Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par zemes komisijām

1. Zemes reformas darbu koordinēšanai un tiesiskajai nodrošināšanai attiecīgās Tautas deputātu padomes nodibina pagastu, kā arī ciematu un pilsētu, kuru administratīvajā teritorijā ir arī lauku apvidus zemes*, rajonu un Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas.

Zemes komisijas darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem zemes un citiem likumdošanas aktiem.

Zemes ierīcības darbus veic institūts "Zemesprojekts" un Lauksaimniecības ministrijas Zemes ierīcības departaments, kuri deleģē savus pārstāvjus zemes komisijās.

* Tā kā ciematu un pilsētu, kuru administratīvajā teritorijā ir arī lauku apvidus zemes, Tautas deputātu padomes un to zemes komisijas zemes reformas realizēšanā veiks tās pašas funkcijas, ko pagastu Tautas deputātu padomes un to zemes komisijas, turpmākajā tekstā vārds «pagasts» attiecināms arī uz ciematiem un pilsētām, kuru administratīvajā teritorijā ir arī lauku apvidus zemes.

2. Pagasta zemes komisijas sastāvs un uzdevumi:

2.1. pagasta zemes komisija sastāv no 5—7 pagasta padomes tautas deputātiem, kurus ar viņu piekrišanu ievēlē pagasta Tautas deputātu padome. Komisijas sēdēs ar lēmēja balsstiesībām piedalās pagasta zemes ierīkotājs, rajona zemes komisijas ieteiktais pārstāvis, kuru apstiprinājusi pagasta Tautas deputātu padome, un pagasta zemes ierīcības projekta sastādītājs. Ar padomdevēja balsstiesībām komisijas sēdēs var piedalīties rajona zemes komisijas locekļi un pieaicinātie speciālisti. Liela darba apjoma gadījumos pagasta Tautas deputātu padome pie pagasta zemes komisijas var izveidot speciālistu darba grupu;

2.2. pagasta zemes komisija —

2.2.1. reģistrē, apkopo un izanalizē zemes pieprasījumus un iesniedz savu lēmumu pagasta zemes fonda sadalīšanas jautājumos pagasta zemes ierīcības darbu vadītājam izpildīšanai;

2.2.2. desmit dienu laikā rakstveidā paziņo zemes pieprasītājam par pieprasījuma saņemšanu, norādot pieprasījuma reģistrācijas datumu un numuru;

2.2.3. izskata un koriģē pagasta zemes ierīcības projektu un iesniedz to pagasta Tautas deputātu padomei apstiprināšanai;

2.2.4. savas kompetences ietvaros izšķir zemes strīdus;

2.2.5. iesniedz priekšlikumus attiecīgajai Tautas deputātu padomei par zemes nodošanu lietošanā un tās nodošanu vai pārdošanu privātīpašumā;

2.2.6. izskata priekšlikumus par pasākumiem, kas nepieciešami neapmierināto zemes pieprasījumu nodrošināšanai;

2.2.7. izskata priekšlikumus par nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu;

2.2.8. dod atzinumus par izejas datiem zemes nodokļa aprēķināšanai;

2.2.9. izskata priekšlikumus par pagasta koplietošanas zemju izmantošanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.1991. likumu, kas stājas spēkā 22.05.1991.)

3. Rajona zemes komisijas sastāvs un uzdevumi:

3.1. rajona zemes komisijas sastāv no 5—7 rajona padomes tautas deputātiem, kurus ar viņu piekrišanu ievēlē rajona Tautas deputātu padome. Komisijas sēdēs ar lēmēja balsstiesībām piedalās rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšnieks, rajona lauksaimniecības departamenta (pārvaldes) ieceltais pārstāvis un reģionālās vides aizsardzības komitejas pārstāvis. Komisijas sēdēs ar padomdevēja balsstiesībām var piedalīties Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas locekļi un pieaicinātie speciālisti;

3.2. rajona zemes komisija —

3.2.1. saskaņā ar likumdošanas aktiem un Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas norādījumiem koordinē zemes reformas darbus rajonā;

3.2.2. izskata visus rajona zemes fonda sadalīšanas un zemju piešķiršanas gadījumus, kuri skar divu vai vairāku pagastu teritoriju, un sagatavo par tiem priekšlikumus rajona Tautas deputātu padomei;

3.2.3. izskata un viena mēneša laikā savas kompetences ietvaros izšķir zemes strīdus, kurus nav izšķīrušas pagastu zemes komisijas;

3.2.4. izvērtē pagastu zemes komisiju priekšlikumus par pasākumiem, kas nepieciešami neapmierināto zemes pieprasījumu nodrošināšanai un nepieprasīto zemju turpmākajai izmantošanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.1991. likumu, kas stājas spēkā 22.05.1991.)

4. Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas sastāvs un uzdevumi:

4.1. Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisija sastāv no 9 Latvijas Republikas tautas deputātiem un pa vienam pārstāvim no Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministrijas, Finansu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Meža ministrijas, Vides aizsardzības komitejas, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Zemes_ ierīcības departamenta un institūta "Zemesprojekts". Pēc attiecīgo iestāžu un organizāciju ieteikumiem un ar komisijas locekļu piekrišanu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Republikas Augstākā Padome. Komisijas darbā var tikt pieaicināti ar padomdevēja balsstiesībām dažādu nozaru speciālisti, kā arī sabiedriski politisko un sabiedrisko organizāciju pārstāvji;

4.2. Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisija —

4.2.1. koordinē vietējo Tautas deputātu padomju zemes komisiju darbu;

4.2.2. organizē zemes reformas darbu veikšanai nepieciešamo instrukciju un norādījumu izstrādāšanu;

4.2.3. izskata visus republikas zemes fonda sadalīšanas un zemju piešķiršanas gadījumus, kas skar divu vai vairāku rajonu teritorijas, un sagatavo par tiem priekšlikumus Latvijas Republikas Augstākajai Padomei;

4.2.4. izskata un savas kompetences ietvaros izšķir zemes strīdus, kurus nav izšķīrušas rajonu zemes komisijas, un nepieciešamības gadījumos sagatavo priekšlikumus Latvijas Republikas Augstākajai Padomei;

4.2.5. nosaka kadastrālās uzmērīšanas un zemes vērtēšanas darbu izpildes termiņus;

4.2.6. ierosina un kontrolē programmu izstrādāšanu pasākumu izpildei, kas nepieciešami, lai nodrošinātu neapmierinātos zemes pieprasījumus un nepieprasīto zemju turpmāko izmantošanu.

5. Zemes komisiju darbība:

5.1. pagasta un rajona zemes komisijas priekšsēdētāju no deputātu vidus ievēlē attiecīgi pagasta vai rajona Tautas deputātu padomes. Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas priekšsēdētāju no deputātu vidus ievēlē Latvijas Republikas Augstākā Padome;

5.2. zemes komisija no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja vietnieku (vietniekus) un komisijas sekretāru;

5.3. zemes komisijas sēdes sasauc priekšsēdētājs vai viņa vietnieks ne retāk kā vienu reizi mēnesī;

5.4. zemes komisijas sēde ir tiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļu skaita, to starpā priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Lēmumus un atzinumus komisija pieņem ar komisijas locekļu un pieaicināto balsstiesīgo speciālistu balsu vairākumu. Balsīm vienādi daloties, izšķir priekšsēdētāja (vietnieka) balss;

5.5. komisijas locekļiem, ieinteresēto zemes lietotāju pārstāvjiem, ieinteresētajām amatpersonām un pilsoņiem par sēdes laiku jāpaziņo 5 dienas pirms sēdes datuma. Ja šīs personas uz sēdi nav ieradušās, komisija izskatāmos jautājumus izlemj bez viņu klātbūtnes. Zemes strīdu gadījumos pirms sēdes sasaukšanas komisijas priekšsēdētājs (vietnieks), iesaistot attiecīgās Tautas deputātu padomes deputātus, kā arī attiecīgos speciālistus, pārbauda iesnieguma pamatotību un sagatavo atzinuma projektu;

5.6. zemes komisijas savus lēmumus zemes sadales vai zemes strīdu izšķiršanas jautājumos rakstveidā paziņo ieinteresētajiem zemes lietotājiem un zemākstāvošām zemes komisijām 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.1991. likumu, kas stājas spēkā 22.05.1991.)

6. Zemes komisijas lēmumu zemes sadales un zemes strīdu jautājumos viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas ieinteresētie zemes lietotāji vai pagasta zemes ierīcības projekta autors var pārsūdzēt augstākstāvošai zemes komisijai.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes zemes komisijas lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

7. Par katru komisijas sēdi jāraksta protokols, kuru paraksta visi klātesošie komisijas locekļi un pieaicinātie balsstiesīgie speciālisti; katram komisijas loceklim un pieaicinātajam balsstiesīgajam speciālistam ir tiesības pievienot savu atsevišķo viedokli protokolam, kuru tādā gadījumā pagasta zemes komisija piecu dienu laikā nosūta rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas zemes ierīcības daļas priekšniekam, kam ir tiesības apturēt pagasta zemes komisijas lēmumu un atzinumu darbību, ja tie ir pretrunā ar spēkā esošajiem zemes likumdošanas aktiem, līdz šo lēmumu un atzinumu izskatīšanai augstākā zemes komisijā vai Tautas deputātu padomē.

Zemes komisiju sēžu protokoli pastāvīgi glabājas attiecīgi:

pagasta Tautas deputātu padomē;

rajona Tautas deputātu padomē;

Latvijas Republikas Augstākajā Padomē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.1991. likumu, kas stājas spēkā 22.05.1991.)

8. Zemes komisiju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un sekretāri ir amatpersonas, kas par savu pienākumu izpildi atbild saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

(22.05.1991. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.1991.)

9. Izdevumi zemes komisiju uzturēšanai tiek finansēti no republikas budžeta, paredzot šos izdevumus attiecīgajiem pašvaldību budžetiem.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1990. gada 10. jūlijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zemes komisijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 10.07.1990.Stājas spēkā: 10.07.1990.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 31, 02.08.1990.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
76025
{"selected":{"value":"22.05.1991","content":"<font class='s-1'>22.05.1991.-19.11.1991.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2014","iso_value":"2014\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2014.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2009","iso_value":"2009\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2009.-31.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-26.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2006","iso_value":"2006\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2006.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.1996","iso_value":"1996\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.1996.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.1996","iso_value":"1996\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.1996.-19.12.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.1995","iso_value":"1995\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.1995.-15.07.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.1994","iso_value":"1994\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.1994.-24.10.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.1993","iso_value":"1993\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.1993.-03.08.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.1993","iso_value":"1993\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.1993.-16.11.1993.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.1993","iso_value":"1993\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.1993.-05.08.1993.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.1992","iso_value":"1992\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.1992.-19.05.1993.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.1991","iso_value":"1991\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.1991.-14.01.1992.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.1991","iso_value":"1991\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.1991.-19.11.1991.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.1990","iso_value":"1990\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.1990.-21.05.1991.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.05.1991
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva