Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padome

Lēmums Nr.10 (prot. Nr. 13, 4.§) Rīgā 2001.gada 28.martā

Par SIA "AUDIOLAT" 20.02.2001. iesniegumu Nr.11-01

Lieta Nr.65/01-07/6

 

Konkurences padome 20.02.2001. saņēma (vēstule Nr.65) SIA "AUDIOLAT" 20.02.2001. iesniegumu Nr.11-01 (turpmāk tekstā - Iesniegums) par negodīgu konkurenci un maldinošu reklāmu SIA "Super Elektrons" darbībās.

Konkurences padome 28.02.2001., pamatojoties uz Reklāmas likuma 14.panta pirmo daļu, pieņēma lēmumu (Prot. Nr.9, 4.§) uzsākt lietas izpēti par Reklāmas likuma 8.pantā noteiktā maldinošas reklāmas aizlieguma iespējamo pārkāpumu SIA "Super Elektrons" darbībās un saskaņā ar Reklāmas likuma 14.panta 2.daļu pagarināt lietas izskatīšanas termiņu par 10 dienām.

Izvērtējot SIA "AUDIOLAT" iesniegto un papildus iegūto informāciju un pierādījumus, Konkurences padome

k o n s t a t ē j a :

Reklāmas likuma 8.panta otrajā daļā noteikts, ka "maldinoša reklāma ir tāda reklāma, kura jebkādā veidā, ieskaitot tās pasniegšanas veidu, tieši vai netieši maldina vai varētu maldināt un kura sava maldinošā rakstura dēļ varētu ietekmēt personas ekonomisko rīcību vai kura kaitē vai varētu kaitēt konkurentam".

Saskaņā ar Reklāmas likuma 8.panta trešās daļas 3.punktu "nosakot, vai reklāma ir maldinoša, ņem vērā visas reklāmas pazīmes - atsevišķo sastāvdaļu un kopējo saturu, noformējumu, īpaši jebkuru informāciju, kas reklāmā sniegta par reklāmas devēju, arī tā (...) labajām īpašībām, kvalifikāciju (...)".

SIA "AUDIOLAT" ir LR Uzņēmumu reģistrā 08.08.1996. reģistrēta (reģ. Nr.000330460) uzņēmējsabiedrība, kuras darbības veidi ir audioaparatūras, videoaparatūras, TV aparatūras un visa veida elektrotehnikas, tās piederumu un aprīkojumu piegāde, realizācija, izplatīšana, projektēšana, montāža, uzstādīšana un tehniskā apkope u.c. statūtos paredzētā darbība.

SIA "AUDIOLAT" 20.02.2001. vēstulē Nr.11-01 (20.02.2001. saņemtā vēstule Nr.65) ar pielikumu un 14.03.2001. vēstulē Nr.11-07 (14.03.2001. saņemtā vēstule Nr.97) ar pielikumu norāda, ka kopš dibināšanas brīža SIA "AUDIOLAT" nodarbojas ar ekskluzīvas audio un video tehnikas tirdzniecību. Viens no SIA "AUDIOLAT" darbības virzieniem ir televizoru "LOEWE" realizācija. SIA "AUDIOLAT" kopš 1996.gada sadarbojas ar vācu firmu "LOEWE Opta GmbH" un ir "LOEWE" tehnikas ražotāja oficiāls pārstāvis Latvijā. SIA "AUDIOLAT" 20.02.2001. vēstulei Nr.11-01 pievienota firmas "LOEWE Opta GmbH" apliecība par SIA "AUDIOLAT" atzīšanu par "LOEWE" sistēmu produktu autorizētu dīleri.

SIA "AUDIOLAT" uzkata, ka SIA "Super Elektrons" reklāma maldina pircējus, jo SIA "Super Elektrons" reklāmas bukletā iekļautā preču zīme "LOEWE" un norāde, ka SIA "Super Elektrons" ir pasaules vadošo audio tehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā, var radīt maldīgu priekšstatu, ka SIA "Super Elektrons" darbojas kā "LOEWE Opta GmbH" pilnvarotais pārstāvis. Kā šī fakta pierādījums SIA "AUDIOLAT" 20.02.2001. vēstulei Nr.11-01 pievienots SIA "Super Elektrons" reklāmas buklets, kurā līdz ar vairāku audio un video tehnikas ražotāju firmas zīmēm ietverta firmas zīme "LOEWE" un paziņojums "pasaules vadošo audiotehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā Super Elektron piedāvā: "super sound for super life"" (Konkurences padomes tulkojums no angļu valodas "teicama skaņa lieliskai dzīvei").

SIA "Super Elektrons" ir LR Uzņēmumu reģistrā 09.05.1995. reģistrēta (reģ. Nr.000325444) uzņēmējsabiedrība. SIA "Super Elektrons" darbības veidi atbilstoši 07.05.1995. statūtiem ir preču ražošana un realizācija, tirdzniecība, ārējā ekonomiskā darbība u.c. statūtos paredzētā darbība. 02.03.2001. sarunu laikā starp Konkurences biroja darbiniekiem un SIA "Super Elektrons" pārstāvjiem SIA "Super Elektrons" direktors R.Niedings paskaidroja, ka SIA "Super Elektrons" nodarbojas ar audio un video tehnikas tirdzniecību. SIA "Super Elektrons" realizē arī firmas "LOEWE Opta GmbH" ražotos televizorus, piedāvājot klientiem televizoru modeļus "Aconda" un "Arcada".

Konkurences birojs, pamatojoties uz Reklāmas likuma 15.panta pirmo daļu, SIA "Super Elektrons" pieprasīja (27.02.2001. nosūtītā vēstule Nr.7-144) iesniegt Konkurences padomei informāciju, dokumentus, kā arī pierādījumus, kas apstiprinātu SIA "Super Elektrons" reklāmā sniegto paziņojumu precizitāti, pareizību un atbilstību Reklāmas likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem, kā arī sniegt paskaidrojumus par lietas apstākļiem.

SIA "Super Elektrons" iesniedza divus reklāmas bukletus, kas pievienoti lietas Nr.65/01-07/6 materiāliem ar 20.03.2001. Nodoto objektu pieņemšanas protokolu Nr.2. Citi pierādījumi Konkurences birojam netika iesniegti.

SIA "Super Elektrons" direktors R.Niedings paskaidroja (02.03.2001. Sarunu protokols), ka "LOEWE Opta GmbH" ražotās produkcijas tirdzniecību un reklāmu SIA "Super Elektrons" uzsāka aptuveni pirms gada. SIA "Super Elektrons" realizētās audio un video tehnikas, tajā skaitā firmas "LOEWE Opta GmbH" produkcijas reklāma tiek izplatīta laikrakstos un reklāmas bukletos, un tās mērķauditorija galvenokārt ir Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošie.

Laikrakstos publicētā reklāma tiek izplatīta, pamatojoties uz SIA "Super Elektrons" un SIA Izdevniecības nama "Petits" noslēgtā līguma nosacījumiem. SIA "Super Elektrons" reklāmas bukletu, kas pievienoti 20.03.2001. Nodoto objektu pieņemšanas protokolam Nr.2, izgatavošanu un izplatīšanu uzsāka pagājušā gada beigās. Šos reklāmas bukletus pēc SIA "Super Elektrons" pasūtījuma un sniegtās informācijas izgatavoja SIA "Reklāmas Tilts", bet ar to izplatīšanu nodarbojas SIA "Super Elektrons" darbinieki, kā arī papildus tiek piesaistīti studenti.

Pamatojot reklāmas bukletā ietvertā paziņojuma precizitāti un pareizību, SIA "Super Elektrons" direktors R.Niedings paskaidroja (02.03.2001. Sarunu protokols), ka SIA "Super Elektrons" izplatītajā reklāmas bukletā ir norādītas firmas, kuru ražoto produkciju var iegādāties no SIA "Super Elektrons". Tāpat SIA "Super Elektrons" direktors R.Niedings norāda (02.03.2001. Sarunu protokols), ka reklāmas bukletā sniegtais paziņojums "pasaules vadošo audiotehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā Super Elektron (...)" apliecina to, ka SIA "Super Elektrons" ir konkrētu pasaules vadošo audio tehnikas un mājas kino ražotāju, bet ne televizoru ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā un līdz ar to SIA "Super Elektrons" reklāmas bukletā sniegtais paziņojums nevar attiekties uz firmu "LOEWE Opta GmbH", kas neražo mājas kino un audio tehniku.

Konkurences padome noraida SIA "Super Elektrons" direktora R.Niedinga apgalvojumu, ka SIA "Super Elektrons" reklāmas bukletā sniegtais paziņojums nevar attiekties uz firmu "LOEWE Opta GmbH". Konkurences biroja 22.03.2001. saņemtai (vēstule Nr.112) SIA "AUDIOLAT" pilnvarotā pārstāvja V. Beļajeva 21.03.2001. vēstulei Nr.27/3-4 pievienotajos firmas "LOEWE Opta GmbH" piedāvātās produkcijas katalogos ietvertā informācija apliecina, ka firma "LOEWE Opta GmbH" ražo mājas kino un audio tehniku.

02.03.2001. notikušo sarunu laikā SIA "Super Elektrons" direktors R.Niedings norāda (02.03.2001. Sarunu protokols), ka starp SIA "Super Elektrons" un firmu "LOEWE Opta GmbH" nepastāv tiesiskās attiecības. SIA "Super Elektrons" firmas "LOEWE Opta GmbH" produkciju iegādājas Vācijā vairumtirdzniecībā, nevis tieši no ražotāja.

Izvērtējot minētos pierādījumus, Konkurences padome secina, ka:

- firma "LOEWE Opta GmbH" nav noslēgusi sadarbības līgumu vai jebkādā citā veidā pilnvarojusi SIA "Super Elektrons" par tās oficiālu pārstāvi Latvijā;

- SIA "Super Elektrons" reklāmas bukletā, paziņojot, ka SIA "Super Elektrons" ir "pasaules vadošo audiotehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā (...)" un līdz ar vairāku audio un video tehnikas ražotāju firmas zīmēm norādot firmas zīmi "LOEWE", netieši apgalvo, ka ir firmas "LOEWE Opta GmbH" oficiāls pārstāvis Latvijā. Šāda reklāma, ņemot vērā tās kopējo saturu, sava maldinošā rakstura dēļ var ietekmēt personu ekonomisko rīcību un kaitēt SIA "AUDIOLAT";

- SIA "Super Elektrons" iesniegtie pierādījumi neapliecina SIA "Super Elektrons" reklāmas bukletā sniegtā paziņojuma pareizību.

Pamatojoties uz Reklāmas likuma 8.pantu, 13.panta pirmo daļu, 14.panta trešo daļu, 15.panta otro, trešo un ceturto daļu, Konkurences padome

n o l ē m a :

1. SIA "Super Elektrons", izplatot reklāmas bukletā paziņojumu "pasaules vadošo audio tehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā SUPER ELEKTRON piedāvā: "super sound for super life"" un līdz ar vairāku audio un video tehnikas ražotāju firmas zīmēm reklāmas bukletā norādot firmas zīmi "LOEWE", ir pārkāpusi Reklāmas likuma 8.panta pirmajā daļā noteikto maldinošas reklāmas aizliegumu.

2. Aizliegt SIA "Super Elektrons" reklāmas bukleta, kurā norādīta firmas zīme "LOEWE" un ietverts paziņojums "pasaules vadošo audio tehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā SUPER ELEKTRON piedāvā: "super sound for super life"", izplatīšanu.

3. Uzlikt par pienākumu SIA "Super Elektrons" 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas izņemt reklāmas bukletu, kurā norādīta firmas zīme "LOEWE" un ietverts paziņojums "pasaules vadošo audio tehnikas un mājas kino ražotāju oficiāls pārstāvis Latvijā Super Elektron piedāvā: "super sound for super life"" no apgrozības.

Par uzliktā tiesiskā pienākuma izpildi SIA "Super Elektrons" ziņot Konkurences padomei trīs dienu laikā no šī reklāmas bukleta izplatīšanas pārtraukšanas dienas.

Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā saskaņā ar LR Civilprocesa likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, Latvijas Civilprocesa kodeksa 24.-A nodaļu un Reklāmas likuma 17.panta otro daļu viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Konkurences padomes priekšsēdētājs P.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par SIA "AUDIOLAT" 20.02.2001. iesniegumu Nr.11-01 Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 10Pieņemts: 28.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 18.04.2001.
7208
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)