Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.384

Rīgā 2000.gada 31.maijā

Par pretenziju izvirzīšanas kārtību

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 1998.gada 4.jūnija rīkojuma Nr.287 piekto punktu, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Republikas starptautisko autopārvadātāju asociācijas "Latvijas auto" 1999.gada 22.decembra vienošanās ceturto nodaļu:

1. Apstiprinu "Pretenziju par pārkāpumiem kravu autopārvadājumos, lietojot TIR karneti, izvirzīšanas kārtību".

2. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

Pretenziju par pārkāpumiem kravu autopārvadājumos, lietojot TIR karneti, izvirzīšanas kārtība

Kārtībā lietotie termini un saīsinājumi:

Asociācija - Latvijas starptautisko autopārvadātāju asociācija "Latvijas auto".

VID GMP - Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde.

MDAN - Galvenās muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas Muitas dokumentu apstrādes nodaļa.

PN - Galvenās muitas pārvaldes Tranzīta kontroles daļas Pretenziju nodaļa.

VID teritoriālā iestāde - VID nodaļa, kurā reģistrēts pārvadātājs.

Muitas iestāde - LR muitas iestāde, kurā tiek pabeigta TIR procedūra Latvijas Republikā.

Lēmums - VID GMP pieņemtais lēmums pārvadātājam par muitas parāda samaksu.

Pārvadātājs - TIR procedūras piemērotājs un TIR karnetes izmantotājs.

Protokols - PN sastādīts protokols par konstatētajiem pārkāpumiem.

TIR procedūra - muitas procedūra - tranzīts, izmantojot TIR karneti (atbilstoši TIR konvencijai).

TIR karnetu lapas - TIR karnetes (grāmatiņas) baltās vai zaļās lapas noplēšamā daļa, kura satur ziņas par TIR procedūru un kuru pārvadātājs iesniedz nosūtītājā un saņēmējā muitas iestādē.

TIR karnetes pasaknis - TIR karnetes baltās vai zaļās noplēšamās lapas pasaknis, kurš paliek TIR karnetē (grāmatiņā) un apliecina TIR procedūras pareizību, ja tas noformēts LR tiesību normu noteiktajā kārtībā.

 

1. Tranzīta kontroles daļas Muitas dokumentu apstrādes nodaļa:

1.1. MDAN līdz katra mēneša 22.datumam apkopo datus par nenoslēgtajām TIR karnetēm iepriekšējā mēnesī.

1.2. Par nesaņemtajām TIR karnetu lapām un arī par saņemtajām TIR karnetu lapām, kurās ir acīmredzama kļūda vai iemesls šaubīties, MDAN sūta pieprasījumus muitas datu bāzē un TIR karnetēs norādītajām saņēmēja muitas iestādēm.

1.3. Muitas iestādes sniedz rakstisku atbildi 7 (septiņu) darba dienu laikā:

1.3.1. ja TIR karnete ir noslēgta, muitas iestāde nosūta MDAN pieprasītās TIR karnetes lapu un paskaidro TIR karnetes lapas savlaicīgu nenosūtīšanas iemeslu;

1.3.2. ja muitas iestādē nav pieprasītās TIR karnetes lapas, tiek paskaidrots nenogādāšanas iemesls. Kā apliecinājumu, ka krava ir saņemta ar minēto TIR karneti, uz MDAN nosūta apliecinātu kopiju no TIR karnetu reģistrācijas žurnāla vai citus saņemšanas faktu apliecinošus dokumentus.

1.4. Septiņu dienu laikā pēc atbildes saņemšanas no LR muitas iestādes MDAN atkārtoti pārskata informāciju par nenoslēgtajām un noslēgtajām TIR karnetēm un iesniedz PN pārbaudes veikšanai, sakārtojot to zemāk minētā secībā:

- TIR karnešu saraksts,

- attiecīgā TIR karnetes baltās (nepāra) lapas kopija,

- MDAN pieprasījuma vēstule attiecīgajai muitas iestādei - kopija,

- no muitas iestādes saņemtās atbildes kopija.

1.5. Ja muitas noteikumu pārkāpums ir noticis muitas amatpersonas kļūdas dēļ, MDAN informē VID GMP Iekšējā audita daļu.

 

2. Tranzīta kontroles daļas Pretenziju nodaļa:

2.1. Ja TIR karnetes turētājs ir LR reģistrēta persona:

2.1.1. nosūta TIR karnetes pārvadātājam paziņojumu par TIR karnetes noslēgšanas pierādījumu iesniegšanu (1.pielikums). Pārvadātājam rakstiska atbilde VID GMP jāsniedz divu kalendāro nedēļu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas;

2.1.2. ja pārvadātājs iesniedz pierādījumus, kuri apliecina TIR procedūras pareizību un PN tos novērtē kā pietiekamus, PN sūta atkārtotu pieprasījumu muitas iestādei, kura sniedza noliedzošu atbildi. Šī apakšpunkta izpratnē "pietiekami pierādījumi" - muitas amatpersonas apzīmogots un parakstīts TIR karnetes pasakņa oriģināls (ja tāds ir pārvadātāja rīcībā), CMR oriģināls ar saņēmējmuitas atzīmi vai nākošās muitas procedūras Latvijā vai citā valstī piemērošanas apliecinošs dokuments;

2.1.3. ja, pārbaudot pārvadātāja sniegto informāciju, tiek konstatēts, ka vainīga ir muitas amatpersona, PN informē VID GMP Iekšējā audita daļu. Gadījumā, ja ir aizdomas par viltojumiem, PN informē VID GMP Muitas noteikumu pārkāpumu novēršanas daļu;

2.1.4. ja pārvadātājs noteiktajā laikā nav sniedzis atbildi vai iesniegtie pierādījumi novērtēti kā nepietiekami, PN sastāda protokolu par konstatētajiem pārkāpumiem (2.pielikums);

2.1.5. PN pēc 2.1.4.p. minētā protokola sastādīšanas nosūta Asociācijai paziņojumu (3.pielikums) par TIR karnetes nenoformēšanu, noformēšanu ar iebildumiem (1 gada laikā no baltās lapas noformēšanas brīža) vai noformēšanu nelikumīgi, vai krāpnieciskā veidā (2 gadu laikā no baltās lapas noformēšanas brīža). Pielikumā: baltās lapas kopija un 2.1.2.p. minētais dokuments;

2.1.6. vienlaikus ar 2.1.5. minēto dokumentu PN pārvadātājam nosūta paziņojumu (4.pielikums) par TIR procedūras pārkāpumu (1 gada laikā no baltās lapas noformēšanas brīža);

2.1.7. VID GMP pieņem un nosūta lēmumu pārvadātājam par muitas parāda samaksu (5.pielikums);

2.1.8. ja pārvadātājs 30 dienu laikā nav samaksājis muitas parādu, VID GMP nosūta vēstuli VID teritoriālajai iestādei par muitas parāda un nokavējuma naudas piedziņu;

2.1.9. ja pārvadātājs nav atrodams bankrota, likvidācijas vai citu iemeslu dēļ (piedziņa nav iespējama), ne ātrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā divus gadus pēc 2.1.5.p. minētā dokumenta nosūtīšanas dienas VID GMP iesniedz Asociācijai prasību par samaksu (6.pielikums).

Pielikumā: 1. TIR karnetes baltās lapas kopija.

2. Paziņojuma pārvadātājam kopija.

3. Paziņojuma Asociācijai kopija.

4. VID GMP sastādīts dokuments, kurā, pamatojoties uz kredītiestādes sniegtajām ziņām, konstatēta muitas parāda piedziņas neiespējamība no pārvadātāja, norakstot nepieciešamo naudas summu muitas parāda apjomā no tā norēķinu konta bankā.

Piezīmes:

1. Visa sarakste ar pārvadātāju veicama ierakstītās vēstulēs pa pastu.

2. Juridiskās personas adreses noskaidrošanas nepieciešamības gadījumā tiek sūtīts pieprasījums LR Uzņēmumu reģistram par juridiskās adreses reģistrācijas pamatotību.

3. Fiziskās personas adreses noskaidrošanas nepieciešamības gadījumā tiek sūtīts pieprasījums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (informācija no Iedzīvotāju reģistra).

4. Sarakste ar Asociāciju notiek ierakstītās vēstulēs pa pastu vai ar GMP kurjeru, Asociācijai parakstoties par saņemšanu.

2.2. Ja pārvadātājs nav LR reģistrēta persona:

2.2.1. PN nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas sastāda pārkāpuma konstatējošu protokolu (2.pielikums);

2.2.2. pēc 2.2.1.p. minētā protokola sastādīšanas Asociācijai tiek nosūtīts paziņojums (3.pielikums) par TIR karnetes nenoformēšanu, noformēšanu ar iebildumiem (1 gada laikā no baltās lapas noformēšanas brīža) vai noformēšanu nelikumīgi, vai krāpnieciskā veidā (2 gadu laikā no baltās lapas noformēšanas brīža). Pielikumā: baltās lapas kopija un 2.2.1.p. minētais dokuments;

2.2.3. ja triju mēnešu laikā Asociācija nepierāda TIR procedūras pareizību, VID GMP pieņem lēmumu par muitas parādu pārvadātājam (5.pielikums);

2.2.4. pēc lēmuma pieņemšanas PN nosūta Asociācijai prasību (6.pielikums) par samaksu (ne ātrāk kā trīs mēnešus, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc 2.2.2.p. minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas). Pielikumā: 2.1.9.p. pielikumā uzskaitītie dokumenti.

Pielikumā:

1. Paziņojums par TIR karnetes noslēgšanas pierādījumu iesniegšanas nepieciešamību.

2. Protokols par pārkāpuma konstatēšanu.

3. Paziņojums par TIR karnetes nenoformēšanu, noformēšanu ar iebildumiem vai noformēšanu nelikumīgi vai krāpnieciskā veidā.

4. Paziņojums par TIR procedūras pārkāpumiem.

5. Lēmums par muitas procedūras pārkāpumiem.

6. Prasība par samaksu.

1.GIF (69025 BYTES)

21.GIF (82321 BYTES)

22.GIF (52008 BYTES)

31.GIF (81642 BYTES)

32.GIF (29888 BYTES)

4.GIF (82320 BYTES)

51.GIF (104260 BYTES)

52.GIF (40296 BYTES)

61.GIF (88437 BYTES)

62.GIF (143410 BYTES)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pretenziju izvirzīšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 384Pieņemts: 31.05.2000.Stājas spēkā: 31.05.2000.Zaudē spēku: 01.08.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207/212, 07.06.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
7750
31.05.2000
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"