Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-318/99

Rīgā 1999.gada 27.decembrī

Par pašvaldības kapitāla ieguldījuma izvērtējumu Latvijas-Vācijas kopuzņēmumā SIA "REHO"

Valsts kontroles Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdē piedalījās: kolēģijas priekšsēdētājs - departamenta direktors V.Grasis, kolēģijas locekļi - J.Āboliņš, L.Ceimere, Dz.Levrence, D.Timšāne, valsts revidente - A.Biķerniece, uzaicinātie Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma SIA "REHO" darbinieki: direktore V.Jermoloviča, grāmatvede S.Zvirbule, valdes loceklis I.Elsons, Rīgas pilsētas izpilddirektors A.Grīnbergs, Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors V.Smiltenieks, Rīgas domes deputāts, SIA "REHO" pilnvarnieks E.Ziediņš, protokolēja - valsts revidente M.Veseta.

Izskatot un izvērtējot pārbaudes materiālus un uzklausot uzaicināto amatpersonu sniegtos paskaidrojumus kolēģijas sēdes laikā, kolēģija

konstatēja:

Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma "REHO" (turpmāk tekstā - KU "REHO") dibināšanas līgums noslēgts 1990.gada 30.augustā Brēmenē, kurā paredzēts veikt viesnīcas "Rīga" piebūves interjera izbūvi, iekārtošanu un ekspluatāciju.

Kopuzņēmuma dalībnieki:

• sākotnēji Rīgas pilsētas izpildkomitejas "Vecrīgas restaurācijas pārvalde"; ar 1993.gada 1.janvāri tās tiesību pārmantotāja ir Rīgas dome. Statūtu kapitāls - Ls 2000, t.sk. Rīgas pilsēta ir ieguldījusi Ls 1000, iegūstot 10 daļas (50%);

• firma "Rīga Hotel GmbH & CoBetriebs KG" Brēmenē ir ieguldījusi Ls 1000, iegūstot 10 daļas (50%).

KU "REHO" kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991.gada 28.novembrī, reģistrācijas Nr.000304499, adrese: Rīgā, Vāgnera ielā 3.

Sabiedrības pamatdarbība:

• viesnīcu celtniecība, rekonstrukcija, iekārtošana, viesnīcu pakalpojumi;

• viesnīcas "Hotel de Rome", kā arī ēku kompleksa "Konventa sēta" ekspluatācija uz nomas pamatiem un cita statūtos noteiktā darbība.

1994.gada 17.jūlijā KU "REHO" ārkārtas pilnsapulcē pieņemts lēmums pārstrādāt sabiedrības statūtus atbilstīgi LR likumu normām. Mainīta sabiedrības juridiskā adrese, kura tagad ir: Rīgā, Kaļķu ielā 28.

1992.gada 22.aprīlī KU "REHO" noslēdza līgumu ar p/u "Viesnīcu trests" par viesnīcas ēkas "Hotel de Rome" (Kaļķu ielā 28), kā arī viesnīcas "Rīga" (Aspazijas bulvārī 20) 4.stāva iznomāšanu. Nomas maksa noteikta līgumam pievienotajā kalkulācijā. Pēc šā līguma termiņa izbeigšanās paredzēts viesnīcā "Hotel de Rome" esošo inventāru nodot p/u "Viesnīcu trests" bez atlīdzības. Turpmāk p/u "Viesnīcu trests" nosaukums tiek mainīts uz p/u "Rīgas viesnīcas", ar kuru 10.09.1994. KU "REHO" noslēdza līgumu (līdz 2006.gada 31.decembrim) par "Hotel de Rome" (objekta vērtība Ls 6 949 782, platība 7992 m2) un viesnīcas "Rīga" 4.stāva iznomāšanu. Pēc šā līguma termiņa izbeigšanās šie objekti tiks atdoti Rīgas pilsētai (p/u "Rīgas viesnīcas") pilnīgā ekspluatācijas kārtībā.

KU "REHO" nepamatoti uzrāda savās gada pārskatu bilancēs nomāto ēku "Hotel de Rome", kuras vērtība, pamatojoties uz 20.04.1994. pieņemšanas - nodošanas aktu, ir Ls 6 949 728. Pārkāpti LR Finansu ministrijas 30.05.1994. vēstules Nr.02-5/357 "Norādījumi par pamatlīdzekļu un to nolietojuma (amortizācijas) uzskaiti" 2.2.punkta nosacījumi, ka iznomātie (bez izpirkuma tiesībām) pamatlīdzekļi paliek iznomātāja (šajā gadījumā - p/u "Rīgas viesnīcas") bilancē.

Izveidojot viesnīcu "Konventa sēta", KU "REHO" apsaimnieko nomāto ēku kompleksu un zemes gabalus Vecrīgā. Šajā kompleksā esošo nomāto ēku Kaļķu ielā 8 (platība 635 m2), kura bija Finansu ministrijas pārziņā, 30.12.1994. KU "REHO" privatizēja par nosacīto cenu Ls 85 000 un 05.09.1997. ieguva savā īpašumā zemesgabalu (277 m2) par nosacīto cenu Ls 43 000. Viesnīcas sastāvā ir arī ēku komplekss (9 ēkas) Kalēju ielā 9/11 (kopējā platība 7503 m2), par kuru izmantošanu 04.08.1994. noslēgts nomas līgums ar SIA "Rīgas nami".

Uz 03.11.1997. vienošanās protokola pamata šis līgums tiek kvalificēts kā patapinājuma līgums, kura darbības termiņš noteikts līdz 2006.gada 31.decembrim.

Viesnīcas vajadzībām noslēgts (26.02.1997.) zemes nomas līgums (Jāņa sētā 299 m2) ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, kā arī 10.02.1995. ar privātpersonu par zemes 688 m2 platībā nomu.

Atbilstīgi 1990.gda 31.oktobra kredītlīgumam firma "Rīga-Hotel" izsniedza KU "REHO" kredītu DEM 7 000 000 viesnīcas "Rīga" piebūves iekšējās izbūves darbu finansēšanai. Nodrošinājums - Rīgas pilsētas 1990.gada 24.augusta garantija Nr.1-35000 un tās 1991.gada 4.janvāra un 1992.gada 20.aprīļa papildinājumi. Kredīta apkalpošanai tika nodoti visu Rīgas pilsētas viesnīcu valūtas ieņēmumi, kas iegūti ar pilsētas Viesnīcu tresta starpniecību. Pamatojoties uz noslēgto cesijas līgumu starp Brēmenes Federālās zemes banku (BFZB) un "Rīga-Hotel", sākot ar 1993.gada 1.jūliju BFZB iestājās iepriekš minētā līguma attiecībās kā kredīta devēja firmas "Rīga-Hotel" vietā. Līdz ar to firma "Rīga-Hotel" pilnībā izstājās no šīm līguma attiecībām.

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības 1994.gada 16.februārī noslēgto līgumu par tālāko sadarbību ar KU "REHO" par ēku kompleksa "Konventa sēta", Kalēju ielā 9/11 iznomāšanu, Rīgas dome 1994.gada 4.augustā izsniedza garantiju Nr.501-146 un lūdza jaunu kredītu DEM 10 milj. uz desmit gadiem "Konventa sētas" rekonstrukcijai un iekārtošanai.

1994.gada 20.septembrī tika noslēgts kredīta līgums starp Brēmenes Zemes banku un KU "REHO" par aizdevumu DEM 9 390 000 apjomā, tā atmaksas termiņš - no 1996.gada 31.decembra līdz 2004.gada 31.decembrim ar procentu likmi 8,55% gadā. Pirmā aizdevuma summa ieskaitīta 1995.gada 4.jūlijā. Šim aizdevuma līgumam atmaksas sākuma termiņš tika atlikts uz vienu gadu, t.i., no 1997.gada 31.decembra līdz 2005.gada 31.decembrim (1996.gada 3.septembra vēstule). Uz 1999.gada 31.augustu nesamaksātā aizdevuma summa bija DEM 7 182 000.

Ar 1996.gada 19.decembri par KU "REHO" pašvaldības kapitāla daļu pilnvarnieku tika iecelta Rīgas domes pilnvarotā pārstāve K.Bočkis. Ar Rīgas pilsētas izpilddirektora 26.03.1997. rīkojumu Nr.163-r pilnvarnieku funkcijas uzticētas Rīgas domes Finansu departamenta Īpašuma konversijas pārvaldes priekšniecei E.Leitānei, ar kuru 26.03.1997. noslēgts pilnvarojuma līgums Nr.23 un E.Ziediņam, ar kuru 18.05.1999. noslēgts pilnvarojuma līgums Nr.135.

KU "REHO" ar pozitīviem rezultātiem beidza 1997.gadu, kad peļņa sasniedza Ls 14 054. Kaut gan bija lielas kredītsaistības, sabiedrība 1998.gadu beidza ar tīro peļņu Ls 86 225. Neto apgrozījums 1998.gadā (Ls 4 300 249) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis par 9%.

KU "REHO" kapitāla atdeves rādītājs (peļņa pirms nodokļiem pret ilgtermiņa saistībām un pašu kapitālu) 1998.gadā bija 0,033%. Saskaņā ar KU "REHO" dibinātāju 1990.gada 30.augusta līgumu bija paredzēts, ka dalībnieki saņems ikmēneša ienākumus kā atlīdzību par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, kas pirmajos 6 gados noteikti DEM 300 000 gadā un kas sadalāmi dalībniekiem vienādās daļās, t.i., DEM 12 500 mēnesī katram dalībniekam, tos uzskatot kā fiksētās dividendes. Rīgas pilsētai dividenžu summa par 1995. un 1996.gadu aprēķināta DEM 300 00, no kuras 1996.gadā izmaksāti DEM 50 000. Pārējā summa sakarā ar saspringto finansiālo situāciju tika izmaksāta līdz 1997.gada 31.decembrim latos - Ls 41 625. 1998.gadā izmaksātas dividendes Ls 50 187,50 apjomā.

Kolēģija nolēma:

1. Uzdot Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma SIA "REHO" vadībai:

1.1. Sastādot gada pārskatu par 1999.gadu, sakārtot bilanci atbilstīgi LR likumu un normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz nomātajiem pamatlīdzekļiem.

1.2. Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 2000.gada 1.maijam.

2. Slēgt revīzijas lietu Nr.5.1-2-318/99.

3. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Rīgas domei un SIA "REHO".

Kolēģijas lēmumu, pamatojoties uz likumu "Par Valsts kontroli", var pārsūdzēt Latvijas Republikas Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs V.Grasis

Kolēģijas locekļi: J.Āboliņš, L.Ceimere, Dz.Levrence, D.Timšāne

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības kapitāla ieguldījuma izvērtējumu Latvijas-Vācijas kopuzņēmumā SIA "REHO" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-318/99Pieņemts: 27.12.1999.Stājas spēkā: 27.12.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32/33, 02.02.2000.
745
27.12.1999
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)