Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Elektronisko dokumentu likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) (izslēgts ar 11.05.2017. likumu);

2) drošs elektroniskais paraksts — kvalificēts elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr.  910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — Regula Nr.  910/2014/ES) 3. panta 12. punkta izpratnē; 

3) elektroniskais dokuments — elektroniskais dokuments Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 35. punkta izpratnē;

4) elektroniskais paraksts — elektroniskais paraksts Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 10. punkta izpratnē;

5) elektroniskā paraksta pārbaudes dati — validācijas dati Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 40. punkta izpratnē;

6) elektroniskā paraksta radīšanas dati — elektroniskā paraksta radīšanas dati Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 13. punkta izpratnē;

7) kvalificēts sertifikāts — kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 15. punkta izpratnē;

8) laika zīmogs — kvalificēts elektroniskais laika zīmogs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 34. punkta izpratnē;

9) parakstītājs — parakstītājs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 9. punkta izpratnē;

10) sertifikācijas pakalpojumi — uzticamības pakalpojumi Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 16. punkta izpratnē;

11) sertifikāts — elektroniskā paraksta sertifikāts Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 14. punkta izpratnē;

12) sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs — uzticamības pakalpojumu sniedzējs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 19. punkta izpratnē;

13) uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs — kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs Regulas Nr.  910/2014/ES 3. panta 20. punkta izpratnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.05.2007. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

2. pants. Likuma darbība

(1) Šis likums nosaka elektroniskā dokumenta un elektroniskā paraksta tiesisko statusu un attiecas uz sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Regulā Nr.  910/2014/ES noteiktajām prasībām.

(2) Šā likuma noteikumi par elektronisko dokumentu apriti starp valsts un pašvaldību iestādēm ir piemērojami arī citām publiskām personām un to iestādēm, tiesām, tiesu sistēmai piederīgajām personām un iestādēm, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" izpratnē.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

II nodaļa
Elektroniskais dokuments un tā atvasinājumi

3.pants. Elektroniskais dokuments

(1) Prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

(3) Ja normatīvie akti paredz, ka dokumentam papildus citiem rekvizītiem nepieciešams arī zīmoga nospiedums, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs vai elektroniskais paraksts, ja puses šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

(4) (Izslēgta ar 11.05.2017. likumu)

(5) Elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs vai elektroniskais paraksts, ja puses šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu.

(6) Šis likums piemērojams tiktāl, ciktāl citos normatīvajos aktos nav noteikta cita dokumentu noformēšanas kārtība un nosacījumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004., 05.03.2015. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

4.pants. Elektroniskā dokumenta oriģināls

(1) Ja normatīvie akti nosaka prasību glabāt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskais dokuments atbilst šā likuma 3.panta otrās un trešās daļas prasībām.

(2) Šā panta pirmā daļa attiecas uz pienākuma formā izteiktu prasību vai gadījumu, kad normatīvie akti paredz noteiktas juridiskas sekas par dokumenta neuzglabāšanu vai dokumenta oriģināla neuzrādīšanu.

5.pants. Elektroniskā dokumenta atvasinājumi

(1) Elektroniskā dokumenta kopijai, norakstam vai izrakstam papīra formā ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja kopijas, noraksta vai izraksta pareizība apliecināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ja papīra kopijas, noraksta vai izraksta izsniedzējs pēc pieprasījuma var uzrādīt dokumenta oriģinālu elektroniskā formā un tas atbilst šā likuma prasībām.

(2) Papīra dokumenta elektroniskajai kopijai, norakstam vai izrakstam ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja persona, kurai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir tiesības apliecināt dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai izrakstus, ir apliecinājusi tā pareizību ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektronisko parakstu, ja puses šā likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu, un tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

(3) Papīra dokumenta dublikātam elektroniskā formā ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālam, ja dublikāts izdots un noformēts atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

(4) Veidot elektroniskā dokumenta atvasinājumus papīra formā var tikai no tādiem elektroniskajiem dokumentiem, kurus ir iespējams uzrādīt lasāmā vai grafiskā veidā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 24.11.2004.)

III nodaļa
Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas noteikumi

6.pants. Elektronisko dokumentu aprites un glabāšanas vispārīgie noteikumi

(1) Ja normatīvie akti nosaka prasības atsevišķa veida papīra dokumenta izstrādāšanai, noformēšanai un glabāšanai, šie paši noteikumi attiecināmi arī uz elektroniskajiem dokumentiem.

(2) Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtību valsts un pašvaldību iestādēs un kārtību, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(3) Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir atbildīga par elektronisko dokumentu izvērtēšanu un atlasi ilgstošai un pastāvīgai glabāšanai, tā arī uzrauga, lai valsts un pašvaldību iestāžu arhīvos tiktu nodrošināta elektronisko dokumentu saglabāšana un pieejamība.

(4) Valsts un pašvaldību iestādes izstrādā elektronisko dokumentu iekšējās aprites instrukcijas, kuras atbilst šim likumam un šā panta otrajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā arī iestādes darba specifikai un nodrošina fiziskajām un juridiskajām personām iespēju iesniegt valsts un pašvaldību iestādēm un saņemt no tām dokumentus, to kopijas, norakstus, izrakstus un dublikātus elektroniskā vai citā formā pēc personas izvēles.

(5) Elektronisko dokumentu izvērtēšanas veidu, saglabāšanas kārtību un termiņu, kādā tie nododami valsts arhīvam glabāšanā, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2004. likumu, kas stājas spēkā 27.05.2004.)

7.pants. Elektronisko dokumentu glabāšanas speciālie noteikumi

(1) Ja normatīvie akti paredz, ka noteikti dokumenti, ieraksti vai dati ir jāglabā, šī prasība attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja:

1) dati, ko tas ietver, ir pieejami izmantošanai;

2) elektroniskais dokuments ir saglabāts tādā formā, kādā tas sākotnēji radīts, nosūtīts vai saņemts, vai tādā formā, kurā ir redzami sākotnēji radītie, nosūtītie vai saņemtie dati;

3) saglabātie dati ļauj noteikt elektroniskā dokumenta izcelsmi vai galamērķi, nosūtīšanas vai saņemšanas laiku.

(2) Šā panta pirmās daļas 3.punkta noteikumi neattiecas uz datiem, kas automātiski tiek radīti elektroniskā dokumenta saņemšanas vai nosūtīšanas procesā.

(3) Persona var izpildīt šā panta pirmās daļas prasības, izmantojot citas personas pakalpojumus, ja tiek ievēroti šā likuma noteikumi.

IV nodaļa
Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs un uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs

8.pants. Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs

(1) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas sniedz sertifikācijas pakalpojumus bez speciālas atļaujas saņemšanas.

(2) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja apstiprināšana ir brīvprātīga.

(3) Attiecībā uz uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju papildus šā likuma prasībām, kas noteiktas sertificēta pakalpojuma sniedzējam, piemērojami Regulas Nr. 910/2014/ES noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

9.pants. Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

10. pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja apstiprināšana

(1) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs pirms uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas sertificējas atbilstoši Regulā Nr.  910/2014/ES noteiktajām prasībām aizsardzības ministra pakļautībā esošajā uzraudzības institūcijā (turpmāk arī — uzraudzības iestāde), kas savu darbību veic saskaņā ar Regulā Nr.  910/2014/ES noteikto attiecībā uz uzraudzības iestādes funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz uzraudzības iestādes darbību.

(2) Par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanu un par tās atjaunošanu maksājama valsts nodeva, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

11.pants. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumi

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

12.pants. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības apraksts

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

13.pants. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaude

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

14.pants. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

(1) Ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbību saistītais iespējamā zaudējuma risks ir obligāti apdrošināms.

(2) Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības riska apdrošināšana nodrošina prasījumus, kas var rasties sakarā ar viņa darbību.

(3) Uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam apdrošināšanas līgums jānoslēdz pirms apstiprināšanas saņemšanas, un apdrošināšanas līgums uzturams spēkā visā sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas laikā.

(4) Ja uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir nodarīts zaudējums, apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu, šo zaudējumu sedz no uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja apdrošināšanas atlīdzības.

(5) Minimālo apdrošināšanas summu nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

14.1 pants. Tehniskās un organizatoriskās prasības

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

15.pants. Fizisko personu datu aizsardzība

(1) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs drīkst iegūt fiziskās personas datus tikai tieši no pašas fiziskās personas vai no trešās personas, ja fiziskā persona ir rakstveidā piekritusi, ka tās datus konkrēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs iegūst no trešās personas.

(2) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs drīkst apstrādāt fiziskās personas datus tikai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai.

(3) Sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nedrīkst citiem mērķiem apstrādāt fiziskās personas datus, kuri iegūti sertifikācijas pakalpojumu sniegšanai.

(24.05.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.06.2007.)

V nodaļa
Kvalificēts sertifikāts

16.pants. Kvalificētā sertifikātā iekļaujamā informācija

(1) Kvalificētā sertifikātā iekļauj informāciju saskaņā ar Regulas Nr.  910/2014/ES I pielikumu.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai kvalificētā sertifikātā pēc parakstītāja rakstveida pieprasījuma var iekļaut arī šādu informāciju:

1) kvalificēta sertifikāta darbības jomu vai citus sertifikāta darbības ierobežojumus;

2) specifisku uz parakstītāju attiecināmu juridisku faktu (ja tāds vajadzīgs) atkarībā no mērķa, kādam kvalificēts sertifikāts paredzēts;

3) (izslēgts ar 24.05.2007. likumu);

4) (izslēgts ar 05.03.2015. likumu);

5) summas ierobežojumus darījumiem, kuru veikšanai var izmantot kvalificētu sertifikātu.

(3) (Izslēgta ar 11.05.2017. likumu)

(4) (Izslēgta ar 11.05.2017. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006., 24.05.2007., 05.03.2015. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

17.pants. Kvalificēta sertifikāta izsniegšana

(1) Lai saņemtu kvalificētu sertifikātu, parakstītājs iesniedz pašrocīgi parakstītu rakstveida pieteikumu.

(2) Pirms kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikāta izsniegšanas uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs klātienē pārliecinās par parakstītāja identitāti, pamatojoties uz parakstītāja uzrādītu personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniski, pamatojoties uz parakstītāja pieteikumu, kas parakstīts ar parakstītāja kvalificētu elektronisko parakstu vai saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu.

(3) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs pēc parakstītāja rakstveida pieprasījuma kvalificētā sertifikātā iekļauj informāciju par parakstītāja pilnvarām vai citu nozīmīgu informāciju, kas minēta šā likuma 16.panta otrajā daļā.

(4) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs pēc parakstītāja rakstveida pieprasījuma kvalificētā sertifikātā parakstītāja vārda un uzvārda vietā var ierakstīt pseidonīmu, par to attiecīgi norādot sertifikātā.

(5) Kvalificētu sertifikātu parakstītājam izsniedz uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs.

(6) Parakstītājam var izsniegt vairākus kvalificētus sertifikātus.

(7) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, saglabājot šajā likumā noteikto atbildību, uz līguma pamata var uzticēt citai personai veikt šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktās darbības, ja tam rakstveida piekrišanu devusi uzraudzības iestāde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.05.2007., 05.03.2015. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

18. pants. Kvalificēta sertifikāta atsaukšana, tā darbības apturēšana un atjaunošana

(1) (Izslēgta ar 11.05.2017. likumu)

(2) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs kvalificētu sertifikātu nekavējoties atsauc šādos gadījumos:

1) parakstītājs pieprasa atsaukt sertifikātu;

2) uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs saņem oficiālu informāciju par parakstītāja nāvi vai mainās cita sertifikātā iekļautā informācija;

3) parakstītājs ir sniedzis uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam nepatiesas vai maldinošas ziņas, lai saņemtu kvalificētu sertifikātu;

4) izpildot tiesas nolēmumu par kvalificēta sertifikāta atsaukšanu;

5) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.

(3) Kvalificēta sertifikāta darbības apturēšana ir šā sertifikāta atzīšana par nederīgu uz laiku. Apturēta kvalificēta sertifikāta darbību var atjaunot.

(4) Kvalificēta sertifikāta darbības atjaunošana ir tāda kvalificēta sertifikāta atzīšana par derīgu, kura darbība bijusi apturēta.

(5) Kvalificēta sertifikāta darbību aptur un atjauno uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs šādos gadījumos:

1) izpildot tiesas nolēmumu;

2) pamatojoties uz parakstītāja rakstveida pieprasījumu;

3) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.

(6) Kvalificētu sertifikātu nevar atsaukt un tā darbību nevar apturēt vai atjaunot ar atpakaļejošu datumu.

(7) Drošs elektroniskais paraksts, kas radīts pēc kvalificēta sertifikāta atsaukšanas vai laikā, kad sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, nav derīgs.

(8) Drošs elektroniskais paraksts, kas radīts pēc parakstītāja nāves, nav derīgs.

(9) Ja uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs bez tiesiska pamata, ar ļaunu nolūku vai aiz neuzmanības atsauc kvalificētu sertifikātu, aptur vai atjauno tā darbību, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs atlīdzina personām nodarītos zaudējumus, kas radušies, nepamatoti atsaucot kvalificētu sertifikātu, apturot vai atjaunojot tā darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006., 24.05.2007. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

VI nodaļa
Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzība

19.pants. Uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzības iestāde

(1) Elektroniskās identifikācijas uzraudzības komiteja veic uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību atbilstoši Regulas Nr.  910/2014/ES prasībām.

(2) Uzraudzības iestāde regulāri uzrauga uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Regulas Nr.  910/2014/ES, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

20. pants. Uzraudzības iestādes pienākumi

(1) Uzraudzības iestāde veic visus Regulā Nr.  910/2014/ES, šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, kas attiecas uz uzticamu sertifikācijas pakalpojumu un uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un apstiprināšanu.

(2) Uzraudzības iestāde izveido, uztur un publicē savā tīmekļvietnē uzticamības sarakstus, tai skaitā informāciju par uzticamajiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem, par kuriem tā ir atbildīga, kā arī informāciju par šo pakalpojumu sniedzēju sniegtajiem uzticamajiem sertifikācijas pakalpojumiem un atbilstoši Regulai Nr.  910/2014/ES sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

(3) Uzraudzības iestāde atbilstoši Regulai Nr.  910/2014/ES publicē savā tīmekļvietnē minētajā regulā noteiktos un ieviestos standartu numurus, kā arī tajā noteiktās un ieviestās tehniskās specifikācijas, formātus un procedūras.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

21.pants. Uzraudzības pasākumi

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

22.pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības izbeigšana, pasludināšana par maksātnespējīgu un pakalpojumu sniegšanas apturēšana

(1) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs nekavējoties rakstveidā informē uzraudzības iestādi un nodrošina savā mājaslapā internetā parakstītājiem, ar kuriem tam noslēgts sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas līgums vai kuriem ir izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, publiski pieejamu informāciju par to, ka tā darbība ir izbeigta, tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, sertifikācijas pakalpojumu sniegšana ir apturēta vai ir atsaukta sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja apstiprināšana.

(2) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nodrošina ar sertifikācijas pakalpojumiem saistīto datu, informācijas, datu bāzu, reģistru, citas piederīgās informācijas, informācijas sistēmu un sertifikācijas pakalpojumu saglabāšanu, pēc savstarpējās vienošanās nododot tos citam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam.

(3) Par visām nodošanas procedūrām un termiņiem nekavējoties rakstveidā informējama uzraudzības iestāde.

(4) Ja šā panta otrajā daļā minētā nodošana nav iespējama, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ar sertifikācijas pakalpojumiem saistītos datus, informāciju, datu bāzes, reģistrus, citu piederīgo informāciju, informācijas sistēmas un sertifikācijas pakalpojumus uzraudzības iestādes uzraudzībā nodod valsts arhīvam.

(5) Parakstītājs pēc tam, kad uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs savā mājaslapā internetā publicējis šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, ir tiesīgs nodot savus ar izsniegto kvalificēto sertifikātu saistītos datus citam uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam pēc savas izvēles.

(6) Uzraudzības iestāde nekavējoties atsauc darbību izbeigušā, par maksātnespējīgu pasludinātā vai sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu apturējušā uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja apstiprināšanu, informāciju par to iekļaujot uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.05.2007., 05.03.2015. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

VII nodaļa
Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja
un parakstītāja pienākumi un atbildība

23.pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja pienākumi

(1) Uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam ir šādi pienākumi:

1) lietot drošas sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmas, iekārtas un procedūras, kas garantē pienācīgu sertifikācijas pakalpojumu drošību;

2) veikt nepieciešamos pasākumus, lai garantētu droša elektroniskā paraksta radīšanas datu slepenību un aizsardzību pret nelikumīgu elektroniskā paraksta radīšanas datu apstrādi un izmantošanu, kvalificētu sertifikātu aizsardzību pret viltošanu un šo sertifikātu pieejamību vienīgi ar parakstītāja piekrišanu;

3) nodrošināt sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru atbilstību šim likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

4) nodrošināt, lai parakstītāja personu identificējošo informāciju kvalificētā sertifikātā iekļauj, pamatojoties uz parakstītāja klātbūtnē uzrādītu personu apliecinošu dokumentu vai — atbilstoši šā likuma 17.panta otrajai daļai — uz parakstītāja pieteikumu, kas parakstīts ar parakstītāja drošu elektronisko parakstu;

5) nodrošināt, lai kvalificētu sertifikātu izsniedz, noslēdzot ar parakstītāju līgumu par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu vai izsniedzot personas apliecību ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai;

6) pirms līguma noslēgšanas vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, nodrošināt savā mājaslapā internetā publiski pieejamu informāciju par noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz kvalificēta sertifikāta lietošanu, to skaitā par jebkādiem sertifikāta lietošanas ierobežojumiem, par sūdzību un strīdu izskatīšanas procedūrām, par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesisko atbildību, kā arī par līgumā vai normatīvajos aktos, kas attiecas uz personu apliecinošiem dokumentiem, paredzētajiem kvalificēta sertifikāta darbības apturēšanas, atsaukšanas un atjaunošanas gadījumiem;

7) pirms līguma noslēgšanas vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, nodrošināt savā mājaslapā internetā publiski pieejamu informāciju par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un drošības pasākumiem, kurus veic uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, lai novērstu izsniegto kvalificēto sertifikātu nelikumīgu lietošanu;

8) izsniedzot kvalificētu sertifikātu, nodrošināt savā mājaslapā internetā publiski pieejamu informāciju vai rakstveidā informēt parakstītāju par sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un sertifikāta lietošanas ierobežojumiem;

9) (izslēgts ar 11.05.2017. likumu);

10) (izslēgts ar 11.05.2017. likumu);

11) nekavējoties nodrošināt kvalificēta sertifikāta atsaukšanu, tā darbības apturēšanu vai atjaunošanu šajā likumā noteiktajos gadījumos;

12) (izslēgts ar 24.05.2007. likumu);

13) nekavējoties informēt parakstītāju, tā pilnvarotas personas vai mantiniekus par kvalificēta sertifikāta atsaukšanu vai tā darbības apturēšanu;

14) pastāvīgi uzturēt bez maksas un brīvi pieejamus pilnas elektroniskā paraksta pārbaudes datu, izsniegto, atsaukto, apturēto un atjaunoto kvalificēto sertifikātu reģistrus tiešsaistes režīmā;

15) (izslēgts ar 11.05.2017. likumu);

16) uzglabāt ar kvalificētu sertifikātu un laika zīmogu saistīto informāciju noteiktu laiku šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

17) regulāri veikt ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu saistīto informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaudi un glabāt pārbaudes pierakstus. Pārbaudes pierakstos fiksējami visi pasākumi, kas saistīti ar kvalificēta sertifikāta izsniegšanu, atsaukšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu, pasākumi, kas saistīti ar elektroniskā dokumenta iezīmēšanu ar laika zīmogu, kā arī jebkuras citas datu izmaiņas. Pārbaudes pieraksti glabājami pastāvīgi. Pārbaudes pierakstiem nodrošināma normatīvajos aktos noteiktā fiziskā un loģiskā aizsardzība;

18) veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamu kvalificētu sertifikātu un laika zīmogu viltošanu, garantēt elektroniskā paraksta radīšanas datu konfidencialitāti to radīšanas laikā;

19) neglabāt un nekopēt droša elektroniskā paraksta radīšanas datus;

20) nodrošināt, lai laika zīmogs norādītu starptautiski koordinēto precīzo laiku;

21) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju tiesas, prokuratūras un izziņas iestādēm par izsniegtajiem, atsauktajiem, apturētajiem un atjaunotajiem sertifikātiem un laika zīmogiem;

22) ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un normatīvos aktus, kas regulē informācijas sistēmu drošību;

23) nodot atsaukto un darbību izbeigušo kvalificētu sertifikātu reģistru valsts arhīvam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē kārtību un termiņus, kādos elektroniskie dokumenti izvērtējami, uzkrājami un nododami valsts arhīvam;

24) apdrošināt savu civiltiesisko atbildību.

(2) Ja kvalificēts sertifikāts tiek iekļauts personas apliecībā, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs neslēdz līgumu ar parakstītāju par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu.

(3) Kvalificētu sertifikātu personas apliecībā iekļauj saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz personu apliecinošiem dokumentiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006., 24.05.2007., 05.03.2015. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

24.pants. Uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja atbildība

(Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

25.pants. Parakstītāja pienākumi un atbildība

(1) Parakstītājam ir šādi pienākumi:

1) sniegt uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam patiesu informāciju;

2) pirms noslēgts līgums par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu vai pirms tam, kad tiek izsniegta personas apliecība ar informāciju, kas nepieciešama droša elektroniskā paraksta radīšanai, rakstveidā apliecināt, ka ir iepazinies ar sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības aprakstu ar uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā iekļautajiem sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un citiem drošības pasākumiem, kurus uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs veic, lai novērstu kvalificēta sertifikāta nelikumīgu lietošanu;

3) pēc kvalificēta sertifikāta saņemšanas rakstveidā apliecināt, ka ir iepazinies ar kvalificētā sertifikātā iekļautajiem nosacījumiem un ierobežojumiem;

4) nodrošināt, lai elektroniskā paraksta radīšanas dati netiktu izmantoti bez parakstītāja ziņas;

5) nekavējoties pieprasīt, lai uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs anulē kvalificētu sertifikātu vai aptur tā darbību, ja ir pamats uzskatīt, ka elektroniskā paraksta radīšanas dati izmantoti bez parakstītāja ziņas;

6) nekavējoties pieprasīt, lai uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs atsauc kvalificētu sertifikātu, ja mainās tajā iekļautā informācija.

(2) Parakstītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti personai, kura saprātīgi paļāvusies uz kvalificētu sertifikātu, ja:

1) parakstītājs sniedz uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam nepatiesu informāciju;

2) parakstītājs pienācīgi nerūpējas par elektroniskā paraksta radīšanas datu aizsardzību pret neatļautu izmantošanu;

3) ir bijis pamats uzskatīt, ka elektroniskā paraksta radīšanas dati izmantoti bez parakstītāja ziņas, bet parakstītājs nav pieprasījis, lai uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs atsauc kvalificētu sertifikātu vai aptur tā darbību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.05.2007., 05.03.2015. un 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

VIII nodaļa
Ārvalstī izsniegta kvalificēta sertifikāta atzīšana

26.pants. Ārvalstī izsniegta kvalificēta sertifikāta atzīšana

Ārvalstī izsniegtam kvalificētam sertifikātam ir šajā likumā noteiktais juridiskais statuss un tiesiskās sekas, ja sertifikāta statusu un ar sertifikātu saistītos elektroniskā paraksta pārbaudes datus var pārbaudīt, atrodoties Latvijā, un kvalificēts sertifikāts atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tas atbilst visām šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

2) to izsniedzis uzraudzības iestādē brīvprātīgi akreditējies sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

3) to garantē uzraudzības iestādē brīvprātīgi akreditējies sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

4) to Latvijas Republikā atzīst saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem;

5) to izsniedzis Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs vai to garantē Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2004. likumu, kas stājas spēkā 24.11.2004.)

Pārejas noteikumi

1. Valsts un pašvaldību iestādēm ir pienākums pieņemt elektroniskos dokumentus no fiziskajām un juridiskajām personām ne vēlāk kā 2004.gada 1.janvārī.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod šā likuma 14.1 pantā paredzētos noteikumus.

(28.10.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.2004.)

3. (Izslēgts ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

4. Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, kas ir sertificēts uzraudzības iestādē saskaņā ar šajā likumā minētajām prasībām, līdz 2017. gada 1. jūlijam iesniedz uzraudzības iestādei atbilstības novērtēšanas ziņojumu saskaņā ar Regulas Nr.  910/2014/ES prasībām. Līdz dienai, kad uzraudzības iestāde ir izskatījusi minēto atbilstības novērtēšanas ziņojumu, sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzskata par uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar šo likumu.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

5. Sertifikācijas pakalpojumu sniegšanas informācijas sistēmu, iekārtu un procedūru drošības pārbaude, ko uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs veicis laikā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 21. maijam, ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

6. Elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar kvalificētu elektroniskā paraksta sertifikātu, ko Latvijā sertificēts uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs izsniedzis parakstītājam laikā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam, ir uzskatāms par pašrocīgi parakstītu šā likuma izpratnē.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

7. Ministru kabinets līdz 2017. gada 30. septembrim izdod noteikumus par uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja darbības apstiprināšanas un par tās atjaunošanas valsts nodevu. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai piemērojami Ministru kabineta 2010. gada 20. aprīļa noteikumi Nr. 371 "Noteikumi par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditācijas un akreditācijas atjaunošanas valsts nodevu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(11.05.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(Izslēgta ar 11.05.2017. likumu, kas stājas spēkā 22.05.2017.)

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 31.oktobrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2002.gada 20.novembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektronisko dokumentu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 31.10.2002.Stājas spēkā: 01.01.2003.Tēma: Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 20.11.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 12.12.2002.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
68521
{"selected":{"value":"22.05.2017","content":"<font class='s-1'>22.05.2017.-29.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2019","iso_value":"2019\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2018","iso_value":"2018\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2018.-30.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2017","iso_value":"2017\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2017.-29.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2015","iso_value":"2015\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2015.-21.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2009","iso_value":"2009\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2009.-01.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2007","iso_value":"2007\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2007.-21.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2006","iso_value":"2006\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2006.-25.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2006","iso_value":"2006\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2006.-20.07.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2004","iso_value":"2004\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2004.-03.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2004","iso_value":"2004\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2004.-23.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2004","iso_value":"2004\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2004.-19.08.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-26.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.05.2017
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)