Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 21.01.2003., Latvijas Vēstnesis Nr.10 (2775)

Ministru kabineta rīkojums Nr.4

Rīgā 2003.gada 8.janvārī (prot. Nr.1, 23.§)

Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu

1. Saskaņā ar Augstskolu likuma 10.panta trešo daļu apstiprināt Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu:

2.1. Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.328 "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 196./197.nr.);

2.2. Ministru kabineta 2000. gada 14. marta rīkojumu Nr. 128 "Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes grozījumu apstiprināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 100./101.nr.).

Ministru prezidents E.Repše

Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis

 

Apstiprināta

ar Ministru kabineta

2003.gada 8.janvāra rīkojumu Nr. 4

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversme

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (tālāk tekstā - NAA) izveidota 1992.gada 13.februārī ar Ministru Padomes 19.02.1992. lēmumu Nr.54, kā Aizsardzības ministrijas akadēmija.

NAA dibinātāja ir valsts Ministru kabineta personā. Ministru kabineta juridiskā adrese ir Brīvības ielā 36, Rīgā, LV-1520

NAA darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu. Atbilstoši šī likuma pārejas noteikumu 11.pantam, NAA Satversmē noteikta īpaša kārtība augstskolas autonomijas, augstskolas pārstāvības, studējošo pašpārvaldes, rektora apstiprināšanas, studējošo komplektēšanas un studiju programmu apstiprināšanas jautājumos.

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Satversmē lietotie termini:

1.1. kadeti - NAA pilna laika studējošie Nacionālo bruņoto spēku (tālāk tekstā - NBS) obligātā militārā dienesta vai profesionālā dienesta karavīri, kas apgūst augstākās profesionālās (militārās) izglītības programmu vai virsnieka speciālista pamata apmācības programmu;

1.2. klausītāji - NAA kvalifikācijas kursos studējošie karavīri, kas apgūst militārās kvalifikācijas paaugstināšanas programmas;

1.3. studenti - citās augstskolās studējošie, kuri paralēli studijām augstskolā apgūst augstākās profesionālās izglītības studiju programmas NAA.

2. NAA nosaukums citās valodās ir:

latīņu - Academia Latviensis Nationalis Praesidii,

angļu - National Defence Academy of Latvia,

vācu - Nationale Verteidigungsakademie Lettlands,

franču - Academie de la Defense Nationale de Lettonie,

lietuviešu - Latvijos Nacionaline Apsaugos akademija,

igauņu - Läti Rahvuslik Kaitseakadeemia.

NAA adrese ir: Ezermalas ielā 6/8, Rīgā, LV-1014.

3. NAA ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā.

4. NAA darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, likumi, citi normatīvie akti, NAA Satversme un militārie reglamenti.

5. Militārā dienesta jautājumos NAA atrodas tiešā NBS komandiera komandpakļautībā.

6. NAA autonomija izpaužas tiesībās brīvi izvēlēties augstskolas dibinātāju izvirzīto uzdevumu īstenošanas veidus un formas, kā arī atbildībā par augstskolā iegūtās izglītības kvalitāti, mērķtiecīgu un racionālu finansu un materiālo resursu izmantošanu, augstskolu darbību reglamentējošo likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu.

7. NAA pašpārvalde izpaužas NAA personāla pilntiesīgo locekļu tiesībās piedalīties Satversmes sapulces un Senāta vēlēšanās, kā arī NAA pārvaldē un tās akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu lemšanā.

8. NAA ir juridiska persona, kurai ir savs karogs, ģerbonis, devīze, himna un zīmogs ar akadēmijas ģerboņa attēlu un uzrakstu "Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija".

 

II. Darbības pamatvirzieni un uzdevumi

9. NAA pamatuzdevums ir sagatavot profesionāli izglītotu komandējošo un militāro speciālistu sastāvu Latvijas valsts aizsardzībai, organizēt un veikt pētījumus valsts aizsardzības un drošības jomā, audzināt jauno militāro inteliģenci, virsniekus - Latvijas patriotus, garīgi un fiziski attīstītas personības ar augstu morāli, goda un pienākuma apziņu, līderus, kuri spēj uzņemties atbildību un sekmīgi vadīt savus padotos.

10. NAA darbības pamatvirzieni ir:

10.1. virsnieku sagatavošana dienestam NBS;

10.2. pētījumi militārajā nozarē, kas nepieciešami valsts aizsardzības pilnveidošanai un NAA darbības nodrošināšanai;

10.3. valsts aizsardzības sistēmas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšana;

10.4. mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu un zinātnisko darbu sagatavošana un izdošana.

11. NAA īsteno profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, akadēmiskās izglītības programmas un doktorantūras studiju programmas, kā arī nodrošina studijas militārās kvalifikācijas iegūšanai vai paaugstināšanai.

12. NAA nosaka studiju saturu un formu, pamatojoties uz NBS komandiera apstiprinātajām kvalifikācijas prasībām. Pirms studiju programmas apstiprināšanas Senātā studiju programmu vērtēšanu un ekspertīzi veic NBS komandiera nozīmētā persona. NAA nosaka studējošo uzņemšanas papildnoteikumus, imatrikulācijas kārtību, zinātniski pētnieciskās darbības pamatvirzienus, piešķir kvalifikāciju, izsniedz attiecīgus diplomus, apliecības vai sertifikātus. NAA nodibina un piešķir prēmijas (naudas balvas), patstāvīgi veido savu organizatorisko un pārvaldes struktūru, komplektē personālu, nosaka darba samaksu civilajiem darbiniekiem, bet ne mazāku par normatīvajos aktos noteikto.

13. Studiju un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai NAA organizē kursus un lekcijas, rīko konferences, seminārus un sanāksmes, dibina biedrības un klubus, slēdz līgumus ar mācību, zinātniskajām un citām iestādēm, iestājas asociācijās un veic izdevējdarbību.

14. NAA biedrības un klubus dibina ar NBS komandiera atļauju. Tie darbojas saskaņā ar pieņemtajiem statūtiem, kurus pēc Senāta ieteikuma apstiprina rektors.

15. Partiju un sabiedriski politisko organizāciju un kustību darbība NAA ir aizliegta.

 

III. NAA struktūra

16. NAA struktūrvienības apvieno atsevišķus tās darbības virzienus vai studējošo specialitātes. Struktūrvienību priekšniekus (vadītājus) pēc Senāta ieteikuma apstiprina rektors un ar pavēli ieceļ NBS komandieris saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. Struktūrvienību priekšnieki (vadītāji) ir atbildīgi par savas struktūrvienības noteikto pienākumu izpildi.

17. Par NAA struktūrvienību izveidošanu un likvidēšanu lemj Senāts. Katrai NAA struktūrvienībai ir savs nolikums, kuru apstiprina Senāts.

18. NAA katedra ir studiju un pētniecības darba struktūrvienība, kas izstrādā un realizē studiju programmas un veic zinātniskos pētījumus kādā no zinātnes apakšnozarēm. Katedras izveido, reorganizē un likvidē ar Senāta lēmumu pēc rektora priekšlikuma;

19. Katedra ir tiesīga patstāvīgi izlemt visus mācību un zinātniskās darbības jautājumus, kas saskaņā ar katedras nolikumu ir nodoti tās pārziņā. Katedras darbu vada katedras vadītājs, kurš ir oficiālais katedras pārstāvis visās tās lietās.

20. NAA darbības nodrošināšanai ir izveidota Saimniecības pārvalde. Saimniecības pārvalde organizē un veic saimniecisko darbību NAA Satversmē noteikto funkciju nodrošināšanai. Saimniecības pārvaldi vada NAA prorektors saimniecības jautājumos.

21. NAA zinātniskās darbības nodrošināšanai ir izveidots Aizsardzības zinātniskās pētniecības centrs (AZPC). AZPC galvenais uzdevums ir Aizsardzības ministrijas, NBS un NAA interesēs organizēt un veikt pētījumus valsts drošības un aizsardzības jomā. AZPC ir tiesīgs atvērt apakškontu zinātnisko pētījumu mērķfinansēšanai. Apakškonta atvēršanu un izlietošanu regulē Senāta apstiprināti noteikumi.

 

IV. Mācību un studiju pamatnoteikumi

22. Latvijas Republikas pilsoņus NAA uzņem konkursa kārtībā, pamatojoties uz Augstskolu likumu un uzņemšanas noteikumiem.

23. Ārvalstu pilsoņi NAA var studēt saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

24. NAA uzņemšanas papildnoteikumus izstrādā NAA Mācību padome un apstiprina NAA Senāts. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, NBS Rekrutēšanas un atlases centrs informē sabiedrību par studiju iespējām NAA un veic kandidātu atlasi, kā arī slēdz līgumus par studijām.

25. NAA realizē virsnieku pamatapmācības un tālākizglītības studiju programmas saskaņā ar NBS pieprasījumu.

26. NAA studējošie ir tiesīgi iegūt profesionālo izglītību par valsts budžeta līdzekļiem, mācību procesā bez maksas izmantot NAA telpas, bibliotēku, dienesta kopmītnes, laboratorijas, iekārtas un inventāru, vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, noteiktā kārtībā veidot biedrības, pulciņus, klubus.

27. Kadeti un klausītāji saņem dienesta atalgojumu vai amatalgu. Visi izdevumi tiek segti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. NAA nodrošina studējošo tiesību un veselības aizsardzību, kā arī pašcieņas neaizskaramību. Uz studējošajiem attiecas militārie reglamenti un militārā disciplīna. Studējošajiem jāievēro NAA iekšējās kārtības noteikumi.

29. Studējošajiem, kuri izslēgti no NAA personālsastāva saraksta, ir jāatlīdzina izdevumi saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms uzņemšanas NAA.

 

V. Personāls

30. Ikvienam Latvijas Republikas pilsonim vai tās pastāvīgajam iedzīvotājam ir tiesības kļūt par NAA personālsastāva locekli, ja viņa kvalifikācija un veselības stāvoklis atbilst attiecīgā amata pienākumu veikšanai izvirzītajām prasībām. NAA personālā var būt karavīri un civilpersonas.

31. NAA personāls ir:

31.1. akadēmiskais personāls, kuram NAA ir pamatdarba vieta;

31.2. vispārējais NAA personāls, kuram NAA ir pamatdarba vieta;

31.3. pilnā laika studējošie (arī maģistranti un doktoranti).

32. NAA personālam savi pienākumi jāveic saskaņā ar attiecīgās struktūrvienības nolikumu, amatu aprakstiem un Senāta apstiprinātiem iekšējās kārtības noteikumiem.

33. NAA personāla locekļi ir tiesīgi piedalīties NAA vadības un pārvaldes lēmumu izstrādāšanā un izmantot attiecīgās NAA struktūras. Viņiem ir tiesības vēlēt un tik ievēlētiem NAA vadības un pārvaldes institūcijās. NAA personālam tiek garantētas amatalgas atbilstoši viņu kategorijai (karavīriem - arī normatīvajos aktos noteiktās piemaksas) no valsts budžeta, tiesības saņemt valsts apmaksātu atvaļinājumu un izdienas pensiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

34. Akadēmiskie amati ir:

34.1. profesori, asociēti profesori;

34.2. docenti, vadošie pētnieki;

34.3. lektori, pētnieki;

34.4. asistenti.

35. Akadēmiskais personāls veic zinātniskos pētījumus un piedalās studējošo izglītošanā, kā arī izstrādā studiju programmas un nodrošina to izpildi. Akadēmiskā personāla ievēlēšanas kārtību nosaka Augstskolu likums un Senāta apstiprinātais nolikums.

36. Profesoru, asociēto profesoru, docentu un vadošo pētnieku uzdevumus nosaka Augstskolu likums.

37. Lektoru galvenie uzdevumi ir: lekciju lasīšana, studiju nodarbību vadīšana, eksāmenu un citu pārbaudījumu pieņemšana studiju kursos un pētnieciskais darbs saskaņā ar katedras zinātniskā darba programmām.

38. Asistentu galvenie uzdevumi ir: studiju un nodarbību vadīšana, ieskaišu pieņemšana, rakstu darbu recenzēšana, palīdzība profesoriem, asociētiem profesoriem to pedagoģiskajā darbā, līdzdalība pētnieciskajā darbā saskaņā ar katedras apstiprinātiem pētnieciskā darba uzdevumiem.

39. NAA vispārējais personāls ir administratīvais personāls, mācību palīgpersonāls, tehniskais, saimnieciskais un cits personāls, izņemot akadēmisko personālu. Vispārējā personāla uzdevumus, to darbā pieņemšanas un atbrīvošanas kārtību nosaka Militārā dienesta likums, reglamenti un štatu tabulu amatu apraksti.

40. NAA studējošie ir:

40.1. kadeti;

40.2. klausītāji;

40.3. studenti;

40.4. maģistranti;

40.5. doktoranti.

 

VI. NAA un tās struktūrvienību pārvalde

41. NAA galvenās vadības, pārstāvības un lēmējinstitūcijas ir: Satversmes sapulce, Senāts, rektors un Revīzijas komisija.

42. Akadēmijas padome, Mācību padome, Zinātniskā padome un Saimniecības padome kā padomdevēja institūcijas darbojas Satversmē un to nolikumos noteiktās kompetences ietvaros.

43. Satversmes sapulce ir NAA personālsastāva pilnvarota augstākā koleģiālā pārstāvības institūcija mācību un zinātniskajos jautājumos:

43.1. Satversmes sapulci uz 3 gadiem aizklātā balsošanā ievēlē attiecīgās personāla grupas kopsapulcē. Satversmes sapulcē tiek ievēlēti 50 NAA pārstāvji (30 no akadēmiskā, 8 - no studējošajiem un 12 - no vispārējā personāla).

43.2. Ievēlētos Satversmes sapulces locekļus atceļ tā personālsastāva pārstāvju grupas kopsapulce, kura viņus ievēlējusi;

43.3. Satversmes sapulces ievēlēšanas kārtību un tās darba reglamentu nosaka Satversmes sapulces nolikums;

43.4. Satversmes sapulci sasauc Senāts vai rektors ne retāk kā reizi trijos gados. Ārkārtas Satversmes sapulci sasauc, ja to pieprasa Senāts, rektors vai ne mazāk kā puse no akadēmiskā personāla vai studējošajiem;

43.5. Satversmes sapulce ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no Satversmes sapulces sastāva. Satversmes sapulce pieņem lēmumus ar tās pārstāvju balsu vairākumu.

44. Satversmes sapulce:

44.1. pieņem un groza akadēmijas Satversmi;

44.2. noklausās rektora pārskatu par NAA darbu;

44.3. ievēlē Senātu, atceļ tā locekļus;

44.4. ievēlē Revīzijas komisiju, atceļ tās locekļus;

44.5. apstiprina Senāta un Revīzijas komisijas nolikumu;

44.6. apstiprina Satversmes sapulces nolikumu;

44.7. apstiprina Satversmes sapulces kārtības rulli;

44.8. apstiprina NAA devīzi, ģerboni, emblēmu, himnu un karogu;

44.9. izskata NAA un studiju programmu akreditācijas jautājumus;

44.10. ierosina jautājumu par NAA nosaukuma vai juridiskā statusa maiņu;

44.11. pieņem izskatīšanai un iesaka rektoram izlemšanai citus konceptuālus NAA darbības un attīstības jautājumus.

45. Senāts ir NAA personāla koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas NAA darbības sfēras:

45.1. NAA Senātu uz 3 gadiem aizklātā balsošanā ievēlē Satversmes sapulce. NAA Senātā tiek ievēlēti 25 senatori (19 no akadēmiskā, 4 - no studējošajiem un 2 - no vispārējā personāla). Kandidātus senatoru amatiem izvirza attiecīgās personāla grupas kopsapulce, studējošo pārstāvjus Senātā ievēlē studējošo pašpārvalde;

45.2. Senāta darbību un kompetenci reglamentē Satversmes sapulces apstiprināts Senāta nolikums;

45.3. Senātu var sasaukt rektors vai ne mazāk kā trešā daļa senatoru. Senāta sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos;

45.4. Senāts ir tiesīgs izskatīt jautājumus, ja tā sēdē piedalās ne mazāk kā divas trešdaļas senatoru. Lēmumi tiek pieņemti atklāti vai aizklāti balsojot ar balsu vairākumu;

45.5. Senāta lēmumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas ar rektora pavēli.

46. Rektors ir NAA augstākā amatpersona, kas īsteno vispārējo administratīvo vadību, bez īpaša pilnvarojuma pārstāv NAA un darbojas tās vārdā. NAA rektors ir profesionālā militārā dienesta virsnieks:

46.1. Kandidātus NAA rektora amatam var izvirzīt NBS komandieris un NAA Senāts. Augstākās atestācijas komisijas padome izvērtē kandidātus un izvēlas vienu rektora amata pretendentu, kuru iesaka aizsardzības ministram. Aizsardzības ministrs iesaka Ministru kabinetam apstiprināt konkrēto personu NAA rektora amatā uz pieciem gadiem. Rektora amatā nevar atrasties vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektoru atceļ no amata Ministru kabinets pēc aizsardzības ministra ierosinājuma. Ierosinājumu par rektora atcelšanu ministram var izvirzīt NBS komandieris vai NAA Senāts;

46.2. Rektors:

46.2.1. savas kompetences ietvaros izdod pavēles, kuru izpilde ir obligāta visam NAA personālsastāvam;

46.2.2. izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem;

46.2.3. pieņem darbā un atbrīvo no darba akadēmijā darbiniekus normatīvo aktu un Satversmes noteiktajā kārtībā;

46.2.4. apbalvo vai disciplināri soda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

46.2.5. ieskaita NAA un izslēdz no tās studējošos, apbalvo viņus vai disciplināri soda;

46.2.6. iesniedz NBS komandierim pārskatu par budžeta izpildi, kontrolē NAA finansiālo darbību un atbild par to;

46.2.7. NAA kompetences ietvaros organizē sadarbību un uztur sakarus ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām, zinātniskajām, militārajām un citām iestādēm;

46.2.8. ik gadu atskaitās par NAA darbu Senātā;

46.2.9. sasauc Senāta sēdes un noteiktajā kārtībā - ārkārtas Satversmes sapulces;

46.2.10. piešķir darbiniekiem atvaļinājumus un izlemj jautājumus par dienesta komandējumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

46.2.11. nosaka prorektoru kompetenci;

46.2.12. atbild par izsniegto izglītības dokumentu atbilstību izglītības kvalitātei;

46.2.13. pēc Senāta lēmuma apstiprina Akadēmijas, Mācību, Zinātniskās un Saimniecības padomes sastāvu un nolikumus;

46.2.14. pilda citus normatīvajos aktos un NAA Satversmē noteiktos rektora pienākumus.

47. Akadēmijas padome koordinē studiju, zinātniskās darbības un saimnieciskā darba organizācijas jautājumus. Tā darbojas rektora vadībā. Akadēmijas padomi veido prorektori, katedru vadītāji, struktūrvienību priekšnieki, AZPC vadītājs un viņa vietnieks.

48. Mācību padome pārzina studiju organizēšanas un koordinēšanas jautājumus. To vada prorektors mācību darbā. Mācību padomi veido katedru vadītāji vai personas, kas katedrā koordinē mācību darba jautājumus, kā arī citi ar studiju darba organizāciju saistītie speciālisti un studējošo pārstāvji.

49. Zinātniskā padome organizē un koordinē zinātniskās pētniecības darbību, risina zinātnisko kadru sagatavošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumus. To vada prorektors zinātniskajā darbā. Zinātniskajā padomi veido AZPC vadītājs, viņa vietnieks, katedru vadītāji, vadošie pētnieki, pētnieki, informācijas analītiķi un NAA akadēmiskais personāls ar doktora zinātnisko grādu, kam akadēmija ir pastāvīga darba vieta.

50. Saimniecības padome pārzina NAA saimniecisko darbību. To vada prorektors saimniecības jautājumos. Saimniecības padomē ietilpst saimniecības pārvaldes vadošie darbinieki un katedru pilnvarotie pārstāvji. Lemjot jautājumus, kas skar konkrētas NAA struktūrvienības vai arī studējošos, Saimniecības padomē piedalās studējošo pašpārvaldes vai attiecīgo struktūrvienību vadītāji vai viņu deleģēti pārstāvji. Attiecīgo jautājumu izlemšanā minētajām personām ir balsstiesības.

51. Lēmumi NAA Mācību, Zinātniskajā un Saimniecības padomē tiek pieņemti ar balsu vairākumu. Viena ceturtā daļa no katras padomes locekļiem, kā arī attiecīgais prorektors var pieprasīt jautājuma izskatīšanu un izlemšanu Senātā.

52. Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā no pastāvīgā akadēmijas personāla vidus uz 5 gadiem ievēl Satversmes sapulce. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt augstskolas administratīvā personāla pārstāvji. Revīzijas komisija ir pilnvarota pieaicināt nepieciešamos speciālistus. Revīzijas komisija pārbauda NAA finansiālo un saimniecisko stāvokli un ne retāk kā reizi gadā ziņo par to Senātam. Par savu darbību Revīzijas komisija atskaitās Satversmes sapulcei.

 

VII. Studējošo pašpārvalde

53. NAA studējošajiem ir vienota pašpārvalde - Krīvu padome. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un pēc Senāta ieteikuma apstiprina rektors.

54. Studējošo pašpārvalde:

54.1. aizstāv un pārstāv studējošo intereses, risinot materiālās un kultūras dzīves jautājumus;

54.2. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti Satversmes sapulcē un Senātā saskaņā ar Satversmi un Satversmes sapulces nolikumu;

54.3. uztur un pilnveido NAA tradīcijas.

55. NAA studējošo pašpārvaldes lēmumi ir obligāti visiem studējošajiem.

56. Studējošo biedrību, klubu un citu organizāciju līdzdalību studējošo pašpārvaldē nosaka minētās pašpārvaldes nolikums.

57. Studējošo pašpārvaldei ir tiesības saņemt informāciju no jebkuras NAA struktūrvienības vadības par visiem jautājumiem, kas skar studējošo intereses.

58. Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties ieskaitēs un eksāmenos kā novērotājiem.

 

VIII. Īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

59. NAA lietošanā ir zeme, kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī naudas līdzekļi.

60. NAA finansu resursus veido:

60.1. valsts budžeta dotācija un pašu ieņēmumi;

60.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi.

61. NAA budžeta projektu ierosina NAA rektors saskaņā ar Senātā apstiprināto ilgtermiņa plānu. Lēmumu par NAA budžeta izveidi pieņem NBS komandieris. NAA budžeta izmantošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem nosaka rektors pēc Senāta ieteikuma. NAA budžeta izpildi kontrolē Revīzijas komisija. Ārējo revīziju darbība NAA pieļaujama tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī pēc Senāta vai rektora lūguma.

62. NAA ar formas tērpiem, ieročiem, munīciju, speciālo tehniku, sakaru un speciālajiem līdzekļiem nodrošina vienotas apgādes sistēmas ietvaros saskaņā ar NBS komandiera noteikto apgādes kārtību.

 

IX. Satversmes pieņemšanas un grozīšanas kārtība

63. NAA Satversmi pieņem, grozījumus tajā veic vai to atceļ Satversmes sapulce pēc sava vai Senāta ierosinājuma. NAA Satversmi un grozījumus tajā apstiprina Ministru kabinets pēc Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājuma.

 

X. NAA reorganizācijas un likvidācijas kārtība

64. Lēmumu par NAA reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra priekšlikuma saskaņā ar Aizsardzības ministrijas izstrādāto NAA reorganizācijas vai likvidācijas projektu pēc Augstākās izglītības padomes atzinuma.

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Satversmes apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 4Pieņemts: 08.01.2003.Stājas spēkā: 08.01.2003.Zaudē spēku: 24.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 10.01.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
70085
08.01.2003
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)