Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 10

Par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Nolikumu par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā un noteikt, ka šis nolikums stājas spēkā ar 1992. gada 1. janvāri.

2. Apstiprināt produkcijas, preču un pakalpojumu sarakstu, kuriem ar 1992. gada 1. janvāri tiek noteiktas valsts regulējamās (fiksētās un ar robežlīmeni) cenas un tarifi (pielikums).

3. Cenu noteikšanas un piemērošanas noteikumus produkcijai, precēm un pakalpojumiem, kuri tiek realizēti par konvertējamo valūtu, regulē citi Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmumi.

4. Noteikt, ka nelikumīgie ieņēmumi, kas iegūti, neievērojot Nolikumu par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā, tiek piedzīti trīskārtīgā apmērā un ieskaitīti valsts budžetā.

5. Ekonomisko reformu ministrijai kopīgi ar ieinteresētajām ministrijām līdz 1992. gada 1. februārim iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei apstiprināšanai produkcijas un preču sarakstu, kurām Latvijas Republikā tiek noteikts valsts monopols.

6. Finansu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un citām ieinteresētajām ministrijām un resoriem sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Ministru Padomei priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, kādi izdarāmi atbilstoši šim lēmumam.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KALNIŅŠ

Latvijas Republikas finansu ministrs E. SILIŅŠ

Rīgā 1992. gada 10. janvārī

Pielikums
Latvijas Republikas Ministru Padomes
 1992. gada 10. janvāra lēmumam Nr. 10

Produkcija, preces un pakalpojumi, kuriem tiek noteiktas valsts regulējamās (fiksētās un ar robežlīmeni) cenas un tarifi

I.   PRODUKCIJA,  PRECES UN PAKALPOJUMI, KURIEM CENAS UN TARIFUS NOSAKA LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOME

Līgumos par starpvalstu piegādēm paredzētie izejvielu resursi, produkcija, preces un pakalpojumi (cenu un tarifu līmeņi)

Valsts aizsardzības nozīmes produkcija

Graudu, cukurbiešu, linšķiedras, piena, lopu un putnu valsts garantētās iepirkuma cenas

Celmu nauda

Dzīvokļu īres maksa

Elektroenerģija un siltumenerģija

II. PRODUKCIJA UN PRECES, KURĀM CENAS NOSAKA FINANSU MINISTRIJA

Spirts, degvīna un liķiera izstrādājumi Mācību grāmatas

No iedzīvotājiem iepērkamie dārgmetāli, dārgakmeņi un izstrādājumi no tiem

Aizmaksas cenas stikla tarai

III. PAKALPOJUMI, KURIEM TARIFUS NOSAKA PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJAS

Pasažieru un bagāžas pārvadājumi ar pilsētas un piepilsētas transportu (izņemot piepilsētas dzelzceļa transportu)

Komunālie pakalpojumi (ūdensvads, kanalizācija)

Pašvaldību viesnīcu pakalpojumi

Ķīmiskā tīrīšana un krāsošana*

Veļas mazgāšana*

Pirts un dušu pakalpojumi*

Apbedīšanas pakalpojumi*

Sanitārā apkope*

_________________________________
* Pašvaldību uzņēmumos.

IV. PRODUKCIJA, PRECES UN PAKALPOJUMI, KURIEM CENAS UN TARIFUS NOSAKA RŪPNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS MINISTRIJA

Mazuts

Šķidrais krāšņu kurināmais

Dabas gāze

Sašķidrinātā gāze

Akmeņogles

Tehniskās eļļas un smērvielas

Kūdras produkcija kurināmajam

Gāzes balonu remonts, uzpildīšana un citi gāzes saimniecības pakalpojumi (iedzīvotājiem)

V. PRECES UN PAKALPOJUMI, KURIEM CENAS UN TARIFUS NOSAKA KULTŪRAS MINISTRIJA

Teātru biļetes un pakalpojumi

Kultūrizglītības iestāžu un organizāciju biļetes un pakalpojumi

VI. PAKALPOJUMI, KURIEM TARIFUS NOSAKA SATIKSMES MINISTRIJA

Kravu pārvadājumi ar visu veidu transportu (izņemot upju un jūras transportu)

Pasažieru pārvadājumi ar tālsatiksmes autobusiem, dzelzceļa un gaisa transportu

Starptautiskā tūrisma pakalpojumi

Sakaru pakalpojumi

Transporta līdzekļu reģistrācija un tehniskā uzraudzība

Transporta līdzekļu vadītāju eksaminēšana

VII. PRODUKCIJA, PRECES UN PAKALPOJUMI, KURIEM CENAS UN TARIFUS NOSAKA LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

Medicīnas pakalpojumi Medikamenti Medicīnas instrumenti un preces Dzirdes aparāti un protēzes Koriģējošo un bifokālo aceņu izgatavošana un remonts Protēzes un ortopēdijas izstrādājumi

Uzturzīmes uz Labklājības ministrijas sanatorijām un citām ārstniecības un veselības uzlabošanas iestādēm

VIII. PAKALPOJUMI, KURIEM TARIFUS NOSAKA JŪRAS LIETU MINISTRIJA

Kravas un pasažieru pārvadājumi ar upju un jūras transportu Ostu pakalpojumi

IX. PAKALPOJUMI, KURIEM TARIFUS NOSAKA ARHITEKTŪRAS UN CELTNIECĪBAS MINISTRIJA

Nomas maksa par neapdzīvojamām telpām

Komunālie pakalpojumi (centrālapkure, karstā ūdens apgāde)

X. PRECES, KURĀM CENAS NOSAKA MEŽA MINISTRIJA

Malka (iedzīvotāju vajadzībām)

Latvijas Republikas ekonomisko reformu ministrs A. KALNIŅŠ

 

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1992. gada 10. janvāra lēmumu

 NOLIKUMS
 par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā (tālāk tekstā - «Nolikums») attiecas uz asiem rūpniecības, lauksaimniecības, tirdzniecības un citiem uzņēmumiem m uzņēmējsabiedrībām (tālāk tekstā - uzņēmumi), kuri realizē produkciju, preces un pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā.

1.2. Latvijas Republikā ir spēkā brīvās cenas un tarifi, kurus uzņēmumi nosaka patstāvīgi uz līgumu pamata, kā arī valsts regulējamās (fiksētās un ar robežlīmeni) cenas un tarifi.

1.3. Valsts regulē cenas ar šādiem līdzekļiem:

1.3.1. nosaka produkcijas, preču un pakalpojumu nomenklatūru, kuri realizējami patērētājiem (pircējiem):

a) par valsts noteiktajām fiksētajām cenām un tarifiem;

b) par valsts cenām un tarifiem, kas regulējami ar robežlīmeni.

Pārējo produkciju, preces un pakalpojumus realizē par brīvajām cenām un pēc brīvi noteiktajiem tarifiem;

1.3.2. nosaka tirdzniecības atlaides valsts fiksētajām un ar robežlīmeni regulējamām cenām un piecenojumus brīvajām pārdošanas cenām un tarifiem, kurus piemēro, realizējot produkciju, preces un pakalpojumus patērētājiem (pircējiem);

1.3.3. izstrādā ražošanas, apgrozības un realizācijas izmaksu kalkulēšanas noteikumus, kuri obligāti jāievēro visiem produkcijas, preču un pakalpojumu ražotājiem (pārdevējiem);

1.3.4. ja nepieciešams, nosaka uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām maksimāli pieļaujamo rentabilitātes līmeni;

1.3.5. ņemot vērā inflācijas līmeni, nosaka cenu ierobežojumu uz laiku līdz sešiem mēnešiem tiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, kuri, izmantodami monopolstāvokli, ievērojami paaugstinājuši preču cenas;

1.3.6. nosaka valsts pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību kompetenci cenu un tarifu apstiprināšanas un grozīšanas jautājumos.

1.4. Republikā ražotajai produkcijai un precēm, kurām noteiktas regulējamās (fiksētās vai ar robežlīmeni) cenas, neatkarīgi no šīs produkcijas un preču iegādāšanās veida (biržās un citā veidā) republikas teritorijā nedrīkst piemērot citas cenas.

1.5. Uz produkciju, precēm un pakalpojumiem, kuri paredzēti realizēšanai ārpus republikas, attiecas brīvo cenu veidošanas noteikumi.

1.6. Brīvo cenu sistēmā ietilpst preču pārdošanas cenas (Nolikuma 4. nodala) un mazumcenas (Nolikuma 5. nodala).

1.7. Brīvās pārdošanas cenas ražotājuzņēmumu norēķiniem ar vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, ari sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un ārpustirgus patērētājiem, nosaka preču ražotāji un pircēji pēc savstarpējas vienošanās uz līdztiesības pamata.

1.8. Brīvās mazumcenas republikā ražotajām precēm un importa precēm nosaka tirdzniecības uzņēmumi, kuri realizē šīs preces iedzīvotājiem.

2. VALSTS PĀRVALDES IESTĀŽU UN PAŠVALDĪBU  PILNVARAS CENU JAUTĀJUMOS

2.1. Latvijas Republikas Ministru Padome:

2.1.1. nosaka pamatvirzienus cenu sistēmas un cenu veidošanas pilnīgošanai, veic pasākumus cenu un tarifu regulēšanai;

2.1.2. apstiprina cenas un tarifus vai nosaka to līmeni produkcijai, precēm un pakalpojumiem, kuriem ir īpaši svarīga nozīme.

2.2. Ekonomisko reformu ministrija kopīgi ar Finansu ministriju izstrādā priekšlikumus cenu un tarifu veidošanas (noteikšanas) metodoloģijai, cenu sistēmas pilnveidošanai un prognozē cenu izmaiņas.

2.3. Finansu ministrija:

2.3.1. Latvijas Republikas Ministru Padomes uzdevumā realizē valsts veicamās cenu regulēšanas funkcijas, izstrādā un īsteno pasākumus, kas nepieciešami cenu mehānisma funkcionēšanai tautsaimniecībā;

2.3.2. savas kompetences ietvaros apstiprina produkcijas un preču cenas un pakalpojumu tarifus, kā ari tirdzniecības piecenojumus un atlaides un pieņem lēmumus par to izmaiņām;

2.4. Vietējās pašvaldības institūcijas:

2.4.1. īsteno Latvijas Republikas likumos par vietējo pašvaldību noteiktās tiesības un pienākumus cenu veidošanas un cenu kontroles jomā;

2.4.2. apstiprina cenas un tarifus produkcijai, precēm un pakalpojumiem, kuru nomenklatūru nosaka Latvijas Republikas Ministru Padome;

2.4.3. apstiprina, ja nepieciešams, ierobežotus piecenojumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu produkcijai.

2.5. Latvijas Republikas ministrijas Latvijas Republikas Ministru Padomes piešķirto tiesību ietvaros apstiprina vairumcenas, mazumcenas un citas cenas, atlaides (piecenojumus), tarifus, kā ari nosaka cenu un tarifu veidošanas kārtību.

2.6. Valsts regulējamās cenas un tarifus var mainīt tikai tās valsts pārvaldes iestādes, kuras apstiprinājušas spēkā esošās cenas (tarifus), kā ari Finansu ministrija šī Nolikuma 3.5. punktā paredzētajos gadījumos.

2.7. Kontroli pār šī Nolikuma piemērošanu veic Latvijas Republikas Galvenā valsts finansu inspekcija.

3. VALSTS REGULĒJAMO CENU UN TARIFU IZMAIŅU KĀRTĪBA

3.1. Produkcijai, precēm un pakalpojumiem noteiktās regulējamās (fiksētās un ar robežlīmeni) cenas un tarifi var tikt grozīti, ja notikušas ražošanas un realizācijas ekonomisko apstākļu objektīvas izmaiņas. Ražotājuzņēmumi iesniedz paredzamo cenu un tarifu aprēķinus iestādei, kas cenas vai tarifus apstiprinājusi.

3.2. Lai cenas vai tarifus mainītu, jāiesniedz šādi dati:

- datums, ar kuru nepieciešams mainīt cenas un tarifus;

- paredzētais cenu un tarifu paaugstinājums procentos;

- peļņas lielums un rentabilitātes procents;

- jaunās cenas (tarifa) kalkulācija un tās salīdzinājums ar spēkā esošo cenu (tarifu);

- cenu izmaiņu cēloņu pamatojums.

3.3. Jaunās cenas (tarifi) atzīstamas par saskaņotām un reģistrētām attiecīgajā iestādē, ja divdesmit dienu laikā no attiecīgo datu iesniegšanas netiek saņemts aizliegums.

3.4. Iestādei, kura apstiprina jaunās cenas (tarifus), ir tiesības ap turēt jaunās cenas (tarifa) piemērošanu uz laiku līdz 6 mēnešiem. Šādu aizliegumu var piemērot, ja ar cenu un tarifu izmaiņu tiek nepamatoti paaugstinātas ražošanas izmaksas.

3.5. Ja uzņēmums bez saskaņošanas ar attiecīgo iestādi patvaļīgi nosaka jauno cenu (tarifu), kā arī cenas (tarifa) mainīšanai sniedz šai iestādei nepatiesus datus, tad jaunā cena (tarifs) tiek atcelta un paliek spēkā iepriekš apstiprinātā cena (tarifs).

Turklāt pret šādiem uzņēmumiem tiek vērstas ekonomiskas sankcijas likumā paredzētajā kārtībā.

3.6. Ja preces realizē vai pakalpojumus sniedz par zemākām cenām (tarifiem) nekā noteikts, tad šīs izmaiņas nav jāsaskaņo ar iestādi, kas cenas (tarifus) apstiprinājusi.

4. BRĪVO PĀRDOŠANAS CENU VEIDOŠANAS MEHĀNISMS

4.1. Ražotājuzņēmumi brīvās pārdošanas cenas produkcijai un precēm saskaņo ar vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības partneriem (juridiskajām personām), ar kuriem tiem ir līgumattiecības.

4.2. Brīvās pārdošanas cenas nosakāmas atbilstoši tirgus konjunktūrai (pieprasījumam un piedāvājumam), izstrādājumu kvalitātei un lietošanas īpašībām, kā arī parasti ar franko - nosūtīšanas stacija (osta, piestātne), bet, ja izstrādājumus pārdod tajā paša pilsēta, - piegādatājuzņēmuma franko - noliktava. Pēc pušu vienošanas var pieņemt citus preču piegādes noteikumus.

Ja preču piegādes līgumi tiek slēgti atkārtoti, brīvas pārdošanas cenas var gan pazemināt, gan paaugstināt atkarībā no šo preču pieprasījuma un piedāvājuma.

4.3. Nosakot pārdošanas cenas, jāņem vērā ražošanas pašizmaksa, kā ari noteiktās apgrozījuma nodokļa likmes (akcīzes nodokļa likmes). Peļņu, ko dod preču realizācija par brīvajām pārdošanas cenām, aprēķina kā starpību starp brīvo cenu, ražošanas izmaksām un apgrozījuma nodokļa (akcīzes nodokļa) likmēm.*

* Par radiouztveršanas ierīcēm atrēķina paredzēto piemaksu par radioraidījumu programmu organizēšanu.

4.4. Par brīvajām cenām realizējamās produkcijas pašizmaksa nosakāma saskaņā ar spēkā esošo Pamatnolikumu par produkcijas (darbu, pakalpojumu) ražošanas izmaksām Latvijas Republikas uzņēmumos.

4.5. Pārdošanas cenas norādāmas brīvo pārdošanas cenu saskaņošanas protokolā. Ieteicamais protokola veidlapas paraugs dots šī Nolikuma 1. pielikumā.

4.6. Importa preču (produkcijas) brīvās pārdošanas cenas atbilstoši esošajai tirgus konjunktūrai (pieprasījumam un piedāvājumam), preču (produkcijas) kvalitātei un lietošanas īpašībām nosaka uzņēmēji vai citas juridiskās personas, kuras ir iepirkušas un ievedušas šīs preces (produkciju). Sajās pārdošanas cenās tiek ietverta importa preču vērtība (piegādātāja rēķinā norādītā faktūras vērtība, kas pārrēķināta Latvijas Republikā spēkā esošajā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas apmaiņas kursa maksājuma dienā), un visi ar preces iepirkšanu un nogādāšanu līdz Latvijas robežai saistītie izdevumi, arī muitas tarifi un noteiktie nodokļu maksājumi.

4.7. Vairumtirdzniecības uzņēmumi nosaka republikā ražotajām un importa precēm, kuras tie pārdod par brīvajām pārdošanas cenām tieši no savām noliktavām, vairumtirdzniecības piecenojumu pēc saskaņošanas ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem un citiem uzņēmumiem.

Neatkarīgi no vairumtirdzniecības starpnieku skaita vairumtirdzniecības piecenojuma līmenis nedrīkst tikt pārsniegts.

5. BRĪVO MAZUMCENU VEIDOŠANAS MEHĀNISMS

5.1. Brīvās mazumcenas, par kādām preces iedzīvotājiem pārdod mazumtirdzniecības uzņēmumi, tiek veidotas atbilstoši attiecīgā reģiona tirgus konjunktūrai (pieprasījumam un piedāvājumam), pamatojoties uz brīvo pārdošanas cenu un tirdzniecības piecenojumu līdz 25% apmērā, ja ar Latvijas Republikas Valdības lēmumiem nav noteikti citi piecenojuma līmeņi.

Tirdzniecības piecenojumā ir ietvertas apgrozības un transporta izmaksas (republikā ražotajām precēm) un citi izdevumi, arī vairumtirdzniecības piecenojumi (Nolikuma 4.7. punkts), kā arī nepieciešamā peļņa.

Neatkarīgi no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības starpnieku skaita kopējais tirdzniecības piecenojuma līmenis vienai precei nedrīkst pārsniegt noteikto piecenojuma līmeni.

5.2. Pašražotajām precēm vai importa precēm, kuras uzņēmumi iepirkuši preču apmaiņas ceļā un realizē iedzīvotājiem patstāvīgi bez vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzņēmumu starpniecības, brīvās mazumcenas veidojamas, pamatojoties uz brīvajām pārdošanas cenām, kas nosakāmas atbilstoši Nolikuma 4.3. un 4.6. punktam, pieskaitot preču realizācijas izmaksu segšanai nepieciešamo tirdzniecības piecenojumu, kas nav lielāks par attiecīgajai precei noteikto.

5.3. Maksas pakalpojumu brīvās cenas un tarifus pakalpojumu sniedzēji nosaka patstāvīgi - atbilstoši pakalpojumu kvalitātei, pieprasījumam un piedāvājumam, kā ari ņemot vērā plānojamās izmaksas un noteiktās apgrozījuma nodokļa (akcīzes nodokļa) likmes.

6. INFORMĀCIJA PAR CENĀM

6.1. Informācija par valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību apstiprinātajām preču un pakalpojumu regulējamām (fiksētām un ar robežlīmeni) cenām un tarifiem, tiek publicēta attiecīgo ministriju un pašvaldību institūciju izdotajos cenrāžos, krājumos un rokasgrāmatās.

6.2. Informācija par vidējām cenām un cenu izmaiņu indeksiem tiek publicēta Valsts statistikas komitejas biļetenos.

6.3. Informāciju par valsts tirdzniecības sistēmā un brīvajā tirgū realizējamo preču un pakalpojumu cenām un tarifiem regulāri publicē Arējās tirdzniecības ministrija.

6.4. Informāciju par patērētāju kooperācijas sistēmā realizējamo preču un produkcijas cenām, kā arī uzziņas par cenām tirgos publicē Latvijas Patērētāju biedrību savienība.

6.5. Informāciju par lauksaimniecības produkcijas iepirkuma cenām un par pārtikas preču cenām publicē Lauksaimniecības ministrija.

7. BRĪVO CENU DOKUMENTU NOFORMĒŠANA

7.1. Brīvās pārdošanas cenas norādāmas šo cenu saskaņošanas protokolos un preču maksājumu dokumentos (preču transporta pavadzīmēs, rēķinos-faktūrās, maksājuma pieprasījumos).

Ražotājuzņēmumu un ārējās tirdzniecības uzņēmumu vadītāji un galvenie grāmatveži ir atbildīgi par to, lai brīvās pārdošanas cenas šajos dokumentos tiktu uzrādītas pareizi.

7.2. Brīvās mazumcenas fiksējamas cenrāžos, kas noformējami pēc Nolikuma 2. pielikumā dotā parauga, un šīs cenas apstiprina mazumtirdzniecības uzņēmuma vadītājs, bet precēm, ko realizē tieši no uzņēmuma, cenas apstiprina ražotājuzņēmuma direktors. Ar minēto cenrādi iepazīstināmi visi ieinteresētie tirdzniecības uzņēmuma darbinieki.

7.3. Brīvās cenas (tarifus) maksas pakalpojumiem jānorāda cenrādī (Nolikuma 3. pielikums).

7.4. Ražotājuzņēmumiem, nododot preces tirdzniecībā, katrai precei jāpievieno firmas birka, kurā uzrādīta brīvā pārdošanas cena.

7.5. Mazumtirdzniecības uzņēmumi brīvās mazumcenas atzīmē uz precei pievienotajām ražotāja firmas birkām vai uz veikalā izliktajām preču cenas zīmēm tādā kārtībā, kāda noteikta attiecīgo preču valsts mazumcenu atzīmēšanai. Pēc mazumtirdzniecības uzņēmumu un ražotājuzņēmumu vienošanās ražotājuzņēmumi var atzīmēt arī brīvās mazumcenas.

7.6. Republikā ražotajām precēm, kuras pārdod par brīvajām cenām, uzņēmumi piešķir artikulus. Artikulus veido preces ražošanas uzsākšanas gada skaitļa pēdējais cipars, burts «B», preces kārtas numurs (katru gadu tas sākas ar vieninieku) un ražotājuzņēmuma šifrs vai nosaukums.

7.7. Preces veikalos pārceno ar veikala vadītāja pavēli izveidotā komisija, kura sastāda pārcenošanas aktu - pārcenošanai pakļauto preču sarakstu.

Jaunās cenas nekavējoties atzīmējamas uz preču birkām vai veikalā izvietojamām cenu zīmēm.

 

1. pielikums
Nolikumam par produkcijas,
preču un pakalpojumu cenu un
tarifu veidošanu Latvijas Republikā

Brīvo pārdošanas cenu saskaņošanas
PROTOKOLS Nr. ________

____________________________________________________________________ apņemas
(ražotājuzņēmuma nosaukums)

realizēt ______________________________________________________________________
(tirdzniecības uzņēmuma nosaukums)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Nr. p.k. Preces (produkcijas) nosaukums un īss raksturojums Artikuls, marka, veids, šķira Preču (produkcijas) partijas apjoms Brīvā pārdošanas cena (rubļos un kapeikās)
         

Pirmajai šķirai neatbilstošajam precēm (produkcijai) tiek piemērota atlaide ______ % apmērā.

Piezīme. Izstrādājumiem, kuru cenas tiek diferencētas atbilstoši to izmēriem un augumiem, var noteikt vienotas brīvās cenas bez šīs diferencēšanas.

Piegādātājs

 

Pircējs

 
Zīmogs   Zīmogs  
       

(paraksts)

 

(paraksts)

 
       

(datums)

 

(datums)

 

2. pielikums
Nolikumam par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un
tarifu veidošanu Latvijas Republikā

APSTIPRINĀTS

________________________________
(vadītāja paraksts)

________________________________
(tirdzniecības uzņēmums, kas
apstiprinājis cenu)

19___ gada
CENRĀDIS

______________________________________________________________ brīvās mazumcenas
(preču nosaukums)


 

Nr.p.k.  Preces nosaukums un īss raksturojums Artikuls, marka, veids Preču partijas apjoms Brīva pārdošanas cena, kas saskaņota ar ražotājuzņēmumu
(rubļos un kapeikās)
Tirdzniecības piecenojums
(procentos)
 Brīva mazumcena
(rubļos un kapeikās)
             

Piezīme. Tiem izstrādājumiem, kuriem cenas tiek diferencētas atbilstoši to izmēriem un augumiem, var noteikt vienotas brīvās cenas bez šīs diferencēšanas.

3. pielikums
Nolikumam par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un
tarifu veidošanu Latvijas Republikā

APSTIPRINĀTS

________________________________
(vadītāja paraksts)

________________________________
(uzņēmums, kas apstiprinājis cenu)

19____ gada
CENRĀDIS

______________________________________________________________ brīvās mazumcenas
(preču nosaukums)


 

Nr. p. k. Pakalpojumu veids (nosaukums) Īss pakalpojumu (darbu) raksturojums Cena (tarifs) (rubļos un kapeikās)
       
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par produkcijas, preču un pakalpojumu cenu un tarifu veidošanu Latvijas Republikā Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 10Pieņemts: 10.01.1992.Stājas spēkā: 10.01.1992.Zaudē spēku: 21.09.1994.Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 10, 05.03.1992.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
72567
10.01.1992
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"