Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums Nr. 26

Rīgā 2003. gada 24. janvārī

Par būvdarbu žurnālu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 116.6., ievērojot profesionālo būvinženieru un darbu vadītāju ieteikumus:

1. Apstiprinu būvdarbu žurnāla veidu (pielikumā).

2. Būvniecības departamentam nodrošināt šā rīkojuma un tā pielikuma publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"un ievietošanu ministrijas mājaslapā.

3. Rīkojuma izpildi uzdodu nodrošināt valsts sekretāram G. Puķītim.

4. Ar šā rīkojuma stāšanos spēkā spēku zaudē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2002. gada 7. februāra rīkojums Nr. 36 "Par būvdarbu žurnālu".

Vides ministrs R. Vējonis

BUV.GIF (3502 bytes)

 

BŪVUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLA SATURS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.NODAĻA - VISPĀRĪGAS ZIŅAS

1. 1.Vispārīgas ziņas

1.2. Būvobjekta atsevišķu būvju saraksts

1.3. Galvenā būvuzņēmēja, darbuzņēmēju (t. sk. speciālo darbu veicēju), darbu atbildīgo vadītāju kvalifikācijas saraksts

2. NODAĻA - TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

2.1. Tehniskās dokumentācijas reģistrācija būvobjektā

2. 2. Izmaiņas vai papildinājumi būvprojekta dokumentācijā

3. NODAĻA - IZPILDĪTIE DARBI

3.1. Saņemto materiālu un būv izstrādājumu uzskaite būvobjektā

3.2. Ikdienas ziņas par izpildīto darbu pieņemšanu

3.3. Neparedzētie un papildus darbi

3.4. Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu reģistrācija

3.4.1. Iespējamo segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu saraksts

4. NODAĻA - SPECIĀLIE DARBI

4.1. Betonēšanas darbi

4.1.1. Betona kvalitātes kontrole

4.1.2. Temperatūras kontrole betona cietēšanas procesā īpašos apstākļos saskaņā ar tehnoloģisko shēmu

4.2. Sadurvietu betonēšanas darbi

4.3. Sadurvietu un šuvju hermetizācijas darbi

4.4. Metināšanas darbi

4.5. Metāla konstrukciju, elementu un metināmo šuvju pret korozijas darbi

4.6. Būvkonstrukciju montāžas darbi

4.7. Bultskrūvju montāžas savienojumi ar kontrolējamu bultskrūvju spriegošanu (savilkšanu);

Uzstādīto bultskrūvju sprieguma kontrole

4.8. Pāļu dzīšanas darbi; Iedzīto pāļu kopējais saraksts

5. NODAĻA - ĪPAŠAS PIEZĪMES

5.1. Ziņas par avāriju vai nelaimes gadījumu

5.2. Darba aizsardzības apgaitas lapa

6. KONTROLĒJOŠO ORGANIZĀCIJU UN AMATPERSONU PĀRBAUDES PIEZĪMES

 

PASKAIDROJUMI RAKSTS

IEVADS

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk Vispārīgie būvnoteikumi) 116.6. un 140. punkta izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departaments sadarbībā ar profesionāliem būvinženieriem un darbu vadītājiem izstrādājis Būvdarbu žurnāla formu.

Būvdarbu žurnāla saturu ietekmējusi arī straujā būvniecības nozares attīstība. Ražošanā ienāk jaunas tehnoloģijas un jauni, mūsdienīgi materiāli, būvniecībā arvien vairāk lieto sertificētus , rūpnīcā izgatavotus, augstas kvalitātes izstrādājumus, samazinās būvlaukumā izgatavoto izstrādājumu skaits, kuru kvalitāti būtiski ietekmē laika apstākļi un izgatavošanas metodes.

 

Šī būvdarbu žurnāla forma lietojama visām būvēm, ja MK nav noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību.

Būvdarbu žurnāls uzskatāms kā pirmais izpildes dokuments, kurš atspoguļo darba gaitu būvobjektā no sākuma līdz nodošanai ekspluatācijā (darba organizāciju, apstākļus, termiņus, būvdarbu kvalitāti u.c.).

Žurnāls tiek aizpildīts katram būvobjektam, kuru vada atsevišķs darbu vadītājs.

Ja darbu vadītājs vada vairāku nelielu objektu būvniecību, kuri izvietoti vienā būvlaukumā un pieder vienam pasūtītājam, tad šiem objektiem atļauts aizpildīt vienu kopēju Būvdarbu žurnālu, uzskaitot katrā objektā veiktos darbus.

Ja būvobjektā būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji, Būvdarbu žurnālā tiek apkopoti dati arī par tiem darbiem, kurus izpilda darbuzņēmēji, aizpildot noteiktas žurnāla sadaļas vai noformējot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus atbilstoši LBN.

Speciālo darbu gadījumā, ja to uzskaite nav paredzēta Būvdarbu žurnālā un ja nav atbilstoša speciālā būvnormatīva, tad to uzskaita atbilstoši Vispārīgo būv noteikumu 140.2 punktam nosaka galvenais būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar attiecīgo darbuzņēmēju, būvprojekta autoru un pasūtītāju.

Mainoties būvobjektā galvenajam būvuzņēmējam vai atbildīgajam darbu vadītājam, žurnāls tiek turpināts, noformējot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu.

Nododot objektu ekspluatācijā, būvdarbu žurnāls tiek iesniegts komisijai kā izpildes dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Ja būvdarbus veic būvētājs atbilstoši Vispārīgo būv noteikumu 128. punktam, Būvdarbu žurnāla apjomu var samazināt.

Visi ieraksti žurnālā izdarāmi salasāmi valsts valodā.

 

BŪVDARBU ŽURNĀLA AIZPILDĪŠANAS INSTRUKCIJA

1. nodaļas sadaļas aizpilda par Būvdarbu žurnālu atbildīgā persona pirms būvdarbu uzsākšanas.

Tālākās sadaļas atbilstoši norādēm tabulās būvdarbu gaitā aizpilda atbildīgais būvdarbu vadītājs,

atsevišķo objektu būvdarbu vadītāji, darbuzņēmēju būvdarbu vadītāji, speciālo darbu vadītāji, kvalitātes kontroles laboratorijas un kontrolējošo organizāciju pārstāvji.

2. nodaļā veicama tehniskās dokumentācijas reģistrācija būvlaukumā, kā arī aprakstāmas visas izmaiņas

vai papildinājumi būvprojekta dokumentācijā, kuras ar saviem parakstiem obligāti apstiprina atbildīgās personas.

Atbildīgais būvdarbu vadītājs katru dienu pārbauda izpildītos darbus, kuri uzskaitīti 3.2. sadaļā, parakstās par darbu pieņemšanu vai izdara atzīmi par defektiem un sastāda defektu konstatēšanas - novēršanas aktus.

Neparedzētie vai papildus darbi, ko izraisa izmaiņas vai papildinājumi projekta dokumentācijā, kā arī nelabvēlīgi laika apstākļi reģistrējami 3.3 sadaļā.

Sadaļā 3.4. reģistrējami segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, kas saskaņā ar Vispārīgo būv noteikumu 155. punkta prasībām sastādāmi divos eksemplāros. Akta viens eksemplārs glabājams būvobjektā, otrs - pie būves pasūtītāja.

Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktos jāatspoguļo sīks konstrukciju un darbu apraksts, norādot to apjomu, rasējumu lapu Nr., ieviestās un saskaņotās atkāpes no projekta. Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu pielikumā jāpievieno pielietoto materiālu un izstrādājumu kvalitāti apliecinoši dokumenti, pases (atbilstoši MK Not. 181.)

Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pieņemšanas komisija nav sastādījusi un parakstījusi iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami jau pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas jāveic atkārtota kontrole un jāsastāda atbilstošs akts (saskaņā ar Vispārīgo būv noteikumu 156. un 157. punktu).

Speciālo darbu uzskaite veicama 4. nodaļā. Uzskaites formas izstrādātas galvenajiem darbiem, ja būvobjektā nepieciešams veikt speciālu darbu, kas nav iekļauts žurnālā, tad tā uzskaiti nosaka galvenais būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar attiecīgo darbuzņēmēju, būvprojekta autoru un pasūtītāju vai noformē kā segto darbu pieņemšanas aktu un reģistrē Būvdarbu žurnālā.

Speciālo darbu veikšanas gadījumā, ja darbu veicējiem nepieciešama profesionāla apmācība un kvalifikācija, pielikumā jāpievieno darbu veicēju atestācijas apliecību vai sertifikātu kopijas.

Lai veiktu darbus īpašos laika apstākļos, (betonēšanas ziemas apstākļos) būvdarbu organizācijas projektā atbilstoši Vispārīgo būv noteikumu 144.3 un 147. punktam jāizstrādā tehnoloģiskās shēmas.

Avāriju vai nelaimes gadījumos atbildīgais darbu vadītājs organizē pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem, ja tādi ir, izsauc neatliekamo palīdzību, sastāda aktu un ieraksta ziņas 5.1. sadaļā.

Par darba drošību un veselības aizsardzību būvlaukumā atbild atbildīgais būvdarbu vadītājs (saskaņā ar MK Not. 318). Komplicēta un sarežģīta objekta gadījumā, kad būvniecību būvlaukumā veic vairāki darbuzņēmēji, pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt darba drošības un veselības aizsardzības koordinatoru (turpmāk koordinators). Koordinatora iecelšana neatbrīvo pasūtītāju un būvdarbu vadītāju no atbildības par darba drošības un veselības aizsardzības prasību ievērošanu.

Koordinators kopīgi ar atbildīgo darbu vadītāju veic būvobjekta apgaitu un aizpilda "Darba aizsardzības apgaitas lapu" (sk. 5.2. sadaļā).

Būvdarbu vadītāja pienākums ir uzrādīt būvdarbu žurnālu pēc būvniecību kontrolējošo organizāciju, projektēšanas organizāciju, autoruzraudzības, būv uzraudzības, būvinspekcijas un pasūtītāja tehniskās uzraudzības pieprasījuma.

Visas augstāk stāvošo organizāciju un inspekciju piezīmes tiek fiksētas 6. nodaļā. Atbildīgajam darbu vadītājam ne vēlāk kā 1 diennakts laikā jāieraksta atzīmes par šajās piezīmēs konstatēto trūkumu novēršanu.

 

Iepazinos: _________________________________________

(attiecīgā darbu vadītāja vārds, uzvārds, paraksts)

B05 COPY.GIF (63198 bytes)

B06 COPY.GIF (31152 bytes)

B07 COPY.GIF (41924 bytes)

B08 COPY.GIF (65367 bytes)

B09 COPY.GIF (67458 bytes)

B10 COPY.GIF (67262 bytes)

B11 COPY.GIF (52092 bytes)

B12 COPY.GIF (47602 bytes)

B13 COPY.GIF (63637 bytes)

 

3.4.1. IESPĒJAMO SEGTO DARBU UN NOZĪMĪGO KONSTRUKCIJU PIEŅEMŠANAS AKTU SARAKSTS

Zemāk uzskaitīto segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu saraksts nav uzskatāms par pilnīgu. Atkarībā no celtniecības rakstura, jaunu tehnoloģiju vai materiālu un izstrādājumu pielietojuma iespējami papildus segto darbu akti, kuri sastādāmi saskaņā ar CN un N. Speciālu darbu gadījumā, ja nav atbilstoša speciālā būvnormatīva, tad segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu formu sastāda galvenais būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar attiecīgo darbuzņēmēju, būvprojekta autoru un pasūtītāju.

 

VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI

1. Ģeodēziskā dienesta ēkas asu nospraušanas akts;

2. Ģeodēziskā dienesta akts par objekta novietošanas pareizību;

3. Būvbedres pieņemšanas akts par (augsnes virskārtas noņemšana, smilšu, grants pievešana);

4. Pamatnes ierīkošana zem pamatiem (smilšu spilvenu, šķembu blietējuma, sagatavošanas kārtas ierīkošana);

5. Monolīto dzelzsbetona elementu stiegrojuma izgatavošana;

6. Apakšzemes inženierkonstrukciju izpild shēmas;

7. Pamatu pieņemšanas akts;

8. Apakšējās armētās joslas izbūves akts;

9. Pāļu pamatu dokumentācija;

9.1. Paju apskates un atbilstības pārbaudes aktus,

9.2. Dinamiskās vai statiskās pārbaudes aktus,

9.3. Iedzīto pāļu pieņemšanas aktus,

9.4. Režģžoga armēšanas un betonēšanas aktus,

10. Pagraba sienu izbūves akts;

11. Horizontālo un vertikālo hidroizolāciju izpildes akti;

12. Būvbedres aizbēršana un blietēšana pēc pamatu izbūves vai montāžas;

13. Ķieģeļu mūra stiegrošanas un starpsienu enkurošanas akti pa stāviem;

14. Lielpaneļu ēku un karkasa būvju samontēto dzelzsbetona un metāla konstrukciju pieņemšanas akti pa stāviem ar ģeodēziskās pārbaudes, metinājumu, antikorozijas darbu u.c. norādēm;

15. Ārsienu paneļu montāžas pieņemšanas akti ar metināšanas, antikorozijas, šuvju aizbetonēšanas norādi;

16. Nivelēšanas shēmas pa stāviem, norādot projektētās un faktiskās atzīmes;

17. Pārsegumu montāžas pieņemšanas akti pa stāviem ar vietējās betonēšanas un montāžas sadur vietu aizpildījumu norādi un izpildes shēmām;

18. Sēšanas un temperatūras šuvju izpildes akti;

19. Vēdināšanas un dūmu kanālu izveidošanas un ugunsdrošības atkāpju akti;

20. Balkonu, lodžiju un ieejas jumtiņu montāžas pieņemšanas akti;

21. Sīko dzelzsbetona elementu montāžas pieņemšanas akti;(pārsedzes un tml.)

22. Kāpņu laidu un laukumu montāžas pieņemšanas akti;

23. Jumta nesošo konstrukciju izpildes akts;

24. Jumta atsevišķu kārtu pieņemšanas akti;

25. Kopējais jumta pieņemšanas akts;

26. Atkritumu vada montāžas un pārbaudes akts;

27. Balkonu un lodžiju hidroizolācijas izveidošanas akts;

28. Durvju un logu bloku antiseptēšanas, hidroizolācijas, aizdrīvēšanas un stiprināšanas akts;

29. Balkonu un lodžiju hidroizolācijas izveidošanas akts;

30. Bēniņu tvaika un siltumizolācijas izpildes akti;

31. Grīdu pamatu izveidošanas akti (pa veidiem);

32. Koka elementu mitruma laboratorijas analīzes rezultāti ar paraugu atlases aktu;

33. Koksnes antiseptēšanas un ugunsaizsardzības izpildes akts;

34. Speciālo telpu izveidošanas akti (saldētavas, rentgena kabineti un tml.);

35. Labiekārtošanas darbu izpildes akti (ceļu, atbalsta sienu u.c. izbūve ar saskaņotu izpildes shēmu un melnzemes analīzi);

 

 

APKURE

1. Centrālapkures sistēmas un hidrauliskā spiediena pieņemšana;

1.1. abonenta siltummezgla un siltumtīklu pieslēgšanas sistēmas pieņemšanas akts

1.2. centrālapkures sistēmas hidrauliskās pārbaudes akts objektiem, kuri pieslēdzas TEC

2. Centrālapkures sistēmas montāžas pārbaudes akts;

3. Centrālapkures sistēmas siltumefekta pārbaudes akts;

2. 4. Centrāla siltummezgla pieņemšanas akts;

5. Centrālapkures katlu hidrauliskās pārbaudes akts;

6. Katlu mājas montāžas pieņemšanas akts;

7. Siltumtrases pamatu pieņemšanas akts;

8. Siltumtrases kanāla montāžas un hidroizolācijas pieņemšanas akts;

9. Siltumtrases cauruļvadu montāžas akts;

10. Siltumtrases cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes un montāžas pārbaudes akts;

11. Siltumtrases cauruļvadu antikorozijas pārklājumu un siltumizolācijas akts;

12. Siltumtrases cauruļvadu skalošanas akts;

Piezīmes: segto darbu pieņemšanas aktos objektiem, kuri saistīti ar centralizētiem siltumtīkliem, nepieciešams to pārstāvja saskaņošanas - pieņemšanas paraksts.

 

 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

1. Artēziskās akas izbūves akts;

2. Ūdensapgādes sistēmas montāžas pārbaudes akts, norādot cauruļvadu materiālu, savienojumu veidu u.c.

3. Aukstā un karstā ūdens apgādes iekšējās sistēmas hidrauliskās pārbaudes pieņemšanas akts;

4. Ārējā ūdensvada (ielas, sētas) montāžas un hidraulikas pieņemšanas akts (ūdensvada un kanalizācijas pārvaldes akts);

5. Ūdens analīzes;

6. Vietējo katlu māju ūdens sildītāju iekārtu sistēmas pieņemšanas akts;

7. Karstā ūdens siltuma efekta pārbaudes akts;

8. Karstā un aukstā ūdensvadu stāvvadu izolācijas akts un citi cauruļu izolācijas akti;

9. Kanalizācijas skalošanas akts;

10. Akts par ēkas pieslēgšanu pilsētas kanalizācijas tīkliem (Ūdensvada un kanalizācijas pārvaldes akts);

11. Lietus kanalizācijas pieņemšanas akts (ar Ceļu pārvaldes vīzu);

12. Drenāžas sistēmas visai būvbedrei vai iedziļinātu objektu būvbedrēm ierīkošanas akts;

13. Lietus, naftu saturošu vai kanalizācijas notekūdeņu lokālo attīrīšanas iekārtu izbūves akts;

14. Ugunsdzēsēju baseinu izbūves vai tvertņu izgatavošanas akti;

 

 

VĒDINĀŠANA

1. Vēdināšanas sistēmu vilkmes pārbaudes akts;

2. Tipveida akti (pases) par vēdināšanas sistēmu atbilstību projektam (jauda, apgriezienu skaits un tml.);

3. Vēdināšanas sistēmu gaisa vadu un elementu blīvuma pārbaudes akts;

4. Vēdināšanas sistēmu pārbaude (4 stundu pārbaudes laikā);

5. Akts par pagraba vēdināšanu, kura novērš gāzes uzkrāšanos;

 

 

GĀZES APGĀDE

1. Ēkas iekšējā gāzes vada izturības un blīvuma pārbaudes akts;

2. Ārējā gāzes vada blīvuma pārbaudes akts (pase);

3. Gāzes saimniecības pārvaldes izziņa par gāzes pieslēgšanu ēkai;

 

 

ELEKTROIEKĀRTAS

1. Energokontroles izziņa par ēkas pieslēgšanu elektrotīkliem;

2. Valsts tehniskās uzraudzības izziņa (Izraksts no pases) par liftu pieņemšanu;

3. Elektroiekārtu pieņemšanas akts (skolām, bērnudārziem, ražošanas iekārtam u.c.);

4. Ārējās apgaismes pieņemšanas izziņa;

 

 

VĀJSTRĀVAS IEKĀRTAS

1. Telefonu tīkla izziņa par ēkas telefonizācijas pieslēgšanu pilsētas tīkliem;

2. Radio translācijas mezgla izziņa par ēkas radio translācijas darbu pieņemšanu;

3. Latvijas televīzijas apkalpošanas organizācijas izziņa par ēkas TV antenu un maģistrālo līniju izpildes pieņemšanu;

4. Zvanu signalizācijas pieņemšanas akts (skolām, slimnīcām u.c.);

5. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas pieņemšanas akts;

 

 

PĀRĒJĀ IESPĒJAMĀ DOKUMENTĀCIJA

1. Inženieriekārtu darbības trokšņa mērījumi (lifti, sūkņi, kompresori u.c.)

2. Apakšzemes komunikāciju Ģeodēzijas centra izpild shēmas.

B16 COPY.GIF (53306 bytes)

B17 COPY.GIF (47093 bytes)

B18 COPY.GIF (73140 bytes)

B19 COPY.GIF (50507 bytes)

B20 COPY.GIF (45362 bytes)

B21 COPY.GIF (50673 bytes)

B22 COPY.GIF (54796 bytes)

B23 COPY.GIF (46646 bytes)

B24 COPY.GIF (61561 bytes)

B25 COPY.GIF (60195 bytes)

B26 COPY.GIF (74040 bytes)

B27 COPY.GIF (153227 bytes)

B28 COPY.GIF (68522 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par būvdarbu žurnālu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 26Pieņemts: 24.01.2003.Stājas spēkā: 24.01.2003.Zaudē spēku: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 30.01.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
70771
24.01.2003
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)