Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts zemes dienests

Rīkojums Nr. 90

Rīgā 2001. gada 16. martā

Par lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas metodisko norādījumu apstiprināšanu

Lai nodrošinātu vienotu zemes kadastrālās vērtības noteikšanu visā Latvijas teritorijā saskaņā ar MK 2000. gada 19. decembra noteikumiem Nr.466 "Grozījumi Ministru kabinetra 1999. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" nosaku:

1. Apstiprināt metodiskos norādījumus "Par lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību individuālā vērtēšanā, izmantojot tirgus vērtību imitāciju".

2. Apstiprināt metodiskos norādījumus "Par lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību masveida vērtēšanā, izmantojot tirgus vērtību imitāciju".

3. Uzskatīt par spēku zaudējušām ar 1999. gada 30. jūlija rīkojumu Nr.320 apstiprinātās instrukcijas "Par lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību individuālā vērtēšanā, izmantojot tirgus vērtību imitāciju" un "Par lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību masveida vērtēšanā, izmantojot tirgus vērtību imitāciju".

4. Atbildīgais par rīkojuma izpildi - Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš.

5. Kontroli pār šī rīkojuma izpildi uzdodu Iekšējā audita departamentam.

Valsts zemes dienesta

ģenerāldirektors G.Grūbe

'

Metodiskie norādījumi

"Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtība

individuālā vērtēšanā, izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju"

I. Vispārīgie noteikumi

1. Lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību individuālā vērtēšanas procesā nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumiem Nr. 244 Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi un Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 466 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumos Nr. 244 Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi " (tālāk tekstā - Noteikumi) un Ministru kabineta 1998.gada 5. maija noteikumiem Nr. 166 Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un dotajiem metodiskajiem norādījumiem.

2. Metodiskie norādījumi nosaka lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas individuāli procesa (turpmāk - zemes vērtēšana individuāli) organizāciju, vērtēšanas darbu izpildes kārtību, kadastrālo vērtību uzskaites un glabāšanas kārtību.

3. Zemes kadastrālās vērtēšanas objekts ir attiecīgā pagasta, pilsētas lauku teritorijas vai novada zemes vienība un to veidojošās zemes vienības daļas (zemesgabals).

4. Zemes vienības kadastrālo vērtēšanu uzsāk tikai pēc pārbaudes par tās reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā (tālāk tekstā - NĪVKR) izmantojot reģistrētos datus:

4.1. zemes vienības apzīmējumu;

4.2. platību (ha);

4.3. valsts vai pašvaldības institūcijas noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (mērķus) (turpmāk - lietošanas mērķi) un tam (tiem) piekrītošās platības;

4.4. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumus (tālāk tekstā - zemes lietošanas aprobežojumus (ierobežojumus)).

II. Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas individuāli procesa organizācija

5. Zemes vērtēšanu individuāli uzsāk pēc pasūtītāja pieprasījuma.

6. Zemes vērtēšanu individuāli ir tiesīga pasūtīt fiziska vai juridiska persona, kam atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām ir īpašuma, tiesiskā valdītāja vai citas tiesības uz zemes īpašumu, kā arī ja uz zemes īpašuma atrodas tam piederošas būves.

7. Pasūtītājs, pasūtot zemes vērtēšanu individuāli, iesniedz Noteikumu 6.punktā norādītos dokumentus.

8. Pasūtījumu pieņem Valsts zemes dienesta (tālāk tekstā - VZD) reģionālās struktūrvienības darbinieks, kurš pārbauda iesniegto materiālu atbilstību zemes kadastrālās vērtēšanas prasībām un reģistrē VZD struktūrvienības noteiktā kārtībā.

9. Pieņemot pasūtījumu, pieņēmējs iepazīstina pasūtītāju ar attiecīgā zemes īpašuma zemes vienībai (zemes vienībām) NĪVKR norādīto lietošanas mērķi (mērķiem):

9.1. ja pasūtītājs nepiekrīt noteiktajam lietošanas mērķim, tad jāiesniedz jauns valsts vai pašvaldības institūcijas dokumentāls apliecinājums par lietošanas mērķi (mērķiem) un tam (tiem) atbilstošo platību, reģistrēšanai NĪVKR.

10.Vērtētājs, saņemot pasūtījumu , iesniegto informāciju salīdzina ar NĪVKR reģistrēto. Vispirms pārbauda, ar kādu vērtēšanas veidu (individuāli vai masveidā) attiecīgā zemes vienība ir bijusi novērtēta.

11. Ja zemes vienība:

11.1 ir bijusi novērtēta masveida vērtēšanas procesā, tad to atkārtoti novērtē individuāli atbilstoši Noteikumiem un dotajiem metodiskajiem norādījumiem;

11.2. ir bijusi novērtēta individuāli, tad pārbauda vai zemes vienības platība (eksplikācija), lietošanas mērķis (mērķi) un tā platība (to platības), dati par meža zemi (VMD dati), zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi) sakrīt;

11.3. nav bijusi vērtēta, tad to novērtē atbilstoši Noteikumiem un dotajiem metodiskajiem norādījumiem.

12. Gadījumos, ja 11.2. apakšpunktā minētie zemes vienību raksturojošie dati:

12.1. sakrīt, vērtētājs sagatavo vērtēšanas protokolu, kas apliecina vērtējuma saturu;

12.2. nesakrīt, zemes vienība jānovērtē atbilstoši Noteikumiem, NĪVKR aktualizētajai informācijai un dotajiem metodiskajiem norādījumiem, iepriekš veiktais zemes kadastrālais vērtējums anulējams, vērtētājam parakstoties, ierakstot datumu un izdarot atzīmi "anulēts" zemes vērtēšanas lietā.

13. Vērtētājs darba gaitā aizpilda vērtēšanas veidlapu, kurā ieraksta vērtēšanas datus, vērtēšanas datumu un parakstās (4.pielikums):

13.1 ja zemes īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, tad vērtēšanas veidlapā datus par vērtēšanu ieraksta katrai zemes vienībai;

13.2 ja zemes vienībai ir noteikti vairāki lietošanas mērķi, tad vērtēšanas veidlapā datus par vērtēšanu raksta katrai lietošanas mērķa platībai.

14. Vērtētājs NĪVKR vērtēšanas daļā (tālāk tekstā - aprēķina programmā) izvēlas vērtēšanas metodi (8.pielikums), ievada vērtēšanas datus un vērtība tiek aprēķināta automātiski.

15. Vērtētājs sagatavo zemes kadastrālās vērtēšanas individuāli protokolu (5.pielikums) divos eksemplāros:

15.1. viens izsniedzams pasūtītājam, ko paraksta nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas speciālists zemes kadastrālās vērtēšanas jautājumos;

15.2. otrs, ko paraksta nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas speciālists zemes kadastrālās vērtēšanas jautājumos un vērtētājs, nododams arhīvā.

16.Vērtētājs sagatavo izziņu no NĪVKR par zemes kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību nodoklim (6.pielikums, 7.pielikums).

III. Zemes kadastrālās vērtēšanas individuāli darbu izpilde lauksaimniecības,

mežsaimniecības un ūdenssaimniecības

vajadzībām izmantojamām zemēm

17. Darbam nepieciešamie materiāli:

17.1. zemes robežu (situācijas) plāna kopija ar atzīmi par reģistrēšanu NĪVK reģistrā;

17.2. atjaunotās LIZ kvalitātes novērtējuma kartes vai jaunākie LIZ kvalitātes novērtējuma kartogrāfiskie materiāli;

17.3. augsnes karte;

17.4. novietojuma korekcijas karte M 1: 25 000 vai novietojuma zonējuma karte M1:25 000;

17.5. pagasta plāna materiāls M 1:10 000 (dežūrplāns);

17.6. meža zemes novērtējuma kopsavilkums (3.pielikums), ja zemes gabalā ir izdalīta meža zeme, ko aprēķina Valsts meža dienesta teritoriālā struktūrvienība (virsmežniecība vai mežniecība).

18. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamām zemēm kadastrālo vērtību aprēķina Noteikumos noteiktā kārtībā (III. daļa).

19. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tālāk tekstā - LIZ) kvalitātes novērtējumu nosaka:

19.1. pēc zemes robežu (situācijas) plānā attēlotās zemes īpašuma izvietojuma shēmas atjaunotā LIZ kvalitātes novērtējuma kartē vai jaunākajos LIZ kvalitātes novērtējuma kartogrāfiskos materiālos vai dežūrplānā atrod zemes vienības (vienību) atrašanās vietu;

19.2. uz zemes robežu plāna kopijas izgatavo zemes vērtēšanas oriģinālplānu:

19.2.1. uz zemes robežu (situācijas) plāna kopijas uznes LIZ kvalitātes novērtējuma kontūras un nosaka novērtējumu ar precizitāti līdz 5 ballēm. LIZ vērtējamas ne zemāk par 10 ballēm. LIZ kvalitātes novērtējuma kontūru izolīnijas iezīmē un novērtējumu ballēs ieraksta ar sarkanu krāsu;

19.2.2. LIZ kvalitātes novērtējumu koriģē pēc Noteikumos apstiprinātiem principiem, 7.un 8. pielikuma, kā arī metodisko norādījumu 1. un 2. pielikuma;

19.2.3. zemes vērtēšanas oriģinālplānu paraksta vērtētājs un ieraksta zemes vērtēšanas datumu.

19.3. ar planimetru vai paleti aprēķina LIZ platības hektāros pa zemes novērtējuma grupām un ieraksta vērtēšanas veidlapā. Aprēķināto platību summai jāsakrīt ar kopējo LIZ platību;

19.4. dežūrplānā iezīmē novērtētās zemes vienības robežas un ieraksta zemes vienības kadastra apzīmējumu un īpašuma nosaukumu, kā arī izzīmē LIZ kvalitātes novērtējuma kontūras un ieraksta novērtējumu ballēs.

20. Meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanai izmanto:

20.1. datus no Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) datu bāzes "Meža fonds", ko aprēķina programmai pievieno centralizēti reizi gadā pēc stāvokļa meža zemēs uz 1.oktobri;

20. 2. meža zemes novērtējuma kopsavilkumus, atbilstoši instrukcijas 17.6.punktam.

21.Meža zemes vērtības noteikšanai izmanto sekojošu datu struktūru:

21.1. zemes vienības meža zemes platība;

21.2. meža zemes ballhektāru summa;

21.3. jaunaudžu un apmežojumu jaunaudžu vecumā platība;

21.4. jaunaudžu ballhektāru summa;

21.5. jaunaudžu ballhektāru summas samazinājums;

21.6. ar nodokli apliekamās meža zemes platība;

21.7. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājums.

22. Aprēķinot meža zemes kadastrālo vērtību tiek ņemti vērā saimnieciskās darbības ierobežojumi (ciršanas ierobežojumi), kas tiek izteikti kā ballhektāru summas samazinājums.

23. Nosakot kadastrālo vērtību zemes īpašumiem, kuros ir meža zemes, saskaņā ar Noteikumu 18.punktu, meža zemes ballhektāru summu samazina par:

23.1. jaunaudžu ballhektāru summas samazinājumu;

23.2. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājumu.

24. Nosakot kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, saskaņā ar Noteikumu 18.,23.punktiem, meža zemes ballhektāru summu samazina par:

24.1. jaunaudžu ballhektāru summu;

24.2. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājumu.

25. Meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanai tiek ņemta vērā pēc datuma jaunākā informācija:

25.1. ja pēc datuma jaunākā informācija ir aprēķinu programmā VMD datos, tad aprēķina vērtību;

25.2. ja pēc datuma jaunāks ir meža zemes novērtējuma kopsavilkums, tad salīdzina meža zemes platību kopsavilkumā ar NĪVK reģistrēto;

25.2.1. ja platība sakrīt vai atšķiras līdz 5% ieskaitot, tad aprēķina programmā dzēš vecos VMD datus, ievada jaunos no kopsavilkuma, ievada mežaudzes vērtību un kopsavilkuma izsniegšanas datumu;

25.2.2. ja platības nesakritība pārsniedz 5%, tad vērtība netiek aprēķināta un pasūtītājam jāprecizē meža zemes dati.

26.Gadījumos, ja pasūtītājs iesniedz meža zemes novērtējuma kopsavilkumu, bet aprēķina programmā nav VMD dati par konkrēto zemes vienību, tad vērtētājs salīdzina kopsavilkumā uzrādīto meža zemes platību ar NĪVK reģistrēto:

26.1. ja platība sakrīt vai atšķiras par 5% ieskaitot, tad datus no kopsavilkuma ievada aprēķina programmā, ievada mežaudzes vērtību, kopsavilkuma iesniegšanas datumu un aprēķina vērtību;

26.2. ja platības nesakritība pārsniedz 5%, tad vērtība netiek aprēķināta un pasūtītājam jāprecizē meža zemes dati.

27. Gadījumos, ja pasūtītājs kārtējā taksācijas gadā iesniedz meža zemes novērtējuma kopsavilkumu, kas paredzēts meža zemes vērtības noteikšanai iepriekšējā taksācijas gadā, pārrēķina kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai.

28. Gadījumos, ja meža zemes platība ir mazāka par 0,5 ha meža zemes vērtību nosaka Noteikumu 44.9.punktā noteiktā kārtībā.

29. Novietojuma koeficienta noteikšana (izņemot meža zemēm):

29.1.novietojuma korekcijas kartē atrod zemes vienības novietojuma koeficientu K2;

29.2.ja novietojuma korekcijas kartē nav noteikts koeficients, kas atbilst zemes vienības atrašanās vietai, tad atrod tuvāko punktu ar aprēķināto koeficientu K2 un pārrēķina to pēc attāluma pa ceļu kilometros starp zemes vienības centru un aprēķināto koeficienta vietu, izmantojot Noteikumu 3. - 5.pielikumus;

29.3.attālumus pārrēķina, pielīdzinot to garumus ceļam ar cieto segumu (grants ceļš - 1.5; pārējie ceļi - 3.0) un izsaka kilometros;

29.4.ja nav ceļa, tad nosakot zemes vienības novietojuma un starpgabalainības koeficientus, attālumu rēķina, pielīdzinot tā garumu iespējamajam piebraucamajam maršrutam.

30. Aprēķinot zemes vienības kadastrālo vērtību, meža zemei pielieto meža zemes novietojuma koeficientu (Noteikumu 5.pielikums), kas ir iekļauts aprēķina programmā.

31. Kadastrālajām teritorijām, kam ir izstrādātas novietojuma zonējuma kartes, novietojuma koeficientu nolasa no kartes.

32. Zemes īpašuma starpgabalainības koeficientu nosaka Noteikumu 53.punktā noteiktā kārtībā.

33. Vērtētājs vērtēšanas veidlapā ieraksta :

33.1. vērtēšanas metode - lauku zemes vērtēšana;

33.2. kadastra numuru, kadastra apzīmējumu;

33.3. īpašuma nosaukumu;

33.4. lietošanas mērķa (vai mērķu) kodu un platību (platības);

33.5. starpgabalainības koeficientu;

33.6. novietojuma koeficientu;

33.7. lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību sadalījumu pa zemes novērtējuma grupām;

33.8. datumu, kad izsniegts meža zemes novērtējuma kopsavilkums, ja tas izmantots kadastrālās vērtības noteikšanā.

IV. Zemes kadastrālās vērtēšanas

individuāli darbu izpilde

dārzkopības sabiedrību (individuālo

augļu dārzu) apbūves zemēm

34. Dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) apbūves zemes kadastrālo vērtību aprēķina saskaņā ar Noteikumiem (IV.daļa) un metodisko norādījumu "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtība masveida vērtēšanā, izmantojot tirgus vērtību imitāciju" IV.daļu.

V. Zemes kadastrālās vērtēšanas individuāli

darbu izpilde lauku apbūves zemēm

35. Darbam nepieciešamie materiāli:

35.1.zemes robežu plāna kopija ar atzīmi par reģistrēšanu NĪVK reģistrā;

35.2.novietojuma korekcijas karte M 1: 25 000 vai novietojuma zonējuma karte M 1:25 000 ;

35.3.LIZ kvalitātes novērtējuma kartogrāfiskie un skaitliskie materiāli;

35.4.attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas dokumentāls apliecinājums par zemes vienības inženiertehnisko nodrošinājumu (Noteikumu 1.pielikums), kā arī par lietošanas mērķi vai mērķiem un tiem atbilstošām platībām,

36.Lauku apbūves zemes kadastrālo vērtību aprēķina Noteikumu 61.punktā noteiktā kārtībā.

37.Ciema zemes bāzes vērtību nosaka pašvaldību teritorijām atbilstoši Noteikumu 16.pielikumam.

38. Ja zemes vienības atrodas ārpus ciema teritorijas, ciema zemes bāzes vērtību aprēķina kā vidējo svērto no divu ciemu vai ciema un pilsētas zemes bāzes vērtībām un attāluma starp zemes vienības un abiem ciemiem vai ciemu un pilsētu. Attālumu nosaka, aprēķinot ceļa garumu un pielīdzinot to ceļam ar cieto segumu (grants ceļš - 1.5; pārējie ceļi -3.0).

39. Lauku apbūves zemes kadastrālo novērtējumu koriģē atkarībā no zemes vērtību paaugstinošiem vai pazeminošiem faktoriem, kas tiek iedalīti divās grupās (Noteikumu 63.punkts).

40. I grupas korekciju faktorus, kuri ir tikai zemes vērtību pazeminošie faktori, nosaka katrai zemes vienībai atsevišķi.

41. Pie I grupas korekcijas faktoriem pieskaita:

41.1.apkārtējās vides piesārņotību;

41.2.zemes applūšanas risku, kas reģistrēts NĪVKR.

42. I grupas faktora iedarbība uz zemes vienību vērtību samazina atbilstoši Noteikumu 64.punktam.

42.1. 10%, ja platība, uz kuru darbojas ierobežojums, aizņem līdz 50% no zemes vienības kopplatības;

42.2. 20%, ja platība uz kuru darbojas ierobežojums, aizņem 51 - 100% no zemes vienības kopplatības.

43. Nosakot II grupas faktorus ņem vērā, ka:

43.1. tie attiecināmi tikai uz noteiktā lietošanas mērķa ietekmi tā reālās lietošanas izpratnē;

43.2. zemes vienības konfigurācijas un zemes vienības pieejamības ietekmi izskata šo faktoru kopsakarībā.

44. Ja lauku apbūves zeme sastāv no vairākām zemes vienībām, II grupas faktoru ietekmi nosaka katrai zemes vienībai atsevišķi.

45. II grupas korekcijas faktori:

vienības vienības vienības reljefs
II grupas korekcijas Samazi- Palieli-
faktori nājums % nājums %
Zemes
konfigurācija (nosaka
kamerāli) nodrošina
efektīvu izmantošanu - 1-4
apgrūtina izmantošanu 1-4 -
Zemes
pieejamība (nosaka
kamerāli) laba (atrodas
pie galvenā ceļa/ielas) - 1-4
slikta (pārējie) 1-4 -
Zemes
(nosaka kamerāli
izmantojot topokarti):
ar kritumu līdz 11%
sarežģīts reljefs, - 0-4
kritums virs 11 % 0-4 -

46. Ja lauku apbūves zemes īpašums sastāv no vairākām zemes vienībām, konfigurācijas ietekmi katrai zemes vienībai vērtē ar - 4%. Zemes parcelācijas gadījumā konfigurācijas ietekmi nosaka katrai zemes vienībai atsevišķi.

47. Lauku apbūves zemes gabala vērtību samazina par - 4% vienģimenes, divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijām un daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijām par atrašanos pie dzelzceļa vai maģistrālā ceļa.

48.Vērtētājs vērtēšanas veidlapā ieraksta:

48.1. vērtēšanas metode - apbūves zemes (bez zonējuma) vērtēšana;

48.2. kadastra numuru, kadastra apzīmējumu;

48.3. zemes īpašuma nosaukumu vai zemes vienības adresi;

48.4 . lietošanas mērķa (vai mērķu) kodu un platību (platības);

48.5. ciema zemes bāzes vērtību vai zemes vienības bāzes vērtību;

48.6. ciema centra novietojuma koeficientu;

48.7. novietojuma koeficientu;

48.8. inženiertehniskā nodrošinājuma koeficientu;

48.9. LIZ kvalitātes novērtējuma koeficientu;

48.10. I un II grupas korekcijas faktoru ietekmi procentos.

VI. Zemes kadastrālās vērtības

noteikšana speciālos vērtēšanas gadījumos

49. Zemes vienības, ko vērtē Noteikumu VI daļas noteiktā kārtībā, kadastrālās vērtības noteikšanai pielieto speciālas vērtēšanas metodes (turpmāk tekstā - SVG).

50. Zemes vienības, ko vērtē saskaņā ar Noteikumu 71.un 73. punktu, kadastrālās vērtības aprēķināšanai pielieto vērtēšanas metodi - SVG - 10.

51. Zemes vienības, ko vērtē saskaņā ar Noteikumu 78.un 79. punktu, kadastrālās vērtības aprēķināšanai pielieto vērtēšanas metodi - SVG - 20.

52. Zemes vienības, ko vērtē saskaņā ar Noteikumu 80. punktu, kadastrālās vērtības aprēķināšanai pielieto vērtēšanas metodi - SVG - 30.

53. Vērtētājs vērtēšanas veidlapā ieraksta:

53.1. vērtēšanas metode - SVG 10,20,30;

53.2. kadastra numuru, kadastra apzīmējumu;

53.3. zemes īpašuma nosaukumu vai zemes vienības adresi;

53.4. lietošanas mērķa (mērķu) kodu un platību (platības).

54. Kadastrālās teritorijas vidējās zemes kadastrālās vērtības un meža zemes vidējais novērtējums netiek ievadīti, bet tie iestrādāti aprēķinu programmā.

VII. Zemes kadastrālās vērtēšanas individuāli

materiālu kārtošana

55. Zemes kadastrālās vērtēšanas materiālus kārto:

55.1. zemes kadastrālās vērtēšanas lietā (pielikums), kas kā sējums pievienojams nekustamā īpašuma lietai;

55.2. pa pašvaldībām (pagasti, pilsētu lauku teritorijas, novadi) zemes kadastrālās vērtības noteikšanai nepieciešamos materiālus. Vērtētājs ir atbildīgs par šo materiālu glabāšanu.

56. Zemes kadastrālās vērtēšanas lieta sastāv no sekojošiem dokumentiem:

56.1. lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamām zemēm:

56.1.1. vērtēšanas protokola kopijas (ar vērtētāja oriģinālparakstu);

56.1.2. zemes vērtēšanas oriģinālplāna;

56.1.3. meža zemes novērtējuma kopsavilkuma, ja tajā norādītie dati izmantoti kadastrālās vērtības noteikšanā;

56.1.4. citiem ar dotā zemes īpašuma (lietojuma) vērtēšanu saistītiem izziņas materiāliem.

56.2. dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) apbūves zemēm:

56.2.1. vērtēšanas protokola kopijas (ar vērtētāja oriģinālparakstu);

56.2.2.citiem ar dotā zemes īpašuma (lietojuma) vērtēšanu saistītiem izziņas materiāliem

56.3. lauku apbūves zemēm:

56.3.1.vērtēšanas protokola kopijas (ar oriģinālparakstu);

56.3.2.valsts vai pašvaldību institūciju apstiprinātas izziņas par lietošanas mērķi vai mērķiem (tiem atbilstošām platībām) un inženiertehnisko nodrošinājumu;

56.3.3.citiem ar dotā zemes īpašuma (lietojuma) vērtēšanu saistītiem izziņas materiāliem.

57. Zemes kadastrālās vērtības noteikšanai nepieciešamos materiālus kārto pa pašvaldībām:

57.1. lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamām zemēm:

57.1.1.zemes kvalitatīvā novērtējuma kartes kopija un augsnes kartes kopija, ja tādas tiek izgatavotas no oriģināliem, kas glabājas VZD arhīvā;

57.1.2.pagasta novietojuma koeficientu karte;

57.1.3.pagasta plāna materiāls M 1:10 000 (dežūrplāns);

57.1.4.zemes vērtēšanas veidlapas.

Piezīme.

Punkta 57.1. apakšpunktos minētos materiālus var arī kārtot katru atsevišķi pa rajonu.

57.2. dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) apbūves zemēm:

57.2.1.dārzkopības sabiedrības apbūves zemes paraugvērtības aprēķina veidlapa;

57.2.2.citi ar dotās dārzkopības sabiedrības apbūves zemes vērtēšanu saistīti materiāli.

57.3. lauku apbūves zemēm:

57.3.1.zemes vērtēšanas veidlapas;

57.3.2.ciemu parcelācijas plāni vai kadastra pārskata kartes palielināti izkopējumi;

57.3.3.citi ar zemes kadastrālo vērtēšanu saistīti materiāli.

VIII. Privatizējamo zemes vienību

kadastrālās vērtības individuāli un

izpirkšanas maksas noteikšana, kā arī

zemes kadastrālās vērtības individuāli

noteikšana juridisko darījumu vajadzībām

58. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamās zemes kadastrālo vērtēšanu veic doto metodisko norādījumu noteiktā kārtībā, ievērojot sekojošo:

58.1. privatizējamo zemes vienību novērtējuma pieteikumam pievieno attiecīgās pašvaldības izziņu par zemes platībām, kurās par lietotāja līdzekļiem veikta zemes meliorācija;

58.2. privatizējamo zemes vienību vērtībā un izpirkšanas maksā neiekļauj LIZ novērtējuma pieaugumu, kas radies zemes lietotājam par saviem līdzekļiem veicot zemes meliorāciju, platībai, kur meliorācija veikta par zemes lietotāja līdzekļiem LIZ kvalitātes novērtējumu pazemina līdz divām klasēm;

58.3. ja īpašuma meža zemei veikta meža inventarizācija, tad mežaudzes vērtības noteikšanai izmanto datus no meža zemes novērtējuma kopsavilkuma;

58.4. ja meži izvietoti vairākās zemes vienībās, tad meža audzes vērtība nosakāma katrai zemes vienībai atsevišķi, atbilstoši meža zemes novērtējuma kopsavilkumā uzrādītajiem skaitliskajiem un kartogrāfiskajiem materiāliem;

58.5. zemes kadastrālās vērtības samazinājumu par jaunaudzēm un apmežojumiem jaunaudžu vecumā nepielieto.

59. Dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) apbūves zemes kadastrālo vērtēšanu veic instrukcijā noteiktā kārtībā.

60. Lauku apbūves zemes kadastrālo vērtēšanu veic instrukcijā noteiktā kārtībā.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes

direktors G.Kalniņš

 

1.pielikums

Lauksaimniecības zemes vērtēšanas tabula

Aramzemei, daudzgadīgiem stādījumiem, kultivētām ganībām

Zemes Augsne Reljefs Zemes Graudaugu
novērtējums un īpašību normatīvā
klase balles tips, mehāniskais mitruma rakstu- ražība, cnt/ha
apakštips sastāvs apstākļi rojums (klēts raža)
1 2 3 4 5 6 7
I 100-91 Vk SM3 Reljefs līdzens, augsnes Sevišķi augsti 51-56
A ūdens režīms pilnīgi iekultivētas augsnes.
B nokārtots, var būt trūdsaturs virs 3%,
apūdeņošana vai laba struktūra un
divpusēja regulācija. sakārta, bez podzo-
lēšanās un glejošanās
pazīmēm.
II 90-81 Vk SM Reljefs līdzens, nogāzes Augsnes labi 45-51
A mS slīpums 0-30, augsnes iekultivētas,
B mitruma apstākļi dabiski
labi vai nokārtoti ar
drenāžu
III 80-71 Vk; B; A a) SM; Reljefs līdzens un viegli a) augšņu iekultivēšana 40-45
mS; sS viļņots, nogāzes slīpums virs vidējāslīdz labai;
Pv; Pgv 0-40. Augsnes mitruma
Vgk; Bg;K b) SM; mS apstākļi dabiski labi vai b) augšņu iekultivēšana
arī nokārtoti ar drenāžu. laba
IV 70-61 Vk; Vgk M; SM; Reljefs līdzens un viegli Augšņu iekultivēšana 34-40
B; Bg; A sM; sS viļņots, nogāzes slīpums virs vidējās līdz labai.
0-50 . Augsnes mitruma
Pv; Pg; K; SM; mS; sS apstākļi dabiski labi vai
Vg; Ag arī nokārtoti ar drenāžu
E1Pv; E1Vk;
Ag; D
V 60-51 Vk; Vgk; B; a) SM; mS Reljefs līdzens vai viļņots, a) augšņu iekultivēšana 28-34
Bgk; Pv; nogāzes slīpums 0-50 , vidēja;
Pgv;; A; K b) M; S mitruma apstākļi dabiski b) augšņu iekultivēšana
labi vai nokārtoti virs vidējās
ar drenāžu.
E1Pv; E1Vk SM; mS; Reljefs viļņots un Augšņu iekultivēšana
M; S paugurains, nogāzes virs vidējas līdz labai.
slīpums 5-70 mitruma
apstākļi dabiski labi vai
nokārtoti ar drenāžu.
Vg; VG; Pg; SM; mS; Reljefs līdzens, nogāzes Augšņu iekultivēšana
PG Ag; AG; M; S; k slīpums 0-30 , mitruma virs vidējās līdz labai.
D;Tz; Tzg apstākļi nokārtoti
ar drenāžu.
VI 50-41 Vk; Vgk a) SM; mS Reljefs līdzens vai a) augšņu iekultivēšana 23-28
B; Bg viļņots, nogāzes vidēja;
A; Pv; Pgv b) M; S slīpums 0-30 , mitruma b) augšņu iekultivēšana
apstākļi dabiski vidēja līdz virs vidējas.
apmierinoši vai
nokārtoti ar drenāžu
E1Pv;E1Vk a) SM; mS Reljefs viļņots un a) augšņu iekultivēšana
b) iS; M paugurains, nogāzes vidēja;
slīpums 5-70 , atsevišķās b) augšņu iekultivēšana
vietās līdz 100, mitruma virs vidējas.
apstākļi nokārtoti.
E2Pv;E2Vk M; SM mS; Augšņu iekultivēšana
virs vidējās.
Vg; VG; Pg; a) SM; mS Reljefs līdzens, a) augšņu iekultivēšana
PG;Ag; AG; nogāzes slīpums 0-50, vidēja;
D; Tz; Tzg; b) S; M mitruma apstākļi b) augšņu iekultivēšana
Tp; Tpg un k nokārtoti ar drenāžu. vidēja līdz virs vidējai.
VII 40-31 Vk; Vgk; a) SM; mS Reljefs līdzens, viļņots a) augšņu iekultivēšana 17-23
B; Bg;A; vai paugurains, nogāzes vidēja līdz zem vidējās;
Pv; Pgv b) S; M slīpums 0-50 , erodēto b) augšņu iekultivēšana
augšņu grupā 5-100 , vidēja.
mitruma apstākļi daļēji
E1Pv;E1Vk a)M; SM1; S nokārtoti, augsnes var a) augšņu iekultivēšana
b)SM;mS;iS būt periodiski mitras vai vidēja;
arī augi var ciest no b) augšņu iekultivēšana
sausuma. zem vidējas līdz vidējai.
E2Pv;E2Vk a) M; S a) augšņu iekultivēšana
b) SM; mS vidēja līdz virs vidējas;
b) augšņu iekultivēšana
vidēja.
Vg; VG; Pg; No S līdz Augšņu iekultivēšana
PG Ag; AG; D M un k vidēja.
Tz; Tzg;
Tp; Tpg
VIII 30-21 Vk; Vgk; No S līdz Reljefs līdzens, viļņots Augšņu iekultivēšana 12-17
B; Bg A; M un K vai paugurains, nogāzes vāja līdz zem vidējās.
Pv; Pgv; E1 slīpums 0-50 , erodēto
Pv; E2Pv; E3 augšņu grupā 5-150,
Pv; E1Vk; mitruma apstākļi
E2Vk E3Vk nenokārtoti.
Vg; VG; Pg;
Pg Ag; AG; D
Tz; Tzg;
Tp; Tpg
IX 20-11 Kā iepriekš Kā iepriekš Reljefs podzolētām un Augšņu iekultivēšana 6-12
gleja augsnēm 0-50, vāja.
erodēto augšņu grupā 5-180 ,
mitruma apstākļi
nenokārtoti, augsnes var
būt mitras vai augi var

Zemes iekultivēšanas pakāpes raksturojums

ciest no sausuma.

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

 

2.pielikums

Iekultivēšanas Iekultivēšanas pakāpes raksturojums
pakāpes
Minerālaugsnēm (Vk, Vgk, B, Bg, K, A, Pv, Pgv, EVk, EPv)
Vāji iekultivētas Lauksaimniecībā ekstensīvi izmantotas, dabiski sliktas, maz iekultivētas zemes.
Var būt apaugušas, kā arī nelielas platības citu zemes lietošanas veidu vidū.
Lauksaimnieciskā izmantošana stipri ierobežota. Trūdvielu horizonts sekls (<18 cm),
trūdvielu saturs zems (<1,0 %). Pv, EPv, Pgv var būt skābas ( pH < 4.5 ), nodrošinājums
ar augiem izmantojamo fosforu ļoti zems (< 40 mg/kg augsnes), nodrošinājums
ar kāliju zems (< 50 mg/kg augsnes). Augsnes sablīvētas, bez struktūras.
Pāreja no trūdvielu horizonta krasa. Var būt akmeņainība līdz "stiprai", mikroreljefs
līdz "izteiktam". Augsne var periodiski ciest no mitruma vai sausuma.
Augsnes izmantojamas ekstensīviem zālājiem.
Zem vidējās Galvenokārt ekstensīvi izmantotas, kā arī platības, kas nesen apgūtas lauksaimniecībā.
Lauksaimnieciskā izmantošana ierobežota. Trūdvielu horizonts 18-23 cm, trūdvielu
saturs pazemināts (1.0-1.5%). Pv, EPv, Pgv augsnes var būt skābas ( pH < 5.0 ).
Nodrošinājums ar fosforu zems (40-60 mg/kg augsnes), ar kāliju zems - vidējs
(50-90 mg/kg augsnes). Augsnes var būt sablīvētas, bez struktūras. Pāreja no trūdvielu
horizonta krasa. Var būt akmeņainība līdz "virs vidējai", mikroreljefs līdz "izteiktam".
Augsnes var būt periodiski mitras vai sausas. Piemērotas galvenokārt zālājiem,
nosacīti - graudaugiem.
Vidēji Galvenokārt ilgstoši lauksaimniecībā izmantotas platības ar dabiski apmierinošiem
iekultivētas vai ar meliorāciju nokārtotiem mitruma apstākļiem. Trūdvielu horizonts 23-26 cm,
trūdvielu saturs 1.5-2.0 %. Nodrošinājums ar fosforu vidējs (50-140 mg/kg augsnes),
ar kāliju vidējs (90-180 mg/kg augsnes). Struktūra vidēji noturīga. Augsnes blīvums
vidējs. Pāreja no trūdvielu horizonta pakāpeniska. Mikroreljefs un akmeņainība līdz
"vidējai" pakāpei. Piemērotas lauksaimniecikai izmantošanai, galvenokārt graudaugiem,
kartupeļiem (izņemot māla un smaga smilšmāla augsnēs), lopbarības sakņaugiem.
Iespējama mehanizācijas pielietošana.
Virs vidējās Ietilpst dabiski labas, regulāri koptas un mēslotas platības ar nokārtotiem mitruma
apstākļiem. Trūdvielu horizonts 26-28 cm, trūdvielu saturs >2,0 %
(māla augsnēs >2.5 %). Nodrošinājums ar fosforu >100 mg/kg augsnes, ar kāliju
> 140 mg/kg augsnes. Augsnes irdenas, ar labu struktūru. Pāreja no trūdvielu horizonta
pakāpeniska. Mikroreljefs un akmeņainība līdz "mazai" pakāpei. Mehanizācijas pie
lietošanas iespējas labas. Platības praktiski piemērotas visu kultūru audzēšanai.
Labi Ietilpst dabiski ļoti labas, ilgstoši iekultivētas, intensīvi izmantotas
iekultivētas platības (visbiežāk apdzīvoto vietu tuvumā) ar pilnīgi nokārtotiem mitruma apstākļiem.
Trūdvielu horizonts >28 cm, trūdvielu saturs >2.5 %. Nodrošinājums ar fosforu
> 130 mg/kg augsnes, ar kāliju >170 mg/kg augsnes. Augsnes reakcija pH >6.0.
Agrofons izlīdzināts. Mikroreljefa, akmeņu - nav. Struktūra laba. Trūdvielas mēļveidīgi
iespiežas dziļākos horizontos. Platības piemērotas visu kultūru audzēšanai.
Purvainām minerālaugsnēm (D,Vg,Pg,VG,PG,Vgt,Pgt,VGt,Pgt,Ag,AG)
Vāji iekultivētas Lauksaimniecībā ekstensīvi izmantotas, dabiski sliktas, maz iekultivētas zemes.
Var būt apaugušas kā arī nelielas platības citu zemes lietošanas veidu vidū.
Lauksaimnieciskā izmantošana stipri ierobežota. Mitruma režīms nenokārtots.
Velēnu podzolētās gleja augsnes var būt skābas (pH <4.5). Nodrošinājums ar fosforu
ļoti zems (<40 mg/kg augsnes ), ar kāliju zems (<70 mg/kg augsnes). Zem trūdkārtas
var būt blīvs gleja horizonts, ortšteins. Var būt akmeņainība līdz "stiprai",
mikroreljefs līdz "izteiktam". Augsnes izmantojamas ekstensīviem zālājiem.
Zem vidējās Galvenokārt ekstensīvi izmantotas, kā arī platības,kas nesen apgūtas lauksaimniecībā.
Lauksaimnieciskā izmantošana ierobežota. Mitruma režīms nenokārtots.
Nodrošinājums ar fosforu zems (40-70 mg/kg augsnes), ar kāliju zems - vidējs
(90-150 mg/kg augsnes). Zem trūdkārtas var būt blīvs gleja horizonts, ortšteins.
Akmeņainība līdz "virs vidējas", mikroreljefs līdz "izteiktam".
Piemērotas galvenokārt zālājiem, nosacīti - graudaugiem.
Vidēji Galvenokārt ilgstoši lauksaimniecībā izmantotas platības ar dabiski apmierinošiem
iekultivētās vai ar meliorāciju nokārtotiem mitruma apstākļiem. Nodrošinājums ar fosforu vidējs
(100-200 mg/kg augsnes), ar kāliju vidējs (150-250 mg/kg augsnes). Akmeņu vidēji
daudz, mikroreljefs vidēji izteikts. Smilšmāla, mālsmilts un saistīgas smilts augsnes
noderīgas graudaugu, lopbarības sakņaugu un kartupeļu audzēšanai.
Iespējama mehanizācijas pielietošama.
Virs vidējās Ietilpst dabiski labas, regulāri koptas un mēslotas platības ar nokārtotiem mitruma
apstākļiem. Akmeņu, mikroreljefa "nav" vai "maz". Mehanizācijas pielietošanas
iespējas labas. Trūdvielu horizonta biezums >25 cm. Trūdvielu saturs > 2.5%.
Nodrošinājums ar fosforu >200 mg/kg augsnes, ar kāliju >250 mg/kg augsnes.
Akmeņi un mikroieplakas "nav" vai "maz". Augsnes irdenas, ar labu struktūru.
Platības praktiski piemērotas visu kultūru audzēšanai.
Labi Ietilpst dabiski ļoti labas, ilgstoši iekultivētas, intensīvi izmantotas platības
iekultivētas (visbiežāk apdzīvoto vietu tuvumā) ar pilnīgi nok;artotiem mitruma apstākļiem.
Trūdkārtas biezums >30 cm, trūdvielu saturs >3.0 %, augsnes reakcija pH>6.0
Nodrošinājums ar fosforu > 200 mg/kg augsnes, ar kāliju >350 mg/kg augsnes.
Struktūra laba. Agrofons izlīdzināts. Akmeņu un mikroreljefa nav.
Platības piemērotas visu kultūru audzēšanai.
Kūdras augsnes (Tz, Tzg, Tp, Tpg, VGT, PGT, AT)
Vāji iekultivētas Dabiski sliktas, ekstensīvi izmantotas platības. Visbiežāk nelielas kontūras citu zemes
lietošanas veidu vidū. Mitruma apstākļi nenokārtoti. Kūdra vāji līdz vidēji
sadalījusies. Nodrošināiums ar fosforu ļoti zems (< 60 mg/kg augsnes), ar kāliju
zems (< 100 mg/kg augsnes). Augsnes reakcija var būt skāba-pH< 5.0.
Izmantojamas tikai kā dabiskās pļavas un ganības.
Zem vidējās Ekstensīvi izmantotas platības. Mitruma apstākļi nenokārtoti. Kūdra vāji līdz vidēji
sadalījusies. Augsnes reakcija pH visbiežāk < 5.0. Nodrošinājums ar fosforu zems
(60-150 mg/kg augsnes, ar kāliju zems (100-300 mg/kg augsnes).
Izmantojamas galvenokārt zālājiem.
Vidēji Mitruma apstākļi daļēji nokārtoti. Kūdras sadalīšanās pakāpe vidēja.
iekultivētas Nodrošinājums ar fosforu vidējs (150-250 mg/kg augsnes). ar kāliju vidējs
(300-600 mg/kg augsnes). Augsnes reakcija pH<5.5. Platības piemērotas uzlabotām
pļavām. Iespējama arī graudaugu un kartupeļu audzēšana.
Mehanizācijas pielietošanas iespējas nav ierobežotas.
Virs vidējās Iekopti, regulāri mēsloti masīvi. Mitruma apstākļi nokārtoti. Kūdras sadalīšanās
pakāpe vidēja vai laba. Nodrošinājums ar fosforu augsts (>250 mg/kg augsnes),
ar kāliju labs (>600 mg/kg augsnes). Augsnes piemērotas uzlabotām pļavām un
kultivētām ganībām. Noderīgas graudaugu un zālāju

audzēšanai.

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

3.pielikums

3PIEL.GIF (28708 BYTES)

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

4.pielikums

4PIELIK.GIF (45592 BYTES)

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

5.pielikums

5PIEL.GIF (46230 BYTES)

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

6.pielikums

6PIEL.GIF (59312 BYTES)

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

7.pielikums

7PIEL.GIF (59874 BYTES)

VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G.Kalniņš

8.pielikums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem atbilstošās lauku apvidu

zemes kadastrālās vērtēšanas metodes

NĪLM grupa Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Vērtēšanas metode un
Kods, Kods Nosaukums zemes lietošanas koeficents L
nosaukums
1 2 3 4
01 Lauksaim- 011201 -zemnieku saimniecības, kuru galvenā Lauku zemes vērtēšana
niecība ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
011202 -piemājas saimniecības, kuru galvenā Lauku zemes vērtēšana
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
011203 -specializētās valsts saimniecības, kuru Lauku zemes vērtēšana
galvenā ekonomiskā darbība
ir lauksaimniecība
011204 -atsevišķi izdalītas lauksaimniecības servisa Apbūves zemes
uzņēmumu (mehāniskās darbnīcas, kaltes, vērtēšana/Lauku zemes
noliktavas, pagrabi, saldētavas, lopkautuves) vērtēšana (SVG - 10),
apbūves teritorijas L=2,00
011205 -atsevišķi izdalītas lauksaimniecības ražošanas Apbūves zemes
(liellopu, zirgu, cūku, putnu vai kažokzvēru vērtēšana/Lauku zemes
fermas) apbūves teritorijas vērtēšana (SVG - 10),
L=2,00
011206 -atsevišķi izdalītas augļkopības, puķkopības, Lauku zemes vērtēšana
sēņkopības un zemstikla kultūru audzēšanai
izmantojamās teritorijas
010007 -personīgo palīgsaimniecību zemes Lauku zemes vērtēšana
(pilsētās - sakņu dārzi)
010096 -pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritoriālplānojumu Lauku zemes vērtēšana
galvenais zemes lietošanas mērķis
ir lauksaimniecība
02 Mežsaim- 020001 -fizisku un juridisku personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
niecība lietošanā esošie aizsargājamie meži vai valsts mežsaimnie-
cību zemes vērtēšana
020002 -fizisku un juridisku personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
lietošanā esošie saudzējamie meži vai valsts mežsaimnie-
cību zemes vērtēšana
020003 -fizisku un juridisku personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
lietošanā esošie saimnieciskie meži vai valsts mežsaimnie-
cību zemes vērtēšana
020096 -pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas Lauku zemes vērtēšana
plānojumu galvenais zemes lietošanas vai valsts mežsaimnie-
mērķis ir mežsaimniecība cību zemes vērtēšana
03 Ūdens 030001 -publiskie ūdeņi Vērtību nenosaka
saimniecība
030002 -fizisko un juridisko personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
032103 -zemes apūdeņošanas un meliorācijas Lauku zemes vērtēšana
sistēmu būves
032104 -ūdens uzkrāšanas būves, dambji, aizsprosti, Lauku zemes vērtēšana
krasta hidro aizsardzības būves
04 Ieguves 041201 -kūdras ieguves uzņēmumu teritorijas Apbūves zemes
rūpniecība un vērtēšana/Lauku zemes
karjeru izstrāde vērtēšana (SVG -10), L=2,00
041202 -akmeņu ieguves uzņēmumu teritorijas Apbūves zemes vērtēšana
/Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
041203 -kaļķakmens, ģipša ieguves uzņēmumu Apbūves zemes vērtēšana
teritorijas /Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
041204 -grants un smilts karjeru izstrādes Apbūves zemes vērtēšana
teritorijas /Lauku zemes vērtēšana
(SVG -10), L=2,00
041205 -māla ieguves teritorijas Apbūves zemes vērtēšana
/Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
040090 -teritorijas plānojumos noteiktās perspektīvās Apbūves zemes vērtēšana
ieguves un karjeru izstrādes teritorijas /Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
05 Zvejnie- 051201 -zvejniecības uzņēmumu apbūves teritorijas, Apbūves zemes vērtēšana,
cības, zivjau- izņemot ostu teritorijas L=2,00
dzētavu un 051202 -zivjaudzētavu un zivsaimniecības uzņēmumu Apbūves zemes vērtēšana,
zivsaimniecību apbūves teritorijas L=2,00
darbībai iz- 050090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar Apbūves zemes vērtēšana,
mantojamās teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas L=2,00
teritorijas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
06 Vienģi- 061101 -vienģimenes dzīvojamo māju apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
menes un L=1,00
divģimeņu 061102 -divģimeņu dzīvojamo māju apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
dzīvojamo ēku L=1,00
apbūves 061103 -vasarnīcu apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
teritorijas L=1,00
061104 -dārzkopības sabiedrību (individuālo Dārzkopību sabiedrību
augļu dārzu) apbūve zemes vērtēšana; Rīgas
rajonā apbūves ar homo-
gēnu zonējumu vērtēšana
060090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras Apbūves zemes vērtēšana,
saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas L=1,00
šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās
apbūves vajadzībām
060095 -vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un Apbūves zemes vērtēšana,
būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu L=1,00
izbūvei izmantojamās zemes
07 Daudz 071101 - mazstāvu (trīs un vairāk dzīvokļu) Apbūves zemes vērtēšana,
dzīvokļu namu apbūve L=1,50
māju 071102 -daudzstāvu (daudzdzīvokļu) namu apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
apbūves L=1,50
teritorijas 071103 -pagaidu uzturēšanās ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,50
070090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras Apbūves zemes vērtēšana,
saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas L=1,50
šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās
apbūves vajadzībām
070095 - vietējās nozīmes inženierkomunikāciju Apbūves zemes vērtēšana,
un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas L=1,50
elementu izbūvei izmantojamās zemes
08 Darījumu 081201 -finansu un kredītiestāžu, biroju un kantoru Apbūves zemes vērtēšana ,
iestāžu ēku apbūve L=4,00
apbūves 081202 -konferenču un izstāžu ēku apbūve, kas tiek Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas izmantota gadatirgiem, izsolēm, izstādēm L=4,00
081203 -tirdzniecības centru, universālveikalu, Apbūves zemes vērtēšana ,
atsevišķu veikalu, tirgu un pārējo tirdzniecības L=4,00
un sadzīves pakalpojumu objektu (izņemot
komunālo) apbūve
081204 -restorānu, kafejnīcu, bāru un tamlīdzīgu Apbūves zemes vērtēšana ,
apkalpes uzņēmumu apbūve; L=4,00
081205 -viesnīcu, moteļu un citu īslaicīgu apmešanās Apbūves zemes vērtēšana ,
ēku apbūve L=4,00
081206 -atsevišķi izdalītas azartspēļu telpas un Apbūves zemes vērtēšana ,
azartspēļu ēku apbūve L=4,00
081207 -transporta tehniskās apkopes stacijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=4,00
081208 -degvielas uzpildes stacijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=4,00
081209 -vairumtirdzniecības iestāžu apbūves Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas L=4,00
080090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras Apbūves zemes vērtēšana ,
saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas L=4,00
šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās
apbūves vajadzībām
080095 -vietējās nozīmes apkalpojošo inženierko- Apbūves zemes vērtēšana ,
munikāciju un būvju, kā arī apbūves L=4,00
labiekārtošanas elementu izbūvei
izmantojamās zemes
09 Pārvaldes, 091201 -izglītības iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
veselības L=1,30
aizsardzības, 091202 -zinātnes iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
izglītības, L=1,30
kultūras, 091203 -veselības aizsardzības un sociālās aprūpes Apbūves zemes vērtēšana ,
sporta un citu iestāžu apbūve L=1,30
sabiedriskas 091204 -pasta, radio un televīzijas pārraides, telefona Apbūves zemes vērtēšana ,
nozīmes centrāļu, sakaru centru ēku apbūve L=1,30
objektu 091205 -masu izklaides un atpūtas pasākumu Apbūves zemes vērtēšana ,
apbūves, ēku apbūve L=1,30
izbūves 091206 -muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas L=1,30
091207 -apjumto sporta būvju apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091208 -atklāto sporta būvju apbūve vērtē, piemērojot
kadastrālās teritorijas
zemes vidējo kadastrālo
vērtību (SVG - 20)
091209 -valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091210 -ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko Apbūves zemes vērtēšana ,
sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve L=1,30
091211 -sabiedrisko organizāciju, biedrību ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091212 -reliģisko iestāžu ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091213 -kapsētu teritorijas un ar tām saistīto Apbūves zemes vērtēšana ,
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve L=1,30
091214 - veterinārās ārstniecības iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091215 -soda izciešanas iestāžu, policijas, ugunsdzēsības, Apbūves zemes vērtēšana ,
civilās aizsardzības, robežapsardzības un L=1,30
glābšanas dienestu apbūve
091216 -parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, Lauku zemes vērtēšana
krastmalu un pārējo koplietošanas un rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam
klasifikācijā norādītajam lietošanas mērķiem
090090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā Apbūves zemes vērtēšana ,
ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas L=1,30
mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
090095 -vietējās nozīmes apkalpojošo inženierkomu- Apbūves zemes vērtēšana ,
nikāciju un būvju, kā arī apbūves L=1,30
labiekārtošanas elementu izbūvei
izmantojamās zemes
10 Rūpnie- 101201 -vieglās ražošanas uzņēmumu apbūves Apbūves zemes vērtēšana ,
cības objektu teritorijas L=2,00
apbūves 101202 -vispārīgas ražošanas uzņēmumu apbūves Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas teritorijas L=2,00
101203 -elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas L=2,00
101204 -siltumenerģētisko ražotņu teritorijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=2,00
101205 -transporta uzņēmumu apbūves teritorijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=2,00
101206 -atsevišķu noliktavu, rezervuāru, bunkuru, Apbūves zemes vērtēšana ,
pazemes glabātavu izbūves teritorijas L=2,00
101207 -kravu stacijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=2,00
101208 -komunālo uzņēmumu un iestāžu Apbūves zemes vērtēšana ,
kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un L=2,00
pārstrādes uzņēmumus apbūves teritorijas
101209 -ķīmisko vielu un radioaktīvo atkritumu Apbūves zemes vērtēšana ,
glabātavu teritorijas L=2,00
101210 -pārstrādes uzņēmumu apbūve uz atsevišķi Apbūves zemes vērtēšana ,
izdalītas zemes L=2,00
100090 -neapgūtas teritorijas, kuras saskaņā ar Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas L=2,00
mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
100095 -vietējās nozīmes apkalpojošo inženierkomu- Apbūves zemes vērtēšana ,
nikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārto- L=2,00
šanas elementu izbūvei izmantojamās zemes
11 Satiksmes 112101 -autoceļi un ielas Apbūves zemes vērtēšana,
infrastruk- L=1,30
tūras objekti 112102 -valsts dzelzsceļa sliežu ceļi Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112103 -tramvaju, trolejbusu ceļu būves Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112104 -lidlauki un lidmašīnu angāri vērtē, piemērojot
kadastrālās teritorijas
zemes vidējo kadastrālo
vērtību (SVG - 20)
112105 -civilo lidostu ēku, dzelzceļa staciju, autoostu Apbūves zemes vērtēšana,
un ostu terminālu apbūves L=1,30
112106 -upju ostas un kuģojamie kanāli Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112107 -upju un kanālu hidrotehniskās būves Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112108 -tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112109 -sabiedriskās garāžas Apbūves zemes vērtēšana,
L=1, 00
112110 - atsevišķi izdalītas atklātas autostāvvietas Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
12 Inženier- 122201 -maģistrālās elektropārvades līnijas un ar tām Apbūves zemes vērtēšana
tehniskās saistītās būves /vērtēšana piemērojot ka-
apgādes tīkli dastrālās teritorijas zemes
un objekti vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122202 -maģistrālās sakaru līnijas Apbūves zemes vērtēšana
un ar tām saistītās būves /vērtēšana piemērojot
kadastrālās teritorijas
zemes vidējo kadastrālo
vērtību (SVG - 30 ),
L=1, 30
122203 -maģistrālie naftas, naftas produktu, ķīmisko Apbūves zemes vērtēšana
produktu, gāzes cauruļvadi un ar tām /vērtēšana piemērojot ka-
saistītās būves dastrālās teritorijas zemes
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122204 -maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu, Apbūves zemes vērtēšana
siltumapgādes cauruļvadi un ar tām /vērtēšana piemērojot ka-
saistītās būves dastrālās teritorijas zemes
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122205 -ūdens ņemšanas iekārtas, notekūdeņu Apbūves zemes vērtēšana
attīrīšanas ierīces un būves /vērtēšana piemērojot ka-
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122206 -tehniskās apbūves teritorijas Apbūves zemes vērtēšana
izņemot dzelzsceļus un garāžu apbūvi /vērtēšana piemērojot ka-
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
13 Valsts 132401 -Valsts nozīmes aizsardzības objektu Lauku zemes vērtēšana
nozīmes apbūves teritorijas
aizsardzības 132496 -pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas Lauku zemes vērtēšana
objekti plānojumu ir noteikts šāds zemes
lietošanas mērķis
14 Pārējie 142401 -atkritumu izgāztuves, beigto dzīvnieku Lauku zemes vērtēšana
objekti, kas apbedīšanas vietas
nav klasificēti 142499 -citi civilās celtniecības objekti Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
15. Jūras ostas 152101 -jūras ostas un jūras ostu termināli Apbūves zemes vērtēšana,
un jūras ostu L=2,00
termināli

 

Nosakot apbūves zemes kadastrālo vērtību ar vērtēšanas metodi - apbūves zemes vērtēšana ar homogēnu zonējumu;

1) NĪ lietošanas mērķiem, kur tabulā norādīts SVG - 10, jāpielieto SVG - 15;

2) NĪ lietošanas mērķiem, kur tabulā norādīts SVG - 30, jāpielieto SVG - 35.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

Metodiskie norādījumi

"Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtība

masveida vērtēšanā, izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju"

 

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību masveida vērtēšanā nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi", Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.466 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumos Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (turpmāk tekstā - Noteikumi), MK 1999.gada 25.maija noteikumiem Nr.193 "Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aktualizācijas kārtība", MK 1998.gada 5.maija noteikumiem Nr. 166 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija" un dotajiem metodiskajiem norādījumiem .

2. Metodiskie norādījumi nosaka lauku apvidu zemes masveida kadastrālās vērtēšanas procesa (turpmāk - zemes vērtēšana masveidā) organizāciju, vērtēšanas darbu izpildes kārtību, kadastrālo vērtību aktualizācijas kārtību, kadastrālo vērtību uzskaites, kontroles un glabāšanas kārtību.

3. Zemes īpašuma, lietojuma un zemes nomas (turpmāk tekstā - zemes vienības) zemes kadastrālo vērtību masveida vērtēšanā (turpmāk - zemes vērtību) nosaka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā reģistrētajam nekustamā īpašuma (turpmāk tekstā -NĪ) lietošanas mērķim, NĪ lietošanas mērķa eksplikācijai un NĪ lietošanas tiesību apgrūtinājumiem (turpmāk tekstā - aprobežojumiem (ierobežojumiem)).

4. Lauku apvidu zemes vērtību aktualizāciju veic VZD reģionālās nodaļas NĪ kadastrālās vērtēšanas speciālists zemes kadastrālās vērtēšanas jautājumos (turpmāk tekstā - vērtēšanas speciālists) MK 1999.gada 25.maija noteikumu Nr.193 "Nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību aktualizācijas kārtība" noteiktā kārtībā.

II. Lauku apvidu zemes vērtēšanas masveidā

organizācija un zemes vērtību

aktualizācijas kārtība

5. Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības aprēķins notiek Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra (turpmāk- NĪVKR) vērtēšanas daļā.

6. NĪVKR vērtēšanas daļa paredz zemes kadastrālās vērtības un zemes kadastrālās vērtības NĪ nodoklim:

6.1. automātisku pārrēķinu,

6.2. aprēķinu, pēc vērtēšanas datu ievades vai aktualizācijas.

7.NĪVKR vērtēšanas daļa nodrošina automātisku zemes kadastrālās vērtības un zemes kadastrālās vērtības NĪ nodoklim pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem gadījumos, ja NĪVKR izmaina:

7.1. zemes vienības eksplikācija (kopplatība vai zemes lietošanas veidu platības):

7.1.1. vērtēšanas metodēm, kas saistītas ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes kvalitatīvo novērtējumu:

· ja izmaiņas skar lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes platību, tad automātisks pārrēķins notiek, ja minētās izmaiņas nav lielākas par 5% (ieskaitot);

· ja izmaiņas neskar lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai meža zemes platības, tad pārrēķins notiek pie jebkurām platību izmaiņām;

7.1.2. ja vērtēšanas metode nav saistīta ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes kvalitatīvo novērtējumu - pie jebkurām zemes vienības platību izmaiņām.

7.2. NĪ lietošanas mērķis, ja tā maiņa nav saistīta ar attiecīgā NĪ lietošanas mērķa vērtēšanai pielietojamās metodes maiņu (1.pielikums),

7.3. zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi),

7.4. informācija no Valsts meža dienesta datu bāzes pēc regulārās datu apmaiņas.

8. Ja automātiskais kadastrālās vērtības pārrēķins, pēc 7.punktā minētajām izmaiņām, skar zemes vienības, kuras ir vērtētas pielietojot individuālo vērtēšanas veidu, tad:

8.1. kadastrālās vērtības pārrēķins notiek pielietojot masveida vērtēšanas veidu,

8.2. valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvais novērtējums ballēs tiek aprēķināts ar vienas balles precizitāti no LIZ sadalījuma pusklasēs,

8.3. inženiertehniskā nodrošinājuma koeficents tiek saglabāts tāds, kāds ir noteikts individuālajā vērtēšanas veidā.

9. Gadījumos, kad pēc NĪVKR reģistrētajām kadastrālo vērtību ietekmējošām izmaiņām nav iespējams automātisks zemes kadastrālās vērtības pārrēķins, tad zemes vienības kadastrālā vērtība kļūst neaktuāla.

10. Vērtēšanas speciālists veic:

10.1. zemes vienības pirmreizējo kadastrālo vērtēšanu - gadījumos, ja NĪVKR ir reģistrēta jauna zemes vienība;

10.2. zemes kadastrālo vērtību aktualizāciju, ja NĪVKR reģistrētās kadastrālo vērtību ietekmējošās izmaiņas nepieļauj automātisku vērtības pārrēķinu;

10.3. pēc pasūtītāja pieprasījuma sagatavo kadastrālās vērtēšanas protokolu (2.pielikums), izziņu par zemes kadastrālo vērtību (3.pielikums), izziņu par zemes kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai (4.pielikums).

11. Ar NĪ nodokli apliekamo zemes vienību pirmreizējai vērtēšanai vai aktualizācijai nepieciešams saraksts no NĪVKR (ne retāk kā divreiz mēnesī) - "Zemes vienību un zemes vienību daļu saraksts, kurām nepieciešama vērtēšanas datu aktualizācija" (turpmāk tekstā- aktualizācijas saraksts) (5.pielikums).

12. Vērtēšanas speciālists aktualizācijas sarakstā uzskaitītajām zemes vienībām nosaka vērtēšanai nepieciešamos datus un ievada tos NĪVKR vērtēšanas daļā. Aktualizācijas sarakstā vērtētājs atzīmē datumu, kad konkrētās zemes vienības vērtēšanas dati ievadīti vērtēšanas daļā un parakstās.

13. Vērtēšanas speciālists sakārto zemes masveida vērtēšanas materiālus metodisko norādījumu VIII. daļā noteiktā kārtībā un nodod arhīvā.

III. Zemes vērtēšanas masveidā darbu izpildes

kārtība lauksaimniecības, mežsaimniecības,

ūdenssaimniecības vajadzībām

izmantojamām zemēm

14. Darbam nepieciešamie materiāli:

14.1. aktualizēta kadastra pārskata karte (plāns) vai tās aktualizētās daļas kopija vai zemes īpašumu robežu (situācijas) plāns;
14.2. aktualizācijas saraksts;
14.3. atjaunota lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tālāk tekstā - LIZ) kvalitātes novērtējuma karte M 1:10 000 vai jaunākie LIZ kvalitātes novērtējuma kartogrāfiskie materiāli;
14.4. novietojuma korekcijas karte M 1:25000 vai novietojuma zonējuma karte M1:25000.
15. Lauksaimniecības, mežsaimniecības vai ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamās zemes vērtību aprēķina Noteikumu 44.punktā noteiktā kārtībā:
15.1. kadastra pārskata kartē (plānā) atrod zemes īpašuma (lietojuma) atrašanās vietu;

15.2. izmantojot atjaunotu LIZ kvalitātes novērtējuma karti vai jaunākos LIZ kvalitātes novērtējuma kartogrāfiskos materiālus, valdošo LIZ novērtējumu ballēs nosaka:

15.2.1. nolasot novērtējumu, kas noteikts LIZ kvalitātes novērtējuma kartē, ja tas ir vienīgais novērtējums, kas attiecas uz vērtējamo zemes gabalu, vai aizņem lielāko daļu no LIZ kopplatības;

15.2.2. valdošo, neveicot detālus aprēķinus, ja zemes vienībā ir vairākas, pēc platības līdzīgas, atšķirīga kvalitatīvā novērtējuma kontūras;

15.2.3. kā ekspertnovērtējumu, salīdzinot ar blakusesošām LIZ kvalitātes kontūrām, ja nav LIZ kvalitātes novērtējuma kartes vai situācija LIZ kvalitātes novērtējuma kartē būtiski atšķiras no situācijas kadastra pārskata kartē vai zemes robežu (situācijas) plānā.

16. Novietojuma koeficientu LIZ nosaka:

16.1. novietojuma korekcijas kartē atrod zemes vienības novietojuma koeficientu K2;
16.2. ja novietojuma korekcijas kartē nav noteikts koeficients, kas atbilst zemes vienības atrašanās vietai, tad atrod tuvāko punktu, kuram koeficients K2 ir aprēķināts un pārrēķina to pēc attāluma pa ceļu kilometros starp zemes vienības centru un vietu, kurai ir aprēķināts koeficients, izmantojot Noteikumu 3. un 4.pielikumu;
16.3. attālumus pārrēķina ceļā ar cieto segumu (grants ceļš - 1.5; pārējie ceļi - 3.0) un izsaka kilometros;

16.4. ja nav ceļa, tad nosakot zemes vienības novietojuma un starpgabalainības koeficientus, attālumu rēķina pa iespējamo piebraucamo maršrutu.

17. Ja kadastrālajai teritorijai ir izstrādāta novietojuma zonējuma karte, tad novietojuma koeficentu nolasa no kartes.

18. Zemes īpašuma starpgabalainības koeficientu nosaka Noteikumu 53.punktā noteiktā kārtībā.

19. Meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanai izmanto meža zemes novietojuma koeficentu, kas ir iestrādāts vērtēšanas programmā un:

19.1. datus no Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) datu bāzes "Meža fonds" (programmai pievieno centralizēti reizi gadā pēc stāvokļa meža zemēs uz 1.oktobri), ja ir veikta meža inventarizācija;
19.2. kadastrālās teritorijas vidējo meža zemes novērtējumu (iestrādāti programmā) gadījumos, kad nav VMD datu.

20. Meža zemes vērtības noteikšanai izmanto sekojošus VMD datu bāzes "Meža fonds" datus:

20.1. meža zemes ballhektāru summa;

20.2. jaunaudžu un apmežojumu jaunaudžu vecumā platība;

20.3. jaunaudžu ballhektāru summa;

20.4. jaunaudžu ballhektāru summas samazinājums;

20.5. ar nodokli apliekamās meža zemes platība;

20.6. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājums.

21. Aprēķinot meža zemes kadastrālo vērtību tiek ņemti vērā saimnieciskās darbības ierobežojumi (ciršanas ierobežojumi), kas tiek izteikti kā meža zemes ballhektāru summas samazinājums.

22. Nosakot kadastrālo vērtību zemes īpašumiem, kuros ir meža zeme, saskaņā ar Noteikumu 18.punktu, meža zemes ballhektāru summu samazina par:

22.1. jaunaudžu ballhektāru summas samazinājumu;

22.2. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājumu.

23. Nosakot kadastrālo vērtību NĪ nodokļa aprēķināšanai, saskaņā ar Noteikumu 18.,23.punktiem, meža zemes ballhektāru summu samazina par:

23.1. jaunaudžu ballhektāru summu;
23.2. ar nodokli apliekamās meža zemes ballhektāru summas samazinājumu.

24. Gadījumos, ja zemes vienībai ir veikta meža inventarizācija, bet dati par meža zemes kvalitatīvo novērtējumu un jaunaudzēm NĪVKR vērtēšanas daļā nav reģistrēti, vērtēšanas speciālists ievada pēc meža zemes kopsavilkuma "Meža zemes novērtējuma kopsavilkums", ko iesniedz zemes īpašnieks (lietotājs) (5.pielikums).

25. Vērtēšanas speciālists salīdzina meža zemes platību "Meža zemes novērtējuma kopsavilkumā" ar meža zemes platību NĪVKR:

25.1. ja platības sakrīt vai atšķiras līdz 5% ieskaitot, tad NĪVKR vērtēšanas daļā ievada datus no kopsavilkuma un aprēķina vērtību;
25.2. ja platības nesakritība pārsniedz 5%, tad kopsavilkuma dati netiek ņemti vērā un vērtība tiek aprēķināta ar kadastrālās teritorijas vidējo meža zemes vērtību.
26. Gadījumos, ja tiek iesniegts meža zemes novērtējuma kopsavilkums, un NĪVKR vērtēšanas daļā ir VMD dati par konkrēto zemes vienību, tad vērtība tiek aprēķināta pēc jaunākās informācijas:
26.1. ja iesniegtajā kopsavilkumā norādītais datums ir jaunāks par NĪVKR vērtēšanas daļā VMD datos uzrādīto, tad pēc platību salīdzināšanas (skat. 26.punktu) informācija NĪVKR vērtēšanas daļā tiek labota;
26.2. ja kopsavilkumā norādītais datums ir vecāks par NĪVKR vērtēšanas daļā VMD datos uzrādīto, tad iesniegtā kopsavilkuma informācija netiek ņemta vērā.

27. Ja meža zemes novērtējuma kopsavilkumā norādīts, ka minētais kopsavilkums paredzēts meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanai par iepriekšējo taksācijas gadu, tad vērtētājs pārrēķina kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodoklim.

28. Darba gaitā vērtēšanas speciālists papildina aktualizācijas sarakstu ar zemes kadastrālās vērtības noteikšanai nepieciešamo informāciju:

28.1. starpgabalainības koeficientu;
28.2. novietojuma koeficientu;
28.3. valdošo LIZ novērtējumu.
29. Zemes vērtību aprēķina automatizēti pēc vērtēšanas datu ievades NĪVKR vērtēšanas daļā un vērtēšanas metodes izvēles:
29.1. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamām zemēm - pielieto metodi "Lauku zemes vērtēšana";
29.2. Valsts mežsaimniecības zemes vērtēšanai pielieto metodi "Valsts mežsaimniecības zemes vērtēšana".

IV. Zemes vērtēšanas masveidā

darbu izpildes kārtība dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) apbūves zemēm

30. Individuālo augļu dārzu apbūves (dārzkopības sabiedrību) zemes paraugvērtības aprēķinātas saskaņā ar Noteikumiem un ir iestrādātas NĪVKR vērtēšanas daļā.

31. Gadījumos, ja izveidojusies jauna dārzkopības sabiedrība, kurai nav noteikta zemes paraugvērtība, tad:

31.1. vērtēšanas speciālists nosaka dārzkopības sabiedrības paraugvērtību saskaņā ar Noteikumu IV daļu;

31.2. aprēķināto paraugvērtību iesniedz NĪVP pārbaudei un iestrādāšanai NĪVKR vērtēšanas daļā.

32. Vērtētājs pēc aktualizācijas saraksta vērtēšanas daļā attiecīgajai zemes vienībai izvēlas atbilstošo paraugvērtību pēc dārzkopības sabiedrības nosaukuma.

33. Zemes vērtību aprēķina automatizēti izvēloties vērtēšanas metodi - "Dārzkopības sabiedrību zemes vērtēšana".

V. Zemes vērtēšanas masveidā darbu izpildes kārtība lauku apbūves zemēm

34. Darbam nepieciešamie materiāli:

34.1. aktualizēta kadastra karte (plāns) vai tās aktualizētās daļas kopija vai zemes īpašumu (lietojumu) robežu (situācijas) plāns;
34.2. aktualizācijas saraksts;
34.3. novietojuma korekcijas karte M 1: 25 000, vai novietojuma zonējuma karte M 1:25 000.
35. Lauku apbūves zemes vērtību aprēķina Noteikumu 61.punktā noteiktā kārtībā.
36. Lauku apbūves zemes kadastrālo novērtējumu koriģē ar vērtību pazeminošiem I grupas faktoriem par:
36.1. zemes piesārņotību;
36.2. zemes applūšanas risku.
37. I grupas korekcijas faktori vērtību samazina par:
37.1. 10% , ja platība, uz kuru darbojas ierobežojums, aizņem līdz 50% no zemes gabala kopplatības;
37.2. 20 %, ja platība, uz kuru darbojas ierobežojums, aizņem 51-100 % no zemes gabala kopplatības.
38. I grupas korekcijas faktoru ietekmi ņem vērā, ja:
38.1. tiek iesniegta reģionālās vides pārvaldes institūcijas uzziņa par zemes piesārņotību;

38.2. NĪVKR reģistrēts zemes applūšanas risks.

39. Kopējais I grupas korekcijas faktoru samazinājums nedrīkst pārsniegt 20%, arī tad, ja konstatēta abu faktoru ietekme.

40. Gadījumos, ja ir jāaktualizē NĪVKR reģistrēta un ar individuālās vērtēšanas veidu novērtēta zemes vienība, tad inženiertehniskā nodrošinājuma koeficents tiek saglabāts tāds, kāds ir noteikts individuālajā vērtēšanas veidā.

41. Vērtētājs darba gaitā papildina aktualizācijas sarakstu, kurā ieraksta:

41.1. ciema zemes bāzes vērtību;
41.2. zemes gabala novietojuma koeficientu;
41.3. tuvākā ciema centra novietojuma koeficientu;
41.4. inženiertehniskā nodrošinājuma koeficientu;
41.5. I grupas korekcijas faktoru ietekmi procentos.

42. Zemes vērtību aprēķina automatizēti pēc vērtēšanas datu ievades NĪVKR vērtēšanas daļā un vērtēšanas metodes izvēles. Lauku apbūves zemes vērtēšanai izvēlas vērtēšanas metodi "Apbūves zemes (bez zonējuma) vērtēšana"

VI. Zemes vērtības noteikšana

speciāliem vērtēšanas gadījumiem

43. Speciāliem vērtēšanas gadījumiem SVG-20 (112104- zeme zem lidlaukiem; 091207- atklāto sporta teritoriju zeme), kur zemes vērtības noteikšanai pielieto kadastrālās teritorijas zemes vidējo kadastrālo vērtību, aktualizācijas sarakstā ieraksta aktualizācijas datumu un parakstās.

44. Speciāliem vērtēšanas gadījumiem SVG- 30 (NĪLM grupa- 12 - inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti), kur pagalmu zemes kadastrālās vērtības noteikšanai pielieto lauku apbūves zemes vērtēšanu, bet pārējās zemes vienības platībai- kadastrālās teritorijas zemes vidējo kadastrālo vērtību - darbu izpildes kārtība ir kā šo metodisko norādījumu V. nodaļā noteiktā kārtība "Zemes vērtēšanas masveidā darbu izpildes kārtība lauku apbūves zemēm".

45. Speciāliem vērtēšanas gadījumiem SVG- 10 (NĪLM 011204- atsevišķi izdalītas lauksaimniecības servisa uzņēmumu apbūves teritorijas; NĪLM 011205 - atsevišķi izdalītas lauksaimniecības ražošanas apbūves teritorijas; NĪLM grupa 04- Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde):

45.1. pagalmu zemes vērtības noteikšanai pielieto lauku apbūves zemes vērtēšanu kā šo metodisko norādījumu V. nodaļā noteiktā kārtība "Zemes vērtēšanas masveidā darbu izpildes kārtība lauku apbūves zemēm";
45.2. pārējās zemes vienības platībai piemēro lauku zemes vērtēšanas metodi - kā šo metodisko norādījumu III. nodaļā noteiktā kārtība " Zemes vērtēšanas masveidā darbu izpildes kārtība lauksaimniecības, mežsaimniecības, ūdenssaimniecības vajadzībām izmantojamām zemēm".
VII. Zemes vērtēšanas masveidā
materiālu kārtošana
46. Masveida vērtēšanas materiālus kārto arhīva lietās pa pašvaldībām, tajās ietilpst:
46.1. "Zemes vienību un zemes vienību daļu saraksts, kuriem nepieciešama vērtēšanas datu aktualizācija" ar aizpildītiem vērtēšanas datiem;
46.2. vērtēto zemes vienību robežu (situāciju) plāni; kadastra pārskata kartes (plānu) kopijas, u.c.;
46.3. citi ar zemes kadastrālās vērtības noteikšanu masveida

vērtēšanā saistīti uzziņas materiāli.

47. Zemes masveida kadastrālās vērtēšanas lietā iekļauj materiālus par vienu taksācijas periodu un nodod arhīvā reizi gadā pēc taksācijas perioda noslēgšanas (pēc saraksta "Ar NĪ nodokli apliekamo zemes īpašumu, lietojumu un nomu uz valsts vai pašvaldības zemes, pamatsaraksts" nodošanas pašvaldībām), bet ne vēlāk kā līdz 1.februārim.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes

direktors G. Kalniņš

 

1.pielikums

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem atbilstošās lauku apvidu

zemes kadastrālās vērtēšanas metodes

NĪLM grupa Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Vērtēšanas metode un
Kods, Kods Nosaukums zemes lietošanas koeficents L
nosaukums
1 2 3 4
01 Lauksaim- 011201 -zemnieku saimniecības, kuru galvenā Lauku zemes vērtēšana
niecība ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība
011202 -piemājas saimniecības, kuru galvenā
ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība Lauku zemes vērtēšana
011203 -specializētās valsts saimniecības, kuru Lauku zemes vērtēšana
galvenā ekonomiskā darbība
ir lauksaimniecība
011204 -atsevišķi izdalītas lauksaimniecības servisa Apbūves zemes
uzņēmumu (mehāniskās darbnīcas, kaltes, vērtēšana/Lauku zemes
noliktavas, pagrabi, saldētavas, lopkautuves) vērtēšana (SVG - 10),
apbūves teritorijas L=2,00
011205 -atsevišķi izdalītas lauksaimniecības ražošanas Apbūves zemes
(liellopu, zirgu, cūku, putnu vai kažokzvēru vērtēšana/Lauku zemes
fermas) apbūves teritorijas vērtēšana (SVG - 10),
L=2,00
011206 -atsevišķi izdalītas augļkopības, puķkopības, Lauku zemes vērtēšana
sēņkopības un zemstikla kultūru audzēšanai
izmantojamās teritorijas
010007 -personīgo palīgsaimniecību zemes Lauku zemes vērtēšana
(pilsētās - sakņu dārzi)
010096 -pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritoriālplānojumu Lauku zemes vērtēšana
galvenais zemes lietošanas mērķis
ir lauksaimniecība
02 Mežsaim- 020001 -fizisku un juridisku personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
niecība lietošanā esošie aizsargājamie meži vai valsts mežsaimnie-
cību zemes vērtēšana
020002 -fizisku un juridisku personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
lietošanā esošie saudzējamie meži vai valsts mežsaimnie-
cību zemes vērtēšana
020003 -fizisku un juridisku personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
lietošanā esošie saimnieciskie meži vai valsts mežsaimnie-
cību zemes vērtēšana
020096 -pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas Lauku zemes vērtēšana
plānojumu galvenais zemes lietošanas vai valsts mežsaimnie-
mērķis ir mežsaimniecība cību zemes vērtēšana
03 Ūdens- 030001 -publiskie ūdeņi Vērtību nenosaka
saimniecība
030002 -fizisko un juridisko personu īpašumā vai Lauku zemes vērtēšana
lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
032103 -zemes apūdeņošanas un meliorācijas Lauku zemes vērtēšana
sistēmu būves
032104 -ūdens uzkrāšanas būves, dambji, aizsprosti, Lauku zemes vērtēšana
krasta hidroaizsardzības būves
04 Ieguves 041201 -kūdras ieguves uzņēmumu teritorijas Apbūves zemes
rūpniecība un vērtēšana/Lauku zemes
karjeru izstrāde vērtēšana (SVG -10), L=2,00
041202 -akmeņu ieguves uzņēmumu teritorijas Apbūves zemes vērtēšana
/Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
041203 -kaļķakmens, ģipša ieguves uzņēmumu Apbūves zemes vērtēšana
teritorijas /Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
041204 -grants un smilts karjeru izstrādes Apbūves zemes vērtēšana
teritorijas /Lauku zemes vērtēšana
(SVG -10), L=2,00
041205 -māla ieguves teritorijas Apbūves zemes vērtēšana
/Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
040090 -teritorijas plānojumos noteiktās perspektīvās Apbūves zemes vērtēšana
ieguves un karjeru izstrādes teritorijas /Lauku zemes vērtēšana
(SVG - 10), L=2,00
05 Zvejnie- 051201 -zvejniecības uzņēmumu apbūves teritorijas, Apbūves zemes vērtēšana,
cības, zivjau- izņemot ostu teritorijas L=2,00
dzētavu un 051202 -zivjaudzētavu un zivsaimniecības uzņēmumu Apbūves zemes vērtēšana,
zivsaimniecību apbūves teritorijas L=2,00
darbībai iz- 050090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā ar Apbūves zemes vērtēšana,
mantojamās teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas L=2,00
teritorijas mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
06 Vienģi- 061101 -vienģimenes dzīvojamo māju apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
menes un L=1,00
divģimeņu 061102 -divģimeņu dzīvojamo māju apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
dzīvojamo ēku L=1,00
apbūves 061103 -vasarnīcu apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
teritorijas L=1,00
061104 -dārzkopības sabiedrību (individuālo Dārzkopību sabiedrību
augļu dārzu) apbūve zemes vērtēšana; Rīgas
rajonā apbūves ar homo-
gēnu zonējumu vērtēšana
060090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras Apbūves zemes vērtēšana,
saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas L=1,00
šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās
apbūves vajadzībām
060095 -vietējās nozīmes inženierkomunikāciju un Apbūves zemes vērtēšana,
būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu L=1,00
izbūvei izmantojamās zemes
07 Daudz- 071101 - mazstāvu (trīs un vairāk dzīvokļu) Apbūves zemes vērtēšana,
dzīvokļu namu apbūve L=1,50
māju 071102 -daudzstāvu (daudzdzīvokļu) namu apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
apbūves L=1,50
teritorijas 071103 -pagaidu uzturēšanās ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,50
070090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras Apbūves zemes vērtēšana,
saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas L=1,50
šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās
apbūves vajadzībām
070095 - vietējās nozīmes inženierkomunikāciju Apbūves zemes vērtēšana,
un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas L=1,50
elementu izbūvei izmantojamās zemes
08 Darījumu 081201 -finansu un kredītiestāžu, biroju un kantoru Apbūves zemes vērtēšana ,
iestāžu ēku apbūve L=4,00
apbūves 081202 -konferenču un izstāžu ēku apbūve, kas tiek Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas izmantota gadatirgiem, izsolēm, izstādēm L=4,00
081203 -tirdzniecības centru, universālveikalu, Apbūves zemes vērtēšana ,
atsevišķu veikalu, tirgu un pārējo tirdzniecības L=4,00
un sadzīves pakalpojumu objektu (izņemot
komunālo) apbūve
081204 -restorānu, kafejnīcu, bāru un tamlīdzīgu Apbūves zemes vērtēšana ,
apkalpes uzņēmumu apbūve; L=4,00
081205 -viesnīcu, moteļu un citu īslaicīgu apmešanās Apbūves zemes vērtēšana ,
ēku apbūve L=4,00
081206 -atsevišķi izdalītas azartspēļu telpas un Apbūves zemes vērtēšana ,
azartspēļu ēku apbūve L=4,00
081207 -transporta tehniskās apkopes stacijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=4,00
081208 -degvielas uzpildes stacijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=4,00
081209 -vairumtirdzniecības iestāžu apbūves Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas L=4,00
080090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras Apbūves zemes vērtēšana ,
saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas L=4,00
šajā lietošanas mērķu grupā noteiktās
apbūves vajadzībām
080095 -vietējās nozīmes apkalpojošo inženierko- Apbūves zemes vērtēšana ,
munikāciju un būvju, kā arī apbūves L=4,00
labiekārtošanas elementu izbūvei
izmantojamās zemes
09 Pārvaldes, 091201 -izglītības iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
veselības L=1,30
aizsardzības, 091202 -zinātnes iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
izglītības, L=1,30
kultūras, 091203 -veselības aizsardzības un sociālās aprūpes Apbūves zemes vērtēšana ,
sporta un citu iestāžu apbūve L=1,30
sabiedriskas 091204 -pasta, radio un televīzijas pārraides, telefona Apbūves zemes vērtēšana ,
nozīmes centrāļu, sakaru centru ēku apbūve L=1,30
objektu 091205 -masu izklaides un atpūtas pasākumu Apbūves zemes vērtēšana ,
apbūves, ēku apbūve L=1,30
izbūves 091206 -muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas L=1,30
091207 -apjumto sporta būvju apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091208 -atklāto sporta būvju apbūve vērtē, piemērojot
kadastrālās teritorijas
zemes vidējo kadastrālo
vērtību (SVG - 20)
091209 -valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091210 -ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko Apbūves zemes vērtēšana ,
sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve L=1,30
091211 -sabiedrisko organizāciju, biedrību ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091212 -reliģisko iestāžu ēku apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091213 -kapsētu teritorijas un ar tām saistīto Apbūves zemes vērtēšana ,
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve L=1,30
091214 - veterinārās ārstniecības iestāžu apbūve Apbūves zemes vērtēšana ,
L=1,30
091215 -soda izciešanas iestāžu, policijas, ugunsdzēsības, Apbūves zemes vērtēšana ,
civilās aizsardzības, robežapsardzības un L=1,30
glābšanas dienestu apbūve
091216 -parku, skvēru, mežaparku, aleju, pludmaļu, Lauku zemes vērtēšana
krastmalu un pārējo koplietošanas un rekreācijas
nozīmes objektu teritorijas, ja uz tām atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma kādam citam
klasifikācijā norādītajam lietošanas mērķiem
090090 -neapgūtas apbūves teritorijas, kuras saskaņā Apbūves zemes vērtēšana ,
ar teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas L=1,30
mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
090095 -vietējās nozīmes apkalpojošo inženierkomu- Apbūves zemes vērtēšana ,
nikāciju un būvju, kā arī apbūves L=1,30
labiekārtošanas elementu izbūvei
izmantojamās zemes
10 Rūpnie- 101201 -vieglās ražošanas uzņēmumu apbūves Apbūves zemes vērtēšana ,
cības objektu teritorijas L=2,00
apbūves 101202 -vispārīgas ražošanas uzņēmumu apbūves Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas teritorijas L=2,00
101203 -elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas L=2,00
101204 -siltumenerģētisko ražotņu teritorijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=2,00
101205 -transporta uzņēmumu apbūves teritorijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=2,00
101206 -atsevišķu noliktavu, rezervuāru, bunkuru, Apbūves zemes vērtēšana ,
pazemes glabātavu izbūves teritorijas L=2,00
101207 -kravu stacijas Apbūves zemes vērtēšana ,
L=2,00
101208 -komunālo uzņēmumu un iestāžu Apbūves zemes vērtēšana ,
kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un L=2,00
pārstrādes uzņēmumus apbūves teritorijas
101209 -ķīmisko vielu un radioaktīvo atkritumu Apbūves zemes vērtēšana ,
glabātavu teritorijas L=2,00
101210 -pārstrādes uzņēmumu apbūve uz atsevišķi Apbūves zemes vērtēšana ,
izdalītas zemes L=2,00
100090 -neapgūtas teritorijas, kuras saskaņā ar Apbūves zemes vērtēšana ,
teritorijas plānojumu paredzētas šajā lietošanas L=2,00
mērķu grupā noteiktās apbūves vajadzībām
100095 -vietējās nozīmes apkalpojošo inženierkomu- Apbūves zemes vērtēšana ,
nikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārto- L=2,00
šanas elementu izbūvei izmantojamās zemes
11 Satiksmes 112101 -autoceļi un ielas Apbūves zemes vērtēšana,
infrastruk- L=1,30
tūras objekti 112102 -valsts dzelzceļa sliežu ceļi Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112103 -tramvaju, trolejbusu ceļu būves Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112104 -lidlauki un lidmašīnu angāri vērtē, piemērojot
kadastrālās teritorijas
zemes vidējo kadastrālo
vērtību (SVG - 20)
112105 -civilo lidostu ēku, dzelzceļa staciju, autoostu Apbūves zemes vērtēšana,
un ostu terminālu apbūves L=1,30
112106 -upju ostas un kuģojamie kanāli Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112107 -upju un kanālu hidrotehniskās būves Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112108 -tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
112109 -sabiedriskās garāžas Apbūves zemes vērtēšana,
L=1, 00
112110 - atsevišķi izdalītas atklātas autostāvvietas Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
12 Inženier- 122201 -maģistrālās elektropārvades līnijas un ar tām Apbūves zemes vērtēšana
tehniskās saistītās būves /vērtēšana, piemērojot ka-
apgādes tīkli dastrālās teritorijas zemes
un objekti vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122202 -maģistrālās sakaru līnijas Apbūves zemes vērtēšana
un ar tām saistītās būves /vērtēšana, piemērojot
kadastrālās teritorijas
zemes vidējo kadastrālo
vērtību (SVG - 30 ),
L=1, 30
122203 -maģistrālie naftas, naftas produktu, ķīmisko Apbūves zemes vērtēšana
produktu, gāzes cauruļvadi un ar tām /vērtēšana, piemērojot ka-
saistītās būves dastrālās teritorijas zemes
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122204 -maģistrālie ūdensapgādes, notekūdeņu, Apbūves zemes vērtēšana
siltumapgādes cauruļvadi un ar tām /vērtēšana, piemērojot ka-
saistītās būves dastrālās teritorijas zemes
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122205 -ūdens ņemšanas iekārtas, notekūdeņu Apbūves zemes vērtēšana
attīrīšanas ierīces un būves /vērtēšana, piemērojot ka-
dastrālās teritorijas zemes
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
122206 -tehniskās apbūves teritorijas, Apbūves zemes vērtēšana
izņemot dzelzsceļus un garāžu apbūvi /vērtēšana. piemērojot ka-
dastrālās teritorijas zemes
vidējo kadastrālo vērtību
(SVG - 30 ), L=1, 30
13 Valsts 132401 -Valsts nozīmes aizsardzības objektu Lauku zemes vērtēšana
nozīmes apbūves teritorijas
aizsardzības 132496 -pārējā zeme, kurai saskaņā ar teritorijas Lauku zemes vērtēšana
objekti plānojumu ir noteikts šāds zemes
lietošanas mērķis
14 Pārējie 142401 -atkritumu izgāztuves, beigto dzīvnieku Lauku zemes vērtēšana
objekti, kas apbedīšanas vietas
nav klasificēti 142499 -citi civilās celtniecības objekti Apbūves zemes vērtēšana,
L=1,30
15 Jūras ostas 152101 -jūras ostas un jūras ostu termināli Apbūves zemes vērtēšana,
un jūras ostu L=2,00
termināli

 

Nosakot apbūves zemes kadastrālo vērtību ar vērtēšanas metodi - apbūves zemes vērtēšana ar homogēnu zonējumu;

1) NĪ lietošanas mērķiem, kur tabulā norādīts SVG - 10, jāpielieto SVG - 15;

2) NĪ lietošanas mērķiem, kur tabulā norādīts SVG - 30, jāpielieto SVG - 35.

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

2.pielikums

2P.GIF (32910 BYTES)

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

3.pielikums

P3.GIF (26483 BYTES)

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

4.pielikums

4P.GIF (30853 BYTES)

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

5.pielikums

5PIEL.GIF (53399 BYTES)

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

6.pielikums

6P.GIF (28838 BYTES)

Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors G. Kalniņš

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas metodisko norādījumu apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: rīkojums Numurs: 90Pieņemts: 16.03.2001.Stājas spēkā: 16.03.2001.Zaudē spēku: 04.08.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 26.04.2001.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
7722
16.03.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"