Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās

Likumā lietotie termini

Zeme — šā likuma nozīmē — jebkura teritorija, arī teritorija, ko aizņem meži un ūdeņi.

Zemes gabals — konkrētam zemes īpašniekam vai izmantotājam juridiski noteikta teritorija.

Zemes reforma — plānveidīgs, pakāpenisks zemes īpašuma un zemes lietošanas attiecību pārkārtošanas process.

Zemes kadastrs — datu sakopojums par visas zemes dabisko, saimniecisko un tiesisko stāvokli, kā arī zemes paraugvērtību un zemes reālo vērtību uzskaites dati.

Zemes grāmata — zemes īpašnieku un zemes lietotāju reģistrs, zemes kadastra pamatdokuments.

Zemes ierīcības projekts — zemes izmantošanas plāns, kurā norādītas katra zemes gabala robežas, platība un inženierlabiekārtojums, kā arī šo teritoriju perspektīvie grozījumi sabiedrībai svarīgu objektu realizēšanai.

Zemes paraugvērtība — pēc vienotas metodikas aprēķināta zemes vērtība nodokļu un nomas maksas noteikšanai.

Bijušais zemes īpašnieks — fiziskā vai juridiskā persona, kurai piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā 1940. gada 21. jūlijā.

(Devītā un desmitā rindkopa izslēgta ar 31.03.1994. likumu.)

Zemes nomas lietojums — fiziskās vai juridiskās personas zemes izmantošana par maksu uz noteiktu laiku.

Apbūves projekts — projekts, pēc kura realizējama zemes gabala apbūve.

Pilsētas apbūves noteikumi — katrai pilsētai individuāli noteikumi, kas izstrādāti, pamatojoties uz apstiprinātu pilsētas izbūves ģenerālplānu.

(Četrpadsmitā rindkopa izslēgta ar 31.03.1994. likumu.)

Dzīvojamā ēka — dzīvojamā māja, vasarnīca vai cita ēka, kas paredzēta dzīvošanai un uzcelta saskaņā ar attiecīga arhitekta apstiprinātu projektu.

Kompensācija — valsts un pašvaldības garantēta atlīdzība naudā vai vērtspapīros par bijušajam zemes īpašniekam neatdoto zemi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. un 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

1. nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma uzdevums

Šis likums nosaka kārtību, kāda veicama zemes reforma Latvijas Republikas pilsētās.

2. pants. Zemes reformas mērķis

Zemes reformas mērķis ir pakāpeniskas valsts īpašuma denacionalizācijas, konversijas, privatizācijas un nelikumīgi atsavinātu zemes īpašumu atdošanas gaitā pārkārtot zemes īpašuma un zemes lietošanas tiesiskās, sociālās un ekonomiskās attiecības pilsētās, lai veicinātu sabiedrības interesēm atbilstošas pilsētu apbūves veidošanos, zemes aizsardzību un racionālu izmantošanu.

3. pants. Zemes reformas uzdevumi

Zemes reformas uzdevumi ir:

1) veidot tiesisku pamatu zemes attiecību regulēšanā un zemes īpašnieku un lietotāju tiesību aizsardzībā un pienākumu ievērošanā;

2) 9.panta minētajām personām atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai nodot zemi īpašumā, kā arī piešķirt zemi lietošanā;

3) (izslēgts ar 31.03.1994. likumu);

4) nodrošināt zemes gabalu robežu neaizskaramību ar zemes grāmatu un kadastra dokumentu palīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 20.04.1994.)

4. pants. Zemes reformas pamatprincipi

(1) Līdz ar šā likuma stāšanos spēkā zaudē spēku visi akti, kas pieņemti kopš 1940. gada 21. jūlija par zemes nacionalizāciju, atsavināšanu un piešķiršanu fiziskajām un juridiskajām personām visās Latvijas Republikas pilsētās. Pašreizējie zemes lietotāji saglabā pagaidu zemes lietošanas tiesības un pienākumus līdz zemes nodošanai īpašumā vai piešķiršanai lietošanā saskaņā ar šā likuma 6., 7. un 8. pantu.

(2) Visa zeme, arī zeme, ko aizņem meži un ūdeņi, pilsētu administratīvajās robežās līdz īpašuma tiesību nokārtošanai pāriet šo pilsētu pašvaldību rīcībā.

(3) Zemes reforma aptver visas Latvijas Republikas pilsētu apbūvētās un neapbūvētās zemes un to lietotājus.

(4) Pilsētas dome:

— izskata pārsūdzības kārtībā saņemtos pilsētas zemes komisijas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā par maksu un zemes īpašuma kompensāciju un pieņem attiecīgu lēmumu;

— piešķir zemi lietošanā;

— pārdod pašvaldības zemi fiziskajām un juridiskajām personām likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā;

— patur savā rīcībā zemi, kura izmantojama zemes reformas pabeigšanai atbilstoši šā likuma un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" prasībām.

(5) Ja zemes un apbūves īpašnieki ir dažādi (likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14. panta pirmā daļa), viņu savstarpējās attiecības regulējamas saskaņā ar šā likuma 12. pantu. Attiecībās, kuras minētais pants neregulē, piemērojami Civillikuma noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. un 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

2. nodaļa
ZEMES REFORMAS IZPILDES SECĪBA

5. pants. Zemes reformas kārtas

(1) Zemes reforma veicama trijās kārtās:

pirmā kārta — zemes pieprasījumu pieņemšana;

otrā kārta — zemes īpašuma tiesību atjaunošana, zemes izmantošanas plānošana un zemes lietošanas tiesību piespiedu izbeigšana;

trešā kārta — zemes nodošana īpašumā un piešķiršana lietošanā.

(2) Zemes reformas trešās kārtas pasākumi jāveic pēc iespējas vienlaikus ar otrās kārtas pasākumiem.

6. pants. Zemes reformas pirmā kārta

Zemes reformas pirmajā kārtā:

1) līdz 1992. gada 20. jūnijam bijušajiem zemes īpašniekiem, visiem pašreizējiem zemes lietotājiem un citiem zemes pieprasītājiem jāiesniedz pieprasījums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā vai par zemes piešķiršanu lietošanā tai pilsētas pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas pieprasāmais zemes gabals;

2) ar šā likuma spēkā stāšanās brīdi pilsētu pašvaldības pārtrauc zemes piešķiršanu lietošanā fiziskajām un juridiskajām personām bez bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku piekrišanas, izņemot gadījumus, kad zeme ar speciālu likumu piešķirama valstij svarīgu objektu celtniecībai. Zemes reformas laikā Ministru kabinets pēc pašvaldības priekšlikuma var izdot rīkojumu par zemes pieprasījumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu pašvaldības teritorijā šā likuma 12.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētajiem ēku un būvju īpašniekiem;

3) pilsētu pašvaldības pēc Ministru kabineta noteiktas metodikas nosaka pilsētu zemes paraugvērtības;

4) pilsētu zemes komisijas apkopo zemes pieprasījumus un pieņem lēmumus likumā "Par zemes komisijām" noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. un 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

7. pants. Zemes reformas otrā kārta

Zemes reformas otrajā kārtā uz apkopoto pieprasījumu pamata pilsētu domes:

1) izstrādā pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības programmu;

2) izstrādā vai koriģē pilsētas ģenerālplānu atbilstoši ekonomiskās un sociālās attīstības programmai, nodrošina nepieciešamos izejas datus zemes ierīcības projekta sastādīšanai pilsētai, pilsētas kadastra grupai vai atsevišķam zemes gabalam un pēc šo projektu (projekta daļu) sastādīšanas pieņem lēmumus par to apstiprināšanu.

(12.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

8. pants. Zemes reformas trešā kārta

Zemes reformas trešajā kārtā:

1) pilsētu zemes komisijas:

— nodod zemi īpašumā, nokārtojot zemes īpašuma attiecības atbilstoši šā likuma 12.panta noteikumiem;

— dod uzdevumu uzmērīt īpašumā nodoto un lietošanā piešķirto zemi un ierādīt tās robežas dabā;

— izsniedz zemes īpašuma un zemes lietošanas dokumentus;

2) pilsētu pašvaldības:

— piešķir zemi lietošanā;

— veic pašvaldības zemes inventarizāciju;

— precizē pilsētas administratīvās robežas.

(12.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

3. nodaļa
ZEMES ĪPAŠUMA UN ZEMES LIETOŠANAS TIESĪBU SUBJEKTI

9. pants. Zemes īpašuma tiesību subjekti

(1) Zemes īpašuma tiesību subjekti Latvijas Republikas pilsētās var būt valsts, ārvalstis (to diplomātisko vai konsulāro misiju vajadzībām), pašvaldības, Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī citas personas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Saeimas apstiprinātiem starptautiskajiem līgumiem.

(2) Zemes īpašuma tiesības tiek atjaunotas:

1) fiziskajām personām — bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem — uz zemes gabaliem, kas viņiem piederēja 1940.gada 21.jūlija pilsētu pašreizējas administratīvajās robežas neatkarīgi no pieprasītāju pilsonības;

2) juridiskajām personām — bijušajām zemes īpašniecēm — uz zemes gabaliem, kas tām piederēja 1940.gada 21.jūlijā, ja likumā noteiktajā kārtībā tiesa konstatē tiesību pārmantošanas faktu. Minētie noteikumi neattiecas uz juridiskajām personām, kurām Latvijas Republikas likumos ir paredzēta cita īpašumu atgūšanas kārtība;

3) juridiskajām personām, ja bijušie zemes īpašnieki ar testamentu novēlējuši tām savus zemes īpašumus.

(3) Ja zemes īpašuma tiesības līdz 1940.gada 21.jūlijam nebija nostiprinātas zemesgrāmatā, īpašuma tiesības uz noslēgtā zemes nomas — izpirkuma vai izpirkuma līguma pamata atzīst tiesa, pārbaudot šo darījumu likumību un — zemes izpirkšanas gadījumā — konstatējot pirkuma maksas daļēju vai pilnīgu iemaksu.

(4) Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki ir atbrīvojami no valsts nodevas, ja viņu īpašuma tiesības ir atzītas ar tiesas nolēmumu.

(31.03.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

4. nodaļa
ZEMES PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANA, IZSKATĪŠANA UN APMIERINĀŠANA

10. pants. Zemes pieprasījuma saturs un pamatojums

(1) Pieprasījumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu īpašumā un piešķiršanu lietošanā zemes pieprasītājiem jāuzņemas saistības pildīt pilsētas apbūves noteikumus.

(2) Pašreizējiem zemes lietotājiem pieprasījumā jānorāda līdz šim lietošanā esošā zemes gabala lielums, pamatojot to ar esošo un perspektīvā attīstāmo saimniecisko darbību tajā.

(3) Latvijas Republikas pilsoņiem jānorāda, vai viņi vēlēsies zemi iegūt īpašumā vai saņemt to lietošanā un ar kādiem noteikumiem.

(4) Bijušajiem zemes īpašniekiem un pašreizējiem zemes lietotājiem pieprasījumam jāpievieno viņu zemes īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti. Īpašuma tiesību atjaunošanas pamats var būt ieraksts zemes grāmatā, citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti vai arī tiesas lēmums.

11. pants. Zemes pieprasījumu izskatītājs

Visus zemes pieprasījumus izskata attiecīgās pilsētas zemes komisija un pieņem lēmumus likumā "Par zemes komisijām" noteiktajā kārtībā.

(12.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

12. pants. Zemes pieprasījumu apmierināšana

(1) Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno zemes īpašuma tiesības uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem robežās, kādas noteiktas pašvaldību apstiprinātajos pilsētu vai atsevišķu zemes gabalu ierīcības projektos, izņemot gadījumus:

1) ja bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki pēc 1940. gada 22. jūlija ēkas un būves uz viņiem agrāk piederējušiem zemes gabaliem (vai to daļām) atsavinājuši likumā noteiktajā kārtībā. Tad pašreizējam ēkas īpašniekam — Latvijas Republikas pilsonim — ir tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā par maksu tādā platībā, kādā tas bija viņa lietošanā apbūvei ēku un būvju atsavināšanas brīdī, bet ne lielāku par 1200 kvadrātmetriem, izņemot gadījumus, kad paliekošā zemes gabala daļa ir mazāka par pilsētas apbūvei noteikto minimālo apbūves gabala lielumu; šādos gadījumos šā zemes gabala daļa pievienojama ēkas īpašnieka apbūves gabalam. Bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekiem zemes vērtība tiek kompensēta Ministru kabineta noteiktajos apmēros un termiņos;

2) ja uz bijušo zemes īpašnieku zemes gabaliem (vai to daļām) Latvijas Republikas pilsoņi likumā noteiktajā kārtībā uzcēluši dzīvojamās ēkas vai arī būvē tās. Tad dzīvojamās ēkas īpašniekam — Latvijas Republikas pilsonim — ir tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā par maksu tādā platībā un robežās, kādās tas tika piešķirts apbūvei, bet ne lielāku par 1200 kvadrātmetriem, izņemot gadījumus, kad paliekošā zemes lietojuma daļa ir mazāka par pilsētas apbūvei noteikto minimālo apbūves gabala lielumu; šādos gadījumos šā zemes gabala daļa pievienojama ēkas īpašnieka apbūves gabalam. Tādas pašas tiesības saņemt zemes gabalu īpašumā ir arī dārzkopības sabiedrības biedram — augļu dārza lietotājam, ja zeme viņam piešķirta augļu dārza ierīkošanai ar apbūves tiesībām platībā, kas nepārsniedz 600 kvadrātmetrus, izņemot gadījumus, kad paliekošā zemes lietojuma daļa ir mazāka par pilsētas augļu dārza ierīkošanai noteikto minimālo zemes gabala lielumu; šādos gadījumos šā zemes gabala daļa pievienojama augļu dārza īpašnieka zemes gabalam. Bijušajam zemes īpašniekam vai viņa mantiniekiem zemes vērtība tiek kompensēta Ministru kabineta noteiktajos apmēros un termiņos vai tiek piešķirta līdzvērtīga zeme tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Piezīme. Ja šā panta 1. un 2.punktā minētajos gadījumos ēkas īpašnieks nevēlas zemi izpirkt vai viņam nav tiesību iegūt zemi īpašumā, zeme paliek tās fiziskās personas, viņas mantinieku vai juridiskās personas īpašumā, kurai tā piederēja līdz 1940.gada 21.jūlijam, bet ēkas īpašniekam ir garantētas zemes nomas tiesības tādā platībā, kādā šī zeme tika piešķirta apbūvei, zemes nomas maksas maksimālo lielumu zemes reformas laikā nosakot ne lielāku par zemes (nekustamā īpašuma) nodokli divkāršā apmērā. Ja ēkas īpašnieka pilsonība atzīta saskaņā ar 1995.gada 16.marta likumu "Grozījumi Pilsonības likumā", bet bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem līdz minēto grozījumu spēkā stāšanās datumam atjaunotas īpašuma tiesības, šīs zemes nomas maksas maksimālais lielums nedrīkst pārsniegt pusotrkārtīgu zemes (nekustamā īpašuma) nodokli;

3) ja uz bijušo zemes īpašnieku zemes atrodas valsts īpaši aizsargājami dabas objekti (vai to daļas), kuru sarakstus apstiprinājusi Vides aizsardzības komiteja, vai ar likumu noteikti valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objekti, nacionālās sporta bāzes, kā arī valsts vai pilsētas nozīmes inženiertehniskās un transporta infrastruktūras objekti — ielas, tilti, tuneļi, ceļu pārvadi, dzelzceļa līnijas un ostas. Tad īpašuma tiesības uz zemi nostiprināmas valstij vai attiecīgajai pašvaldībai pēc tam, kad bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki atbilstoši savai izvēlei un likumā noteiktajā kārtībā saņēmuši līdzvērtīgu zemes gabalu citā vietā no tām zemēm, kas paliek pašvaldību rīcībā un izmantojamas zemes reformas pabeigšanai atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās".

(2) Pārējos gadījumos bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem pēc viņu izvēles ir tiesības:

— pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu;

— vai pieprasīt nodot viņiem īpašumā vai piešķirt lietošanā līdzvērtīgu zemes gabalu;

— vai saņemt kompensāciju likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ar pilsētas pašvaldības lēmumu var noteikt, ka līdzvērtīga zemes gabala vietā piešķirama tikai kompensācija, ja pilsētas administratīvajās robežās nav pietiekamu zemes platību, lai apmierinātu visus pieprasītājus. Šādu pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(4) Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri nav iesnieguši pieprasījumus šā likuma 6. panta 1. punktā noteiktajā termiņā, ir tiesības pieprasīt zemes īpašuma tiesību atjaunošanu līdz 1994. gada 1. jūnijam. Šā termiņa nokavēšanas gadījumā īpašuma tiesības var atjaunot tiesa.

(5) Pēc bijušo zemes īpašnieku vai viņu_ mantinieku pieprasījuma apmierināšanas zeme likumā noteiktajā kārtībā tiek nodota īpašumā vai piešķirta lietošanā šā likuma 9. pantā minētajām personām šādā secībā:

— zeme, kura šā likuma spēkā stāšanās brīdī atrodas to lietošanā;

— zeme, kura no jauna tiek pieprasīta dzīvojamo ēku un apkalpojošās sfēras objektu celtniecībai.

(31.03.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.11.1994. un 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

13. pants. Zemes nodošana īpašumā un piešķiršana lietošanā

(1) Zemes īpašuma un zemes lietošanas attiecības nokārto, pamatojoties uz pilsētas domes apstiprināto pilsētas ģenerālplānu, zemes ierīcības projektu un noteiktajām zemes paraugvērtībām. Zemes īpašuma izmantošanas aprobežojumus zemes reformas gaitā pilsētas zemes komisija nosaka, pamatojoties uz šo likumu, pilsētas domes apstiprinātajiem apbūves noteikumiem un citiem atsevišķiem likumiem vai tiesas spriedumiem.

(2) Ja pilsētas zemes komisija sešu mēnešu laikā no brīža, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, nav izskatījusi bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieku pieprasījumu atjaunot īpašuma tiesības uz zemi, pretendentiem ir tiesības prasīt īpašuma tiesību atjaunošanu tiesas ceļā.

(3) Strīdus starp zemes īpašnieku (lietotāju) un ēku, būvju un komunikāciju īpašnieku (lietotāju) izskata tiesa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. un 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

14. pants. Neapmierināto zemes pieprasījumu turpmākā izskatīšana

(1) Ja nav iespējams apmierināt visus zemes pieprasījumus attiecīgās pilsētas teritorijā, pilsētas zemes komisija ar pieprasītāju piekrišanu neapmierinātos pieprasījumus iesniedz rajona zemes komisijai.

(2) Rajona zemes komisija ar zemes pieprasītāju piekrišanu pieprasījumus nosūta uz citām sava rajona pilsētām, kuru teritorijā ir brīva zeme.

(3) Rīgā, republikas pilsētās un rajonos neapmierinātos zemes pieprasījumus apkopo Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija un pēc saskaņošanas ar zemes pieprasītājiem nosūta uz citām republikas pilsētām un rajoniem, kuru teritorijā ir brīva zeme, vai organizē pieprasījumu apmierināšanai nepieciešamo platību apgūšanas programmu izstrādi.

(4) Gadījumos, kad bijušajam zemes īpašniekam nav atjaunotas zemes īpašuma tiesības šajā likumā paredzētu iemeslu dēļ, minētās tiesības ir jāatjauno, tiklīdz zuduši iepriekšminētie šķēršļi īpašuma tiesību atjaunošanai, ja nav saņemta kompensācija vai līdzvērtīgs zemes gabals citā vietā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.1994. likumu, kas stājas spēkā 20.04.1994.)

15. pants. Zemes reformas publiskums

Zemes reformas gaitā pilsētu pašvaldībām ir pienākums informēt iedzīvotājus, izliekot noteiktās vietās:

1) fizisko un juridisko personu sarakstus, kuras pieprasījušas nodot zemi īpašumā vai piešķirt lietošanā;

2) pilsētas ekonomiskās un sociālās attīstības programmu;

3) pilsētas plānojuma projektus un svarīgākos apbūves projektus;

4) zemes paraugvērtības.

16. pants. Bijušā zemes īpašnieka tiesības prasīt savu tiesību atjaunošanu

(1) Fizisko personu īpašuma tiesības, kas tām radušās darījumu rezultātā laikā no 1940. gada 22. jūlija līdz 1945. gada 8. maijam, atzīst tiesa, pārbaudot šo darījumu atbilstību Civillikuma prasībām.

(2) Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki ir atbrīvojami no valsts nodevas, ja viņi prasa īpašuma tiesību atjaunošanu tiesā.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.1994.)

17. pants. Zemes, ēku un augļu dārza (koku) pirmpirkuma tiesības

(1) Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem (ja viņi nav saņēmuši savas zemes vietā līdzvērtīgu zemes gabalu vai kompensāciju) ir pirmpirkuma tiesības iegūt savā īpašumā ēkas un augļu dārzu (kokus). Tādas pašas pirmpirkuma tiesības ir ēku un augļu dārza (koku) īpašniekam, ja pārdod zemes gabalu. Ja minētās personas nav varējušas izmantot pirmpirkuma tiesības pārdevēja vainas dēļ, tām ir izpirkuma tiesības.

(2) Ja ēku un augļu dārza īpašnieks šīs pirmpirkuma tiesības neizmanto, tad šādas tiesības ir pašvaldībai.

(31.03.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 20.04.1994.)

18. pants. Īpašuma tiesību atjaunošanas finansēšana

(1) Izdevumi, kas saistīti ar zemes īpašuma tiesību atjaunošanu fiziskajām un juridiskajām personām, tiek segti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki un personas, kas iegūst zemi īpašumā par samaksu, īpašuma tiesību atjaunošanas procesā, kā arī iegūstot zemi īpašumā par samaksu, atbrīvojamas no valsts nodevas maksāšanas.

(31.03.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

5. nodaļa
ZEMES PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS KĀRTĪBA ZEMES REFORMAS LAIKĀ

(Nodaļa 24.11.1994. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.12.1994.)

19. pants. Zemes pirkšanas un pārdošanas objekts

Zemes reformas laikā pirkt un pārdot var tikai to zemi, uz kuru atjaunotas īpašuma tiesības vai kura iegūta īpašumā, pamatojoties uz šo likumu, un šīs īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

20. pants. Zemes pirkšanas subjekti

Zemi, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, zemes reformas laikā var pirkt:

1) Latvijas Republikas pilsoņi;

2) valsts;

3) pašvaldības;

4) Latvijā reģistrētās uzņēmējsabiedrības, no kuru pamatkapitāla vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem;

5) Latvijā reģistrētās ārvalstu uzņēmējsabiedrības no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ārvalstu investīciju veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima un kas stājušies spēkā.

21. pants. Zemes pirkšanas kārtība attiecībā uz pilsoņiem un juridiskajām personām

(1) Attiecībā uz Latvijas Republikas pilsoņiem kārtību, kādā pērkama zeme, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, regulē Civillikums.

(2) Attiecībā uz Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām kārtību, kāda zemes reformas laikā pērkama zeme, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, regulē šīs nodaļas noteikumi, bet attiecībās, kuras šī nodaļa neregulē, piemērojami Civillikuma noteikumi.

22. pants. Juridisko personu tiesības iegūt zemi īpašumā

(1) Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām ir tiesības pirkt zemi zem ēkām un būvēm, ko tās ieguvušas privatizācijas rezultātā, un ēku un būvju uzturēšanai vai citiem mērķiem nepieciešamo zemi.

(2) Pašvaldības nosaka pārdodamās vai izsolē iegūstamās zemes izmantošanas mērķus, kā arī uzņēmējdarbības veikšanai izmantojamās zemes platības.

(3) Latvijā reģistrētās juridiskās personas nevar iegūt īpašumā:

1) pilsētu ģenerālplānos noteiktās lauksaimniecības un meža zemes (pilsētas zemes transformāciju var atļaut pilsētas dome sakarā ar grozījumiem pilsētas ģenerālplānā);

2) valsts īpaši aizsargājamo dabas objektu aizņemtas pilsētu zemes;

3) zemes, ko aizņem ūdenstilpes, kuru platība pārsniedz vienu hektāru;

4) jūras un citu publisko ūdeņu piekrastes aizsargjoslās ietilpstošās zemes;

5) valsts pierobežas joslas zemes.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

23. pants. Valsts un pašvaldību zemes pārdošanas kārtība

(1) Zemi, uz kuru īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas uz valsts vai pašvaldības vārda, var pārdot tikai izsolē, izņemot gadījumus, kad uz šīs zemes atrodas fiziskajām vai juridiskajām personām piederošas ēkas un būves un šīs personas izmanto pirmpirkuma tiesības uz zemi atbilstoši šā likuma 17.pantam. Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki, ja viņi nav varējuši atgūt savu bijušo īpašumu vai tā vietā saņemt līdzvērtīgu zemi, par izsolē iegūto zemi maksā ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem, bet pārējie pretendenti līdz 1995.gada 31.decembrim — tikai ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem, pēc 1995.gada 31.decembra — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā — ar naudu un īpašuma kompensācijas sertifikātiem.

(2) Valsts un pašvaldību zemes izsoles kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Valstij un pašvaldībām jānodrošina zemes pārdošanas atklātums, publicējot attiecīgo informāciju laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un konkrētā rajona laikrakstos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.10.1995. likumu, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

24. pants. Juridisko personu zemes pirkuma līguma izskatīšanas kārtība

(1) Pārdodot zemi Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām, pirkuma līguma noraksts pirms zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā iesniedzams Centrālajai zemes komisijai.

(2) Centrālajai zemes komisijai ne vēlāk kā 20 dienu laikā no pirkuma līguma saņemšanas dienas ir tiesības apturēt šā pirkuma līguma galīgo noslēgšanu, ja nav ievērotas šā likuma prasības.

(3) Centrālās zemes komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

24.1 pants. Juridisko personu dāvinājumu un citu ar zemes īpašuma tiesībām saistītu darījumu izskatīšanas kārtība

(1) Šā likuma 19. 21. un 24.pantā minētie noteikumi attiecināmi arī uz gadījumiem, kad juridiskās personas zemi iegūst īpašumā dāvinājuma vai maiņas rezultātā vai arī kā mantisko ieguldījumu, zemes īpašniekam iestājoties uzņēmējsabiedrībā.

(2) Šādos gadījumos pirms zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā Centrālajai zemes komisijai iesniedzams dāvinājuma vai maiņas līguma noraksts vai attiecīgās uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas lēmums par pamatkapitāla palielināšanu un ziņojums par mantisko ieguldījumu.

(12.10.1995. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.11.1995.)

25. pants. Zemes valdījuma un lietojuma ierobežojumi pierobežas joslā

Aizliegts pierobežas joslā nodot zemi, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, tālākā valdījumā un lietojumā, kā arī valdīt un lietot zemi un citu nekustamo īpašumu uz zemes pirkuma prīekšlīguma pamata.

26. pants. Juridisko personu zemes īpašuma tiesību izbeigšanas kārtība

(1) Ja Latvijā reģistrētās juridiskās personas iegūto zemes īpašumu neizmanto pirkuma līgumā paredzētajiem mērķiem (22. panta otrā daļa), attiecīgi nemainot līguma noteikumus, vai tiek pārkāpti šā likuma 20. panta noteikumi, Šis īpašums gada laika ir jāatsavina. Ja šī prasība netiek izpildīta, Valsts īpašuma fondam minētais zemes īpašums jāpārdod izsole, 25 procentus no izsoles summas ieturot balsts laba, bet pārējo izsoles summas daļu izmaksājot īpašniekam.

(2) Uzraudzību par šā panta nosacījumu ievērošanu veic Ministru kabinets.

(3) Strīdus izskata tiesa.

27. pants. Zemes pirkšanas un pārdošanas ierobežojumu izbeigšanās

(1) Zemes pirkšanas un pārdošanas ierobežojumi, izņemot šā likuma 26. panta noteiktos ierobežojumus, izbeidzas ar zemes reformas pabeigšanas dienu katras attiecīgās pašvaldības teritorijā.

(2) Pēc pašvaldības iesnieguma saņemšanas lēmumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības teritorijā pieņem Saeima.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS
Rīgā 1991. gada 20. novembrī

PIEZĪMES:

12.10.1995. likuma "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"" Pārejas noteikums: "Līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim likumā noteiktajā kārtībā pieņemtie pilsētas domes lēmumi par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu ir spēkā un ir par pamatu zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās."

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 20.11.1991.Stājas spēkā: 20.11.1991.Tēma:  Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 49/50, 19.12.1991.; Diena, 242, 13.12.1991.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
70467
{"selected":{"value":"15.11.1995","content":"<font class='s-1'>15.11.1995.-11.01.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.07.2019","iso_value":"2019\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2019","iso_value":"2019\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2019.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2017","iso_value":"2017\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2017.-30.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-12.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2011","iso_value":"2011\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2011.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2011","iso_value":"2011\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2011.-27.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-31.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2010","iso_value":"2010\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2009","iso_value":"2009\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2009.-23.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2009","iso_value":"2009\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2009.-31.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-20.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2007","iso_value":"2007\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2007","iso_value":"2007\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2007.-31.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2006","iso_value":"2006\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2006.-09.01.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2005","iso_value":"2005\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2005.-03.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2004","iso_value":"2004\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2004.-31.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-16.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2003","iso_value":"2003\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2003","iso_value":"2003\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2003.-10.09.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2001","iso_value":"2001\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2001.-20.08.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.05.1999","iso_value":"1999\/05\/05","content":"<font class='s-1'>05.05.1999.-29.11.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1997","iso_value":"1997\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1997.-04.05.1999.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.1997","iso_value":"1997\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.1997.-05.06.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.08.1996","iso_value":"1996\/08\/07","content":"<font class='s-1'>07.08.1996.-06.02.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.1996","iso_value":"1996\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.1996.-06.08.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.11.1995","iso_value":"1995\/11\/15","content":"<font class='s-1'>15.11.1995.-11.01.1996.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.12.1994","iso_value":"1994\/12\/27","content":"<font class='s-1'>27.12.1994.-14.11.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.1994","iso_value":"1994\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.1994.-26.12.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.1993","iso_value":"1993\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.1993.-19.04.1994.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.1991","iso_value":"1991\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.1991.-19.05.1993.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.11.1995
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva