Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi  Nr. 110

Rīgā 1995. gada 22. aprīlī (prot. Nr. 21  3. §)

Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru»

Izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā

Izdarīt likumā «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» {Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49; 1991, 27/28; 1992, 18/19) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā: «Uzņēmumu reģistra likums».

2. Aizstāt visā likumā vārdus «Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs» (attiecīgā locījumā) ar vārdiem «Uzņēmumu reģistrs» (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā vārdus «rajonu, pilsētu un pilsētas rajonu notārs» (attiecīgā locījumā) ar vārdiem «valsts notārs»

4. Aizstāt pirmajā nodaļā vārdus administratīva» ar vārdu «patstāvīga».

5. Papildināt pirmās nodaļas 1. punktu pēc vārda «(uzņēmējsabiedrību)» ar vārdiem «un nomas līgumu».

6. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

«1. pants. Uzņēmumu reģistrs

(1) Uzņēmumu reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas sastāvā, kura veic tā vispārīgo vadību un darbības kontroli.

(2) Uzņēmumu reģistru vada Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs.

(3) Uzņēmumu reģistra sastāvā ietilpst:

1) galvenais valsts notārs;

2) galvenā valsts notāra vietnieki;

3) valsts notāri;

4) tehniskais personāls.

(4) Uzņēmumu reģistra galveno valsts notāru ieceļ amatā tieslietu ministrs. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietniekus un valsts notārus ieceļ amatā tieslietu ministrs pēc galvenā valsts notāra priekšlikuma. Uzņēmumu reģistra pārējos darbiniekus pieņem darbā galvenais valsts notārs.

(5) Uzņēmumu reģistra valsts notāri ir tieši pakļauti Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram.

(6) Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs:

1) veic visas likumos un Uzņēmumu reģistra nolikumā noteiktās darbības;

2) likuma ietvaros rīkojas ar Uzņēmumu reģistram nošķirto un iegādāto īpašumu un ir atbildīgs par to;

3) dod saistošus norādījumus valsts notāriem;

4) atceļ nepamatotus vai nelikumīgus Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un pieņem to vietā savus lēmumus.

(7) Uzņēmumu reģistra valsts notāri:

1) reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un nomas līgumus šajā likumā un citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

2) ir personīgi atbildīgi par viņiem saskaņā ar šo likumu uzticēto pienākumu izpildi.»

7. Izteikt 2. panta nosaukumu šādā redakcijā:

«2. pants. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācijas piekritība.»

8. Aizstāt 2. pantā vārdus «500 tūkstošus rubļu» ar vārdiem «25000 latu».

9. Papildināt 2. panta otro daļu pēc vārdiem «1. daļā» ar vārdiem «un nomas līgumus».

10. Izteikt 3. panta tekstu šādā redakcijā:

«(1) Uzņēmumu reģistra darbību nosaka un regulē šis likums, Uzņēmumu reģistra nolikums un citi tiesību akti.

(2) Uzņēmumu reģistram ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.»

11. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

«4. pants. Uzņēmumu reģistra funkcijas

Uzņēmumu reģistrs veic šādas funkcijas:

1) pieņem izskatīšanai no fiziskajām un juridiskajām personām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), to filiālēm un pārstāvniecībām reģistrēšanas dokumentus, kas paredzēti šajā likumā, Uzņēmumu reģistra nolikumā un citos tiesību aktos;

2} pieprasa un izskata visas likumdošanas aktos noteiktās ziņas un dokumentus, lai pārliecinātos, ka uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) savu darbību uzsāk likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. Ja iesniegtie dokumenti neatbilst likumos noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu ar motivētu atteikumu, kuru rakstveidā paziņo iesniedzējam;

3) pieņem uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus otrreizējai izskatīšanai, ja tajos ir novērstas iepriekš pieļautās nepilnības. Otrreizējā izskatīšanā pretenzijas pieļaujamas tikai par tām nepilnībām, kuras atklātas dokumentu pirmajā izskatīšanā. Ja dokumenti tiek iesniegti otrreiz, termiņš, kurā uzņēmums jāreģistrē, sākas ar dokumentu otrreizējās iesniegšanas dienu;

4) nosūta septiņu dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas Valsts ieņēmumu dienestam izziņu par reģistrējamo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), ja saņemtie dokumenti atbilst likumā noteiktajām prasībām;

5) pieņem lēmumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu pēc tam, kad saņemta Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par iesniegto ziņu pareizību. Valsts ieņēmumu dienestam minētā izziņa jāatsūta 10 dienu laikā no Uzņēmumu reģistra izziņas nosūtīšanas dienas;

6) nosūta iesniedzējam motivētu atteikumu, ja no Valsts ieņēmumu dienesta ir saņemta izziņa, ka uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai kāds no tā dibinātājiem vai dalībniekiem ir nodokļu parādnieki;

7) piešķir uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) reģistrācijas numuru, kas ir identisks Valsts ieņēmumu dienesta kodam nodokļu maksātāju apliecībā;

8) 30 dienu laikā no dokumentu piešķiršanas dienas rakstveidā paziņo reģistrēšanas pieteikuma iesniedzējam par pieņemto lēmumu, izsniedzot viņam dokumentu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu vai motivētu atteikumu, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) netiek reģistrēts;

9) ziņo attiecīgajām valsts institūcijām vainīgo personu saukšanai pie likumā noteiktās atbildības par konkrētiem likumpārkāpumiem vai nepatiesu ziņu sniegšanu Uzņēmumu reģistram;

10) pieņem reģistrēšanai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) pamatdokumentos izdarītos grozījumus;

11) izdara reģistrācijas ierakstus Uzņēmumu reģistra žurnālā;

12) izslēdz no Uzņēmumu reģistra uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), izdarot attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) izbeidz savu darbību pēc savas iniciatīvas, pēc tiesas lēmuma vai citos likumā paredzētajos gadījumos;

13) publicē presē likumos paredzētās ziņas par uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām);

14) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic savstarpēju informācijas apmaiņu ar pašvaldībām un šādām institūcijām:

a) Iekšlietu ministriju un tās iestādēm;

b) Valsts statistikas komiteju;

c) Valsts sociālās apdrošināšanas fondu;

d) Valsts ieņēmumu dienestu;

15) veic citas likumdošanas aktos paredzētās funkcijas.»

12. Izteikt 5. panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

«Ja nepieciešams, jautājums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu jāsaskaņo ar Tieslietu ministrijas Valsts valodas centru.»

13. Svītrot 6. panta otrajā daļā vārdus «(arī PSRS)».

14. Papildināt 6. panta ceturto daļu pēc vārda «arbitrāžas» ar vārdiem «Valsts ieņēmumu dienesta».

15. Papildināt 6. panta ceturtās daļas 4. punktu pēc vārdiem «tiesas spriedums» ar vārdiem «Valsts ieņēmumu dienesta».

16. Papildināt 8. panta pirmo daļu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

«4) vai iesniegti visi likumdošanas aktos paredzētie dokumenti.»

17. Aizstāt 8. panta astotajā daļā vārdus «Latvijas Republikas Augstākās Padomes noteiktajā preses izdevumā» ar vārdiem «laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»».

18. Izteikt 8. panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

«Uzņēmumu reģistrs savu finansiālo darbību veic atbilstīgi speciālā budžeta noteikumiem. Uzņēmumu reģistrs par sniegtajiem pakalpojumiem ņem nodevas Ministru kabineta noteiktajos apmēros. Divdesmit procentus ieņēmumu no valsts nodevām Uzņēmumu reģistrs pārskaita valsts budžetā.

Pakalpojumus, par kuriem nav paredzēta valsts nodeva, Uzņēmumu reģistrs sniedz saskaņā ar Tieslietu ministrijas apstiprināto cenrādi.»

19. Aizstāt 9. panta pirmajā daļā vārdus «Augstākās Padomes, Ministru Padomes» ar vārdiem «Saeimas, Ministru kabineta».

20. Papildināt 9. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

«Minētajām institūcijām jāiesniedz Uzņēmumu reģistram to amatu un struktūrvienību saraksts, kuri ir tiesīgi pieprasīt šādu informāciju.»

Uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

21. Papildināt likumu ar jaunu 13. pantu šādā redakcijā:

«13. pants. Uzņēmumu reģistra pārskats

Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pārskatu par saņemtajiem un izlietotajiem līdzekļiem, kā arī attiecīgo statistisko un citu informāciju par Uzņēmumu reģistra darbību sniedz Tieslietu ministrijai.»

Ministru prezidents M. GAILIS

Tieslietu ministrs R. APSĪTIS

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 110Pieņemts: 22.04.1995.Stājas spēkā: 26.04.1995.Zaudē spēku: 11.05.1995.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 25.04.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
77503
26.04.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)