Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 16. aprīļa noteikumus Nr. 159 "Noteikumi par privatizētajiem uzņēmumiem izsniegtā Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta kapitalizāciju".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.440

Rīgā 2003.gada 5.augustā (prot. Nr.43, 33.§)

Noteikumi par privatizētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniegtā un valsts budžetā ieskaitāmā Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīta kapitalizāciju 2003.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" 24.panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 12.panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kapitalizēts privatizētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniegtais un valsts budžetā ieskaitāmais Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas kredīts un ar to saistītie procentu maksājumi un soda naudas (turpmāk - maksājums), tajā skaitā to valstij piederošo kapitāla daļu pārdošanu, kuras radušās kapitalizācijas rezultātā, un vispārīgos principus rīcībai ar ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot valstij piederošās kapitāla daļas.

2. Maksājumus kapitalizē privatizētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir privatizēti likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā vai kārtībā, kāda noteikta citos likumos un normatīvajos aktos, kas reglamentēja vai reglamentē valsts, pašvaldības vai valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju, un kuri atbilst likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" 24.pantā noteiktajiem kritērijiem (turpmāk - uzņēmums).

3. Uzņēmumam maksājumi netiek kapitalizēti, ja ir pieņemts lēmums par uzņēmuma likvidāciju vai tā bankrota procedūras uzsākšanu.

4. Maksājumus kapitalizē Privatizācijas aģentūra (turpmāk - kapitalizāciju veicošā institūcija) saskaņā ar finanšu ministra lēmumu.

5. Finanšu ministrs, pamatojoties uz kapitalizāciju veicošās institūcijas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina privatizētā uzņēmuma atbilstību likuma "Par valsts budžetu 2003.gadam" 24.pantā noteiktajiem kritērijiem, pieņem lēmumu par maksājumu kapitalizāciju.

6. Uzņēmumam kapitalizē maksājumu, kas norādīts šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minētajā Valsts kases izziņā.

7. Uzņēmumam maksājumu kapitalizē, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

7.1. pēc kapitalizācijas uzņēmuma pašu kapitāls būs pozitīvs;

7.2. pēc kapitalizācijas uzņēmuma pamatkapitāla palielinājums pārsniedz uzņēmuma pašu kapitālu ne vairāk kā par likumā noteikto lielumu;

7.3. pēc kapitalizācijas uzņēmuma rīcībā esošo apgrozāmo līdzekļu (bilances aktīva 2.iedaļas kopsumma) attiecība pret īstermiņa saistībām (bilances pasīva 3.iedaļas otrās daļas kopsumma) būs ne mazāka par 1,0 (turpmāk - kopējais likviditātes koeficients);

7.4. uzņēmumam nav aizdevumu meitas uzņēmumiem, kā arī citu ilgtermiņa aizdevumu (ieskaitot aizdevumus radniecīgiem uzņēmumiem, uzņēmuma līdzīpašniekiem, vadībai un darbiniekiem);

7.5. pēc kapitalizācijas uzņēmuma pašu kapitāla (bilances pasīva 1.iedaļas kopsumma) un ilgtermiņa ieguldījumu (bilances aktīva 1.iedaļas kopsumma) starpības attiecība pret uzņēmuma rīcībā esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem (bilances aktīva 2.iedaļas kopsumma) būs ne mazāka par 0,1 (turpmāk - pašu kapitāla nodrošinājuma koeficients) vai pašu kapitāla (bilances pasīva 1.iedaļas kopsumma) un ilgtermiņa parādu (aizņēmumi no kredītiestādēm pamatlīdzekļu iegādei un pamatlīdzekļu noma ar izpirkumu (līzings)) summas un ilgtermiņa ieguldījumu (bilances aktīva 1.iedaļas kopsumma) starpība būs pozitīva (lielāka par 0) (turpmāk - ilgtermiņa likviditātes nodrošinājuma rādītājs).

II. Maksājumu kapitalizācija

8. Maksājumus kapitalizē, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

8.1. finanšu ministra lēmums par maksājumu kapitalizāciju;

8.2. uzņēmuma pieteikums;

8.3. uzņēmuma statūtos noteiktās institūcijas lēmums par uzņēmuma maksājumu kapitalizāciju;

8.4. notariāli apliecināts uzņēmuma reģistrācijas apliecības noraksts (kopija);

8.5. uzņēmuma statūti un visi grozījumi tajos, kas izdarīti līdz dokumentu iesniegšanai kapitalizāciju veicošajā institūcijā (oriģināls vai notariāli apliecināts noraksts (kopija));

8.6. Valsts kases izziņa par uzņēmumam kapitalizējamiem maksājumiem (1.pielikums), kas izsniegta šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā;

8.7. iepriekšējā gada pārskats un zvērināta revidenta atzinums par gada pārskatu (ja dokumenti tiek iesniegti laikā, kad saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" nav pienācis gada pārskata iesniegšanas termiņš, uzņēmums var iesniegt pēdējo auditēto gada pārskatu);

8.8. bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins (pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas mēneša pirmo datumu) ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi;

8.9. uzņēmuma saistību un apgrūtinājumu saraksts (pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas mēneša pirmo datumu);

8.10. dokuments, kas apliecina privatizācijas faktu, kā arī dokumenti, kas apliecina, ka valsts daļa vai valsts un pašvaldības daļu kopsumma uzņēmuma pamatkapitālā nepārsniedz 25 procentus;

8.11. dokumenti, kas apliecina, ka uzņēmums ražo augstās tehnoloģijas produktus un ka Ministru kabineta noteiktie atbalstāmie produkti iepriekšējā gadā veido vairāk par 75 procentiem no uzņēmuma neto apgrozījuma;

8.12. pilnvara pārstāvēt uzņēmumu maksājumu kapitalizācijas procesā. Pilnvarā norādāmas konkrētas darbības, kādām persona tiek pilnvarota;

8.13. Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par šāda atbalsta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajām prasībām un Eiropas līguma noteikumiem, kā arī saistībām, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

9. Ja uzņēmums maksājumu ir pārņēmis no cita uzņēmuma (statūtsabiedrības), kas ticis reorganizēts (sadalīts vai atdalīts), dokumentiem pievieno attiecīgās institūcijas lēmumu par šādu reorganizāciju un attiecīgo saistību sadales aktu (oriģinālu vai notariāli apliecinātu norakstu (kopiju)).

10. Kapitalizāciju veicošā institūcija no uzņēmuma var pieprasīt arī citus dokumentus, kas nepieciešami maksājumu kapitalizācijai.

11. Kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniedz tikai dokumentu oriģinālus, izņemot šo noteikumu 8.4., 8.5., 8.7. un 8.10.apakšpunktā un 9.punktā minētos dokumentus. Iesniedzot šo noteikumu 8.10.apakšpunktā minēto dokumentu norakstus (kopijas), uzrāda attiecīgā dokumenta oriģinālu. Pieteikuma iesniedzējs sniedz kapitalizāciju veicošajai institūcijai ziņas par maksājumu lielumu. Šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minēto izziņu kapitalizāciju veicošā institūcija pieprasa Valsts kasei šo noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā.

12. Uz visiem dokumentiem, ko uzņēmums iesniedz kapitalizāciju veicošajā institūcijā, ir to personu paraksti, kuras ir pilnvarotas parakstīt minētos dokumentus saskaņā ar likumiem, statūtiem, līgumiem un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē uzņēmuma darbību.

13. Visus uzņēmuma iesniegtos dokumentus noformē atbilstoši Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi".

14. Ja iesniegtie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, kapitalizāciju veicošā institūcija pieprasa Valsts kasei šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minēto izziņu. Valsts kase minēto izziņu izsniedz 10 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot maksājumu aprēķina datumu. Minētais maksājumu aprēķina datums nedrīkst būt vēlāks par trim dienām no izziņas izsniegšanas datuma.

15. Uzņēmumiem, kuriem ir izsniegta izziņa par uzņēmumam kapitalizējamiem maksājumiem un par kuriem ir pieņemts finanšu ministra lēmums, Valsts kase pārtrauc aprēķināt kredīta procentu maksājumus un soda naudu par samaksas termiņa kavējumu. Procentu maksājumu un soda naudas aprēķināšanu pārtrauc uz sešiem mēnešiem, sākot ar šo noteikumu 8.6.apakšpunktā minētajā izziņā norādīto maksājumu aprēķina datumu. Valsts kase nav tiesīga bezstrīda kārtībā piedzīt kapitalizējamo maksājumu parādus laikā, kad notiek attiecīgo maksājumu kapitalizācija šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

16. Ja šo noteikumu 15.punktā minētajā termiņā maksājumi netiek kapitalizēti, procentu maksājumus un soda naudu aprēķina līgumā noteiktajā kārtībā, bet, ja līgumā tas nav noteikts, - Civillikumā noteiktajā kārtībā no procentu maksājumu un soda naudas aprēķināšanas pārtraukšanas dienas. Ja šo noteikumu 15.punktā minētajā termiņā maksājumi nav kapitalizēti, bet ir jau izsludināta statūtsabiedrības dalībnieku sapulce statūtsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu, finanšu ministrs, pamatojoties uz kapitalizāciju veicošās institūcijas iesniegumu, atļauj pagarināt šo noteikumu 15.punktā paredzēto termiņu, bet ne vairāk kā par trim mēnešiem.

17. Kapitalizāciju veicošā institūcija šo noteikumu 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12. un 8.13.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas iesniedz finanšu ministram lēmuma pieņemšanai.

18. Ja iesniegtie dokumenti un uzņēmuma darbības rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām, kapitalizāciju veicošā institūcija pēc finanšu ministra lēmuma par maksājumu kapitalizāciju saņemšanas izstrādā privatizācijas noteikumus vai to papildinājumus maksājumu kapitalizācijai, kurus apstiprina likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā.

19. Kapitalizējot maksājumus, uzņēmumam tiek palielināts tā pamatkapitāls atbilstoši attiecīgā uzņēmuma darbību reglamentējošā likuma nosacījumiem. Maksājumi uzskatāmi par kapitalizētiem ar brīdi, kad uzņēmuma pamatkapitāla palielinājums reģistrēts Uzņēmumu reģistrā.

20. Maksājumu summu aizstāj ar uzņēmuma kapitāla daļām tādā pašā vērtībā, palielinot par šo vērtību uzņēmuma pamatkapitālu. Par attiecīgo kapitāla daļu turētāju kļūst kapitalizāciju veicošā institūcija. Ja kapitalizējamā summa nedalās ar pilnu vienas uzņēmuma kapitāla daļas vērtību bez atlikuma, dalījuma atlikumu noapaļo. Ja dalījuma atlikums ir vienāds ar pusi vai lielāks par pusi no vienas uzņēmuma kapitāla daļas vērtības, kapitāla daļu skaitu noapaļo līdz veselam kapitāla daļu skaitam. Ja dalījuma atlikums ir mazāks par pusi no kapitāla daļas vērtības, attiecīgā summa netiek kapitalizēta.

21. Pēc uzņēmuma pamatkapitāla palielinājuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā kapitalizāciju veicošā institūcija attiecīgās kapitāla daļas novērtē un pārdod saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 18.oktobra noteikumiem Nr.206 "Par valsts un pašvaldību uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla daļu pārdošanu".

22. Kapitalizāciju veicošā institūcija pārdod šo noteikumu 20.punktā minētās kapitāla daļas saskaņā ar to novērtējumu. Publisko akciju sabiedrību akciju cenu nosaka atbilstoši vidējai akciju cenai biržā iepriekšējā kalendāra mēnesī.

23. Pārdodot kapitāla daļas, maksāšanas līdzekļi ir lati un privatizācijas sertifikāti. Pārdodot kapitāla daļas fondu biržā, maksāšanas līdzekļi ir tikai lati.

24. Latu un privatizācijas sertifikātu daļu kopējā samaksā par pārdodamajām kapitāla daļām nosaka attiecīgi kredīta un kredīta procentu summas daļas attiecība pret kopējo kapitalizēto summu (kredīta, kredīta procentu maksājumu un soda naudas summu) un šī kredīta soda naudas daļas attiecība pret kopējo kapitalizēto summu, ievērojot, ka attiecīgā kredīta un kredīta procentu daļa maksājama latos, bet attiecīgo soda naudas daļu pircējs var maksāt privatizācijas sertifikātos.

25. Kapitalizāciju veicošā institūcija, izstrādājot šo noteikumu 18.punktā minētos privatizācijas noteikumus vai privatizācijas projektu, paredz pirkuma līguma nodrošinājumu ar ķīlu vai kādu citu saistību pastiprinājumu.

III. Maksājumu dzēšana un kapitalizācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu ieskaitīšana budžeta kontos

26. Pēc uzņēmuma pamatkapitāla palielinājuma reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā kapitalizāciju veicošā institūcija iesniedz Finanšu ministrijā lēmumu par maksājumu kapitalizāciju un šādus dokumentus:

26.1. izziņu par kapitalizētajiem maksājumiem (2.pielikums);

26.2. dokumentus ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu.

27. Finanšu ministrs 30 dienu laikā pēc kapitalizāciju veicošās institūcijas lēmuma saņemšanas ar attiecīgu rīkojumu dzēš kapitalizētos maksājumus.

28. Informāciju par dzēstajiem maksājumiem kapitalizāciju veicošā institūcija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

29. Maksājumu kapitalizācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus kapitalizāciju veicošā institūcija reizi ceturksnī ieskaita Valsts kases norādītajos budžeta kontos.

30. Maksājumus par iepriekšējo ceturksni veic līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs V.Dombrovskis

 Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 9.augustu.

01-440 COPY.GIF (98170 bytes)

02-440 COPY.GIF (111801 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par privatizētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) izsniegtā un valsts budžetā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 440Pieņemts: 05.08.2003.Stājas spēkā: 09.08.2003.Zaudē spēku: 01.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 112, 08.08.2003.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
77916
09.08.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)