Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

 

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt visā likumā vārdu "memorands" (attiecīgā locījumā), izņemot pārejas noteikumu 3.punktu.

2. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) vērtspapīrs - dokuments, kas apliecina emitenta saistību pret dokumenta valdītāju;";

aizstāt 2.punktā vārdus "skripturāla iegrāmatojuma veidā" ar vārdiem "kā ieraksts likumā noteiktajā veidā";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) vērtspapīru sērija - vērtspapīru kopums, kuru veido visi vienā emisijā izlaisti savstarpēji atvietojami vērtspapīri;";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) emitents - persona, kas izlaiž vērtspapīrus savā vārdā;";

papildināt 18.punktu pēc vārda "darījumus" ar vārdiem "ar vērtspapīriem";

izslēgt 19.punktā vārdus "licencēta brokeru";

izslēgt 20.punktu;

izslēgt 26.punktu;

izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27) vērtspapīru tirgus dalībnieki - emitenti, ieguldītāji, brokeru sabiedrības, brokeri, bankas un ārvalstu bankas nodaļas (filiāles), ieguldījumu sabiedrības, ieguldījumu konsultanti, fondu biržas, Latvijas Centrālais depozitārijs, personas, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, un citas personas, kuras veic šā likuma regulētās darbības;";

izslēgt 32.punktu;

papildināt pantu ar 35., 36., 37., 38., 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"35) būtisks notikums - jebkurš ar emitentu saistīts notikums, kas emitentam ir zināms vai būtu bijis jāzina un kas var ietekmēt emitenta vērtspapīru cenu vai ieguldītāja lēmumu pirkt vai pārdot vērtspapīrus;

36) vērtspapīru publiskais piedāvājums (turpmāk - publiskais piedāvājums) - vērtspapīros nostiprināto tiesību iegūšanas vai atdošanas piedāvājums, kā arī jebkādas informācijas sniegšana par iespējām iegūt vai atdot vērtspapīros nostiprinātās tiesības, izmantojot masu informācijas, sakaru vai saziņas līdzekļus, ja publiskais piedāvājums izteikts vienlaicīgi vismaz 50 personām vai adresēts nenoteiktam personu skaitam;

37) vērtspapīru darījums - darījums, kurā darījuma priekšmets ir vērtspapīri;

38) vērtspapīru darījumu norēķinu konts - naudas konts, kura līdzekļi izmantojami tikai tādiem klienta norēķiniem, kas saistīti ar vērtspapīriem vai vērtspapīru darījumiem;

39) iekšējā informācija - ar emitentu vai vērtspapīriem saistīta informācija, kura nav publiski atklāta un kuras publiska atklāšana būtiski ietekmētu vērtspapīru cenu;

40) vērtspapīru kods - kods, ko piešķir katram atvietojamo vērtspapīru kopumam."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Vērtspapīru publiskā apgrozība (turpmāk - publiskā apgrozība) ir sērijveidā izlaistajos vērtspapīros nostiprināto tiesību iegūšana vai atdošana publiska piedāvājuma rezultātā, kā arī to publiskais piedāvājums."

4. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) kārtību, kādā publiskās akciju sabiedrības laiž publiskajā apgrozībā iepriekš izlaistos vērtspapīrus, kuri nav bijuši publiski piedāvāti;";

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "izsludināti un";

izteikt pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kārtību, kādā tiek izlaisti valsts vērtspapīri.";

izteikt otrās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra) publisko piedāvājumu, ko veic saskaņā ar Privatizācijas aģentūras apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem, un šādi piedāvātajos vērtspapīros nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;

3) pašvaldību publisko piedāvājumu, ko veic saskaņā ar attiecīgās pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas projektu, un šādi piedāvātajos vērtspapīros nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;";

papildināt otro daļu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) publisko akciju sabiedrību piedāvājumu akcionāriem realizēt savas pirmpirkuma tiesības uz slēgtās emisijas akcijām;

9) vērtspapīru piedāvājumu, ar kuru emitents piedāvā vērtspapīrus saviem darbiniekiem vai bijušajiem darbiniekiem prēmēšanas vai kompensācijas nolūkā;

10) vērtspapīru piedāvājumu, ko veic sakarā ar bankrotējuša uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašumā esošo vērtspapīru izpārdošanu;

11) vērtspapīru piedāvājumu, ko veic sakarā ar uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) apvienošanos."

5. Izteikt 5.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Privatizējamo valsts vai pašvaldību īpašuma objektu vērtspapīrus, kurus laiž publiskajā apgrozībā, reģistrē Vērtspapīru tirgus komisijā. Informācijas un dokumentu iesniegšanas, kā arī vērtspapīru reģistrācijas kārtību un termiņus nosaka Vērtspapīru tirgus komisijas apstiprinātie noteikumi."

6. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Publiskajā apgrozībā tiek laisti tikai dematerializēti vērtspapīri."

7. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Īpašuma tiesības uz publiskajā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem un tajos nostiprinātajām tiesībām pāriet vērtspapīru ieguvējam ar brīdi, kad vērtspapīri ir iegrāmatoti vērtspapīru ieguvēja vērtspapīru kontā.

(2) Publiskās apgrozības vērtspapīru īpašuma tiesību pierādījums ir iegrāmatojums ieguldītāja vērtspapīru kontā pie konta turētāja vai Latvijas Centrālajā depozitārijā, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus.

(3) Konta turētājs vai Latvijas Centrālais depozitārijs var atvērt tādu vērtspapīru kontu, kurā tiek uzskaitīti personu turējumā esošie vērtspapīri.

(4) Konta turētājs ir tikai ieguldītāja vērtspapīru konta turētājs, bet ne to valdītājs un ir tiesīgs rīkoties ar klientam piederošajiem vērtspapīriem vienīgi klienta uzdevumā vai saskaņā ar klienta pilnvarojumu vai tiesas nolēmumu.

(5) Ja likumā nav noteikti ierobežojumi, vērtspapīri var piederēt bankai, brokeru sabiedrībai, kā arī jebkuram konta turētājam un konta turētāja klientam.

(6) Kreditoru prasības pret banku, brokeru sabiedrību vai konta turētāju nevar tikt dzēstas ar bankas, brokeru sabiedrības vai konta turētāja klientam piederošajiem vērtspapīriem un naudas līdzekļiem no vērtspapīru darījumu norēķinu konta.

(7) Pēc konta turētāja pieprasījuma un saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija noteikumiem Latvijas Centrālais depozitārijs izsniedz konta turētājam izrakstu no viņa vērtspapīru konta.

(8) Uz iegrāmatojuma pamata konta turētājs izsniedz vērtspapīru īpašniekam vērtspapīru iegrāmatojuma kvīti, kas apliecina, ka tajā norādītie vērtspapīri ir iegrāmatoti un tajā norādītā persona ir vērtspapīru īpašnieks.

(9) Iegrāmatojuma kvītī norāda:

1) kvīts izdevēja nosaukumu un adresi;

2) emitenta nosaukumu;

3) iegrāmatoto vērtspapīru daudzumu;

4) iegrāmatoto vērtspapīru sēriju, šķiru un kodu;

5) ja iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieks ir fiziskā persona, - iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu vai, ja iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieks ir juridiskā persona, - iegrāmatoto vērtspapīru īpašnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru. Ja fiziskajai personai nav personas koda vai ja juridiskajai personai nav reģistrācijas numura, personai norāda citu identifikācijas pazīmi;

6) informāciju par apgrūtinājumiem attiecībā uz iegrāmatotajiem vērtspapīriem;

7) kvīts izdošanas vietu, datumu un numuru.

(10) Konta turētāja klienta vērtspapīru kontos esošos vērtspapīrus un vērtspapīru darījumu norēķinu kontos esošos naudas līdzekļus tur šķirti no konta turētāja vērtspapīriem un naudas līdzekļiem."

8. Izteikt 9.panta otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) par šā likuma vai citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem piemērot šajā likumā noteiktās sankcijas, tajā skaitā uzlikt soda naudu, kā arī likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā iesniegt tiesā prasību pret personu, kura pārkāpj šo likumu vai citus vērtspapīru tirgu regulējošos normatīvos aktus."

9. Izslēgt 11.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "vai".

10. 12.pantā:

aizstāt otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā);

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) emisijas prospekts;".

11. 15.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdu "iesniegumā" ar vārdu "pieteikumā";

aizstāt 1.punktā vārdu "vai" ar vārdu "un".

12. 16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Emisijas prospektā ietver ziņas par emitentu, tā darbību un finansiālo stāvokli, nosacījumus par vērtspapīru emisiju, publisko piedāvājumu, laišanu publiskajā apgrozībā, kā arī citu būtisku informāciju par emitentu un emisiju, kura būtu jāzina potenciālajam ieguldītājam pirms ieguldījumu veikšanas.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "atļauju laist vērtspapīrus publiskajā apgrozībā" ar vārdiem "vērtspapīru reģistrāciju";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja 12 mēnešu laikā pēc vērtspapīru reģistrācijas emitents laiž publiskajā apgrozībā citus vērtspapīrus, jaunajā emisijas prospektā norāda tikai to informāciju, kura ir mainījusies pēc iepriekšējo vērtspapīru reģistrācijas un kura varētu ietekmēt jaunemitēto vērtspapīru vērtību, kā arī norāda nosacījumus par vērtspapīru emisiju vai laišanu publiskajā apgrozībā. Šādā gadījumā jaunajam emisijas prospektam pievieno iepriekšējo emisijas prospektu vai jaunajā emisijas prospektā dod atsauci uz iepriekšējo emisijas prospektu."

13. Papildināt 17.panta pirmo un ceturto daļu pēc vārda "Komisijai" ar vārdiem "emisijas prospekts".

14. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Komisija izskata pieteikumu un emisijas prospektu un pieņem lēmumu par vērtspapīru reģistrāciju vai atteikumu 40 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

(2) Komisija var noteikt laika posmu, kurā pēc lēmuma pieņemšanas par vērtspapīru reģistrāciju ir jāuzsāk vērtspapīru laišana publiskajā apgrozībā, kā arī emisijas prospekta derīguma termiņu."

15. Izteikt 22.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) 30 dienu laikā pēc tam, kad pieņemts Komisijas lēmums par vērtspapīru reģistrāciju, emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, iegrāmato vērtspapīrus Latvijas Centrālajā depozitārijā."

16. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. (1) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vērtspapīru laišanas publiskajā apgrozībā un saskaņā ar šā likuma 18.panta otro daļu emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vēl vienā laikrakstā šādu informāciju:

1) emitenta un personas, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

2) vērtspapīru šķira, veids, kategorija un kopējais skaits;

3) vērtspapīru nominālvērtība un pārdošanas cena;

4) datums, ar kuru vērtspapīri tiek laisti publiskajā apgrozībā;

5) vērtspapīru un emisijas prospekta izplatīšanas vietas un laiks.

(2) Pēc minētās informācijas publicēšanas emisijas nosacījumus drīkst grozīt tikai tad, kad tas ir saskaņots ar Komisiju un saņemta Komisijas atļauja.

(3) Ja emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, lūdz, Komisija var atļaut līdz sākotnējās izvietošanas beigu datumam mainīt vērtspapīru pārdošanas cenu un sākotnējās izvietošanas sākuma un beigu datumu. Komisijas lēmuma norakstu pievieno emisijas prospektam. Informāciju par izdarītajiem grozījumiem publicē šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Emitents nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām bez maksas iepazīties ar emisijas prospektu vai iegūt emisijas prospekta kopiju vai norakstu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā norādītajās vietās un laikā."

17. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vērtspapīru sākotnējās izvietošanas laikā emitents vai persona, kas laiž vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, nedrīkst izplatīt informāciju, kura nav ietverta emisijas prospektā vai nepatiesi atspoguļo emisijas prospektā sniegto informāciju, vai ir pretrunā ar to."

18. Izslēgt 25.pantu.

19. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. (1) Neviena persona nedrīkst sniegt nepatiesas ziņas par publiskajā piedāvājumā un publiskajā apgrozībā esošajiem vērtspapīriem, tajā skaitā par vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu.

(2) Emitenta amatpersonas un darbinieki, kā arī personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar emitentu, nedrīkst:

1) izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju izpauž vai nodod, veicot savus darba vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz iekšējo informāciju, ieteikt vai uzdot trešajai personai iegūt vai atsavināt vērtspapīrus.

(3) Iekšējās informācijas izpaušanas aizliegums tādā pašā mērā attiecas arī uz jebkuru trešo personu, kura nav minēta šā panta otrajā daļā, ja šī persona apzinās, ka informācija ir iekšēja, un ja šādu informāciju persona tieši vai netieši varēja iegūt tikai no šā panta otrajā daļā norādītajām personām.

(4) Gadījumos, kad ieguldītājs cieš zaudējumus, ko izraisījuši riska faktori, kuri netika ietverti emisijas prospektā vai par kuriem sniegtā informācija bija nepilnīga vai nepareiza, kā arī šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumos ieguldītājs var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu no emitenta vai personas, kas ir vainojama šā panta noteikumu pārkāpšanā, un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā panākt zaudējumu atlīdzināšanu tiesas ceļā.

(5) Šajā pantā noteiktajos gadījumos emitents vai persona, kas ir vainojama šā panta noteikumu pārkāpšanā, piedāvā ieguldītājam iespēju pārdot vērtspapīrus, kā arī iespēju atlīdzināt ieguldītājam radušos zaudējumus.

27.pants. (1) Emitents periodiski un savlaicīgi nodrošina Komisiju ar informāciju tās noteiktajā veidā, apjomā un laikā.

(2) Emitentam ir pienākums publiski atklāt informāciju par būtiskiem notikumiem saskaņā ar Komisijas izdotajiem noteikumiem.

(3) Ja emitenta vērtspapīri ir iekļauti fondu biržas sarakstā, emitents ievēro arī attiecīgās fondu biržas noteikumus par informācijas atklāšanu un sniegšanu.

(4) Emitents, kurš saskaņā ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem sagatavo gada pārskatu, iesniedz Komisijai gada pārskatu, kā arī ceturkšņa pārskatus."

20. Aizstāt 28.pantā skaitli "25" ar skaitli "27".

21. Papildināt 30.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atļauju (licenci) fondu biržas darbībai izsniedz uz nenoteiktu laiku."

22. 33.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "biržas noteikumi" ar vārdiem "birža izdod noteikumus, kas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fondu biržas izdotos noteikumus un jebkurus citus dokumentus, kas regulē šā panta pirmajā daļā noteikto, kā arī jebkurus tajos izdarītos grozījumus apstiprina Komisija."

23. 34.pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fondu birža nodrošina Komisiju ar fondu biržas tirdzniecības sistēmā esošo informāciju Komisijas noteiktajā apjomā un kārtībā.";

papildināt trešo daļu pēc vārda "padomes" ar vārdiem "un valdes";

uzskatīt līdzšinējo pirmo, otro, trešo un ceturto daļu attiecīgi par otro, trešo, ceturto un piekto daļu.

24. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. (1) Komisijas padomes un valdes locekļi, kā arī darbinieki un personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar Komisiju, fondu biržas padomes un valdes locekļi, kā arī darbinieki un personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar fondu biržu, ieguldījumu konsultanti un citi vērtspapīru tirgus profesionālie speciālisti nedrīkst:

1) izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju izpauž vai nodod, veicot savus darba vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz iekšējo informāciju, ieteikt vai uzdot trešajai personai iegūt vai atsavināt vērtspapīrus.

(2) Iekšējās informācijas izpaušanas aizliegums tādā pašā mērā attiecas arī uz jebkuru trešo personu, kura nav minēta šā panta pirmajā daļā, ja šī persona apzinās, ka informācija ir iekšēja, un ja šādu informāciju persona tieši vai netieši varēja iegūt tikai no šā panta pirmajā daļā norādītajām personām.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas prasības attiecas uz minētajām personām arī pēc tam, kad izbeidzies darba līgums vai citas tiesiskas attiecības ar Komisiju vai fondu biržu.

(4) Šajā pantā minētās personas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā ir atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies ieguldītājiem vai citiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem šā panta pirmās un otrās daļas prasību neievērošanas gadījumā."

25. 41.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona, kura veic starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā ārpusbiržas tirgū, nodrošina:

1) darījumu slēgšanas drošumu;

2) vienotas informācijas izplatīšanu, kas ļautu pareizi noteikt izsolē iekļauto vērtspapīru vērtību;

3) ar veiktajiem vērtspapīru darījumiem saistīto norēķinu organizēšanu.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Attiecībā uz vērtspapīriem, kas nav iekļauti fondu biržas vērtspapīru sarakstos, Komisija ir tiesīga izdot noteikumus, kas regulē to otrreizējas publiskās apgrozības kārtību.

(4) Informācija par ārpusbiržas tirgū veikto starpniecības darījumu apjomiem publiskojama saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "sabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "vai banka" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

26. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. (1) Centrālā depozitārija noteikumus un instrukcijas izstrādā Centrālais depozitārijs un apstiprina Komisija.

(2) Centrālā depozitārija noteikumus var grozīt akcionāru pilnsapulce, bet šie grozījumi, kā arī grozījumi instrukcijās iegūst juridisku spēku tikai pēc tam, kad tos ir apstiprinājusi Komisija."

27. Papildināt 47.panta trešo daļu pēc vārda "pilnsapulcē" ar vārdu "valdē".

28. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. (1) Centrālā depozitārija padomes un valdes locekļi un darbinieki, kā arī personas, kurām ir cita veida tiesiskas attiecības ar Centrālo depozitāriju, nedrīkst:

1) izpaust, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju izpauž vai nodod, veicot savus darba vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz iekšējo informāciju, ieteikt vai uzdot trešajai personai iegūt vai atsavināt vērtspapīrus.

(2) Iekšējās informācijas izpaušanas aizliegums tādā pašā mērā attiecas arī uz jebkuru trešo personu, kura nav minēta šā panta pirmajā daļā, ja šī persona apzinās, ka informācija ir iekšēja, un ja šādu informāciju persona tieši vai netieši varēja iegūt tikai no šā panta pirmajā daļā norādītajām personām.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas prasības attiecas uz minētajām personām arī pēc tam, kad izbeidzies darba līgums, pilnvarojums, uzdevuma līgums vai citas tiesiskas attiecības ar Centrālo depozitāriju.

(4) Šajā pantā minētās personas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā ir atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies ieguldītājiem vai citiem vērtspapīru tirgus dalībniekiem šā panta pirmās un otrās daļas prasību neievērošanas gadījumā."

29. Izteikt 49.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) reģistrēt ķīlas tiesības darījumos, kuros ķīlas devējs ir konta turētājs."

30. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Starpniekdarbība".

31. 54.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtspapīru kontu atvēršana, turēšana un apkalpošana.";

izslēgt otrajā daļā vārdu "Brokeru";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "kā arī vērtspapīru" ar vārdu "sākotnējā";

papildināt trešo daļu pēc vārda "vērtspapīru" ar vārdu "sākotnējo".

32. Izslēgt 55.panta trešo un ceturto daļu.

33. Izteikt 56. un 57.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. (1) Atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai izsniedz Komisija uz nenoteiktu laiku.

(2) Atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai izsniedz saskaņā ar šo likumu un Komisijas apstiprinātajiem licencēšanas noteikumiem.

(3) Komisija var apturēt atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai šādos gadījumos:

1) brokeru sabiedrība vai banka ir pārkāpusi vai nav pildījusi likumus vai citus normatīvos aktus un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

2) brokeru sabiedrība vai banka ir pasludināta par maksātnespējīgu.

(4) Komisija var anulēt atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai šādos gadījumos:

1) brokeru sabiedrība vai banka nav veikusi starpniekdarbību vērtspapīru publiskajā apgrozībā ilgāk par sešiem mēnešiem;

2) brokeru sabiedrība vai banka ir rupji pārkāpusi likumus vai citus normatīvos aktus un nav izpildījusi Komisijas norādījumus;

3) brokeru sabiedrībai vai bankai ir atkārtoti apturēta atļauja (licence) par likumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem;

4) Komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Komisijas konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi.

(5) Komisija anulē atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai, ja brokeru sabiedrība vai banka ir iesniegusi rakstveida pieteikumu par atļaujas (licences) anulēšanu un ja tā ir nokārtojusi saistības pret klientiem un izpildījusi Komisijas norādījumus.

57.pants. (1) Brokeru sabiedrība izpilda un ievēro šādas prasības:

1) sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir ne mazāks par 30 000 latu un pašu kapitāls atbilst Komisijas noteiktajām prasībām;

2) par sabiedrības padomes vai valdes locekli vai personu, kurai piešķirtas paraksta tiesības, nedrīkst būt persona, kura ir bijusi sodīta par noziedzīgu nodarījumu pret īpašumu, par noziedzīgu nodarījumu tautsaimniecībā, noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā, noziedzīgu nodarījumu pret jurisdikciju vai noziedzīgu nodarījumu pret pārvaldības kārtību, - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī persona, kurai ir atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu uzņēmējdarbību;

3) nodrošina darbības iekšējo uzraudzību un kontroli;

4) nodrošina vērtspapīru darījumu izpildi, klientu vērtspapīru kontu un darījumu noslēpumu;

5) noslēdz darba līgumus ar ne mazāk kā diviem brokeriem vai personām, kurām ir Komisijas izsniegta atļauja (licence) darbībai vērtspapīru tirgū.

(2) Lai banka varētu saņemt atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai un būtu tiesīga veikt starpniekdarbību, tā izpilda un ievēro šādas prasības:

1) izveido attiecīgas struktūrvienības un nodrošina šo struktūrvienību pārvaldi un iekšējo uzraudzību;

2) nodrošina vērtspapīru darījumu izpildi, klientu vērtspapīru kontu un darījumu noslēpumu;

3) tur nošķirti no bankas aktīviem (mantas) tos klientu naudas līdzekļus, kuri atrodas vērtspapīru darījumu norēķinu kontā;

4) noslēdz darba līgumus ar ne mazāk kā diviem brokeriem vai personām, kurām ir Komisijas izsniegta atļauja (licence) darbībai vērtspapīru tirgū.

(3) Komisija izskata brokeru sabiedrības vai bankas pieteikumu par atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai piešķiršanu un pieņem lēmumu 30 dienu laikā no pieteikuma un licencēšanas noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanas dienas."

34. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. Brokeru sabiedrība vai banka sniedz klientiem un viņu pārstāvjiem, Komisijai pēc tās pieprasījuma, kā arī citām likumos noteiktajām institūcijām likumos paredzētajos gadījumos un kārtībā ziņas par brokeru sabiedrības vai bankas turētajiem vērtspapīru kontiem un vērtspapīru darījumu norēķinu kontiem vai citiem naudas kontiem, kuri izmantoti norēķiniem par vērtspapīru darījumiem."

35. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58.pants. (1) Par vērtspapīru kontu atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu un uzdevumu pieņemšanas un izpildes kārtību brokeru sabiedrība vai banka ar klientu noslēdz rakstveida līgumu.

(2) Uzdevumus darījumiem ar vērtspapīriem publiskajā apgrozībā brokeru sabiedrības vai bankas vārdā no klientiem ir tiesīgs pieņemt izpildei tikai tāds brokers vai persona, kurai ir atļauja (licence) darbībai vērtspapīru tirgū un kura ir noslēgusi darba līgumu ar brokeru sabiedrību vai banku, un par kuru brokeru sabiedrība vai banka pēc atļaujas (licences) starpniekdarbības veikšanai iegūšanas ir paziņojusi Komisijai.

(3) Ja rodas apstākļi, kas kavē brokeru sabiedrības vai bankas pilnvaroto brokeru vai personu personiski izpildīt saņemto uzdevumu (turklāt uzdevuma izpildi nedrīkst aizkavēt), brokers vai pilnvarotā persona izpilda savu pienākumu ar trešās personas starpniecību, kurai ir atļauja (licence) darbībai vērtspapīru tirgū.

(4) Ja uzdevuma izpildē nav iespējams iesaistīt trešo personu, kurai ir atļauja (licence) darbībai vērtspapīru tirgū, saņemto uzdevumu brokers vai pilnvarotā persona izpilda līdz galam neatkarīgi no darba līguma izbeigšanās termiņa vai citiem apstākļiem."

36. Aizstāt 59.panta otrajā daļā vārdus "Starpniecības darījumu līgumos, ko brokeri" ar vārdiem "Līgumos par vērtspapīru kontu atvēršanu, turēšanu un apkalpošanu un uzdevumu pieņemšanas un izpildes kārtību, ko brokeru sabiedrība vai banka".

37. Papildināt 60.panta trešo daļu pēc vārda "izmantot" ar vārdiem "iekšējo informāciju, kā arī".

38. 64.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ieguldītājs, kurš iegūst savā īpašumā publiskās akciju sabiedrības akcijas tādā daudzumā, kas nodrošina vismaz vienu desmito daļu vai vienu ceturto daļu no visām akcionāru pilnsapulces balsīm, par to septiņu dienu laikā pēc akciju iegūšanas paziņo Komisijai un akciju sabiedrībai. Ja ieguldītājs vēlas iegūt apdrošināšanas akciju sabiedrību akcijas šajā daļā un šā likuma 65.pantā noteiktajā daudzumā, vispirms ieguldītājs ievēro Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma noteikumus.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja akcionāra balsstiesības akcionāru pilnsapulcē pārsniedz vienu desmito daļu vai vienu ceturto daļu no visām akcionāru pilnsapulces balsīm vai tās ir attiecīgi samazinājušās, akciju sabiedrība deviņu dienu laikā no brīža, kad tā saņēmusi ieguldītāja oficiālu paziņojumu par izmaiņām akcionāru balsstiesībās vai citādā veidā uzzinājusi par izmaiņām akcionāru balsstiesībās, publicē minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vismaz vienā vietējā laikrakstā."

39. Izteikt 65.1 pantu šādā redakcijā:

"65.1 pants. (1) Aprēķinot šā likuma 64. un 65.pantā noteiktās balsstiesības, tām pieskaita arī tās balsstiesības, kuras:

1) iegūst trešās personas savā vārdā, bet ieguldītāja uzdevumā;

2) iegūst ieguldītāja meitas uzņēmumi;

3) iegūst trešās personas saskaņā ar rakstveida vienošanos, kas noslēgta ar ieguldītāju par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz emitenta pārvaldi;

4) iegūst trešās personas saskaņā ar rakstveida vienošanos, kas noslēgta ar ieguldītāju par balsstiesību nodošanu uz laiku par atlīdzību;

5) izriet no personas turējumā nodotajām akcijām un kuras persona ir tiesīga izlietot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma saņemšanas no to ieguldītāja;

6) nodrošina ieguldītāja īpašumā esošās akcijas, kas ir kā nodrošinājums par labu trešajai personai. Ja šī trešā persona kontrolē no ieķīlātām akcijām izrietošās balsstiesības un paziņo par vēlēšanos tās izlietot, attiecīgās balsstiesības uzskatāmas par šīs trešās personas balsstiesībām;

7) iegūst jebkurā citā netiešā veidā.

(2) Ja šā panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās balsstiesības kopā ar citām šīs personas balsstiesībām attiecīgajā akciju sabiedrībā atbilst kādam no šā likuma 64. vai 65.panta pirmajā daļā noteiktajiem balsstiesību daudzumiem, personai ir pienākums par to paziņot akciju sabiedrībai ne vēlāk kā 21 dienas laikā pirms akciju sabiedrības akcionāru pilnsapulces sasaukšanas.

(3) Ieguldītājs akciju sabiedrībā iegūst balsstiesības, ko nodrošina noteikta daudzuma akcijas, kas iegādātas virs šā likuma 64. un 65.pantā noteiktajiem balsstiesību normatīviem, pēc tam, kad viņš šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī šā panta otrajā daļā un šā likuma 64. un 65.pantā paredzētajā kārtībā un termiņos ir informējis par to Komisiju un akciju sabiedrību."

40. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Atbildība

66.pants. (1) Par šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem Komisija var piemērot šādas sankcijas:

1) brīdinājumu;

2) soda naudu;

3) aizliegumu veikt vērtspapīru darījumus;

4) atļaujas (licences) darbības apturēšanu;

5) atļaujas (licences) anulēšanu.

(2) Personai ir tiesības Komisijas lēmumu vai rīkojumu par sankciju piemērošanu pārsūdzēt tiesā 30 dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Lēmuma pārsūdzēšana tiesā neaptur tā izpildi.

67.pants. (1) Komisijas uzlikto soda naudu persona samaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no brīža, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par soda naudas uzlikšanu.

(2) Ja juridiskā persona šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nesamaksā uzlikto soda naudu, Komisijai ir tiesības likumos noteiktajā kārtībā griezties tiesā par soda naudas piedziņu.

(3) Komisijas uzliktā soda nauda ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

68.pants. (1) Par darbības uzsākšanu vērtspapīru tirgū bez nepieciešamās atļaujas (licences) Komisija brokeru sabiedrībai, bankai, fondu biržai vai jebkuram citam vērtspapīru tirgus dalībniekam, kam šādu atļauju (licenci) izsniedz Komisija, uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

(2) Ja ieguldītājs nepaziņo Komisijai par akciju iegūšanu vai atsavināšanu šā likuma 64., 65. un 65.1 pantā noteiktajā daudzumā vai neizdara to šajā likumā noteiktajā laikā, vai arī sniedz nepatiesas ziņas par iegūto vai atsavināto akciju daudzumu, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

69.pants. Par nereģistrētu vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā Komisija vērtspapīru tirgus dalībniekam, kas laidis publiskajā apgrozībā Komisijā nereģistrētus vērtspapīrus vai veicinājis šādu vērtspapīru laišanu publiskajā apgrozībā, uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

70.pants. (1) Par šā likuma 26.panta noteikumu neievērošanu Komisija personai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15 000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

71.pants. (1) Par šā likuma 9.panta otrās daļas 3.punkta, 23., 24., 27., 28.panta, 39.panta trešās daļas, 58., 59., 60., 61. vai 62.panta noteikumu neievērošanu Komisija personai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15 000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

(3) Komisija var pieprasīt publicēt informāciju, ko attiecīgās personas sniedz Komisijai atbilstoši šā panta pirmajā daļā minēto pantu noteikumiem, vai publicēt to savā vārdā, ja tā aizsargā ieguldītāju intereses.

72.pants. (1) Ja licencēta brokeru sabiedrība vai banka neievēro šā likuma 41.panta noteikumus, Komisija licencētai brokeru sabiedrībai vai bankai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15 000 latu.

(2) Ja licencēta brokeru sabiedrība vai banka šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija brokeru sabiedrībai vai bankai uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

73.pants. (1) Par šā likuma 63.panta noteikumu neievērošanu Komisija personai izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 15 000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 20 000 latu.

74.pants. (1) Par citiem šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem Komisija personām izsaka brīdinājumu vai uzliek soda naudu līdz 5000 latu.

(2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos neizpilda Komisijas norādījumus pēc izteiktā brīdinājuma, Komisija personai uzliek soda naudu līdz 10 000 latu.

75.pants. Lai lietām par šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem nodrošinātu savlaicīgu, vispusīgu, pilnīgu un objektīvu izskatīšanu, Komisijai ir tiesības, izdodot rīkojumu, aizliegt brokeru sabiedrībai vai bankai veikt darījumus ar saviem vai klienta vērtspapīriem vai arī apturēt atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai Komisijas noteiktajā kārtībā.

76.pants. Par šā likuma vai par citu vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu Komisijai ir tiesības, izdodot rīkojumu, anulēt atļauju (licenci) starpniekdarbības veikšanai Komisijas noteiktajā kārtībā."

41. Papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11. Atļauja (licence) fondu biržas darbībai, kas izsniegta līdz 2000.gada 1.jūlijam, ir derīga līdz atļaujā (licencē) fondu biržas darbībai norādītajam derīguma termiņam.

12. Atļauja (licence) starpniekdarbības veikšanai, kas izsniegta brokeru sabiedrībai vai bankai līdz 2000.gada 1.jūlijam, ir derīga līdz atļaujā (licencē) starpniekdarbības veikšanai norādītajam derīguma termiņam.

13. Grozījums likuma 8.panta pirmajā daļā stājas spēkā 2000.gada 1.oktobrī."

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 25.maijā.

Rīgā 2000.gada 14.jūnijā Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.05.2000.Stājas spēkā: 28.06.2000.Zaudē spēku: 01.01.2004.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 223/225, 14.06.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 13, 13.07.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
7978
28.06.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)