Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.pantā, 15.panta sestajā daļā, 16.panta otrās daļas 1. un 3.punktā, 28.panta trešās daļas 2.punktā, 47.panta otrās daļas 1. un 2.punktā, 57.panta ceturtās daļas 1. un 8.punktā, piektās daļas 1.punktā un sestās daļas 1.punktā, 59.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā un 84.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu "nosaukums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "firma" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 5.punktā vārdu "brīvi";

papildināt pantu ar 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"11) pārvedami vērtspapīri - vērtspapīri (akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā; obligācijas un citi parāda vērtspapīri, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju; citi tirgojami vērtspapīri, kuros nostiprinātas tiesības iegādāties minētos vērtspapīrus parakstīšanās vai apmaiņas ceļā), kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas;

12) naudas tirgus instrumenti - likvīdas īstermiņa parādsaistības, kuras var precīzi novērtēt jebkurā laikā (parādzīmes, noguldījumu sertifikāti, komercpapīri u.tml.) un kuras parasti tirgo naudas tirgū;

13) finansu instrumenti - vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finansu aktīvu, bet citai personai - finansu saistības vai kapitāla vērtspapīrus;

14) atvasinātie finansu instrumenti - finansu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktās procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki finansu riski, kas piemīt atvasinātā finansu instrumenta pamatā esošajam primārajam finansu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finansu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē."

3. 4.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "publiska";

izslēgt trešajā daļā vārdus "pensiju kapitāla";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sabiedrība tiek dibināta un darbojas saskaņā ar šo likumu, Komerclikumu, citiem normatīvajiem aktiem un statūtiem."

4. 6.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"6.pants. Sabiedrības kapitāls un pārskati";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sabiedrības pašu kapitāls ir vismaz viens procents no sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu aktīvu apjoma, bet ne mazāks kā minimālais dibināšanas pamatkapitāls.

(5) Sabiedrība iesniedz Komisijai sabiedrības gada pārskatu un ceturkšņa pārskatus Komisijas noteiktajos termiņos."

5. 9.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "Uzņēmējsabiedrība" ar vārdu "Komercsabiedrība";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".

6. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrību nedrīkst reorganizēt, to pārveidojot par cita veida komercsabiedrību.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".

7. Izslēgt 14.panta 2.punktu.

8. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrības likvidācija notiek saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā likumā minētos papildu noteikumus."

9. Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdu "pilnsapulce" ar vārdu "sapulce".

10. 19.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrības padomes loceklis vai amatpersona nedrīkst vienlaikus būt sabiedrības pārvaldē esoša ieguldījumu fonda turētājbankas padomes vai valdes loceklis vai turētājbankas darbinieks, kas ir tieši saistīts ar tādu lēmumu pieņemšanu, kuri attiecas uz turētājbankas pienākumu pildīšanu un turētājbankas darbības kontroli.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

11. Izteikt 22. un 23.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Fonda dibināšana

(1) Fondu dibina sabiedrība, apstiprinot fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu un noslēdzot turētājbankas līgumu.

(2) Lēmumu par fonda prospekta un fonda pārvaldes nolikuma apstiprināšanu pieņem sabiedrības statūtos noteikta pārvaldes institūcija.

(3) Sabiedrība drīkst uzsākt fonda ieguldījumu apliecību emisiju un fonda pārvaldi tikai pēc fonda reģistrācijas Komisijā.

23.pants. Fonda reģistrācija

(1) Lai reģistrētu fondu, sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumam pievieno:

1) fonda prospektu (divus oriģināleksemplārus);

2) fonda pārvaldes nolikumu (divus oriģināleksemplārus);

3) turētājbankas līgumu.

(2) Sabiedrība šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus iesniedz Komisijai arī elektroniski, nosūtot tos uz Komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju (disketi vai kompaktdisku).

(3) Komisija 20 dienu laikā pēc tam, kad tā saņēmusi visus dokumentus, kuri sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pieņem lēmumu par fonda reģistrāciju."

12. Aizstāt 24.panta pirmajā daļā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumos" ar vārdiem "komersantu firmās".

13. Izteikt 27.panta divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ieguldītāju tiesības piedalīties ieguldītāju pilnsapulcē pārbauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka, kādā veidā noskaidrojami publiskajā apgrozībā esošo vērtspapīru īpašnieki."

14. Izslēgt 28.panta trešās daļas 4.punkta "b" un "c" apakšpunktu.

15. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Fonda vērtība (turpmāk arī - fonda aktīvu neto vērtība) ir fonda aktīvu vērtības un saistību vērtības starpība."

16.  33.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Fonda mantu nedrīkst ieķīlāt vai citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām, izņemot, ja:

1) tā kalpo kā nodrošinājums, saņemot aizņēmumus šā panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā;

2) uz fonda mantas rēķina tiek veikti pārdošanas darījumi ar atpirkšanu (repo);

3) tā kalpo kā nodrošinājums, veicot darījumus ar šā likuma 65.pantā minētajiem atvasinātajiem finansu instrumentiem.";

izslēgt piektās daļas 2.punktu.

17. Izteikt 49.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktajā gadījumā turētājbankas līgums izbeidzas Komisijas noteiktajā termiņā un kārtībā."

18. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. Fonda prospekts

(1) Ieguldījumu apliecību emisiju nedrīkst uzsākt bez sabiedrības apstiprināta fonda prospekta.

(2) Fonda prospektā sniedz informāciju, kas nepieciešama ieguldītājiem, lai viņi varētu pieņemt pamatotu lēmumu par piedāvāto ieguldījumu.

(3) Fonda prospektā sniedz šā likuma 57.pantā minēto informāciju. Fonda prospektā nav jāatkārto tā informācija, kas iekļauta attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā un ir līdzvērtīga šā likuma 57.pantā minētajai informācijai.

(4) Fonda prospekts stājas spēkā līdz ar fonda reģistrāciju Komisijā.

(5) Ja fonda prospektā tiek izdarīti grozījumi, sabiedrība tos iesniedz Komisijai reģistrēšanai. Komisija reģistrē fonda prospekta grozījumus, ja tie atbilst šā likuma prasībām un nav pretrunā ar ieguldītāju likumīgajām interesēm.

(6) Sabiedrība pēc fonda prospekta grozījumu reģistrācijas Komisijā fonda pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā nekavējoties informē fonda ieguldītājus par fonda prospekta grozījumiem. Fonda prospekta grozījumi stājas spēkā mēnesi pēc to reģistrācijas Komisijā. Pēc sabiedrības lūguma, ņemot vērā fonda prospekta grozījumu saturu, Komisijai ir tiesības noteikt īsāku fonda prospekta grozījumu spēkā stāšanās termiņu."

19. 57.pantā:

izteikt trešās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ziņas par fonda auditoru - zvērināta revidenta vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un licences numuru;";

izslēgt ceturtās daļas 8.punktu;

izslēgt sestās daļas 4.punktu;

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Fonda prospekta noteikumi kļūst saistoši sabiedrības un ieguldītāja savstarpējās attiecībās, tiklīdz ieguldītājs fonda prospektā un pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis attiecīgā fonda ieguldījumu apliecības."

20. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību publiskā apgrozība

(1) Ārvalstu atvērto fondu ieguldījumu apliecību vai tām pielīdzināmu vērtspapīru (turpmāk - ārvalsts fonda vērtspapīri) laišana publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā ir atļauta tikai ar tādas Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai brokeru sabiedrības starpniecību, kurai ir izsniegta licence starpniekdarbības veikšanai (turpmāk - izplatītājs). Izplatītājs nodrošina ārvalsts fonda vērtspapīru atpakaļpirkšanu un atpakaļpieņemšanu Latvijas Republikā. Ārvalstīs reģistrētu slēgto fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus drīkst laist publiskajā apgrozībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē vērtspapīru publisko apgrozību Latvijas Republikā.

(2) Pirms ārvalsts fonda vērtspapīru laišanas publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā attiecīgā fonda pilnvarotā persona vai izplatītājs iesniedz Komisijai iesniegumu. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) ārvalsts fonda reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izdota izziņa par to, ka attiecīgais fonds un to pārvaldošā sabiedrība ir reģistrēti attiecīgajā ārvalstī;

2) ārvalsts fonda pārvaldes nolikums vai tam pielīdzināms dokuments;

3) ārvalsts fonda pēdējais revidētais un apstiprinātais gada pārskats, kā arī pusgada pārskats, ja tas apstiprināts pēc gada pārskata apstiprināšanas;

4) ārvalsts fonda prospekts;

5) līgums ar ārvalsts fonda vērtspapīru izplatītāju Latvijā;

6) izplatītāja sagatavoti un apstiprināti noteikumi par attiecīgā ārvalsts fonda vērtspapīru izplatīšanas kārtību Latvijas Republikā.

(3) Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī, Igaunijas Republikā vai Lietuvas Republikā reģistrēta atvērtā fonda vērtspapīrus drīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā mēnesi pēc šā panta otrajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas Komisijai. Ja Komisija minētajā termiņā personai, kura iesniegusi dokumentus ārvalsts fonda vērtspapīru laišanai publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā, ir darījusi zināmu lēmumu, ka attiecīgā ārvalsts fonda vērtspapīru laišana publiskajā apgrozībā neatbilst šā likuma noteikumiem, ārvalsts fonda vērtspapīrus nedrīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā.

(4) Šā panta trešajā daļā neminētajās valstīs reģistrētu atvērto fondu vērtspapīrus drīkst laist publiskajā apgrozībā Latvijas Republikā tikai pēc tam, kad to atļāvusi Komisija. Komisija atļauj ārvalsts fonda vērtspapīrus laist publiskajā apgrozībā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un papildu informācijas saņemšanas dienas, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1) fonds un to pārvaldošā sabiedrība ir reģistrēti ārvalstī, kuras normatīvie akti nosaka šim likumam analoģisku tiesisko regulējumu;

2) fonds un to pārvaldošā sabiedrība ir reģistrēti vai licencēti attiecīgās ārvalsts kompetentā institūcijā;

3) tiek garantēta šajā likumā noteiktās informācijas iegūšana par attiecīgo fondu, kā arī par to pārvaldošo sabiedrību;

4) līgums ar izplatītāju noslēgts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(5) Komisija aptur ārvalsts fonda vērtspapīru publisko apgrozību Latvijas Republikā, tiklīdz iestājas jebkurš no šādiem nosacījumiem:

1) fonds vai to pārvaldošā sabiedrība neatbilst šā panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punkta noteikumiem;

2) Komisijai iesniegtie dokumenti un informācija ietver nepatiesas ziņas par fondu vai to pārvaldošo sabiedrību un tās darbību;

3) fonds, to pārvaldošā sabiedrība vai izplatītājs pārkāpj fonda prospekta vai fonda pārvaldes nolikuma noteikumus.

(6) Fonda prospektam, fonda pārvaldes nolikumam, līgumam ar izplatītāju un tiem pielīdzināmiem dokumentiem, kas noformēti svešvalodā, pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Citiem Komisijai iesniedzamiem dokumentiem pievieno to tulkojumu valsts valodā vai citā valodā, kuras izmantošanai piekritusi Komisija."

21. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa. Fonda ieguldījumi

61.pants. Fonda ieguldījumu objekti

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros, naudas tirgus instrumentos, noguldīt kredītiestādēs un ieguldīt citos šajā likumā minētajos finansu instrumentos, ievērojot šajā likumā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

(2) Slēgtā fonda līdzekļus papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem ieguldījumu objektiem drīkst ieguldīt nekustamajā īpašumā.

(3) Fonda līdzekļus nedrīkst ieguldīt dārgmetālos un atvasinātajos finansu instrumentos, kuru bāzes aktīvs ir dārgmetāli.

(4) Fonda līdzekļus drīkst turēt likvīdos aktīvos (t.sk. naudā) tādā apjomā, kādā tas nepieciešams fonda darbībai.

(5) Veicot ieguldījumus uz fonda rēķina, sabiedrībai ir pienākums ievērot fonda prospektā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, iegūt pietiekami plašu informāciju par potenciālajiem vai iegūtajiem ieguldījumu objektiem, kā arī pastāvīgi uzraudzīt un analizēt to personu finansiālo un ekonomisko stāvokli, kuru emitētajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos ir vai tiks ieguldīti vai noguldīti fonda līdzekļi.

62.pants. Ieguldījumi pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt pārvedamos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tie ir iekļauti Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk - oficiālais saraksts);

2) tie tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos finansu instrumentu tirgos (turpmāk - regulēts tirgus), kuri atrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs;

3) tie ir iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai tiek tirgoti citos regulētos tirgos, kuri neatrodas šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajās valstīs, un šāda biržas vai tirgus izvēle ir paredzēta fonda prospektā;

4) tie nav iekļauti fondu biržu oficiālajos sarakstos vai netiek tirgoti regulētos tirgos, bet šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu emisijas noteikumos paredzēts, ka tiks iesniegts iesniegums par šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušanu šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos vai regulētos tirgos un šo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu iekļaušana notiks gada laikā no dienas, kad uzsākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem.

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt naudas tirgus instrumentos, kas netiek tirgoti regulētos tirgos, ja:

1) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas Republika, Igaunijas Republika, Lietuvas Republika, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība, cita valsts (federālā valstī - viena no federācijas loceklēm) vai starptautiska finansu institūcija, ja viena vai vairākas Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstis ir tās locekles;

2) tos ir emitējusi vai garantējusi Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas, Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts centrālā banka, Eiropas Centrālā banka vai Eiropas Investīciju banka;

3) tos ir emitējusi komercsabiedrība, kuras vērtspapīri tiek tirgoti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajā kārtībā;

4) tos ir emitējusi vai garantējusi kredītiestāde, kas reģistrēta Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finansu pakalpojumus minētajās valstīs;

5) tos ir emitējusi Komisijas apstiprinātajā kategorijā ietilpstoša komercsabiedrība un uz ieguldījumiem šādos naudas tirgus instrumentos attiecas ieguldītāju aizsardzība, kas līdzvērtīga šā panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai aizsardzībai. Šādā gadījumā naudas tirgus instrumentu emitents ir komercsabiedrība:

a) kuras kapitāla un rezervju apjoms ir ekvivalents 10 miljoniem eiro un kura atbilstoši likumiem sagatavo un publicē gada pārskatu,

b) kas ir koncernā ar vienu vai vairākām komercsabiedrībām, kuru akcijas iekļautas vai tiek tirgotas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un kas ir paredzēta naudas līdzekļu piesaistīšanai koncernam vai tādu finansu instrumentu emisijas finansēšanai, kuros nostiprināto saistību segums ir naudas plūsma attiecīgā emitenta norēķinu kontā kredītiestādē.

63.pants. Noguldījumi kredītiestādēs

(1) Fonda līdzekļus drīkst noguldīt kredītiestādē, kas saņēmusi licenci kredītiestādes darbībai Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī un ir tiesīga sniegt finansu pakalpojumus minētajās valstīs.

(2) Noguldījumus kredītiestādēs drīkst veikt, ja tie ir atmaksājami pēc pieprasījuma vai tos var izņemt pirms termiņa un to termiņš nepārsniedz 12 mēnešus.

64.pants. Ieguldījumi fonda ieguldījumu apliecībās (daļās)

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās).

(2) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) šā panta pirmajā daļā neminētajās valstīs, ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:

1) tie ir reģistrēti valstī, kurā tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību, kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai;

2) to darbības principi (ieguldītāju aizsardzība, ieguldīšanas noteikumi u.tml.) ir analoģiski šā likuma noteikumiem par atvērto fondu darbību;

3) tie sagatavo un publisko pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.

(3) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto atvērto fondu un kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma [kura ieguldījumu apliecības (daļas) paredzēts iegādāties] prospektā, pārvaldes nolikumā vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma aktīviem.

(4) Ja fonda līdzekļi pārsvarā tiks ieguldīti šajā pantā minētajos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos, fonda prospektā iekļauj informāciju par maksimālajām fondu pārvaldīšanas izmaksām, kuras var ieturēt gan no paša fonda, gan arī no tiem fondiem vai kopējo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros šis fonds veic ieguldījumus.

65.pants. Darījumi ar atvasinātajiem finansu instrumentiem

(1) Fonda līdzekļus drīkst ieguldīt atvasinātajos finansu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai ārpusbiržas tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma 62., 63. un 64.pantā minētie finansu instrumenti, finansu (vērtspapīru un procentu) indeksi, procentu likmes, valūtas, kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) ārpusbiržas atvasināto finansu instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

3) katru dienu notiek ārpusbiržas atvasinātā finansu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finansu instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt, veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.

(2) Ja paredzēts uz fonda rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem, fonda prospektā nepārprotami jānorāda, vai šādi darījumi tiks veikti, lai ierobežotu risku vai lai gūtu peļņu, kā arī atvasināto finansu instrumentu iespējamā ietekme uz attiecīgā fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku.

(3) Sabiedrība īsteno tādu risku pārvaldīšanas politiku, kas nodrošina tai iespēju jebkurā laikā noteikt un vadīt ar atvasinātajiem finansu instrumentiem saistītos riskus un šo atvasināto finansu instrumentu ietekmi uz fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku. Sabiedrība nosaka atvasināto finansu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes, kas nodrošina ārpusbiržas atvasinātā finansu instrumenta ticamu un pārbaudāmu novērtēšanu.

(4) Ja paredzēts uz fonda rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem, sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus, kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un atvasināto finansu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī, pirms uzsākts darījums ar atvasinātajiem finansu instrumentiem, iesniedz Komisijai informāciju par izmantotajiem atvasināto finansu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem, kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas attiecīgā atvasinātā finansu instrumenta izraisītā riska ierobežošanai.

66.pants. Ieguldījumu ierobežojumi

(1) Fonda ieguldījumi viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos nedrīkst pārsniegt piecus procentus no fonda aktīviem. Minēto ierobežojumu drīkst palielināt līdz 10 procentiem no fonda aktīviem, bet tādā gadījumā piecus procentus pārsniedzošo ieguldījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 40 procentus no fonda aktīviem.

(2) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos drīkst paaugstināt līdz 35 procentiem no fonda aktīviem, ja pārvedamos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus ir emitējusi vai garantējusi:

1) Latvijas Republika, Igaunijas Republika, Lietuvas Republika, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts vai minēto valstu pašvaldība;

2) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts;

3) starptautiska finansu institūcija, ja viena vai vairākas Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstis ir tās locekles.

(3) Šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu atļauts pārsniegt, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1) pārsniegšana ir paredzēta fonda prospektā;

2) fondam pieder pārvedami vērtspapīri vai naudas tirgus instrumenti no sešām vai vairākām emisijām, un katras emisijas pārvedamo vērtspapīru vai naudas tirgus instrumentu vērtība atsevišķi nepārsniedz 30 procentus no fonda aktīviem;

3) fonda prospektā ir minētas personas, kuru emitētajos vai garantētajos pārvedamajos vērtspapīros vai naudas tirgus instrumentos fonds paredzējis ieguldīt vai ir ieguldījis vairāk nekā 35 procentus no fonda aktīviem.

(4) Fonda ieguldījumus viena emitenta pārvedamajos vērtspapīros drīkst palielināt līdz 25 procentiem no fonda aktīviem, ja tie ir Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes emitēti parāda vērtspapīri, kuros nostiprinātās saistības paredz iegūtos līdzekļus likumā noteiktajā kārtībā ieguldīt lietās, kas visā parāda vērtspapīru apgrozības laikā pilnībā nodrošina tajos nostiprinātās saistības, un šīs saistības ir prioritāri izpildāmas šo vērtspapīru emitenta maksātnespējas gadījumā.

(5) Ja fondam piederošo šā panta ceturtajā daļā minēto viena emitenta parāda vērtspapīru vērtība pārsniedz piecus procentus no fonda aktīviem, kopējā piecus procentus pārsniedzošo fonda ieguldījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 80 procentus no fonda aktīviem.

(6) Fonda noguldījumi vienā kredītiestādē nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem.

(7) Kopējie riski, kas izriet no darījumiem ar atvasinātajiem finansu instrumentiem, nedrīkst pārsniegt fonda ieguldījumu portfeļa neto vērtību. Aprēķinot kopējo risku, ņem vērā atvasinātā finansu instrumenta bāzes aktīva vērtību, darījuma otras puses risku, nākotnē paredzamās pārmaiņas tirgū un laika periodu, kas nepieciešams, lai slēgtu attiecīgo pozīciju.

(8) Riska pozīcija darījumos ar ārpusbiržas atvasinātajiem finansu instrumentiem nedrīkst pārsniegt:

1) 10 procentus no fonda aktīviem, ja darījuma otra puse ir kredītiestāde, kas atbilst šā likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

2) piecus procentus no fonda aktīviem citos gadījumos.

(9) Ja saskaņā ar fonda prospektu darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem paredzēts veikt, lai gūtu peļņu, atvasinātā finansu instrumenta bāzes aktīvam piemērojami šajā pantā noteiktie ierobežojumi.

(10) Fonda ieguldījumi viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 10 procentus no fonda aktīviem. Fonda kopējie ieguldījumi šā likuma 64.panta otrajā daļā minēto kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās) nedrīkst pārsniegt 30 procentus no fonda aktīviem.

(11) Neņemot vērā šā panta pirmajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, kopējie fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, fonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finansu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no fonda aktīviem. Piemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, vienā koncernā ietilpstošas komercsabiedrības uzskata par vienu personu.

(12) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā atsevišķi noteiktos ieguldījumu ierobežojumus nedrīkst apvienot, un tādējādi kopējie fonda ieguldījumi pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, fonda noguldījumi un darījumi ar atvasinātajiem finansu instrumentiem, kuru emitents vai garantētājs, noguldījuma piesaistītājs vai darījuma otra puse ir viena un tā pati persona, nedrīkst pārsniegt 35 procentus no fonda aktīviem.

(13) Neņemot vērā šā likuma 62.panta noteikumus par fonda ieguldījumiem pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, līdz 10 procentiem no fonda aktīviem drīkst ieguldīt pārvedamajos vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos, kas neatbilst šā likuma 62.pantā noteiktajām prasībām.

(14) Slēgtā fonda ieguldījumus drīkst veikt, nepiemērojot šajā pantā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus, ja attiecīgā fonda prospektā ir noteikts cits ierobežojuma apjoms.

67.pants. Ieguldījumu ierobežojumi attiecībā uz vienu emitentu

(1) Fonda ieguldījumi atsevišķos ieguldījumu objektos nedrīkst pārsniegt šādus rādītājus:

1) 10 procentus no viena emitenta to akciju nominālvērtības, kurām nav balsstiesību;

2) 10 procentus no viena emitenta emitēto parāda vērtspapīru kopējā apjoma un 25 procentus no vienas emisijas apjoma;

3) 25 procentus no viena atvērtā fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu apliecību (daļu) skaita;

4) 10 procentus no viena emitenta emitēto naudas tirgus instrumentu kopējās vērtības.

(2) Visu sabiedrības pārvaldē esošo fondu līdzekļu ieguldījumi tieši vai netieši nedrīkst pārsniegt 10 procentus no jebkura šāda rādītāja:

1) viena emitenta pamatkapitāla;

2) viena emitenta balsstiesību kopējā apjoma.

68.pants. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā

(1) Slēgtā fonda līdzekļus drīkst ieguldīt tikai tādā nekustamajā īpašumā, kas atrodas un ir reģistrēts Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.

(2) Par fonda līdzekļiem iegūtais nekustamais īpašums reģistrējams uz sabiedrības vārda. Šo nekustamo īpašumu sabiedrība nedrīkst atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar citām lietu tiesībām bez turētājbankas piekrišanas. Sabiedrība, rīkojoties ar šo nekustamo īpašumu, ievēro likumā un fonda prospektā noteiktos ierobežojumus.

(3) Sabiedrība pati nav tiesīga apsaimniekot nekustamo īpašumu, bet slēdz par tā apsaimniekošanu līgumu ar trešo personu, kuras pamatnodarbošanās ir profesionāla nekustamo īpašumu apsaimniekošana.

(4) Izdarīt ieguldījumus nekustamajā īpašumā var tikai tad, ja sabiedrības apstiprināta neatkarīgu profesionālu ekspertu komisija ir novērtējusi nekustamo īpašumu un fonda ieguldāmie līdzekļi nepārsniedz ekspertu komisijas noteikto vērtību. Šis nosacījums ir spēkā arī attiecībā uz vienošanos par zemes lietojuma tiesību vērtības noteikšanu un šīs vērtības iespējamo vēlāko maiņu.

(5) Fondam piederošo nekustamo īpašumu apgrūtināšana ar lietu tiesībām ir pieļaujama, ja tā paredzēta fonda prospektā un tiek veikta ikdienas komercdarbības ietvaros. Šāda apgrūtināšana kopsummā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no šā nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

69.pants. Ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana

(1) Šajā likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana neatceļ attiecīgā darījuma spēkā esamību, bet sabiedrība atbild fonda ieguldītājiem un trešajām personām par zaudējumiem, kas radušies šādas darbības dēļ, izņemot šā panta otrajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ir pieļaujama šajā likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana sešu mēnešu laikā pēc atvērtā fonda reģistrācijas vai 12 mēnešu laikā pēc slēgtā fonda reģistrācijas Komisijā.

(3) Šā panta otrā daļa nav attiecināma uz fondiem, kuru vērtība pārsniedz 500 000 latu.

(4) Ir pieļaujama šajā likumā noteikto ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšana, ja to izraisījusi no fonda mantā ietilpstošajiem pārvedamajiem vērtspapīriem vai naudas tirgus instrumentiem izrietošo parakstīšanās tiesību izmantošana vai citi apstākļi, kurus sabiedrība nevarēja paredzēt. Lai novērstu ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, sabiedrībai nekavējoties jāveic pārdošanas operācijas atbilstoši riska samazināšanas principam un fonda ieguldītāju interesēm.

(5) Ieguldījuma izdarīšanas brīdī šā likuma 67.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktos ieguldījumu ierobežojumus pieļaujams pārsniegt, ja tobrīd nav iespējams noteikt vai aprēķināt visu to emitēto vērtspapīru daudzumu vai vērtību, kuros nostiprinātas parādsaistības, vai emitēto vai apgrozībā esošo ieguldījumu apliecību daļu vērtību vai skaitu.

(6) Sabiedrības pienākums ir nekavējoties informēt Komisiju par ieguldījumu ierobežojumu pārsniegšanu, kā arī par pasākumiem tās novēršanai."

22. Izslēgt 70. un 71.pantu.

23. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

"72.pants. Vispārīgie noteikumi par fonda pārskatiem

(1) Sabiedrība kārto fonda grāmatvedību un sagatavo fonda gada un pusgada pārskatus saskaņā ar šo likumu, likumu "Par grāmatvedību" un Komisijas noteikumiem.

(2) Komisijai ir tiesības, ja tas nepieciešams uzraudzībai, pieprasīt fonda pārskatu arī par citu periodu, nosakot šāda pārskata sagatavošanas kārtību."

24. Papildināt 73.pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Sabiedrība ne vēlāk kā mēnesi pēc fonda gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Komisijas noteiktajā kārtībā publicē fonda gada pārskatu, kā arī nodrošina, lai visām fonda darbībā ieinteresētajām personām būtu iespēja ar to iepazīties. Šai nolūkā sabiedrība ievieto fonda gada pārskatu savā interneta mājas lapā, ja tāda ir izveidota, vai sniedz par to informāciju citādā attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā paredzētajā kārtībā.

(9) Sabiedrība ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata perioda beigām nodrošina, lai visām fonda darbībā ieinteresētajām personām būtu iespēja iepazīties ar fonda pusgada pārskatu. Šai nolūkā sabiedrība ievieto fonda pusgada pārskatu savā interneta mājas lapā, ja tāda ir izveidota, vai sniedz par to informāciju citādā attiecīgā fonda pārvaldes nolikumā paredzētajā kārtībā."

25. Izteikt 74. un 75.pantu šādā redakcijā:

"74.pants. Fonda gada pārskata pārbaude

(1) Fonda gada pārskatu pārbauda persona, kas saskaņā ar likumu ir tiesīga sniegt revīzijas pakalpojumus (turpmāk - fonda auditors).

(2) Fonda auditoru apstiprina sabiedrības statūtos noteikta pārvaldes institūcija.

(3) Fonda auditora uzdevums ir pārbaudīt, vai sabiedrības sagatavotais fonda gada pārskats atbilst normatīvajiem aktiem un fonda prospektam, vai gada pārskatā iekļautie finansu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fonda finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem un vai sabiedrības un turētājbankas ziņojums atbilst normatīvo aktu prasībām un Komisijas noteikumiem.

75.pants. Fonda gada pārskatā iekļaujamā informācija

(1) Fonda gada pārskats kā vienots kopums sastāv no aktīvu un saistību pārskata, ieņēmumu un izdevumu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata, ieguldījumu portfeļa pārskata, pielikuma un sabiedrības un turētājbankas ziņojuma.

(2) Fonda gada pārskatam pievieno fonda auditora ziņojumu.

(3) Fonda pusgada pārskata sastāvu nosaka Komisija. Fonda pusgada pārskati nav pakļauti obligātai fonda auditora pārbaudei.

(4) Sabiedrība iesniedz tās pārvaldē esoša fonda gada pārskatu un fonda auditora ziņojumu Komisijai 10 darbdienu laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata perioda beigām.

(5) Sabiedrība iesniedz tās pārvaldē esoša fonda pusgada pārskatu Komisijai 30 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām."

26. Aizstāt 79.pantā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra" ar vārdiem "komercreģistra iestādes".

27. Aizstāt 80.pantā vārdus "akcionāru pilnsapulce" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "akcionāru sapulce" (attiecīgā locījumā).

28. Izslēgt 83.panta 4.punktu.

29. Aizstāt 84.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra" ar vārdiem "komercreģistra iestādes".

30. Izslēgt 86.pantu.

31. 87.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"8) sabiedrība sešu mēnešu laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi likumā atļauto darbību;

9) sabiedrība izbeidz darbību;

10) sabiedrība tiek pievienota citai sabiedrībai.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja sabiedrībai anulēta licence (izņemot šā panta pirmās daļas 8., 9. un 10.punktā minētos gadījumus), tā nevar saņemt jaunu licenci."

32. Papildināt 88.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "sabiedrības" ar vārdu "firmas".

33. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punktā vārdus "bet nav bankas";

papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Līdz 2004.gada 1.janvārim darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem uz fonda rēķina drīkst veikt vienīgi tādēļ, lai nodrošinātos pret risku, kas rodas fonda aktīvu vērtības svārstību dēļ."

34. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas normas, kas izriet no direktīvas 85/611/EEC un grozījumiem, kas izdarīti saskaņā ar direktīvām 88/220/EEC, 95/26/EC, 2000/64/EC un 2001/108/EC."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 24.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 13.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.10.2002.Stājas spēkā: 27.11.2002.Tēma: Bankas, finanses, budžets; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 13.11.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 12.12.2002.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
68311
27.11.2002
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"