Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 104/11

Rīgā 2003. gada 17. jūlijā

Par "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 2001. gada 13. septembra lēmumu Nr. 89/12 "Par "Skaidrās naudas inkasācijas licenču saņemšanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā".

3. Noteikt, ka attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas licenci skaidrās naudas inkasācijai līdz šā lēmuma spēkā stāšanās brīdim, "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumu" 2.2. punkts piemērojams, sākot ar 2004. gada 1. augustu.

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2003. gada 1. augustu.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

 

Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada 7. oktobra noteikumiem Nr. 348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi".

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz vai anulē licenci skaidrās naudas inkasācijai (tālāk tekstā - licence), un prasības inkasācijas veikšanai.

1.3. Skaidrās naudas inkasācija (tālāk tekstā - inkasācija) ir uzņēmējdarbības veidā veikta Latvijas Republikā reģistrēto banku un ārvalstu banku filiāļu (tālāk tekstā - banka) klientu skaidrās naudas savākšana, nogādāšana attiecīgajā kapitālsabiedrībā, apstrāde un glabāšanas drošības nodrošināšana līdz brīdim, kad skaidrā nauda tiek ieskaitīta klientu kontos bankā. Kapitālsabiedrība, kas saņēmusi licenci, pēc bankas pieprasījuma var nogādāt neapstrādātu tās klientu skaidro naudu attiecīgajā bankā.

1.4. Apdrošināšanai jāaptver visi iespējamie zaudējumi, kas var rasties inkasācijas procesā, un apdrošinājuma summai jābūt ne mazākai par inkasēto skaidrās naudas summu, kas vienlaikus atrodas kapitālsabiedrības turējumā, un apdrošinātai Latvijas Republikā reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā.

 

2. Licences izsniegšana

2.1. Latvijas Banka licences izsniedz uz pieciem gadiem Latvijas Republikā reģistrētām kapitālsabiedrībām (tālāk tekstā - kapitālsabiedrība), kuru dibinātājiem, dalībniekiem, pārraudzības institūcijas locekļiem, izpildinstitūcijas pārstāvjiem vai rīkotājdirektoram ir nevainojama reputācija.

2.2. Kapitālsabiedrības apmaksātajam pamatkapitālam jābūt ne mazākam par 250 000 latu.

2.3. Lai saņemtu licenci, kapitālsabiedrībai Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei jāuzrāda inkasācijas veikšanai nepieciešamais aprīkojums (piemērots transports, naudas apstrādes iekārtas un telpas) un jāiesniedz:

2.3.1. pieteikums (sk. 1. pielikumu);

2.3.2. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā veiktās valsts nodevas par licences saņemšanu samaksu apstiprinošā dokumenta kopija;

2.3.3. dokumenta, kas dod skaidru priekšstatu par inkasācijas veikšanas struktūru un darba organizāciju, kopija;

2.3.4. kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija;

2.3.5. dokumentu, kas nosaka būtisko ar inkasācijas veikšanu saistīto risku pārvaldīšanas politiku un procedūras, kopijas;

2.3.6. dokumentu, kas apliecina ar inkasācijas veikšanu saistīto risku apdrošināšanu un attiecīgās apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas;

2.3.7. klientu neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras kopija;

2.3.8. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parāda. Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā pirms viena mēneša;

2.3.9. kapitālsabiedrības darbības attīstības plāns nākamajiem trim gadiem;

2.3.10. revidētu iepriekšējā gada finanšu pārskatu (t.sk. bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikums) un attiecīgā revidentu ziņojuma kopija;

2.3.11. dokumentu, kas apliecina kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla izcelsmes likumību, kopijas.

2.4. Visas 2.3.2.-2.3.7., 2.3.10. un 2.3.11. punktā minētās dokumentu kopijas apstiprina kapitālsabiedrības vadītājs. Uz vairākām lapām rakstītu dokumentu kopiju lapām jābūt numurētām un caurauklotām.

2.5. Ja kārtējās licences izmantošanas laikā 2.3.3.-2.3.7. punktā minētajos dokumentos veikti grozījumi, par to jāinformē Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvalde un laikus jāiesniedz attiecīgo dokumentu kopijas.

2.6. Katru gadu līdz 1. maijam kapitālsabiedrībai jāiesniedz Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē 2.3.6. un 2.3.10. punktā minētie dokumenti. Bankām 2.3.10. punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz.

2.7. Kapitālsabiedrībai ir pienākums pirms tās dalībnieku, pārraudzības institūcijas locekļu, izpildinstitūcijas pārstāvju vai rīkotājdirektora maiņas reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) saskaņot attiecīgo personu maiņu ar Latvijas Banku. Latvijas Banka 30 dienu laikā saskaņo vai noraida kapitālsabiedrības dalībnieku, pārraudzības institūcijas locekļu, izpildinstitūcijas pārstāvju vai rīkotājdirektora maiņu.

2.8. 2.7. punkta prasības nav attiecināmas uz bankām.

2.9. Inkasācijas turpināšanai kapitālsabiedrībai ir tiesības pārreģistrēt licenci uz laiku līdz pieciem gadiem, iesniedzot 2.3.1. punktā minēto pieteikumu un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā veiktās valsts nodevas par licences pārreģistrāciju samaksu apstiprinošā dokumenta kopiju un Valsts ieņēmumu dienesta ne agrāk kā pirms viena mēneša izsniegtu izziņu par to, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parāda.

 

3. Licences anulēšana

3.1. Latvijas Banka var kapitālsabiedrībai anulēt licenci šādos gadījumos:

3.1.1. ja kapitālsabiedrība neievēro Latvijas Republikas likumus, šos noteikumus un citus normatīvos aktus;

3.1.2. ja kapitālsabiedrība gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi inkasāciju;

3.1.3. ja kapitālsabiedrības parādsaistības pārsniedz tās aktīvus;

3.1.4. ja kapitālsabiedrība iesniegusi Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei iesniegumu par inkasācijas veikšanas pārtraukšanu;

3.1.5. ja kapitālsabiedrība tiek likvidēta.

3.2. Par licences anulēšanu saskaņā ar 3.1. punktu Latvijas Banka nekavējoties rakstiski paziņo kapitālsabiedrībai.

3.3. Licence, kuras termiņš beidzies vai kura anulēta, septiņu dienu laikā jānodod Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei.

3.4. Ja licence zaudēta ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju rezultātā, kā arī ja licence ir prettiesiski izgājusi no kapitālsabiedrības valdījuma, kapitālsabiedrība var saņemt licences dublikātu, iesniedzot Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldei iesniegumu un dokumentus, kas apliecina minētos faktus un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā veiktās valsts nodevas par licences saņemšanu samaksu apstiprinošā dokumenta kopiju. Dublikāts tiek izsniegts 10 dienu laikā no dienas, kad iesniegti attiecīgie dokumenti.

3.5. Latvijas Bankas pilnvarotajai personai ir tiesības pārbaudīt to, kā kapitālsabiedrība veic inkasāciju un ievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Par gadījumiem, kad tiek pārkāptas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Latvijas Banka ziņo policijai vai citai valsts institūcijai, kuras pienākumos ietilpst vainīgo saukšana pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atbildības par atklātajiem pārkāpumiem.

 

4. Pieteikumu izskatīšanas kārtība

4.1. Latvijas Banka pieteikumu licences saņemšanai vai pārreģistrācijai izskata 30 dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi 2.3. vai 2.9. punktā minētie dokumenti.

4.2. Pieteikumu nepieņem, ja tam nav pievienoti visi 2.3. vai 2.9. punktā minētie dokumenti vai ja pieteikumam pievienotie dokumenti sagatavoti nekvalitatīvi (nepareizi noformēti, neprecīzi formulēti, kļūdaini, saturs neatbilst šajos noteikumos izvirzītām prasībām u.tml.). Ja šos trūkumus konstatē pēc dokumentu pieņemšanas, Latvijas Banka par to rakstiski paziņo dokumentu iesniedzējam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā pieteikuma izskatīšanas termiņa tecējumu pārtrauc līdz minēto trūkumu novēršanai.

4.3. Licenci neizsniedz, ja:

4.3.1. nav ievērotas Latvijas Republikas likumu, šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības;

4.3.2. iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

4.3.3. iesniegtie dokumenti nesniedz skaidru priekšstatu par inkasācijas veikšanas struktūru un darba organizāciju, ar inkasāciju saistīto risku politiku vai kapitālsabiedrības spēju izpildīt inkasācijas veikšanai izvirzītās prasības vai īstenot tās darbības attīstības plānu;

4.3.4. Latvijas Banka konstatē, ka nav dokumentāri pierādāma kapitālsabiedrības apmaksātā pamatkapitāla izcelsmes likumība.

4.4. Pieteikumu izskata un lēmumu par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju vai par motivētu atteikumu, kā arī lēmumu par licences anulēšanu pieņem Latvijas Bankas valde. Licenci paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs un Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs.

4.5. Ja licences izsniegšana atteikta vai licence anulēta, jaunu pieteikumu licences saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no licences izsniegšanas atteikuma vai licences anulēšanas dienas.

 

5. Prasības inkasācijas veikšanai

5.1. Kapitālsabiedrība veic inkasāciju saskaņā ar rakstisku bankas un kapitālsabiedrības līgumu, kas nosaka inkasācijas procesā iesaistīto pušu pienākumus, tiesības un atbildību. Katram līgumam jāpievieno inkasācijas objektu saraksts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.2. Kapitālsabiedrībai jānodrošina, lai:

5.2.1. tiktu īstenoti pasākumi iespējamo ar inkasācijas veikšanu saistīto risku mazināšanai;

5.2.2. būtu spēkā kapitālsabiedrībai izsniegtā ar inkasācijas veikšanu saistīto risku apdrošināšanas polise;

5.2.3. inkasāciju veiktu attiecīgi sagatavotas un apmācītas personas;

5.2.4. tiktu ievērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā ieroču glabāšanas un lietošanas kārtība;

5.2.5. darbiniekiem, veicot inkasāciju, būtu līdzi personu apliecinoši dokumenti.

 

1.pielikums

1-104 COPY.GIF (102351 bytes)

2-104 COPY.GIF (26644 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Skaidrās naudas inkasācijas licencēšanas noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 104/11Pieņemts: 17.07.2003.Stājas spēkā: 01.08.2003.Zaudē spēku: 13.01.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 30.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
77645
01.08.2003
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)