Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.226

Rīgā 2003.gada 29.aprīlī (prot. Nr.23 42.§)
Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 49.panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētie bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi piemērojami iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos;

1.2. bīstamo kravu klasifikāciju un bīstamās kravas, kuras atļauts pārvadāt pa dzelzceļu;

1.3. kārtību, kādā vagonus un konteinerus sagatavo bīstamo kravu pārvadājumiem;

1.4. pavadzīmes noformēšanas kārtību;

1.5. bīstamo kravu pieņemšanas un izsniegšanas kārtību.

II. Kārtība, kādā Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos paredzētie bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi piemērojami iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos

2. Iekšzemes dzelzceļa pārvadājumos piemēro šādus Latvijas Republikai saistošus starptautiskos līgumus, kuri regulē bīstamo kravu pārvadājumus:

2.1. Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) C papildinājuma "Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID)" pielikuma nosacījumu (turpmāk – RID noteikumi) redakcija, kura ir spēkā no 2023. gada 1. janvāra;

2.2. Nolīguma par starptautisko dzelzceļa kravu satiksmi (SMGS) 2.pieli­kuma "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi" nosacījumus attiecībā uz sūtījumu veidiem un pieļaujamajiem vagoniem (konteineriem), kravu pārvadā­šanu pavadoņu pavadībā, pavadzīmē ierakstāmajām papildu atzīmēm un papildu drošības pasākumu nodrošināšanu bīstamo kravu pārvadājumos (turpmāk - SMGS 2.pielikums).

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.425 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

3. (Svītrots ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.436)

4. (Svītrots ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.436)

5. (Svītrots ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.436)

6. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

7. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

8. (Svītrots ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.436)

III. Bīstamo kravu klasifikācija un bīstamās kravas, kuras atļauts pārvadāt pa dzelzceļu

9. Bīstamās kravas iedala šādās klasēs:

9.1. sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi — 1.klase;

9.2. gāzes — 2.klase;

9.3. uzliesmojoši šķidrumi — 3.klase;

9.4. uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas, polimerizējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas — 4.1.klase;

9.5. pašuzliesmojošas vielas — 4.2.klase;

9.6. vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala uzliesmojošas gāzes — 4.3.klase;

9.7. oksidējošas vielas — 5.1.klase;

9.8. organiskie peroksīdi — 5.2.klase;

9.9. indīgas (toksiskas) vielas — 6.1.klase;

9.10. infekciozas vielas — 6.2.klase;

9.11. radioaktīvi materiāli — 7.klase;

9.12. korozīvas vielas — 8.klase;

9.13. pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi — 9.klase.

(Grozīts ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

10. Pa dzelzceļu pieļaujama tādu bīstamo kravu pārvadāšana, kuras atļauts pārvadāt saskaņā ar RID noteikumiem.

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.436)

11. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

IV. Vagonu un konteineru sagatavošana bīstamo kravu pārvadājumiem

12. Sagatavojot vagonus un konteinerus bīstamo kravu pārvadājumiem, ievēro Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumus Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu", kā arī šo noteikumu II un IV nodaļas prasības.

13. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

14. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

15. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

16. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

17. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

18. Avārijas kartītes numuru uz vagoniem un konteineriem norāda saskaņā ar SMGS 2.pielikumu. Ja vagons ir tādā pašā krāsā kā RID noteikumos norādītās bīstamības zīmes pamats vai plāksnīte, uz kuras ir bīstamības identifikācijas kods (turpmāk - oranžā plāksnīte) un Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) numurs, nosūtītājs iezīmē 30 mm platu baltas krāsas joslu ap piestiprinātās zīmes vai oranžās plāksnītes malām.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.425 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.253)

19. Bīstamības zīmes uzkrāso vai piestiprina:

19.1. segtajiem vagoniem — durvju vidū abās vagona pusēs;

19.2. konteineriem un cisternkonteineriem – zem konteinera numura uz sānu sienām un abos galos.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.253)

20. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

21. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

22. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

23. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

24. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

25. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

26. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

27. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

28. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

29. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

30. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

31. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

32. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

V. Pavadzīmes noformēšanas kārtība

33. Noformējot pavadzīmi bīstamās kravas pārvadājumam pa dzelzceļu, ievēro normatīvajos aktos par pavadzīmes aizpildīšanas noteikumiem dzelzceļa kravu pārvadājumos, RID noteikumos, SMGS 2. pielikumā un šajā nodaļā noteiktās prasības.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 365 redakcijā)

34. Pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" nosūtītājs papildus RID noteikumos norādītajiem ierakstiem ieraksta burtus "AK" un norāda avārijas kartītes numuru saskaņā ar SMGS 2.pielikumu. Ja pārvadājamajai bīstamajai kravai SMGS 2.pielikumā avārijas kartīte nav norādīta, nosūtītājs pavadzīmes ailē "Kravas nosaukums" izdara ierakstu "AK pievienota" un pievieno pavad­zīmei paša izstrādāto avārijas kartīti.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.425 redakcijā)

35. Pavadzīmes atbilstošajā ailē nosūtītājs ieraksta attiecīgajai bīstamajai kravai paredzētās papildu atzīmes saskaņā ar SMGS 2.pielikumu. Pārvadātājs ieraksta tādas pašas atzīmes arī vagonu lapā.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.425 redakcijā)

36. Atzīmes par vagonu minimālajām piesega normām 1. klases bīstama­jām kravām nosaka pārvadātājs. Nosūtītājs pavadzīmes attiecīgajā ailē ieraksta pārvadātāja noteiktās atzīmes.

(MK 04.07.2023. noteikumu Nr. 365 redakcijā)

37. Nosūtot tukšus neattīrītus pārvadāšanas līdzekļus (iepakojumus, kon­teinerus, vagonus), nosūtītājs pavadzīmē ieraksta informāciju atbilstoši RID noteikumiem un to papildina ar SMGS 2.pielikumā norādītajām papildu atzīmēm.

(MK 26.06.2007. noteikumu Nr.425 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

39. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

40. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

41. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

42. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

43. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

44. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

VI. Bīstamo kravu pieņemšana un izsniegšana

45. Pieņemot pārvadāšanai un izsniedzot bīstamās kravas, ievēro Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumus Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu", Ministru kabineta 2003.gada 8.aprīļa noteikumus Nr.158 "Kravas izsniegšanas noteikumi" un šo noteikumu II un VI nodaļā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 27.04.2004. noteikumiem Nr.436; MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.425)

46. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

47. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

48. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

49. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

50. Saņēmējs ar bīstamām kravām piekrautus pienākušos vagonus no stacijas nekavējoties pieņem uz pievedceļa.

51. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

52. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

53. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

54. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

55. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

56. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

57. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

58. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

59. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

60. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

61. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

62. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

63. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

64. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

65. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

66. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

67. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

68. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

69. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

70. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

71. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

72. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

73. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

74. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

75. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

76. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

77. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

78. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

79. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

80. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

81. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

82. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

83. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

84. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

85. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

86. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

87. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

88. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

89. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

90. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

91. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

92. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

93. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

94. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

95. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

96. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

97. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

98. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

99. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

100. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

101. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

102. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

103. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

104. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

105. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

106. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

107. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

108. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

109. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

110. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

111. (Svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr. 425)

112. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

113. (Svītrots ar MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.253 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.193; MK 04.07.2023. noteikumiem Nr. 365)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem;

2) Komisijas 2010.gada 2.septembra Direktīvas Nr.2010/61/ES, ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem pirmo reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai;

3) Komisijas 2012.gada 3.decembra Direktīvas 2012/45/ES, ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem otro reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai.

4) Komisijas 2022. gada 20. septembra Deleģētās direktīvas 2022/2407/ES, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/68/EK pielikumus groza, lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību.

Ministru prezidents E.Repše

Satiksmes ministrs R.Zīle
Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.226
Nosacījumi bīstamo kravu (izņemot 1., 6.2. un 7.klases bīstamās kravas) un kravu, kas nav bīstamas, pārvadāšanai vienā vagonā vai konteinerā

(Pielikums svītrots ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.425)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 226Pieņemts: 29.04.2003.Stājas spēkā: 07.05.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 06.05.2003.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
74478
{"selected":{"value":"12.07.2023","content":"<font class='s-1'>12.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.07.2023","iso_value":"2023\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2013","iso_value":"2013\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2013.-11.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-29.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2009","iso_value":"2009\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2009.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-22.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2004","iso_value":"2004\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2004.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2003","iso_value":"2003\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2003.-01.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.07.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)