Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā
1. sadaļa
DENACIONALIZĀCIJAI PAKĻAUTIE NAMĪPAŠUMI

1. pants. Atzīt par spēkā neesošiem:

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1940. gada 28. oktobra dekrētu "Par lielo namu nacionalizāciju" un visus uz šā dekrēta pamata izdotos normatīvos aktus;

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1941. gada 14. marta dekrētu "Par muižnieku, lielsaimnieku un kulaku lauksaimniecību ieskaitīšanu valsts fondā", Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 14. marta lēmumu Nr. 359 "Par valsts fondā ieskaitāmo muižnieku, lielsaimnieku un kulaku lauksaimniecību saraksta apstiprināšanu" un visus uz šā dekrēta pamata izdotos normatīvos aktus;

visus Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētus, ar kuriem nacionalizēti atsevišķām fiziskajām personām piederošie namīpašumi.

2. pants. Tie namīpašumi, kuri nacionalizēti vai atsavināti, pamatojoties uz minētajiem aktiem, atdodami bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, izņemot namīpašumus, kuri pret atlīdzību pārgājuši labticīgu fizisko personu īpašumā uz notariāli apliecinātu līgumu pamata.

Par labticīgu ieguvēju nevar atzīt personu:

— kura namīpašumu ieguvusi pēc tam, kad bijušais īpašnieks (mantinieks) valsts varas vai pārvaldes iestādei, pašreizējam namīpašuma valdītājam vai arī tiesībaizsardzības iestādēm iesniedzis pieteikumu par namīpašuma atgūšanu;

— kura, ņemot dalību represijās, sekmējusi namīpašuma nodošanu tās īpašumā.

Ja laikā no nacionalizācijas brīža namīpašums ir pārbūvēts tādā mērā, ka lielāko tā substances daļu (vairāk par 65 procentiem) veido vēlākā laika izbūve, un patlaban namīpašums visā pilnībā tiek izmantots valsts vai sabiedriskajām vajadzībām, tas nav atdodams natūrā, bet bijušajam īpašniekam izmaksājama kompensācija naudā, pamatojoties uz īpašuma novērtējumu pirms 1940. gada 17. jūnija. Lēmumu par kompensācijas izmaksu pēc ieinteresētās ministrijas priekšlikuma pieņem Ministru kabinets. Ja Ministru kabinets noraida priekšlikumu par kompensācijas izmaksu, namīpašums denacionalizējams šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

2. sadaļa
DENACIONALIZĀCIJAS TERMIŅI UN KĀRTĪBA

3. pants. Pamats izskatīt jautājumu par namīpašuma denacionalizāciju ir bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieteikums.

Pieteikums līdz 1994. gada 1. jūnijam jāiesniedz rajona padomei vai pilsētas domei (padomei) pēc namīpašuma atrašanās vietas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

4. pants. Pieteikumus par namīpašuma denacionalizāciju izskata rajona, pilsētas vai pilsētas rajona Tautas deputātu padomes izveidotā komisija.

Komisija sastāda aktu, kurā sniedz atzinumu par namīpašuma atdošanu natūrā vai tā vērtības kompensāciju.

Tautas deputātu padomes izpildkomiteja (valde), pamatojoties uz minētās komisijas aktu un citiem materiāliem, pieņem lēmumu par namīpašuma atdošanu natūrā vai tā vērtības kompensāciju.

Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir namīpašuma denacionalizācijas apliecība par tiesībām uz namīpašumu, kura izsniedzama trīs dienu laikā no dienas, kad pieņemts pašvaldības lēmums par namīpašuma atdošanu natūrā.

Apliecību var atzīt par spēkā neesošu tikai tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

5. pants. Atdodamā namīpašuma sastāvu, tā vērtību un īpašuma tiesības komisija nosaka, pamatojoties uz dokumentiem par nacionalizēto namīpašumu.

Ja dokumentu nav vai tie nav saglabājušies pilnībā, namīpašuma sastāvu, kā arī īpašuma tiesības nosaka tiesa.

6. pants. Ja rajona vai pilsētas pašvaldība trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, nav pēc būtības izskatījusi bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku pieprasījumu atjaunot īpašuma tiesības uz namīpašumu, viņiem ir tiesības prasīt īpašuma tiesību atjaunošanu tiesas ceļā.

Sūdzības par pašvaldības lēmumiem namīpašumu atdošanas jautājumos, kā arī par to vērtības atlīdzināšanu vai cita veida kompensāciju izskata tiesa.

Īpašnieki vai viņu mantinieki atbrīvojami no tiesas izdevumu samaksas attiecībā uz prasījumiem par namīpašumu atdošanu un ar to saistīto prasību par zaudējumu atlīdzību.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

7. pants. Strīdus starp fiziskajām personām par atdodamo namīpašumu vai tā vērtības sadalīšanu, kā arī strīdus starp fiziskajām un juridiskajām personām, kurām jāatdod pilsoņiem namīpašums vai jāatlīdzina tā vērtība, izšķir tiesa.

3. sadaļa
KOMPENSĀCIJAS KĀRTĪBA

8. pants. Kompensācija bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem nodrošināma šā likuma 2. pantā minētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad īpašnieks (mantinieks), kura īpašuma tiesības ir atzītas likumā noteiktajā kārtībā, to nevēlas saņemt.

9. pants. Ja nacionalizētais namīpašums nav saglabājies, bijušajam īpašniekam (mantiniekam) ir tiesības uz kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā.

10. pants. Namīpašuma līdzšinējā valdītāja un īpašnieka savstarpējās mantiskās pretenzijas izskatāmas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

11. pants. Īpašniekam (mantiniekam) ir tiesības vienoties ar namīpašuma pašreizējo valdītāju par citu kompensācijas kārtību un veidu.

Šāda vienošanās iespējama ar denacionalizāciju realizējošās iestādes piekrišanu. Uz šādas vienošanās pamata tiek atzītas pašreizējā valdītāja īpašuma tiesības uz namīpašumu.

4. sadaļa
ĪRNIEKU SOCIĀLĀS GARANTIJAS DENACIONALIZĒTAJOS NAMOS

12. pants. Īpašniekam ir obligāti denacionalizētā nama līdzšinējā valdītāja noslēgtie īres vai nomas līgumu termiņi, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

13. pants. Īrniekiem, ar kuriem īres līgumu bija noslēguši atdotā nama līdzšinējie valdītāji, īres maksa bez šo īrnieku piekrišanas nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta noteikto īres maksas līmeni.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

14. pants. Pašvaldība ir tiesīga piešķirt nama īpašniekam nama kapitālā remonta un ekspluatācijas izdevumu kompensācijai subsīdijas, aizdevumus vai sniegt cita veida palīdzību, kāda noteikta pašvaldības dzīvokļu fondam.

15. pants. Izlikšana no denacionalizētajiem namiem pieļaujama tikai likuma "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā, bet pirmajos septiņos gados pēc īpašuma tiesību atjaunošanas — tikai ierādot citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, ja īpašnieks prasa īrnieku izlikšanu, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29. panta 4. un 5. punktu.

Valsts un pašvaldību izglītības, kultūras un zinātnes iestādes pirmajos septiņos gados pēc īpašumtiesību atjaunošanas bijušajiem īpašniekiem saglabā telpu nomas tiesības. Šīs normas attiecināšanu uz konkrēto izglītības, kultūras un zinātnes iestādi apstiprina Izglītības, kultūras un zinātnes ministrija.

Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi par septiņu gadu termiņu neattiecas uz politiski represētajām personām, kuru īpašumi ir lauku viensētas un vienģimeņu vajadzībām celtās mājas pilsētās un citās apdzīvotajās vietās.

Ja īpašnieks namu pārņēmis tādā stāvoklī, ka tas draud sagrūt (avārijas stāvoklis), pašvaldības pienākums ir gada laikā no īpašnieka iesnieguma saņemšanas brīža nodrošināt īrniekus ar līdzvērtīgām dzīvojamajām telpām.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

16. pants. Ja nama īpašnieks un viņa ģimenes locekļi vēlas atgriezties savā namīpašumā un aizņemt dzīvokli, viņam jāiesniedz iesniegums attiecīgajā] pašvaldībai. Pamatojoties uz šo iesniegumu, pašvaldība gada laikā nodrošina viena dzīvokļa atbrīvošanu īpašnieka vajadzībām, ierādot īrniekam līdzvērtīgu dzīvojamo telpu.

Ja īpašnieks denacionalizētajā namā saņēmis dzīvokli, viņam kopā ar laulāto un nepilngadīgajiem bērniem jāatbrīvo dzīvojamā telpa, ko viņš vai viņa laulātais īrējis līdz šim.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

17. pants. Likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29. panta 5. punkta nosacījumi (dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana un īrnieka izlikšana pēc izīrētāja iniciatīvas, ja dzīvojamā telpa nepieciešama izīrētājam un viņa ģimenes locekļiem dzīvošanai) nav attiecināmi uz denacionalizētajos namos dzīvojošām vientuļām darba nespējīgām personām, vientuļiem pensionāriem un politiski represētajiem.

Ja šā panta pirmajā daļā minētie īrnieki piekrīt atbrīvot dzīvojamo telpu īpašnieka ģimenei, pašvaldībai uz šo personu iesnieguma pamata gada laikā jāpiešķir viņu veselības stāvoklim atbilstošs dzīvoklis.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

5. sadaļa
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants.

(Izslēgts ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

19. pants.

(Izslēgts ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 07.04.1994.)

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 30. oktobrī
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 30.10.1991.Stājas spēkā: 01.01.1992.Tēma:  Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: "Ziņotājs", 46, 21.11.1991., "Diena", 223, 15.11.1991.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
70829
{"selected":{"value":"07.04.1994","content":"<font class='s-1'>07.04.1994.-03.08.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.12.1996","iso_value":"1996\/12\/27","content":"<font class='s-1'>27.12.1996.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.04.1996","iso_value":"1996\/04\/11","content":"<font class='s-1'>11.04.1996.-26.12.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.1995","iso_value":"1995\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.1995.-10.04.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.1994","iso_value":"1994\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.1994.-21.09.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.1994","iso_value":"1994\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.1994.-03.08.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.01.1994","iso_value":"1994\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.1994.-06.04.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1992","iso_value":"1992\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1992.-15.01.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.04.1994
84
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva