Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienests

Rīkojums Nr. 256 Rīgā 2001.gada 20. aprīlī

Par grozījumiem Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 4.februāra metodiskajos norādījumos "Par akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību"

1. Lai piemērotu Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumus Nr.137 "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumos Nr.37 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām"", apstiprinu "Grozījumus metodiskajos norādījumos "Par akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību"", kas apstiprināti ar Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 4.februāra rīkojumu Nr.95.

2. Ar šo rīkojumu apstiprinātie grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Valsts ieņēmumu dienesta

ģenerāldirektors A.Sončiks

Grozījumi metodiskajos norādījumos "Par akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību"

Izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 4.februāra metodiskajos norādījumos "Par akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību", kas apstiprināti ar Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.95, šādus grozījumus:

1) pirmajā lapā deklarāciju uzskaitījumā svītrot vārdus "naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju";

2) papildināt deklarāciju uzskaitījumu ar jaunām deklarācijām:

- "naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētājiem";

- "naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija naftas produktu importētājiem, kuriem nav akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētāja statusa";

3) svītrot sadaļu "Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija";

4) papildināt metodiskos norādījumus ar sekojošām jaunām sadaļām un izteikt tās šādā redakcijā:

"Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētājam

Akcīzes preču noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei, kur tas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētājam (turpmāk tekstā - Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija) par taksācijas periodu (viens kalendāra mēnesis) 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

Akcīzes preču noliktavas turētājs iesniedz atsevišķu Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču noliktavu.

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētāji var papildus iesniegt arī elektroniskā veidā.

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju sastāda šādā kārtībā:

01.rindā "1. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" jāuzrāda Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nosaukums vai Lielo nodokļu maksātāju pārvalde, kur akcīzes nodokļa maksātājs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

02., 03., 04., 05. un 06. rindā jāuzrāda ziņas par nodokļu maksātāju:

02.rindā "2.1. nosaukums" jāuzrāda nodokļa maksātāja nosaukums;

03.rindā "2.2. juridiskā adrese un pasta indekss" jāuzrāda nodokļu maksātāja juridiskā adrese, pasta indekss (kods);

04.rindā "2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs" jāuzrāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

05.rindā "2.4. akcīzes preču noliktavas adrese" akcīzes preču noliktavas turētājam jāuzrāda akcīzes preču noliktavas adrese;

06.rindā "2.5. akcīzes preču noliktavas identifikācijas numurs" jāuzrāda akcīzes preču noliktavas turētāja Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē saņemtās atļaujas turēt akcīzes preču noliktavu naftas produktiem identifikācijas numurs;

07.rindā "3.1. gads" jāuzrāda taksācijas perioda gads;

08.rindā "3.2. mēnesis" taksācijas periods (mēnesis) jāapzīmē ar "X".

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijā naftas produktu daudzumu jāuzrāda 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. un 10.veidam un atbilstoši 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. un 10.ailē - litros (+15°C), 6. un 7.veidam atbilstoši 6. un 7.ailē - kilogramos. 5. un 10.ailē jānorāda degvieleļļa, tās aizstājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt (centistoksiem), 6.ailē jānorāda degvieleļļa, tās aistājējprodukti un komponenti, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 cSt (centistoksiem) vai lielāka.

09.rindā "4.1. naftas produktu krājumi akcīzes preču noliktavā uz taksācijas perioda sākumu" jāuzrāda naftas produktu daudzums akcīzes preču noliktavā katra mēneša pirmajā datumā par katru naftas produktu veidu atsevišķi. 09.rindas ieraksts sakrīt ar iepriekšējā taksācijas periodā inventarizācijā konstatēto naftas produktu faktisko krājumu akcīzes preču noliktavā uz taksācijas perioda beigām (25.rinda) (pēc iepriekšējā mēneša naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijas);

10.rindā "4.2. naftas produktu daudzums, kas ievests akcīzes preču noliktavā no citām akcīzes preču noliktavām" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš ievests no citām akcīzes preču noliktavām taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

11.rindā "4.3. naftas produktu daudzums, kas ievests akcīzes preču noliktavā no ārvalstīm" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš ievests (importēts) no ārvalstīm taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

12.rindā "4.4. naftas produktu daudzums, kas ievests akcīzes preču noliktavā no teritorijām, uz kurām attiecas īpaši muitas nosacījumi" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš ievests akcīzes preču noliktavā no brīvajām ekonomiskajām zonām, brīvostām u.c. teritorijām, uz kurām attiecas īpaši muitas nosacījumi, taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

13.rindā "4.5. naftas produktu kopējais daudzums, kas ievests akcīzes preču noliktavā (10.r.+11.r.+12.r.)" jāuzrāda kopējo naftas produktu daudzums, kurš ievests akcīzes preču noliktavā taksācijas periodā katram naftas produktu veidam atsevišķi, ko aprēķina, saskaitot naftas produktu daudzumu, kas ievests akcīzes preču noliktavā no citām akcīzes preču noliktavām (10.rinda), ar to naftas produktu daudzumu, kas ievests akcīzes preču noliktavā no ārvalstīm (importēts) (11.rinda), un ar to naftas produktu daudzumu, kas ievests akcīzes preču noliktavā no teritorijām, uz kurām attiecas īpaši muitas nosacījumi (12.rinda);

14.rindā "4.6. naftas produktu daudzums, kas saražots akcīzes preču noliktavā" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš saražots akcīzes preču noliktavā taksācijas periodā katram naftas produktu veidam atsevišķi;

15.rindā "4.7. naftas produktu daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš ir izlietots akcīzes preču noliktavas teritorijā dažādu mehānismu darbināšanai, apkurei u.c. nolūkiem, bet ne citu naftas produktu ražošanai, taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

16.rindā "4.8.1. naftas produktu daudzums, no kuriem iegūti iezīmētie (marķētie) naftas produkti (aizpilda tikai 3., 4. un 5.aili)" jāuzrāda petrolejas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kā arī dīzeļdegvielas (gāzeļļas), tās aizstājējproduktu un komponentu un degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt (centistoksiem), daudzums, no kuriem iegūti marķētie naftas produkti, taksācijas periodā 3., 4. un 5.ailei atsevišķi;

17.rindā "4.8.2. iegūtais iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums (aizpilda tikai 8., 9. un 10.aili)" jāuzrāda petrolejas, tās aizstājējproduktu un komponentu, ko izmanto par kurināmo, dīzeļdegvielas (gāzeļļas), tās aizstājējproduktu un komponentu un degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt (centistoksiem), ko izmanto par kurināmo, iezīmētais daudzums taksācijas periodā 8., 9. un 10.ailei atsevišķi;

18.rindā "4.9. naftas produktu daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas uz citām akcīzes preču noliktavām" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš izvests no akcīzes preču noliktavas uz citām akcīzes preču noliktavām taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

19.rindā "4.10. naftas produktu daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas uz ārvalstīm (eksportēts)" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kurš izvests no akcīzes preču noliktavas (eksportēts) uz ārvalstīm taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

20.rindā "4.11. naftas produktu daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas uz teritorijām, uz kurām attiecas īpaši muitas nosacījumi" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas uz brīvajām ekonomiskajām zonām, brīvostām u.c. teritorijām, uz kurām attiecas īpaši muitas nosacījumi, taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

21.rindā "4.12. naftas produktu daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 7.pantu;

22.rindā "4.13. naftas produktu daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kas tiek izvests no akcīzes preču noliktavas izlaišanai brīvam apgrozījumam taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

23.rindā "4.14. naftas produktu kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas (18.r.+19.r.+20.r.+21.r.+22.r.)" jāuzrāda to naftas produktu apjoms, kas tiek aprēķināts, saskaitot tas naftas produktu daudzumu, kurš izvests no akcīzes preču noliktavas uz citām akcīzes preču noliktavām (18.rinda), ar to daudzumu, kas izvests no akcīzes preču noliktavas uz ārvalstīm (eksportēts) (19.rinda), ar to daudzumu, kas izvests no akcīzes preču noliktavas uz teritorijām, uz kurām attiecas īpaši muitas nosacījumi (20.rinda), ar to daudzumu, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa (21.rinda), ar to daudzumu, kas izvests no akcīzes preču noliktavas izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā (22.rinda), taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

24.rindā "4.15. naftas produktu krājumi akcīzes preču noliktavā uz taksācijas perioda beigām (09.r.+13.r.+14.r.-15.r.-16.r.+17.r.-23.r.)" jāuzrāda to naftas produktu apjoms, kas tiek aprēķināts, saskaitot to naftas produktu daudzumu, kas atrodas akcīzes preču noliktavā uz taksācijas perioda sākumu (09.rinda), ar to daudzumu, kas taksācijas periodā ievests akcīzes preču noliktavā (13.rinda), un to daudzumu, kas saražots akcīzes preču noliktavā (14.rinda), atņemot naftas produktu daudzumu, kas patērēts akcīzes preču noliktavā (15.rinda), un to daudzumu, no kura iegūti iezīmētie (marķētie) naftas produkti (16.rinda), pieskaitot iegūto iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu (17.rinda) un no tā atņem naftas produktu daudzumu, kas izvests no akcīzes preču noliktavas (23.rinda), taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

25.rindā "4.16. inventarizācijā konstatētie naftas produktu faktiskie krājumi akcīzes preču noliktavā uz taksācijas perioda beigām" jāuzrāda naftas produktu daudzums, kas konstatēts inventarizācijas rezultātā uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu, par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

26.rindā "4.17.1. inventarizācijā konstatētais faktiskais iztrūkums (zudumi)", ja inventarizācijas rezultātā konstatēts iztrūkums, tad jāuzrāda to naftas produktu iztrūkuma (zudumu) daudzums taksācijas periodā, kas konstatēts inventarizācijas rezultātā uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu, par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

27.rindā "4.17.1.1. no tiem pieļaujamie zudumi" jāuzrāda no visiem inventarizācijas laikā konstatētiem iztrūkumiem (zudumiem) (26.rinda) to naftas produktu zudumu daudzums, kurš pieļaujams zudumos saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 5.septembra noteikumiem Nr.311 "Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi" par katru naftas produktu veidu atsevišķi (litros vai kilogramos);

28.rindā "4.17.2. inventarizācijā konstatētais pārpalikums", ja inventarizācijas rezultātā konstatēts pārpalikums, tad jāuzrāda inventarizācijā uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu konstatētais naftas produktu pārpalikuma daudzums taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

29.rindā "4.18. naftas produktu daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (15.r.+22.r.+26.r.-27.r.+28.r.)" jāuzrāda naftas produktu daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis, kuru aprēķina, saskaitot naftas produktu daudzumu, kas patērēts akcīzes preču noliktavā (15.rinda), ar naftas produktu daudzumu, kas izvests no akcīzes preču noliktavas izlaišanai brīvam apgrozījumam Latvijas Republikas muitas teritorijā (22.rinda) un inventarizācijā konstatēto naftas produktu iztrūkumu (zudumu) (26.rinda), atņemot pieļaujamo naftas produktu zudumu daudzumu (27.rinda) un pieskaitot inventarizācijā konstatēto naftas produktu pārpalikuma daudzumu (28.rinda) taksācijas periodā par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

30.rindā "5. Akcīzes nodokļa likme latos 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. un 10.ailē - par 1000 litriem naftas produktu, 6. un 7.ailē - par 1000 kilogramiem naftas produktu" jāuzrāda akcīzes nodokļa likme saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.pantā noteiktajām likmēm latos par 1000 litriem naftas produktu 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. un 10.veidam - atbilstoši 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. un 10.ailē, kā arī, latos par 1000 kilogramiem naftas produktu 6. un 7.veidam un atbilstoši 6. un 7.ailē par katru naftas produktu veidu atsevišķi;

31.rindā "6. Akcīzes nodokļa summa latos (29.r. x 30.r. / 1000)" jāuzrāda naftas produktu akcīzes nodokļa summa latos par katru naftas produktu veidu atsevišķi, kuru aprēķina reizinot naftas produktu daudzumu, par kuru jāmaksā akcīzes nodoklis (29.rinda) ar akcīzes nodokļa likmēm (30.rinda) un iegūto summu dalot ar 1000;

32.rindā "7. Kopējā akcīzes nodokļa summa latos (31.r. 1. - 10.ailes summa)" jāuzrāda kopējā akcīzes nodokļa summa latos, kura valsts budžetā jāmaksā taksācijas periodā. Akcīzes nodokļa summu iegūst, saskaitot kopā 31.rindas katra naftas produktu veida (1. - 10.aile) akcīzes nodokļa summas latos."

Deklarācijā iesniegto ziņu pareizību apstiprina amatpersona ar paraksta tiesībām.

 

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija naftas produktu importētājiem, kuriem nav akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētāja statusa

Naftas produktu importētāji, kuriem nav akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētāja statusa, iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei vai Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei, kur tas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju naftas produktu importētājiem, kuriem nav akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētāja statusa (turpmāk - naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija naftas produktu importētājiem) par taksācijas periodu (viens kalendāra mēnesis) 15 dienu laikā pēc attiecīgā perioda beigām.

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju naftas produktu importētājiem var papildus iesniegt arī elektroniskā veidā.

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju naftas produktu importētājiem sastāda šādā kārtībā:

01.rindā "1.Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" jāuzrāda Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes nosaukums vai Lielo nodokļu maksātāju pārvalde, kur naftas produktu importētājs, kuram nav akcīzes preču noliktavas naftas produktiem turētāja statusa, ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

02., 03. un 04. rindā jāuzrāda ziņas par nodokļu maksātāju:

02.rindā "2.1. nosaukums" jāuzrāda nodokļa maksātāja nosaukums;

03.rindā "2.2. juridiskā adrese un pasta indekss" jāuzrāda nodokļu maksātāja juridiskā adrese, pasta indekss (kods);

04.rindā "2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs" jāuzrāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

05.rindā "3.1. gads" jāuzrāda taksācijas perioda gads;

06.rindā "3.2. mēnesis" taksācijas periods (mēnesis) jāapzīmē ar "X".

07.rindā "4. Naftas produktu daudzums, kas ievests Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam" katrā ailē jāuzrāda tas naftas produktu daudzums, kas ievests Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam un par ko ir aprēķināts un samaksāts akcīzes nodoklis.

Saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 5.maija noteikumiem Nr.168 "Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli, nosakāms naftas produktu daudzums litros +15 grādu temperatūrā pēc Celsija" licencēts importētājs, ievedot naftas produktus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, naftas produktu daudzumu litros nosaka, izmantojot naftas produktu piegādātāja (ražotāja) izsniegtajā kvalitātes sertifikātā norādīto naftas produktu blīvumu 15°C attiecīgajiem naftas produktiem.

1.ailē jānorāda akcīzes nodokļa likme svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem latos par 1000 litriem, 2.ailē jānorāda akcīzes nodokļa likme svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem latos par 1000 litriem, 3.ailē jānorāda akcīzes nodokļa likme petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem latos par 1000 litriem, 4.ailē jānorāda akcīzes nodokļa likme dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem latos par 1000 litriem, 5.ailē jānorāda akcīzes nodokļa likme degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50°C ir mazāka par 25 cSt (centistoksiem) latos par 1000 litriem, 6.ailē jānorada akcīzes nodokļa likme degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50°C ir vienāda ar 25 cSt (centistoksiem) vai lielāka latos par 1000 kilogramiem, 7.ailē jānorāda akcīzes nodokļa likme naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi, latos par 1000 kilogramiem.

08.rindā "5. Akcīzes nodokļa likme latos (1., 2., 3., 4. un 5.ailē - par 1000 litriem naftas produktu, 6. un 7.ailē - par 1000 kilogramiem naftas produktu)" saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem 6.pantu jāuzrāda akcīzes nodokļa likmes latos.

09.rindā "6. Akcīzes nodokļa summa latos (7.r. x 8.r./1000)" jāuzrāda akcīzes nodokļa summa latos, kuru aprēķina par katru naftas produktu veidu, 07.rindā minēto naftas produktu daudzumu reizinot ar 08.rindā norādīto akcīzes nodokļa likmi latos un iegūto summu dalot ar 1000.

10.rindā "7. Kopējā akcīzes nodokļa summa latos" (9.rindas 1. - 7.ailes summa) jāuzrāda summa latos, kuru iegūst, saskaitot 09.rindā minētas akcīzes nodokļa summas latos, kura samaksāta valsts budžetā.

Deklarācijā iesniegto ziņu pareizību apstiprina amatpersona ar paraksta tiesībām."

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Valsts ieņēmumu dienesta 2000.gada 4.februāra metodiskajos norādījumos "Par akcīzes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts ieņēmumu dienests Veids: rīkojums Numurs: 256Pieņemts: 20.04.2001.Stājas spēkā: 25.04.2001.Zaudē spēku: 08.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 24.04.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
7535
25.04.2001
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"