Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 96/4

Rīgā 2002. gada 11. jūlijā

Par "Kredīta pārvedumu noteikumu" apstiprināšanu

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Kredīta pārvedumu noteikumus" (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1998. gada 12. marta lēmumu Nr. 45/2 "Par "Bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumu noteikumu" apstiprināšanu".

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2003. gada 1. janvāri, bet 1.punktā minēto noteikumu 3.1.2. punkts stājas spēkā, Latvijas Republikai iestājoties Eiropas Savienībā.

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs

Kredīta pārvedumu noteikumi

"Kredīta pārvedumu noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) reglamentē kredīta pārvedumu veikšanas kārtību Latvijas Republikā un nosaka visu kredīta pārvedumos iesaistīto personu tiesības un pienākumus un to izpildes nosacījumus. Noteikumi sagatavoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par Latvijas Banku" un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 97/5/EC "Par pārrobežu kredīta pārvedumiem" prasības.

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Kredītiestāde - uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), kas atbilst Latvijas Republikas "Kredītiestāžu likumā" sniegtajai definīcijai, vai Latvijas Republikā vai kādā Eiropas Ekonomiskās telpas dalībvalstī esoša kredītiestādes filiāle, kuras galvenā mītne atrodas ārpus Latvijas Republikas un Eiropas Ekonomiskās telpas dalībvalstīm un kuras komercdarbība ietver bezskaidrās naudas maksājumu veikšanu.

1.2. Cita iestāde - jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidrās naudas maksājumu veikšanu.

1.3. Iestāde - kredītiestāde vai cita iestāde. Dažādās valstīs esošas vienas kredītiestādes filiāles un Latvijas Republikā esošas bezpeļņas organizācijas valsts a/s "Latvijas Pasts" filiāles, kas iesaistītas kredīta pārveduma veikšanā, tiek uzskatītas par atsevišķām iestādēm.

1.4. Finanšu iestāde - uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), kas atbilst Latvijas Republikas "Kredītiestāžu likumā" sniegtajai definīcijai.

1.5. Kredīta pārvedums - pēc maksātāja iniciatīvas maksātāja iestādē uzsākta maksājumu virkne ar mērķi nodot naudas summu saņēmējam saņēmēja iestādē. Kredīta pārvedums, kurā iesaistīta viena iestāde, ir iestādes iekšējais kredīta pārvedums. Kredīta pārvedums, kurā iesaistītas vairākas iestādes, ir starpiestāžu kredīta pārvedums.

1.6. Maksātājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas uzsāk kredīta pārvedumu, iesniedzot maksātāja iestādei maksājuma rīkojumu, kurš ir pirmais maksājuma rīkojums kredīta pārvedumā.

1.7. Maksātāja iestāde - iestāde, kam maksātājs iesniedz maksājuma rīkojumu.

1.8. Saņēmējs - maksājuma rīkojumā norādītā fiziskā vai juridiskā persona, kam kredīta pārveduma pabeigšanas rezultātā jāsaņem kredīta pārveduma summa.

1.9. Saņēmēja iestāde - maksājuma rīkojumā norādītā iestāde, kam kredīta pārveduma pabeigšanas rezultātā saņemtā naudas summa jāieskaita saņēmēja kontā vai citādi jāsamaksā saņēmējam.

1.10. Klients - maksātājs vai saņēmējs. Maksātājs un saņēmējs var būt viena un tā pati persona.

1.11. Starpniekiestāde - kredīta pārveduma veikšanā iesaistīta iestāde, kas nav maksātāja iestāde vai saņēmēja iestāde.

1.12. Adresāta iestāde - iestāde, kam nosūtītājs iesniedz maksājuma rīkojumu. Iestādes iekšējā kredīta pārvedumā adresāta iestāde ir maksātāja iestāde, kas vienlaikus ir arī saņēmēja iestāde. Starpiestāžu kredīta pārvedumā adresāta iestādes pēc kārtas ir maksātāja iestāde, viena vai vairākas starpniekiestādes un saņēmēja iestāde.

1.13. Nosūtītājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas sagatavo un adresāta iestādei iesniedz maksājuma rīkojumu. Iestādes iekšējā kredīta pārvedumā nosūtītājs ir maksātājs. Starpiestāžu kredīta pārvedumā nosūtītāji pēc kārtas ir maksātājs, maksātāja iestāde un viena vai vairākas starpniekiestādes.

1.14. Maksājuma rīkojums - nosūtītāja jebkurā veidā iesniegts beznosacījuma uzdevums adresāta iestādei izpildīt kredīta pārvedumu.

1.15. Maksājuma rīkojuma akcepts - adresāta iestādes veikta procedūra, ar kuru adresāta iestāde uzņemas pienākumu izpildīt nosūtītāja iesniegto maksājuma rīkojumu, ja ievēroti šādi nosacījumi:

1.15.1. maksājuma rīkojums satur tā izpildei nepieciešamo informāciju;

1.15.2. adresāta iestāde saņēmusi nepieciešamo naudas summu, izņemot gadījumus, kad nosūtītājs un adresāta iestāde vienojas, ka tas nav nepieciešams akcepta brīdī.

1.16. Maksājuma rīkojuma noraidījums - adresāta iestādes veikta procedūra, ar kuru tā atsakās uzņemties pienākumu izpildīt nosūtītāja iesniegto maksājuma rīkojumu, t.i., akceptēt maksājuma rīkojumu. Adresāta iestāde maksājuma rīkojumu noraida, nosūtot paziņojumu nosūtītājam par maksājuma rīkojuma noraidīšanu vai paziņojumu, ka maksājuma rīkojums nesatur tā izpildei pietiekamu informāciju.

1.17. Izpildes sākuma datums - datums, kurā izpildīti šādi kredīta pārveduma izpildes nosacījumi:

1.17.1. maksātāja iestāde saņēmusi visu tai nepieciešamo informāciju, lai izpildītu kredīta pārvedumu;

1.17.2. maksātāja iestāde saņēmusi naudas summu, kas nepieciešama kredīta pārveduma izpildei, norakstot to no maksātāja konta vai saņemot citādi;

1.17.3. ja maksātājs un maksātāja iestāde vienojušies, ka kredīta pārvedums izpildāms vēlākā datumā par šo divu nosacījumu izpildes datumu, izpildes sākuma datums ir šis vēlākais datums.

1.18. Autentificēšanas procedūra - kārtība, kādā adresāta iestāde identificē maksājuma rīkojuma nosūtītāju saskaņā ar līgumu starp nosūtītāju un adresāta iestādi.

1.19. Darbadiena - dienas daļa, kurā adresāta iestāde pieņem, noraida vai akceptē un izpilda maksājuma rīkojumus, pieņem maksājuma rīkojumu atsaukumus, labojumus un papildinājumus.

1.20. Valutēšanas datums - datums, kurā klienta kontā esošie naudas līdzekļi iegūst reālo vērtību.

1.21. Eiropas Ekonomiskā telpa - Eiropas Savienības dalībvalstis, Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie noteikumi nosaka minimālās prasības, kas jāizpilda klientam un iestādei, kuri iesaistīti kredīta pārvedumos, bet šie noteikumi neatceļ un neierobežo citas klienta un iestādes tiesības un pienākumus.

2.2. Šie noteikumi attiecas gan uz iestādes iekšējiem kredīta pārvedumiem, gan uz starpiestāžu kredīta pārvedumiem latos un ārvalstu valūtā.

2.3. Kredīta pārvedums sākas pēc maksātāja iniciatīvas maksātāja iestādē, un tā mērķis ir nodot kredīta pārveduma summu saņēmējam saņēmēja iestādē, t.i., ieskaitīt naudas summu saņēmēja kontā vai citādi samaksāt saņēmējam.

2.4. Iestādes iekšējā kredīta pārvedumā maksātāja iestāde un saņēmēja iestāde ir viena un tā pati iestāde. Starpiestāžu kredīta pārvedumā maksātāja iestāde, starpniekiestāde un saņēmēja iestāde ir dažādas iestādes.

2.5. Kredīta pārveduma veikšanu nodrošina viens (iestādes iekšējā kredīta pārveduma gadījumā) vai vairāki (starpiestāžu kredīta pārveduma gadījumā) secīgi izpildīti maksājuma rīkojumi. Starpiestāžu kredīta pārvedumā katra maksājuma rīkojuma izpilde veido vienu kredīta pārveduma posmu. Saņēmēja iestādē veikts maksājuma rīkojuma akcepts pabeidz kredīta pārvedumu.

2.6. Visiem kredīta pārveduma veikšanā izpildāmajiem maksājuma rīkojumiem jāsatur viena un tā pati informācija par maksātāju, maksātāja iestādi, saņēmēju un saņēmēja iestādi.

2.7. Katrs starpiestāžu kredīta pārveduma dalībnieks saņemto kredīta pārveduma summu pārved nākamajam kredīta pārveduma dalībniekam, iesniedzot tam jaunu maksājuma rīkojumu. Attiecībā pret katru maksājuma rīkojumu viens kredīta pārveduma dalībnieks ir nosūtītājs, kas iesniedz maksājuma rīkojumu, un tā pienākums ir samaksāt maksājuma rīkojumā norādīto naudas summu. Otrs kredīta pārveduma dalībnieks ir adresāta iestāde, kurai nosūtītājs iesniedz maksājuma rīkojumu, un tās pienākums ir izpildīt vai noraidīt iesniegto maksājuma rīkojumu.

2.8. Kredīta pārveduma izpildes gaitā vienam un tam pašam kredīta pārveduma dalībniekam pēc kārtas jāizpilda vairākas lomas, kas nosaka tā pienākumus pret pārējiem kredīta pārveduma dalībniekiem.

2.9. Maksātājs iniciē kredīta pārvedumu un ir nosūtītājs attiecībā pret maksātāja iestādi, kam iesniedz paša sagatavoto maksājuma rīkojumu.

2.10. Iestādes iekšējā kredīta pārvedumā maksātāja iestāde vienlaikus ir arī saņēmēja iestāde.

2.11. Starpiestāžu kredīta pārvedumā maksātāja iestāde:

2.11.1. vispirms ir adresāta iestāde attiecībā pret maksātāju, kas iesniedzis maksājuma rīkojumu;

2.11.2. pēc tam ir nosūtītājs attiecībā pret kredīta pārveduma nākamo dalībnieku (t.i., starpniekiestādi vai saņēmēja iestādi), kam iesniedz maksātāja iestādes pašas sagatavoto maksājuma rīkojumu.

2.12. Ja kredīta pārvedumā iesaistīta viena vai vairākas starpniekiestādes, starpniekiestāde:

2.12.1. vispirms ir adresāta iestāde attiecībā pret kredīta pārveduma iepriekšējo dalībnieku (t.i., maksātāja iestādi vai iepriekšējo starpniekiestādi), kas tai iesniedzis maksājuma rīkojumu;

2.12.2. pēc tam ir nosūtītājs attiecībā pret kredīta pārveduma nākamo dalībnieku (t.i., starpniekiestādi vai saņēmēja iestādi), kam iesniedz starpniekiestādes pašas sagatavoto maksājuma rīkojumu.

2.13. Iestādes iekšējā kredīta pārvedumā saņēmēja iestāde ir adresāta iestāde attiecībā pret maksātāju, kas iesniedzis maksājuma rīkojumu, bet starpiestāžu kredīta pārvedumā saņēmēja iestāde ir adresāta iestāde attiecībā pret kredīta pārveduma iepriekšējo dalībnieku (t.i., maksātāja iestādi vai starpniekiestādi), kas tai iesniedzis maksājuma rīkojumu.

2.14. Kredīta pārveduma dalībnieki nav atbildīgi par jebkādu kavēšanos vai saistību neizpildi, ja tās cēlonis bijusi nepārvarama vara (force majeure), kuras sekas nav bijušas novēršamas, kaut gan atbildīgās personas darījušas visu, lai tās novērstu.

2.15. Iestāžu tiesības un pienākumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā nosaka Latvijas Republikas likums "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu".

2.16. Iestādēm jānodrošina efektīva klientu sūdzību un strīdu izskatīšanas procedūra attiecībā uz strīdiem starp maksātāju un maksātāja iestādi vai saņēmēju un saņēmēja iestādi 3.1. punktā minēto kredīta pārvedumu gadījumos.

3. Klientu informēšana par kredīta pārvedumu veikšanas kārtību

3.1. Pienākums noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā informēt klientus par kredīta pārvedumu veikšanas kārtību attiecas uz tādiem kredīta pārvedumiem, kurus uzsāk maksātājs, kas nav iestāde vai finanšu iestāde, kuru summa nepārsniedz 50 000 eiro ekvivalentu un:

3.1.1. kuros iesaistītas tikai Latvijas iestādes;

3.1.2. kuros iesaistītas Latvijas un Eiropas Ekonomiskās telpas dalībvalstu iestādes, un kuri tiek veikti kādas Eiropas Ekonomiskās telpas dalībvalsts valūtā, eiro vai latos.

3.2. Iestādei rakstiski jāinformē klienti par kredīta pārvedumu veikšanas vispārīgo kārtību, norādot:

3.2.1. laika periodu, kādā kredīta pārveduma summa (izejošie kredīta pārvedumi) tiek samaksāta saņēmēja iestādei, t.i., ieskaitīta saņēmēja iestādes kontā vai norakstīta no nosūtītāja konta saņēmēja iestādē, skaitot no izpildes sākuma datuma;

3.2.2. laika periodu, kādā saņemto kredīta pārveduma summu (ienākošie kredīta pārvedumi) iestāde nodod saņēmējam. Šis laika periods nedrīkst pārsniegt 7.1. punktā noteikto;

3.2.3. komisijas naudas un citu maksu, kas klientam jāmaksā iestādei, piemērošanas kārtību;

3.2.4. valutēšanas datumu piemērošanas kārtību iestādē attiecībā uz naudas līdzekļiem klienta kontā;

3.2.5. kredīta pārvedumu veikšanai izmantojamo valūtas maiņas kursu piemērošanas kārtību;

3.2.6. tos maksājuma rīkojumā norādāmos klienta rekvizītus (konta numurs, nosaukums u.c.), uz kuriem pamatojoties iestāde naudas summu ieskaita klienta kontā vai noraksta no tā;

3.2.7. ka, veicot kredīta pārvedumus Latvijā, naudas summu saņēmēja kontā iestādes var ieskaitīt, arī pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja konta numuru;

3.2.8. klientiem pieejamo pretenziju un strīdu izskatīšanas procedūru un kārtību, kādā klienti var uzsākt šo procedūru.

3.3. Iestādes pienākums ir nodrošināt, lai 3.2. punktā minētā informācija rakstiski būtu brīvi pieejama iestādē jebkurai ieinteresētai personai.

3.4. Iestādei saskaņā ar iestādes noteikumiem un līgumā ar klientu paredzēto kārtību jāinformē klients par izpildītajiem maksājuma rīkojumiem, norādot:

3.4.1. tā maksājuma rīkojuma numuru, uz kuru pamatojoties iestāde naudas summu ieskaitījusi klienta kontā vai norakstījusi no tā;

3.4.2. sākotnējo kredīta pārveduma summu;

3.4.3. komisijas naudu un maksu, kas jāmaksā klientam;

3.4.4. iestādes lietoto valutēšanas datumu attiecībā uz naudas līdzekļiem klienta kontā, ja tas atšķiras no datuma, kurā naudas summa ieskaitīta klienta kontā vai norakstīta no tā;

3.4.5. ja maksātājs noteicis, ka kredīta pārveduma izmaksas pilnībā vai daļēji jāsedz saņēmējam, saņēmēja iestādei par to jāinformē saņēmējs;

3.4.6. ja kādu naudas summu iestāde konvertē citā valūtā, jānorāda izmantotais valūtas maiņas kurss.

3.5. Iestāde var neinformēt klientu par izpildītajiem kredīta pārvedumiem saskaņā ar 3.4. punkta prasībām, ja klients atteicies no tiesībām saņemt šādu informāciju.

3.6. Ja klients izteicis vēlēšanos, iestādei jāvienojas ar klientu un jāuzņemas atbildība par šādiem 3.1. punktā minētā kredīta pārveduma nosacījumiem: izpildes laika periods, komisijas nauda un citas maksas, izņemot maksas, kas saistītas ar izmantoto valūtas maiņas kursu. Iestāde var atteikties no vienošanās ar klientu vienīgi tad, ja tā nespēj vai nevēlas veikt konkrēto kredīta pārvedumu saskaņā ar šādiem nosacījumiem.

4. Nosūtītāja pienākumi

4.1. Nosūtītāja pienākumi attiecas uz jebkuru maksājuma rīkojuma nosūtītāju, t.i., uz maksātāju, maksātāja iestādi un starpniekiestādi.

4.2. Nosūtītāja pienākums ir samaksāt adresāta iestādei naudas summu saskaņā ar maksājuma rīkojumu, par kuru nosūtītājs uzņemas atbildību.

4.3. Nosūtītājs uzņemas atbildību par adresāta iestādei iesniegto maksājuma rīkojumu un visiem tajā norādītajiem rekvizītiem, ja:

4.3.1. nosūtītājs vai tā pilnvarotā persona maksājuma rīkojumu adresāta iestādei iesniedz personiski;

4.3.2. nosūtītājs maksājuma rīkojumu adresāta iestādei nosūta pa pastu, ar kurjeru vai izmantojot telekomunikāciju līdzekļus, un ja adresāta iestāde darbojas saskaņā ar autentificēšanas procedūru, kas nodrošina, ka tiek identificēti neautorizēti maksājuma rīkojumi.

4.4. Nosūtītājs neuzņemas 4.3. punktā noteikto atbildību par maksājuma rīkojumu, ja nosūtītājs pierāda, ka adresāta iestādē saņemtais maksājuma rīkojums radies citas personas rīcības rezultātā un šī persona nav nosūtītāja esošs vai bijušais darbinieks vai arī persona, kuras attiecības ar nosūtītāju dod tai iespēju piekļūt autentificēšanas procedūrai.

4.5. Ja adresāta iestāde pierāda, ka maksājuma rīkojums radies tādas personas rīcības rezultātā, kurai bijusi iespēja piekļūt autentificēšanas procedūrai nosūtītāja vainas dēļ, nosūtītājs ir atbildīgs par maksājuma rīkojumu un 4.4. punkta nosacījumi nav piemērojami.

4.6. Nosūtītāja pienākums ir samaksāt adresāta iestādei naudas summu saskaņā ar maksājuma rīkojumu tad, kad adresāta iestāde akceptē maksājuma rīkojumu, par kuru nosūtītājs ir atbildīgs. Ja nosūtītājs un adresāta iestāde vienojušies par vēlāku maksāšanas datumu, nosūtītāja pienākums ir samaksāt adresāta iestādei naudas summu ne vēlāk kā šajā datumā.

4.7. Nosūtītāja pienākums samaksāt adresāta iestādei naudas summu saskaņā ar maksājuma rīkojumu tiek izpildīts:

4.7.1. norakstot naudas summu no nosūtītāja konta adresāta iestādē vai citādi samaksājot adresāta iestādei;

4.7.2. ja nosūtītājs ir iestāde un tai nav konta adresāta iestādē:

4.7.2.1. ieskaitot naudas summu adresāta iestādes kontā nosūtītāja iestādē vai citā iestādē un informējot adresāta iestādi par to;

4.7.2.2. veicot galīgo norēķinu (neto norēķinu) saņēmēja iestādes labā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, atbilstošās norēķinu sistēmas noteikumiem vai saskaņā ar nosūtītāja un adresāta iestādes noslēgto divpusējo neto norēķinu līgumu.

5. Adresāta iestādes pienākumi

5.1. Adresāta iestādes pienākumi attiecas uz jebkuru adresāta iestādi, izņemot saņēmēja iestādi.

5.2. Adresāta iestādes pienākums ir izpildīt adresāta iestādē akceptētu nosūtītāja maksājuma rīkojumu. Ja adresāta iestāde atsakās akceptēt nosūtītāja iesniegto maksājuma rīkojumu, tās pienākums ir noraidīt šo maksājuma rīkojumu.

5.3. Nosūtītāja iesniegtais maksājuma rīkojums uzskatāms par akceptētu adresāta iestādē ar brīdi, kad:

5.3.1. adresāta iestāde saņem nosūtītāja maksājuma rīkojumu, ja nosūtītājs un adresāta iestāde noslēguši līgumu, kurā paredzēts šāds maksājuma rīkojuma akcepta veids un kārtība, kādā fiksē maksājuma rīkojuma saņemšanas laiku adresāta iestādē;

5.3.2. adresāta iestāde noteiktā kārtībā rakstiski informē nosūtītāju par tā maksājuma rīkojuma akceptu;

5.3.3. adresāta iestāde, pamatojoties uz saņemto maksājuma rīkojumu, sagatavo un iesniedz jaunu maksājuma rīkojumu nākamajai adresāta iestādei, t.i., uzsāk saņemtā maksājuma rīkojuma izpildi;

5.3.4. adresāta iestāde, pamatojoties uz saņemto maksājuma rīkojumu, noraksta naudas summu no nosūtītāja konta adresāta iestādē.

5.4. Ja vienam maksājuma rīkojumam atbilst vairāki 5.3. punktā minētie maksājuma rīkojuma akcepta veidi adresāta iestādē, maksājuma rīkojums uzskatāms par akceptētu ar to akcepta veidu, kurš izpildīts pirmais.

5.5. Adresāta iestādei, ja tā neakceptē iesniegto maksājuma rīkojumu, maksājuma rīkojums jānoraida, nosūtītājam paziņojumu par maksājuma rīkojuma noraidīšanu nosūtot 7.2. punktā noteiktajā laikā.

5.6. Neakceptētu maksājuma rīkojumu adresāta iestāde var nenoraidīt un var nenosūtīt paziņojumu par maksājuma rīkojuma noraidīšanu nosūtītājam, nepiemērojot 5.5. punkta prasības, tikai šādos gadījumos:

5.6.1. ja adresāta iestāde nevar noteikt nosūtītāju;

5.6.2. ja nosūtītājs nav samaksājis maksājuma rīkojumā norādīto naudas summu adresāta iestādei.

5.7. Ja adresāta iestādei saskaņā ar normatīvajiem aktiem apturēta bezskaidrās naudas maksājumu veikšana, visi saņemtie, bet neakceptētie maksājuma rīkojumi uzskatāmi par noraidītiem ar bezskaidrās naudas maksājumu veikšanas apturēšanas brīdi.

5.8. Adresāta iestādes akceptēts maksājuma rīkojums nav noraidāms. Adresāta iestādes noraidīts maksājuma rīkojums nav akceptējams.

5.9. Ja maksājuma rīkojums adresāta iestādē nav ne akceptēts, ne noraidīts saskaņā ar 5.6. punkta nosacījumiem, tas uzskatāms par spēkā neesošu piektās darbadienas beigās, skaitot no 7.2. punktā noteiktā saistību izpildes termiņa beigām.

5.10. Adresāta iestādes pienākums pēc maksājuma rīkojuma akcepta ir izpildīt maksājuma rīkojumu, t.i., uz akceptētajā maksājuma rīkojumā norādītās informācijas pamata sagatavot jaunu maksājuma rīkojumu un 7.1. punktā noteiktajā laikā iesniegt to attiecīgajai iestādei (saņēmēja iestādei vai starpniekiestādei), izmantojot atbilstošo norēķinu sistēmu. Adresāta iestādei, kas iesaistīta 3.1. punktā minētajā kredīta pārvedumā, maksājuma rīkojums jāizpilda par pilnu naudas summu, izņemot gadījumus, kad maksātājs noteicis, ka kredīta pārveduma izmaksas pilnībā vai daļēji jāsedz saņēmējam.

5.11. Ja adresāta iestādes akceptētajā maksājuma rīkojumā nav norādīta starpniekiestāde vai norēķinu sistēma, kurai jāiesniedz tās sagatavotais maksājuma rīkojums, adresāta iestādei ir tiesības izvēlēties starpniekiestādi un atbilstošo norēķinu sistēmu pēc saviem ieskatiem tā, lai tas neaizkavētu kredīta pārveduma veikšanu.

5.12. Maksātāja iestādei papildus 5.10. punktā noteiktajam pienākumam jāuzņemas atbildība par 3.1. punktā minētā kredīta pārveduma summas nodošanu saņēmēja iestādei laika periodā, par kādu maksātājs un maksātāja iestāde vienojušies saskaņā ar 3.6. punkta nosacījumiem.

6. Saņēmēja iestādes pienākumi

6.1. Saņēmēja iestādes pienākums ir izpildīt saņēmēja iestādē akceptētu nosūtītāja maksājuma rīkojumu. Ja saņēmēja iestāde atsakās akceptēt nosūtītāja iesniegto maksājuma rīkojumu, tās pienākums ir noraidīt šo maksājuma rīkojumu.

6.2. Nosūtītāja iesniegtais maksājuma rīkojums uzskatāms par akceptētu saņēmēja iestādē ar brīdi, kad:

6.2.1. saņēmēja iestāde saņem maksājuma rīkojumu, ja nosūtītājs un saņēmēja iestāde noslēguši līgumu, kurā paredzēts šāds maksājuma rīkojuma akcepta veids un kārtība, kādā fiksē maksājuma rīkojuma saņemšanas laiku saņēmēja iestādē;

6.2.2. saņēmēja iestāde paziņo nosūtītājam par tā maksājuma rīkojuma akceptu;

6.2.3. saņēmēja iestāde, pamatojoties uz saņemto maksājuma rīkojumu, noraksta naudas summu no nosūtītāja konta saņēmēja iestādē;

6.2.4. saņēmēja iestāde, pamatojoties uz saņemto maksājuma rīkojumu, ieskaita naudas summu saņēmēja kontā vai citā veidā samaksā saņēmējam;

6.2.5. saņēmēja iestāde paziņo saņēmējam par saņēmēja tiesībām izmantot saņemto naudas summu līgumā ar saņēmēju paredzētajā kārtībā;

6.2.6. saņēmēja iestāde izmanto saņemto naudas summu, lai kompensētu saņēmēja parādu saņēmēja iestādei, ja līgumā starp saņēmēju un saņēmēja iestādi paredzēta šāda kārtība, vai saskaņā ar tiesas un citu institūciju rīkojumu;

6.2.7. saņēmēja iestāde saņem nosūtītāja sagatavotu maksājuma rīkojumu un ir izpildīti šādi nosacījumi:

6.2.7.1. nosūtītājs samaksā saņēmēja iestādei maksājuma rīkojumā norādīto naudas summu, ieskaitot to saņēmēja iestādes kontā nosūtītāja iestādē vai citā iestādē;

6.2.7.2. nosūtītāja iesniegtajā maksājuma rīkojumā ir pietiekama informācija, lai ieskaitītu naudas summu saņēmēja kontā;

6.2.7.3. saņēmēja konts nav slēgts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav aizliegts ieskaitīt naudas summu saņēmēja kontā vai arī saņēmējs devis maksājuma rīkojumu tālākam kredīta pārvedumam slēgta konta gadījumā.

6.3. Ja vienam maksājuma rīkojumam atbilst vairāki 6.2. punktā minētie maksājuma rīkojuma akcepta veidi saņēmēja iestādē, maksājuma rīkojums uzskatāms par akceptētu ar to akcepta veidu, kurš izpildīts pirmais.

6.4. Saņēmēja iestādei nav tiesību akceptēt maksājuma rīkojumu, ja saņēmēja iestādē iesniegtajā maksājuma rīkojumā norādīts saņēmējs:

6.4.1. kurš nav saņēmēja iestādes klients, ja kredīta pārveduma summa jāieskaita saņēmēja kontā saņēmēja iestādē;

6.4.2. kura persona nav nosakāma, ja kredīta pārveduma summa citādi jāsamaksā saņēmējam.

6.5. Ja saņēmēja iestādē iesniegtajā maksājuma rīkojumā norādītais saņēmēja nosaukums atbilst vienai personai, bet konta numurs - citai:

6.5.1. ja saņēmēja iestāde saskaņā ar 3.2.6. punkta prasībām naudas summu ieskaita, pamatojoties uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja nosaukumu, saņēmēja iestādei nav tiesību akceptēt šādu maksājuma rīkojumu;

6.5.2. ja saskaņā ar līgumu ar saņēmēju saņēmēja iestāde naudas summu ieskaita, pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja konta numuru, saņēmēja iestādei ir tiesības akceptēt maksājuma rīkojumu un ieskaitīt naudas summu maksājuma rīkojumā norādītajā saņēmēja kontā.

6.6. Ja saņēmēja iestādei nav tiesību akceptēt maksājuma rīkojumu saskaņā ar 6.4. vai 6.5.1. punkta nosacījumiem, saņēmēja iestādei jānoraida nosūtītāja iesniegtais maksājuma rīkojums, nosūtot 7.2. punktā noteiktajā laikā nosūtītājam paziņojumu par maksājuma rīkojuma noraidīšanu.

6.7. Ja saņēmēja iestāde maksājuma rīkojumu akceptē un ieskaita naudas summu maksājuma rīkojumā norādītajā saņēmēja kontā saskaņā ar 6.5.2. punkta nosacījumiem, bet konta numurs bijis norādīts kļūdaini un kredīta pārveduma summa bijusi paredzēta citai personai:

6.7.1. ja maksātājs ir iestāde, maksātājam pašam ir tiesības no saņēmēja atgūt kļūdaini pārvesto naudas summu;

6.7.2. ja maksātājs nav iestāde un pierāda, ka kredīta pārveduma summa bijusi paredzēta pēc saņēmēja nosaukuma norādītajai personai un ka pirms maksājuma rīkojuma akcepta maksātāja iestāde nav informējusi maksātāju par to, ka, veicot kredīta pārvedumus Latvijā, naudas summu saņēmēja kontā iestādes var ieskaitīt, arī pamatojoties tikai uz maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja konta numuru, maksātāja iestādei jāatmaksā maksātājam kredīta pārveduma summa un procenti, kas aprēķināti no izpildes sākuma datuma līdz datumam, kurā maksātāja iestāde atmaksā naudas summu maksātājam. Maksātāja iestādei jāatmaksā arī maksātāja samaksātā kredīta pārveduma komisijas nauda. Maksātāja iestādei pašai ir tiesības no saņēmēja atgūt kļūdaini pārvesto naudas summu;

6.7.3. ja maksātāja iestāde pierāda, ka tā rakstiski informējusi maksātāju par to, ka, veicot kredīta pārvedumus Latvijā, naudas summu saņēmēja kontā iestādes var ieskaitīt arī tikai pēc maksājuma rīkojumā norādītā saņēmēja konta numura, 6.7.2. punkta prasības nepiemēro un maksātājam pašam ir tiesības no saņēmēja atgūt kļūdaini pārvesto naudas summu.

6.8. Saņēmēja iestādei, ja tā neakceptē iesniegto maksājuma rīkojumu, maksājuma rīkojums jānoraida, nosūtot 7.2. punktā noteiktajā laikā nosūtītājam paziņojumu par maksājuma rīkojuma noraidīšanu.

6.9. Neakceptētu maksājuma rīkojumu saņēmēja iestāde var nenoraidīt un var nenosūtīt paziņojumu par maksājuma rīkojuma noraidīšanu nosūtītājam, nepiemērojot 6.8. punkta prasības, tikai šādos gadījumos:

6.9.1. ja saņēmēja iestāde nevar noteikt nosūtītāju;

6.9.2. ja nosūtītājs nav samaksājis maksājuma rīkojumā norādīto naudas summu saņēmēja iestādei.

6.10. Ja saņēmēja iestādei saskaņā ar normatīvajiem aktiem apturēta bezskaidrās naudas maksājumu veikšana, visi saņemtie, bet neakceptētie maksājuma rīkojumi uzskatāmi par noraidītiem ar bezskaidrās naudas maksājumu veikšanas apturēšanas brīdi.

6.11. Saņēmēja iestādes akceptēts maksājuma rīkojums nav noraidāms. Saņēmēja iestādes noraidīts maksājuma rīkojums nav akceptējams.

6.12. Ja maksājuma rīkojums saņēmēja iestādē nav ne akceptēts, ne noraidīts saskaņā ar 6.9. punktu, tas uzskatāms par spēkā neesošu piektās darbadienas beigās, skaitot no 7.2. punktā noteiktā saistību izpildes termiņa beigām.

6.13. Pēc maksājuma rīkojuma akcepta saņēmēja iestādes pienākums ir saskaņā ar maksājuma rīkojumu nodot kredīta pārveduma rezultātā saņemto naudas summu saņēmējam vai izmantot kredīta pārveduma rezultātā saņemto naudas summu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saņēmēja iestādei saistības jāizpilda 7.1. punktā noteiktajā laikā.

6.14. Ja 3.1. punktā minētā kredīta pārveduma gadījumā saņēmējs un saņēmēja iestāde vienojušies par laika periodu, kādā saņemto kredīta pārveduma summu iestāde nodod saņēmējam, iestādei saistības jāizpilda šajā laika periodā vai, ja šāda vienošanās nav notikusi, laika periodā, kas noteikts 3.2.2. punktā. Saņēmēja iestādei saistības jāizpilda par pilnu naudas summu, izņemot gadījumus, kad maksātājs noteicis, ka kredīta pārveduma izmaksas pilnībā vai daļēji jāsedz saņēmējam. Saņēmēja iestādei saskaņā ar tās iekšējo kārtību un tarifiem ir tiesības ņemt no saņēmēja maksu par konta apkalpošanu, taču šo maksu nedrīkst ieturēt no kredīta pārveduma summas.

6.15. Saņēmēja iestādei jāpaziņo saņēmējam par maksājuma rīkojuma akceptu un naudas summas ieskaitīšanu saņēmēja kontā līgumā ar saņēmēju noteiktajā kārtībā.

6.16. Ja maksājuma rīkojums neparedz naudas summas ieskaitīšanu saņēmēja kontā un saņēmēja iestādei ir pietiekama informācija par saņēmēju, lai nosūtītu paziņojumu par saņēmējam pienākošos naudas summu, paziņojums jānosūta saņēmējam ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc maksājuma rīkojuma akcepta saņēmēja iestādē. Ja attiecīgajā maksājuma rīkojumā norādīts vēlāks maksāšanas datums, paziņojums jānosūta ne vēlāk kā norādītajā datumā.

7. Maksājuma rīkojuma izpildes un paziņojumu iesniegšanas termiņi

7.1. Jebkuras adresāta iestādes pienākums ir izpildīt akceptēto maksājuma rīkojumu ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc maksājuma rīkojuma akcepta adresāta iestādē. Ja akceptētajā maksājuma rīkojumā norādīts vēlāks maksāšanas datums, maksājuma rīkojums jāizpilda ne vēlāk kā norādītajā datumā.

7.2. Paziņojums par maksājuma rīkojuma noraidīšanu (5.5., 6.6. vai 6.8. punkts) adresāta iestādei jānosūta ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas adresāta iestādē. Ja attiecīgajā maksājuma rīkojumā norādīts vēlāks maksāšanas datums, paziņojums jānosūta ne vēlāk kā norādītajā datumā.

7.3. Maksājuma rīkojums uzskatāms par saņemtu vai akceptētu kārtējā darbadienā, ja maksājuma rīkojums adresāta iestādē saņemts vai akceptēts ne vēlāk kā adresāta iestādes noteiktajā laikā, kurā attiecīgā veida maksājuma rīkojumus adresāta iestāde pieņem vai akceptē ar kārtējās darbadienas datumu.

8. Maksājuma rīkojuma atsaukšana

8.1. Maksājuma rīkojumu var atsaukt tikai ar spēkā esošu maksājuma rīkojuma atsaukumu.

8.2. Maksājuma rīkojuma atsaukums ir spēkā esošs:

8.2.1. ja kaut vienā no kredīta pārvedumā iesaistītajām adresāta iestādēm (maksātāja iestādē vai starpniekiestādē), izņemot saņēmēja iestādi, maksājuma rīkojuma atsaukums saņemts līdz maksājuma rīkojuma izpildes sākumam;

8.2.2. ja maksājuma rīkojuma atsaukums saņemts saņēmēja iestādē, pirms tā ieskaitījusi kredīta pārveduma summu saņēmēja kontā vai citādi samaksājusi saņēmējam.

8.3. Nosūtītājs un adresāta iestāde var vienoties, ka maksājuma rīkojumi vispār ir neatsaucami vai ka maksājuma rīkojumu atsaukumi ir spēkā esoši, ja tie saņemti adresāta iestādē līdz noteiktam laikam, kas ir agrāks nekā 8.2.1. vai 8.2.2. punktā minētais laiks.

8.4. Adresāta iestādei nav tiesību izpildīt maksājuma rīkojumu, ja tā saņem saskaņā ar 8.2. vai 8.3. punkta nosacījumiem spēkā esošu maksājuma rīkojuma atsaukumu.

8.5. Ja kredīta pārvedums ticis pabeigts, lai gan saņemts spēkā esošs maksājuma rīkojuma atsaukums, adresāta iestādei, kas kļūdaini izpildījusi atsauktu maksājuma rīkojumu, jāatmaksā naudas summa atsauktā maksājuma rīkojuma nosūtītājam ne vēlāk kā nākamajā darbadienā pēc naudas summas atmaksas pieprasījuma saņemšanas un tai ir tiesības no saņēmēja atgūt kredīta pārveduma rezultātā samaksāto naudas summu.

8.6. Jebkurai iestādei, kas saņem atmaksāto naudas summu, tā jāpārved atpakaļ attiecīgajai iestādei 7.1. punktā noteiktajā laikā. Iestādēm ir tiesības no atmaksājamās naudas summas atskaitīt starpiestāžu kredīta pārveduma komisijas naudu.

8.7. Nosūtītājam, kas iesniedzis spēkā esošu maksājuma rīkojuma atsaukumu, ir tiesības saņemt atmaksājamo naudas summu no jebkuras adresāta iestādes, ja tā nav nokārtojusi saistības atmaksāt naudas summu.

8.8. Adresāta iestādes neakceptētu maksājuma rīkojumu nosūtītājs var labot, iesniedzot adresāta iestādei maksājuma rīkojuma labojumu vai papildinājumu. Labojums automātiski atceļ attiecīgo neakceptēto maksājuma rīkojumu, un labojums uzskatāms par jaunu maksājuma rīkojumu.

9. Savstarpējā palīdzība kredīta pārvedumu jautājumos

9.1. Līdz kredīta pārveduma pabeigšanas brīdim, t.i., līdz brīdim, kad saņēmēja iestāde akceptē nosūtītāja iesniegto maksājuma rīkojumu, katrai pārvedumā iesaistītajai adresāta iestādei nepieciešamības gadījumā jāsniedz palīdzība maksātājam un pārējiem nosūtītājiem, kā arī attiecīgi jālūdz palīdzība nākamajai adresāta iestādei, lai nodrošinātu kredīta pārveduma veikšanu, maksājuma rīkojumu atsaukšanu, naudas summas atmaksu un risinātu citus ar attiecīgo kredīta pārvedumu saistītos jautājumus.

10. Naudas atmaksa nepabeigtos kredīta pārvedumos

10.1. Ja kredīta pārvedums nav pabeigts kādas kredīta pārvedumā iesaistītas iestādes darbības vai bezdarbības dēļ, šai iestādei ir saistības atmaksāt maksātājam kredīta pārveduma summu un citas izmaksas, kas saistītas ar kredīta pārveduma veikšanu.

10.2. Jebkurai adresāta iestādei, kas saņem atmaksāto naudas summu, tā jāpārved atpakaļ attiecīgajai iestādei 7.1. punktā noteiktajā laikā. Maksātājam ir tiesības atgūt atmaksājamo naudas summu no jebkuras iestādes, kas saņēmusi atmaksājamo naudas summu, bet nav izpildījusi pienākumu pārvest to atpakaļ attiecīgajai iestādei.

10.3. Ja 3.1. punktā minētais kredīta pārvedums nav pabeigts laika periodā, par kādu maksātājs un maksātāja iestāde vienojušies saskaņā ar 3.6. punkta nosacījumiem, vai, ja šāda vienošanās nav notikusi, piecu darbadienu laikā, skaitot no nākamās darbadienas pēc izpildes sākuma datuma, kādas kredīta pārvedumā iesaistītas iestādes darbības vai bezdarbības dēļ:

10.3.1. pēc attiecīgā laika perioda beigām maksātājs var pieprasīt maksātāja iestādei atmaksāt:

10.3.1.1. kredīta pārveduma summu, bet ne vairāk kā 12 500 eiro ekvivalentu;

10.3.1.2. procentus par laika periodu no izpildes sākuma datuma līdz datumam, kurā maksātāja iestāde atmaksā naudas summu maksātājam;

10.3.1.3. maksātāja samaksāto kredīta pārveduma komisijas naudu;

10.3.2. maksātāja iestādei naudas summa jāatmaksā 14 darbadienu laikā pēc maksātāja rakstiska iesnieguma saņemšanas, ja šo 14 darbadienu laikā kredīta pārvedums vēl nav pabeigts;

10.3.3. jebkura atmaksātā naudas summa, kas minēta 10.3.1.1. punktā, jāņem vērā, nosakot maksātāja iestādes saistības pret maksātāju attiecībā uz nepabeigto kredīta pārvedumu;

10.3.4. jebkurai starpniekiestādei, kas piedalījusies kredīta pārveduma veikšanā un saņēmusi kredīta pārveduma summu, ir saistības atmaksāt 10.3.1. punktā minēto naudas summu tai iestādei, pēc kuras rīkojuma tā iesaistījusies kredīta pārveduma veikšanā, sedzot visas ar atmaksu saistītās izmaksas;

10.3.5. starpniekiestādei 10.3.4. punktā minētās saistības nerodas, ja tā izpildījusi citas iestādes iesniegtu kļūdainu vai nepilnīgu maksājuma rīkojumu, kura dēļ kredīta pārvedums nav pabeigts. Šādā gadījumā starpniekiestādei jācenšas atgūt un atmaksāt kredīta pārveduma summu tai iestādei, pēc kuras rīkojuma starpniekiestāde iesaistījusies kredīta pārveduma veikšanā. Starpniekiestādei ir tiesības atskaitīt ar atmaksu saistītās izmaksas no atmaksājamās naudas summas, par to rakstiski informējot minēto iestādi;

10.3.6. jebkura atmaksātā naudas summa, kas minēta 10.3.1.1. punktā, jāņem vērā, nosakot starpniekiestādes saistības attiecībā uz nepabeigto kredīta pārvedumu pret iestādi, pēc kuras rīkojuma starpniekiestāde iesaistījusies kredīta pārveduma veikšanā;

10.3.7. ja saņēmēja iestāde norādījusi starpniekiestādi, kuras darbības vai bezdarbības dēļ kredīta pārvedums nav pabeigts, 10.3.1.-10.3.6. punktā minētās saistības nerodas un saņēmēja iestādei jāsamaksā saņēmējam kredīta pārveduma summa, bet ne vairāk kā 12 500 eiro ekvivalents.

10.4. Ja 3.1. punktā minētais kredīta pārvedums nav pabeigts tāpēc, ka maksātājs iesniedzis kļūdainu vai nepilnīgu maksājuma rīkojumu vai tajā norādījis starpniekiestādi, kuras darbības vai bezdarbības dēļ kredīta pārvedums nav izpildīts, 10.3. punktā noteiktās saistības nerodas un:

10.4.1. maksātāja iestādei un pārējām adresāta iestādēm, kuras akceptējušas neizpildītā kredīta pārveduma maksājuma rīkojumus, jācenšas atgūt kredīta pārveduma summu;

10.4.2. maksātāja iestādei atgūtā naudas summa jāatmaksā maksātājam. Iestādēm nav jāatmaksā maksātāja samaksātā komisijas nauda un procenti. Iestādēm ir tiesības atskaitīt ar atmaksu saistītās izmaksas no atmaksājamās naudas summas, par to rakstiski informējot to kredīta pārveduma dalībnieku, kuram atmaksā kredīta pārveduma summu.

11. Kļūdaini maksājuma rīkojumi

11.1. Ja adresāta iestāde kļūdaini izpildījusi maksājuma rīkojumu par mazāku naudas summu, nekā norādīts akceptētajā maksājuma rīkojumā, adresāta iestādei kļūda jālabo, sagatavojot un iesniedzot jaunu maksājuma rīkojumu par naudas summu starpību.

11.2. Ja kredīta pārvedums pabeigts un adresāta iestāde kļūdaini izpildījusi maksājuma rīkojumu par lielāku naudas summu, nekā norādīts akceptētajā maksājuma rīkojumā:

11.2.1. ja adresāta iestāde kļūdaini norakstījusi pārmaksāto naudas summu no nosūtītāja konta adresāta iestādē, adresāta iestādei jāatmaksā nosūtītājam kļūdaini norakstītā naudas summa kopā ar procentiem par periodu no naudas summas norakstīšanas datuma līdz šīs naudas summas atmaksāšanas datumam;

11.2.2. adresāta iestādei ir tiesības no saņēmēja atgūt pārmaksāto naudas summu.

11.3. Ja kāda adresāta iestāde, izņemot saņēmēja iestādi, ieturējusi maksu no 3.1. punktā minētā kredīta pārveduma summas, neievērojot 5.10. punkta prasības, pēc maksātāja pieprasījuma maksātāja iestādei neatkarīgi no visiem citiem prasījumiem, ko var izvirzīt, jāsamaksā visa no kredīta pārveduma ieturētā naudas summa saņēmējam, sedzot visas ar samaksu saistītās izmaksas, izņemot gadījumus, kad maksātājs pieprasa atmaksāt šo naudas summu sev. Starpniekiestādei, kura, neievērojot 5.10. punkta prasības, ieturējusi maksu no kredīta pārveduma summas, jāatmaksā no kredīta pārveduma ieturētā naudas summa maksātāja iestādei, sedzot visas ar atmaksu saistītās izmaksas, izņemot gadījumus, kad maksātāja iestāde pieprasa samaksāt šo naudas summu saņēmējam.

11.4. Ja saņēmēja iestāde ieturējusi maksu no 3.1. punktā minētā kredīta pārveduma summas, neievērojot 6.13. punkta prasības, tai neatkarīgi no visiem citiem prasījumiem, ko var izvirzīt, ir saistības samaksāt saņēmējam ieturēto naudas summu, sedzot visas ar samaksu saistītās izmaksas.

12. Procenti par novilcinātu maksājuma rīkojuma izpildi

12.1. Ja maksātājs un maksātāja iestāde vienojušies par laika periodu, kādā kredīta pārveduma summa samaksājama saņēmēja iestādei, bet kredīta pārveduma summa ieskaitīta saņēmēja iestādes kontā vēlāk nekā šajā laika periodā, kredīta pārvedumā iesaistītajai iestādei, kuras darbības vai bezdarbības dēļ kredīta pārveduma izpilde novilcināta, ir saistības samaksāt maksātājam vai saņēmējam procentus par kredīta pārveduma izpildes novilcināšanas laiku.

12.2. Ja iestāde neatmaksā naudas summu 7.1. vai 8.5. punktā noteiktajā laikā, iestādei ir saistības samaksāt attiecīgajam nosūtītājam procentus par kredīta pārveduma izpildes novilcināšanas laiku.

12.3. Ja adresāta iestāde 7.2. punktā noteiktajā laikā nenosūta paziņojumu par maksājuma rīkojuma noraidīšanu, adresāta iestādei ir saistības samaksāt attiecīgajam nosūtītājam procentus par minētā paziņojuma nosūtīšanas novilcināšanas laiku.

12.4. Ja 3.1. punktā minētais kredīta pārvedums pabeigts, bet naudas summa ieskaitīta saņēmēja iestādes kontā vēlāk nekā laika periodā, par kādu maksātājs un maksātāja iestāde vienojušies saskaņā ar 3.6. punkta nosacījumiem, vai, ja šāda vienošanās nav notikusi, vēlāk nekā piektajā darbadienā, skaitot no nākamās darbadienas pēc izpildes sākuma datuma, kādas kredīta pārvedumā iesaistītas iestādes darbības vai bezdarbības dēļ:

12.4.1. maksātāja iestādei jāsamaksā maksātājam procenti par visu kredīta pārveduma izpildes novilcināšanas laiku, t.i.:

12.4.1.1. no attiecīgā laika perioda beigām;

12.4.1.2. līdz kredīta pārveduma pabeigšanas datumam;

12.4.2. ja kredīta pārveduma izpilde novilcināta kādas starpniekiestādes darbības vai bezdarbības dēļ, tai jāatmaksā maksātāja iestādei procenti, kurus maksātāja iestāde samaksājusi maksātājam saskaņā ar 12.4.1. punkta prasībām.

12.5. Ja 3.1. punktā minētā kredīta pārveduma gadījumā saņēmējs un saņēmēja iestāde vienojušies par laika periodu, kādā saņemto kredīta pārveduma summu iestāde nodod saņēmējam, kredīta pārvedums pabeigts, bet saņēmēja iestāde izpilda saistības vēlāk nekā šajā laika periodā, vai ja šāda vienošanās nav notikusi, vēlāk nekā nākamajā darbadienā pēc kredīta pārveduma pabeigšanas tai jāsamaksā saņēmējam procenti par kredīta pārveduma izpildes novilcināšanas laiku, t.i.:

12.5.1. no attiecīgā laika perioda beigām;

12.5.2. līdz datumam, kurā naudas summa nodota saņēmējam.

12.6. Procenti saskaņā ar 12.4. vai 12.5. punkta prasībām nav jāmaksā, ja maksātāja iestāde vai saņēmēja iestāde pierāda, ka kredīta pārvedums novilcināts maksātāja vai saņēmēja vainas dēļ.

12.7. Procentu aprēķinam katrai procentu aprēķina perioda dienai izmantojama divkārša Latvijas Bankas noteiktā refinansēšanas likme, kura ir spēkā attiecīgajā dienā, dalīta ar 360, to piemērojot kredīta pārveduma summai vai kļūdaini norakstītajai naudas summai 11.2.1. punktā minētajā gadījumā.

13. Kredīta pārveduma pabeigšana

13.1. Kredīta pārvedums tiek pabeigts brīdī, kad saņēmēja iestāde saņem kredīta pārveduma summu un akceptē saņemto maksājuma rīkojumu. Pēc kredīta pārveduma pabeigšanas saņēmēja iestādei jāsamaksā kredīta pārveduma summa saņēmējam saskaņā ar 6.13. un 6.14. punktā noteikto kārtību vai jānosūta saņēmējam paziņojums par tam pienākošos naudas summu saskaņā ar 6.16. punktā noteikto kārtību.

 

"Latvijas Vēstneša" redakcijā saņemts 15.07.2003.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Kredīta pārvedumu noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 96/4Pieņemts: 11.07.2002.Stājas spēkā: 01.01.2003.Zaudē spēku: 01.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 23.07.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
77407
01.01.2003
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)