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos; analizēt sociālo problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai; vadīt citus darbiniekus."

8. Papildināt 342.mazās grupas aprakstu aiz vārdiem "lūguma," ar vārdiem "konsultē klientus pēc apģērba etiķetes standartiem,".

9. Papildināt 342.mazās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumus aiz vārdiem "produkcijas pārdošanai;" ar vārdiem "sniegt konsultācijas klientiem izvēloties etiķetes apģērbu; sekot jaunām modes tendencēm, pilnveidot savas zināšanas un sadarboties ar apģērbu māksliniekiem - dizaineriem, krāsu stilistiem;".

10. Papildināt 3429.atsevišķās grupas aprakstu aiz vārdiem "produkcijas pārdošanu," ar vārdiem "konsultē klientus pēc apģērba etiķetes standartiem.".

11. Papildināt 3429.atsevišķās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumus aiz vārdiem "veidā un laikā;" ar vārdiem "mācēt pareizi redzēt proporcionālas attiecības starp apģērbiem: žakete - svārki, žakete - bikses un precīzi noteikt pareizas proporcijas, pareizu savstarpējo toņu gammu individuāli katram klientam, izvēloties etiķetes apģērbu; sadarboties ar apģērba māksliniekiem - dizaineriem, krāsu stilistiem;".

12. Izteikt 346.mazās grupas aprakstu, profesionālās darbības pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības šādā redakcijā:

"Šīs mazās grupas darbinieki sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem problēmu risināšanas procesā, kā arī sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt atsevišķiem indivīdiem, ģimenēm un grupām personīgo un sociālo problēmu risināšanā; vākt informāciju par klientu vajadzībām un konsultēt viņu tiesību un pienākumu jautājumos; sniegt, novērtēt un pilnveidot sociālās palīdzības pakalpojumus, tai skaitā materiālo palīdzību, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju; atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas; spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi; klienta interesēs organizēt un mobilizēt resursus; pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās; veikt profilaktisko sociālo darbu; rehabilitācijas jomā stabilizēt, atjaunot vai uzlabot personas spēju pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas viņam traucē integrēties sabiedrībā; vadīt citus darbiniekus.

Kvalifikācijas pamatprasības

Jāzina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskie pamati; risināmās problēmas gan teorētiska, gan uz praktiskiem pētījumiem balstīta izpratne; sociālā darba process; sociālā darba formas un metodes; likumdošana sociālajos jautājumos, citi normatīvie akti;

Jāprot: veidot kontaktu ar klientu; pielietot sociālā darba prasmes un metodes; noteikt problēmu un tās risināšanas fāzes; motivēt klientu pārmaiņām; risināt konfliktsituācijas; pielietot praksē teorētiskās zināšanas; sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem; novērtēt savu darbu;

Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par profesionālās ētikas ievērošanu;

Izglītība: augstākā profesionālā izglītība, atsevišķos gadījumos vidējā profesionālā izglītība."

13. Papildināt 512.mazās grupas aprakstu aiz vārdiem "saimniecību" ar vārdiem "pārvalda tiem nodotās ēkas, būves un tām piegulošo teritoriju,".

14. Papildināt 512.mazās grupas profesionālās darbības pamatuzdevumus aiz vārdiem "viņu darbu" ar vārdiem "veikt un organizēt to darbu izpildi, kas saskaņā ar dzīvojamo telpu īres un nedzīvojamo telpu nomas līgumiem veicami izīrētājam-iznomātājam;".

15. Papildināt 512.mazās grupas atsevišķo grupu uzskaitījumu ar jaunu grupu 5124 "Namu pārziņi".

16. Papildināt 512.mazo grupu ar atsevišķo grupu šādā redakcijā:

"5124.atsevišķā grupa

Namu pārziņi

Šīs atsevišķās grupas darbinieki pārvalda tiem nodotās ēkas, būves, un tām piegulošo teritoriju. Darbs notiek uzņēmuma vadības vadībā.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- veikt un organizēt to darbu izpildi, kas saskaņā ar dzīvojamo telpu īres un nedzīvojamo telpu nomas līgumiem veicami izīrētājam-iznomātājam; veikt ēku apsaimniekošanu, organizēt ēku un tām piegulošo teritoriju sanitāro apkopi, organizēt iekšējo inženiertīklu avāriju lokalizāciju, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; organizēt teritorijas labiekārtošanu tai atvēlēto līdzekļu robežās; organizēt rēķinu piegādi īrniekiem un nomniekiem, sekmēt maksājumu iekasēšanu, sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām; izvēlēties darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi, kontrolēt darba drošības un citu noteikumu ievērošanu; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, sniegt atbildes uz tiem; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.

Šīs grupas profesijas:

17. Izteikt 5133.atsevišķās grupas aprakstu un profesionālās darbības pamatuzdevumus šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas darbinieki aprūpē klientus mājās, kā arī pavada klientu ārpus mājas, nodrošinot viņam nepieciešamo palīdzību.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- palīdzēt klientiem apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties; apmainīt gultas veļu; pasniegt ēdienu un, ja nepieciešams, pabarot klientus; izraudzīt medikamentu lietošanu; pavadīt klientu dažādu institūciju un pasākumu apmeklēšanas laikā; novērot klientu veselības stāvokli un informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālo darbinieku, veikt citus līdzīga satura uzdevumus."

18. Izslēgt no 5133.atsevišķās grupas profesijas "5133 03 aprūpētājs (mājas)" nosaukuma vārdu "(mājas)".

19. Papildināt Profesiju klasifikatoru ar šādiem amatiem un profesijām ar atbilstošiem kodiem:

5124 01 Namu pārzinis"
"2221 89 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS
2221 90 Bērnu KARDIOLOGS
2320 08 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS
2320 09 Profesionālās ievirzes interešu izglītības SKOLOTĀJS
2446 08 Sociālais DARBINIEKS
2446 09 Vecākais sociālais DARBINIEKS
3429 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS
3460 13 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem
3460 14 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem
3460 15 Sociālais DARBINIEKS darbam ar minoritātēm
3460 16 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām
3460 17 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas
iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm
3460 18 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar speciālām vajadzībām
3460 19 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs"
20. Svītrot no Profesiju klasifikatora šādus amatus un profesijas ar atbilstošiem kodiem:
"2446 02 Patronāžas MĀSA
2446 03 Bērnu patronāžas MĀSA
2446 04 Ģimenes patronāžas MĀSA
2446 05 Sociālās aprūpes patronāžas MĀSA
2446 06 Sociālais APRŪPĒTĀJS
2446 07 Sociālais REHABILITĒTĀJS
3460 02 Sociālās aprūpes patronāžas MĀSA
3460 09 AIZGĀDNIS
3460 10 AUDZINĀTĀJS"

Darba departamenta direktore I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Profesiju klasifikatorā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Labklājības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 170Pieņemts: 06.06.2000.Stājas spēkā: 06.06.2000.Zaudē spēku: 09.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 223/225, 14.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
8005
06.06.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)