Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 28.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Jūras prasību var celt arī pēc atbildētāja kuģa aresta vietas."

2. 37.panta pirmās daļas 4.punktā:

aizstāt vārdus "ka pieteikumu" ar vārdiem "vai pieteikumu";

izslēgt vārdus "kā arī tad, ja prasību atstāj bez izskatīšanas pēc prasītāja lūguma, pirms uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības".

3. Papildināt 43.panta pirmās daļas 12.punktu pēc vārda "dienests" ar vārdiem "Uzņēmumu reģistrs vai tā ieceltie likvidatori".

4. Izteikt 45.panta tekstu šādā redakcijā:

"Lēmumu jautājumā par tiesāšanās izdevumiem var pārsūdzēt persona, uz kuru tas attiecas."

5. Izslēgt 62.panta pirmās daļas 13.punktā vārdus "apspriežu istabā".

6. Izteikt 64.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lietas dalībnieki, kuri ir piedalījušies tiesas sēdē, triju dienu laikā no protokola parakstīšanas dienas var iesniegt rakstveida piezīmes par protokolu, norādot tajā pieļautās nepilnības un nepareizības."

7. Papildināt 83.pantu ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

"6) patentpilnvarotie - rūpnieciskā īpašuma lietās;";

uzskatīt līdzšinējo 6.punktu par 7.punktu.

8. Papildināt 86.panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja fiziskā persona lietu ved ar pilnvarota pārstāvja starpniecību, tiesas paziņojumi un dokumenti nosūtāmi tikai pārstāvim."

9. Izteikt 93.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas lēmums par atteikšanos pieņemt pierādījumus nav pārsūdzams, bet iebildumus par to var izteikt apelācijas vai kasācijas sūdzībā."

10. Aizstāt 136.panta pirmajā daļā vārdus "tiesas sprieduma taisīšanai" ar vārdiem "brīdim, kad lietas izskatīšana pēc būtības pabeigta".

11. 139.pantā:

papildināt pirmās daļas 7.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Mantas pārdošanas apturēšana nav pieļaujama lietās, kurās prasījuma priekšmets ir nauda.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Jūras prasību var nodrošināt, uzliekot kuģim arestu."

12. 142.pantā:

izteikt ceturtās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja prasības nodrošināšanai apķīlāti naudas līdzekļi vai noguldījums kredītiestādē, tiesu izpildītājs, pamatojoties uz izpildu dokumentu, nosūta kredītiestādei rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu tiesu izpildītāja kontā.";

papildināt piekto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesas lēmums par prasības nodrošināšanu paziņojams atbildētājam vai attiecīgajai trešajai personai pret parakstu vai nosūtot ierakstītā sūtījumā.";

izslēgt sesto daļu.

13. Aizstāt 152.panta piektajā daļā vārdus "aizejot uz apspriežu istabu" ar vārdiem "aizejot no tās".

14. 187.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja sarežģītā lietā tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt spriedumu, tā nosaka nākamo tiesas sēdi tuvāko 14 dienu laikā, kurā tā paziņos spriedumu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

15. Izslēgt 189.panta otrajā daļā vārdu "tūlīt".

16. 191.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesnešu apspriedē drīkst būt klāt tikai tiesneši, kas ir tiesas sastāvā izskatāmajā lietā."

17. Papildināt 220.pantu pēc vārda "prasītājs" ar vārdiem "vai viņa pārstāvis".

18. 230.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmumos, kuri nepieciešami tiesu izpildītājam, papildus norādāmas ziņas par lietas dalībniekiem [fiziskajai personai - vārds, uzvārds, personas kods (ja tas ir zināms) un dzīvesvieta, juridiskajai personai - nosaukums, atrašanās vieta (juridiskā adrese) un reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms)].";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

19. Izteikt 235.1 panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) vai puses ir vienojušās par bērna aizgādību, otra vecāka saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, uzturlīdzekļiem un laulības laikā iegūtās mantas sadali vai piesaka attiecīgus prasījumus."

20. 236.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"236.pants. Pušu piedalīšanās tiesas sēdē";

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja atbildētāja dzīvesvieta nav zināma vai tā neatrodas Latvijā, lietu var izskatīt bez atbildētāja piedalīšanās, ja viņš likumā noteiktajā kārtībā ir aicināts uz tiesu.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

21. Izteikt 30.nodaļu šādā redakcijā:

"30.nodaļa
Lietas par bērna izcelšanās noteikšanu

245.pants. Lietu izskatīšanas kārtība

Lietas par bērna izcelšanās noteikšanu vai paternitātes apstrīdēšanu tiesa izskata pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus.

246.pants. Personas, kuras var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu

(1) Paternitātes pieņēmumu tiesā var apstrīdēt bērna māte, bērna mātes vīrs un bērns pats pēc pilngadības sasniegšanas.

(2) Pēc bērna mātes vīra nāves šādu prasību var celt vīra vecāki, ja vīrs līdz nāves brīdim nav zinājis par bērna dzimšanu.

(3) Pēc bērna mātes vīra nāves viņa likumiskie mantinieki var iestāties viņa uzsāktajā procesā kā tiesību pārņēmēji.

(4) Ja tiesa personu, kurai ir tiesības apstrīdēt paternitātes pieņēmumu, atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, tās vietā prasību var celt rīcībnespējīgās personas aizgādnis. Šajos gadījumos tiesa pieaicina lietā bāriņtiesu (pagasttiesu).

(5) Šajā pantā minēto prasību var celt saskaņā ar Civillikuma 149.panta noteikumiem.

247.pants. Personas, kuras var apstrīdēt paternitātes atzīšanu

(1) Paternitāti, kas atzīta un reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā, var apstrīdēt persona, kura paternitāti atzinusi, tās aizgādnis, ja šī persona atzīta par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ, vai bērna māte.

(2) Bērns pats var celt šādu prasību pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņa vecāki ir miruši.

(3) Pēc bērna tēva nāves viņa likumiskie mantinieki var iestāties viņa uzsāktajā procesā kā tiesību pārņēmēji.

(4) Nevar apstrīdēt paternitāti, kas noteikta ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu.

(5) Šajā pantā minēto prasību var celt saskaņā ar Civillikuma 156.panta noteikumiem.

248.pants. Personas, kuras var celt prasību par paternitātes noteikšanu

(1) Prasību noteikt bērna paternitāti tiesā var celt bērna māte vai bērna aizbildnis, kā arī bērna bioloģiskais tēvs.

(2) Bērns pats var celt šādu prasību pēc pilngadības sasniegšanas.

(3) Šajā pantā minēto prasību var celt saskaņā ar Civillikuma 158.panta pirmās daļas noteikumiem.

249.pants. Kārtība, kādā ceļama prasība par bērna paternitātes noteikšanu

(1) Bērna māte, bērns pats vai viņa aizbildnis var celt prasību par paternitātes noteikšanu pret personu, no kuras bērns izcēlies.

(2) Persona, no kuras bērns izcēlies, prasību par paternitātes noteikšanu var celt pret bērna māti gadījumā, ja viņa nepiekrīt paternitātes noteikšanai vai pastāv citi likumā norādītie šķēršļi paternitātes ieraksta izdarīšanai dzimšanas reģistrā.

(3) Ja prasību ceļ persona, no kuras bērns izcēlies un kura sastāv laulībā, vai šāda persona ir atbildētājs, lietā kā trešā persona pieaicināma šīs personas laulātā.

(4) Prasījumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu un paternitātes noteikšanu var apvienot.

249.1 pants. Tiesu ekspertīzes noteikšana

(1) Tiesa pēc lietas dalībnieka lūguma nosaka ekspertīzi bērna bioloģiskās izcelšanās noteikšanai.

(2) Ja kāds no lietas dalībniekiem izvairās no ekspertīzes, tiesa pieņem lēmumu par šīs personas piespiedu nogādāšanu tiesu ekspertīzes izdarīšanai.

249.2 pants. Paternitātes fakta konstatēšana

Ja persona, no kuras bērns izcēlies, ir mirusi, paternitātes faktu var konstatēt sevišķā tiesāšanas kārtībā.

250.pants. Tiesas sprieduma norakstu nosūtīšana un izsniegšana

Tiesas spriedumu norakstu par paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu tiesa nosūta ieraksta grozīšanai tai dzimtsarakstu nodaļai, kurā reģistrēta bērna dzimšana."

22. 259.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ārvalstnieka vai ārvalstīs dzīvojošas personas pieteikums par adopcijas apstiprināšanu iesniedzams tiesai pēc adoptējamā dzīvesvietas.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

23. Izteikt 261.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lieta izskatāma, piedaloties vismaz vienam adoptētājam personiski un prokuroram."

24. 345.pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ierosinot lietu, tiesa pieņem lēmumu par kredītiestādēs parādnieka kontos esošo viņa naudas līdzekļu, publiskā apgrozībā esošo vērtspapīru un pamatlīdzekļu apķīlāšanu.

(3) Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma tiesa pieņem lēmumu arī par citas parādnieka mantas apķīlāšanu, ja tas nepieciešams un ja apķīlāšana būtiski netraucē turpināt komercdarbību.

(4) Ja maksātnespējas pieteikums iesniegts par tādu uzņēmumu, par kura saistībām atbild uzņēmuma īpašnieks ar savu mantu, tiesa pieņem lēmumu par īpašnieka mantas apķīlāšanu.";

papildināt pantu ar jaunu piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Izpildu rakstu par parādnieka mantas apķīlāšanu izsniedz pieteikuma iesniedzējam vai pēc administratora lūguma - administratoram.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētie lēmumi izpildāmi šā likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.";

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par septīto daļu.

25. Izteikt 399.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pēc tam, kad nekustamā īpašuma pircējs izpildījis visus pārdošanas nosacījumus, apgabaltiesa lemj par izsoles akta apstiprināšanu (611. un 613.pants) un pārdotā nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja vārda.

(2) Tiesas lēmumu kopā ar izsoles nosacījumiem un izsoles aktu izsniedz pircējam."

26. Papildināt 406.7 panta pirmo daļu pēc vārda "pamatotību" ar vārdiem "vai parāda samaksa".

27. Papildināt 406.8 panta trešo daļu pēc vārdiem "brīdinājuma kārtībā" ar vārdiem "sakarā ar parādnieka iebildumiem".

28. Aizstāt 459.panta pirmajā daļā vārdus "kuru nav parakstījis tās iesniedzējs" ar vārdiem "kura neatbilst šā likuma 453.panta otrās daļas prasībām".

29. Izteikt 464.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Senātam iesniegtās kasācijas sūdzības un protestus pēc šā likuma 460.panta pirmajā daļā paredzētā paskaidrojuma iesniegšanas termiņa izbeigšanās izskata rīcības sēdē, lai izlemtu, vai tie atbilst šā likuma 450. - 454.panta prasībām un vai ir izskatāmi kasācijas instances tiesas sēdē."

30. Papildināt 472.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja senatori atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt spriedumu, Senāts nosaka nākamo tiesas sēdi, kura notiks tuvāko 14 dienu laikā un kurā tas paziņos spriedumu."

31. Izteikt 540.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tiesneša lēmumi par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā;".

32. 549.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesu izpildītājam jāpieņem izpildei izpildu dokuments, ja parādnieka dzīvesvieta (juridiskajām personām - juridiskā adrese), mantas atrašanās vieta vai darbavieta ir tiesu izpildītāja amata vietai noteiktajās robežās (iecirknī). Tiesu izpildītājs var pieņemt arī citus izpildu dokumentus, kuru izpilde veicama tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras viņš pastāv.

(3) Ārpus sava iecirkņa robežām, kā arī attiecībā uz parādnieku, kura dzīvesvieta (juridiskajām personām - juridiskā adrese) ir citā iecirknī, tiesu izpildītājs sprieduma izpildi veic saziņā ar attiecīgā iecirkņa tiesu izpildītāju tieslietu ministra noteiktajā kārtībā.";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "izpildu darbībām" ar vārdiem "pieaicināt ne vairāk kā divus lieciniekus".

33. 551.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja, izpildot spriedumu, tiek izrādīta pretošanās, tiesu izpildītājs pieaicināto personu klātbūtnē, bet, ja pieaicināt personas nav iespējams, - vienpersoniski sastāda par to aktu un, lai novērstu šķēršļus, griežas pēc palīdzības policijā. Aktu iesniedz tiesai, lai tā izlemtu jautājumu par to personu atbildību, kuras pretojušās sprieduma izpildei.";

izslēgt piektajā daļā vārdus "pieaicināto personu klātbūtnē".

34. Aizstāt 552.panta trešajā daļā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "fiziskajai personai līdz piecdesmit latiem, bet amatpersonai - līdz divsimt piecdesmit latiem".

35. 555.panta septītajā daļā:

papildināt 2.punktu ar vārdiem "tai skaitā apķīlāt naudas līdzekļus un noguldījumus kredītiestādē, naudas līdzekļus, kas pienākas no citām personām, vai mantu, kas atrodas pie citām personām;";

papildināt 3.punktu pēc vārda "atsavināšanas" ar vārdiem "vai citu darbību".

36. Izteikt 558.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja parādnieks nepiedalās telpu un glabātavu apskatē, tā izdarāma pieaicināto personu klātbūtnē."

37. Papildināt 559.panta pirmo daļu ar vārdiem "vai tiesas lēmumu par sprieduma izpildes atlikšanu vai sadalīšanu termiņos, kas pieņemts saskaņā ar šā likuma 206. vai 438.pantu".

38. Aizstāt 561.panta 2.punktā vārdu "rīcību" ar vārdu "darbībām".

39. Izslēgt 562.panta pirmās daļas 4. un 9.punktu.

40. Izteikt 564.pantu šādā redakcijā:

"564.pants. Izpildu darbību atlikšanas, izpildu lietvedības apturēšanas, atjaunošanas vai izbeigšanas kārtība

(1) Par izpildu darbību atlikšanu, izpildu lietvedības apturēšanu, atjaunošanu vai izbeigšanu lemj tas tiesu izpildītājs, kura lietvedībā atrodas izpildu dokuments.

(2) Tiesu izpildītājs lēmumu pieņem līdz atliekamajai vai izpildāmajai darbībai, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(3) Tiesu izpildītājs lēmumu paziņo piedzinējam, parādniekam un attiecīgajai trešajai personai, kas iesniegusi lūgumu, triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas."

41. Izslēgt 565.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus "izņemot gadījumus, kad izsludināta parādnieka meklēšana".

42. 567.pantā:

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) gadījumos, kad persona no tiesas izdevumu samaksas atbrīvota ar tiesas lēmumu, - pilnībā vai daļēji atbilstoši tiesas lēmumam.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ar tiesas sprieduma izpildi saistītie izdevumi" ar vārdiem "izpildu darbību veikšanai nepieciešamie izdevumi".

43. Izslēgt 584.panta otrās daļas otro teikumu.

44. Izteikt 585.panta tekstu šādā redakcijā:

"Kuģa izsole izsludināma Jūras kodeksa 55.pantā noteiktajā kārtībā."

45. 597.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesu izpildītājs nosūta darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai rīkojumu ar norādi izdarīt ieturējumus no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta un uz parādnieka rēķina nosūtīt ieturētās summas piedzinējam vai ieskaitīt tiesu izpildītāja depozīta kontā.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Izbeidzot darba attiecības ar parādnieku, darba devējs informē tiesu izpildītāju par summu, kāda pārskaitīta piedzinējam vai tiesu izpildītājam, un par parādnieka jauno darbavietu, ja tā ir zināma."

46. 599.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja piedziņu vērš uz naudas līdzekļiem, kas pienākas no citām personām, tiesu izpildītājs nosūta šīm personām pieprasījumu paziņot, vai tām ir pienākums samaksāt kādus naudas līdzekļus parādniekam, uz kāda pamata un kādā termiņā.

(2) Vienlaikus ar pieprasījumu tiesu izpildītājs paziņo, ka šie naudas līdzekļi tiek apķīlāti piedzenamās summas un sprieduma izpildīšanas izdevumu apmērā un ka līdz pilnīgai piedzenamās summas un sprieduma izpildīšanas izdevumu dzēšanai šīm personām nauda jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā.";

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja parādniekam ir naudas līdzekļi vai noguldījums kredītiestādē, tiesu izpildītājs kredītiestādei dod rīkojumu pārskaitīt naudu piedzenamās summas un sprieduma izpildes izdevumus tiesu izpildītāja norādītajā apmērā tiesu izpildītāja depozīta kontā, ievērojot šā likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz parādnieku."

47. Aizstāt 600.panta ceturtajā daļā vārdus "ne vēlāk kā 10 dienas pirms izsoles" ar vārdiem "tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 10 dienām".

48. Papildināt 613.panta ceturto daļu ar vārdiem "kas saistītas ar piedziņas vēršanu uz šo nekustamo īpašumu".

49. 614.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Tiesu izpildītājs izsoli atzīst par nenotikušu, ja:";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "tiesu izpildītājs" ar vārdiem "ieraksta aktā un".

50. Aizstāt 615.panta trešajā daļā vārdus "tiesu izpildītāju kantora" ar vārdiem "tiesu izpildītāja".

51. Izteikt 629.panta tekstu šādā redakcijā:

"No naudas, kas saņemta par pārdoto kuģi, sprieduma izpildes izdevumus sedz un citus prasījumus apmierina, ņemot vērā Jūras kodeksa 56.panta otro daļu."

52. Aizstāt 631.panta ceturtajā daļā vārdus "tiesu izpildītāja kantora atrašanās vietas" ar vārdiem "tiesu izpildītāja amata vietas".

53. Izteikt 632.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc sūdzības iesniedzēja lūguma tiesnesis šā likuma 140.pantā noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par izpildu darbības atlikšanu, par aizliegumu tiesu izpildītājam nodot naudu vai mantu piedzinējam vai parādniekam vai par mantas pārdošanas apturēšanu. Lēmums izpildāms nekavējoties pēc tā pieņemšanas."

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 19.jūnijā.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2003.gada 10.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.06.2003.Stājas spēkā: 24.07.2003.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 10.07.2003.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 14.08.2003.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
77080
24.07.2003
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"