Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām"

Izdarīt likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai noma vai";

izteikt 3.punkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) komercsabiedrība, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 25 procenti valsts vai pašvaldības daļu vai kura tiek finansēta no valsts vai pašvaldības budžeta,";

izteikt 3.punkta "g" apakšpunktu šādā redakcijā:

"g) komercsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā pārsniedz 25 procentus un kura apsaimnieko valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu un veic civiltiesiskos darījumus ar to valsts institūciju vai pašvaldības uzdevumā,";

papildināt 3.punktu ar "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) pasūtītājs šā likuma izpratnē nav sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums likuma "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām" izpratnē;";

izslēgt 4. un 5.punktā vārdus "vai iznomāt";

papildināt 5.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) pretendents nav ievērojis tehniskos noteikumus;";

papildināt pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51) ievērojami zemāka cena - pretendenta piedāvātā cena, kas ir viszemākā piedāvātā cena, turklāt tā vairāk nekā par 10 procentiem atšķiras no nākamās zemākās cenas, kas piedāvāta par preču pirkšanu vai pakalpojumu saņemšanu;";

papildināt 7.punktu pēc vārdiem "arī projekta vadīšana būvniecībā" ar vārdiem "noma, tai skaitā nekustamā īpašuma noma";

izslēgt 9.punktā vārdus "un citus".

2. 2.pantā:

izslēgt 2.punktā vārdu "iznomātāju";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) valsts vai pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku."

3. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentu vai kandidātu notiek rakstveidā, izņemot sarunu procedūru.";

aizstāt ceturtās daļas pēdējā teikumā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Būvdarbu gadījumā jārīko atsevišķi konkursi projektēšanai un būvniecībai, izņemot šā likuma 5.pantā paredzētos gadījumus."

4. 4.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar tekstu šādā redakcijā:

"un ar minēto finansu pakalpojumu sniegšanu saistītajiem nemateriālajiem pakalpojumiem;";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi no sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, ja pakalpojumus sniegt vai preces pārdot šiem uzņēmumiem ir izņēmuma tiesības atbilstoši likumam "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām";";

papildināt pirmo daļu ar 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"8) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu, izmantojot NATO iepirkumu sistēmu, ja par to katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

9) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu kopīgi visām trim Baltijas valstīm, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

10) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu no ārvalstu bruņotajiem spēkiem, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

11) militāra rakstura preču un pakalpojumu iepirkumu, kas netiek izdarīts šā panta 8., 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā, kā arī iepirkumu, kas atbilstoši likumiem un citiem normatīvajiem aktiem klasificēts kā valsts noslēpuma objekts, ja par piemērojamo procedūru katrā konkrētā gadījumā lēmis Ministru kabinets;

12) autora darbu izmantošanu, ja autoram ir izņēmuma tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu;

13) valsts noslēpuma objektu iepirkumu valsts drošības iestāžu vajadzībām;

14) nekustamās mantas pirkšanu, izmantojot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības;

15) zemes nomu, ja pasūtītāja īpašumā esošās ēkas (būves) atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes.";

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(2) Pasūtītājs piemēro šā likuma I un II nodaļas un 35.panta noteikumus, bet var nepiemērot šā likuma III, IV, V un VI nodaļas un 34.panta noteikumus, ja tiek slēgts iepirkuma līgums par:";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) projektēšanas, pētniecības, konsultāciju, vadības, konstruēšanas pakalpojumiem, kuru paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;";

aizstāt otrās daļas 3.punktā skaitli "5000" ar skaitli "50 000";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu policijas, robežapsardzes, muitas vajadzībām, ja katrā konkrētā gadījumā par to lēmis Ministru kabinets."

5. Izteikt 6.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt daļās, lai izvairītos no līgumcenai atbilstošās iepirkuma metodes piemērošanas."

6. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja paredzētajam viena veida preču pirkumam ir regulāra iepirkuma raksturs un tas izpaudīsies tādējādi, ka par vienādu līguma priekšmetu tiks noslēgti vairāki iepirkuma līgumi, paredzamo līgumcenu nosaka, saskaitot visu šo iepirkuma līgumu paredzamās līgumcenas laika posmā, kas nav īsāks par vienu ceturksni."

7. 8.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu "preces";

izteikt panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ja preci nomā ar izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka:

1) kā kopējo nomas maksu, saskaitot visu nomas maksu un iespējamo izpirkuma maksu, kura nosakāma kā nomas maksas un izpirkuma maksas summa, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) saskaitot ikmēneša nomas maksas un summu reizinot ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu.

(2) Ja preci nomā bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka:

1) kā kopējo nomas maksu, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas nav ilgāks par 48 mēnešiem;

2) kā ikmēneša nomas maksas reizinājumu ar 48, ja iepirkuma līgums tiks slēgts uz noteiktu laika posmu, kas ir ilgāks par 48 mēnešiem, vai uz nenoteiktu laika posmu.

(3) Ja nekustamo īpašumu nomā bez izpirkuma tiesībām, paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo nomas maksu līdz līguma termiņa beigām."

8. Papildināt 9.panta pirmo daļu pēc vārda "pakalpojumam" ar vārdiem "izņemot nomu".

9. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Darba uzdevums ir pasūtītāja sagatavots dokuments, kurā noteiktas nepieciešamajiem pakalpojumiem izvirzītās prasības, šo pakalpojumu mērķis un, ja nepieciešams, norādītas izmantojamās metodes un resursi, kā arī gala rezultāts. Darba uzdevums būvprojektēšanas gadījumā ir projektēšanas uzdevums.

(2) Darba uzdevumam un apjomu sarakstam ir jābūt skaidram un nepārprotamam, lai pretendents bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt pakalpojumu vai būvdarbu cenu, bet pasūtītājs - salīdzināt piedāvājumus.

(3) Būvprojektēšanas gadījumā projektēšanas uzdevumu sastāda tā, lai būvdarbu iepirkuma pretendents varētu noteikt projektētāja izstrādātā būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem un būviekārtām.

(4) Darba uzdevumu sastāda kā atsevišķu dokumentu un iekļauj konkursa nolikumā. Cenu aptaujas un sarunu procedūras gadījumā to iekļauj uzaicinājumā.

(5) Darba uzdevumā nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un preču specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

(6) Darba uzdevums ir obligāts dokuments pakalpojumu iepirkumiem, izņemot nomu."

10. 13.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "drošību" ar vārdu "garantiju";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "patentiem un" ar vārdu "preču";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Tehnisko specifikāciju sastāda kā atsevišķu dokumentu un iekļauj konkursa nolikumā. Cenu aptaujas un sarunu procedūras gadījumā to iekļauj uzaicinājumā.

(7) Tehniskā specifikācija ir obligāts dokuments preču pirkšanai, nomai un būvdarbiem."

11. Izteikt 15.panta piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma, cenu aptaujas vai sarunu procedūras sagatavošanā, aizliegts piedalīties attiecīgajā konkursā, sarunu procedūrā vai cenu aptaujā.

(6) Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītājam aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nedrīkst sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

(7) Pasūtītājs nedrīkst pieprasīt samaksu par konkursa nolikumu un par līdzdalību iepirkuma procedūrā."

12. 16.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar vārdiem "pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas";

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "vai iznomāšanai".

13. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām no darba ņēmēju ienākumiem un vidējo strādājošo skaitu, bet ne vairāk kā par trim iepriekšējiem gadiem."

14. 18.pantā:

papildināt trešo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības paredzētajā iepirkuma periodā Latvijas teritorijā pārdot preces un veikt to garantijas apkalpošanu.";

papildināt piektās daļas 2.punktu pēc vārdiem "svarīgāko darbu izpildi" ar vārdiem "iekšējā tirgū";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt no kopējā darba apjoma to darbu maksimālo apjomu, kuru var veikt apakšuzņēmējs. Šo apjomu nosaka procentos no paredzamās līguma summas un norāda iepirkuma procedūras nolikumā."

15. 22.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "un projektu skiču konkurss";

papildināt otrās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "cenu aptauju" ar vārdiem "vai sarunu procedūru";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) preču pirkšanu, ja paredzamā līgumcena ir no 1000 līdz 10 000 latu;";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā skaitli "5000" ar skaitli "10 000";

izslēgt trešās daļas 1.punktā vārdus "vai nomu";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pasūtītājs var izvēlēties projekta skiču konkursu, ja līgums tiks slēgts par būvprojektu vai teritoriālplānojuma skiču projekta izstrādi.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atklāta vai slēgta konkursa norisi attiecībā uz preču pirkšanu, pakalpojumu sniegšanu vai būvdarbu veikšanu, kā arī projektu skiču konkursa norisi reglamentē Ministru kabineta noteikumi atsevišķi katram minētajam veidam."

16. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "amatpersona" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "pilnvarotā persona" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izveidojot iepirkuma komisiju, jāievēro, lai visiem tās locekļiem būtu pieredze tā iepirkuma jomā, par kuru tiks slēgts līgums. Iepirkuma komisiju vada komisijas priekšsēdētājs. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un cenu aptaujas gadījumā paredzamā līgumcena ir lielāka par 10 000 latu, komisijā iekļaujami ne mazāk kā trīs locekļi, no kuriem vismaz viens ir būvinženieris, bet atklāta konkursa vai sarunu procedūras gadījumā komisijā iekļaujami vismaz pieci locekļi, no kuriem vismaz viens ir būvinženieris. Ja iepirkuma līgums tiks slēgts par būvdarbiem un paredzamā līgumcena ir lielāka par 500 000 latu, komisijā papildus jāiekļauj viens būvinženieris no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātā saraksta." ;

aizstāt trešajā daļā vārdu "amatpersona" ar vārdu "persona".

17. 24.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

aizstāt pirmās daļas 5.punkta pēdējā teikumā vārdu "ekonomiski" ar vārdu "saimnieciski";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa vai kandidātu atlases nolikumā. Grozījumus izdara šā likuma 25.panta sestajā un 9.1 daļā noteiktajā kārtībā. Par izdarītajiem grozījumiem pasūtītājs informē visus pretendentus, kandidātus un citas personas, kas saņēmuši konkursa vai kandidātu atlases nolikumu."

18. 25.pantā:

papildināt trešās daļas 3.punktu ar vārdiem "un piedāvājumu izvēles kritēriju";

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "līguma priekšmetu" ar vārdiem "iepirkuma priekšmetu";

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pasūtītājs publicē šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.";

izteikt sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Paziņojumā norāda grozījumus, kas izdarīti konkursa nolikumā, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.";

izteikt astotās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Iepirkuma komisija šo informāciju triju darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo un nosūta tiem iespējamiem pretendentiem, kuri saņēmuši konkursa nolikumu, kā arī tiem pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus.";

izteikt devītās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad šā panta trešajai daļai atbilstošs paziņojums par paredzamo iepirkumu nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 52 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir lielāka par 120 000 latu un būvdarbiem - par 4 500 000 latu.";

aizstāt devītās daļas otrajā un trešajā teikumā vārdu "darba" ar vārdu "kalendārajām";

papildināt pantu ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Ja nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta devītajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājuma iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par nolikumā izdarītajiem grozījumiem nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam, nedrīkst būt īsāks par 26 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir 120 000 latu un būvdarbiem - 4 500 000 latu vai attiecīgi lielāka. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 120 000 latu un būvdarbiem - par 4 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš šādos gadījumos nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir mazāka par 50 000 latu un būvdarbiem - par 500 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.";

izslēgt divpadsmitās daļas pēdējo teikumu;

papildināt pantu ar 12.1 daļu šādā redakcijā:

"(121) Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Šādā gadījumā pasūtītājam ir tiesības izsludināt atkārtotu konkursu vai rīkoties saskaņā ar šā likuma 27.panta 1.punktu."

19. 26.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "personas" ar vārdiem "vai to grupas";

aizstāt otrajā daļā vārdu "kandidātus" ar vārdu "pretendentus";

aizstāt trešās daļas 3.punktā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "darba" ar vārdu "kalendārajām";

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto šā panta trešajai daļai atbilstošu paziņojumu interneta tīklā triju darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs publicē minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī vismaz vienā citā laikrakstā ne agrāk kā pēc trim darba dienām kopš paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam vai ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc tā ievietošanas interneta tīklā.

(6) Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus kandidātu atlases nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā un publicēšanas, par to nosūta citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, un tas tiek ievietots interneta tīklā un publicēts šā panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā. Paziņojumā iekļaujamas ziņas, kas ir mainītas salīdzinājumā ar iepriekšējo paziņojumu par šo kandidātu atlasi, kā arī mainītie pieteikumu iesniegšanas termiņi. Ja kandidātu atlases nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, pieteikumu iesniegšanas termiņš pēc šā paziņojuma nosūtīšanas Iepirkumu uzraudzības birojam nedrīkst būt īsāks par 19 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu, bet nepārsniedz 120 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu, pieteikumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām.";

izteikt devītās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks;";

papildināt pantu ar piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 40 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 25 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 15 kalendārajām dienām.

(16) Ja nolikumā izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no šā panta piecpadsmitajā daļā minētā termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumus nosūtīts izraudzītajiem kandidātiem, nedrīkst būt īsāks par 20 kalendārajām dienām, ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 120 000 latu. Ja paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu, bet nepārsniedz 120 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 13 kalendārajām dienām. Ja paredzamā līgumcena nepārsniedz 50 000 latu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 8 kalendārajām dienām."

20. 27.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iepriekš izsludinātajam atklātajam vai slēgtajam konkursam iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām. Uz sarunām uzaicina visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus atklātajam vai slēgtajam konkursam. Paredzamie iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā paredzētajiem iepirkuma līguma noteikumiem;";

papildināt 2.punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Iepriekšminētie apstākļi nedrīkst būt radušies pasūtītāja vainas dēļ;";

papildināt pantu ar 6., 7., 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"6) mākslinieciska rakstura iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ekskluzīvu tiesību aizsardzību, piegādājamos ražojumus var izgatavot vai piegādāt vienīgi konkrēts piegādātājs vai pakalpojumus var sniegt tikai konkrēts pakalpojumu sniedzējs;

7) pasūtītājs pērk grāmatas;

8) preču un pakalpojumu iepirkumus veic Latvijas diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības attiecīgajā ārvalstī;

9) steidzamības vai neparedzētu apstākļu dēļ radusies situācija, kad laika ierobežojuma dēļ nav iespējams rīkot atklātu vai slēgtu konkursu, lai veiktu iepirkumu starptautisko misiju un militāro mācību nodrošināšanai aizsardzības jomā;

10) iepirkumi ir saistīti ar ārvalstu oficiālo delegāciju uzņemšanu (reprezentācijas dāvanas, oficiālās pusdienas un vakariņas, viesnīcas, konferenču un reprezentācijas telpas);

11) attiecīgo līgumu slēdz pēc projektu konkursa un saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem tas jāslēdz ar konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem. Pēdējā gadījumā visus uzvarētājus uzaicina piedalīties sarunās."

21. 28.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "izvēles" ar vārdu "argumentētu";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

aizstāt trešajā daļā vārdu "darba" ar vārdu "kalendārajām";

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārda "izvēles" ar vārdu "argumentētu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja sarunu procedūru piemēro saskaņā ar šā likuma 27.panta 2., 3., 4., 5. un 9.punktu, iepirkuma komisija sāk sarunas ar pretendentu vai pretendentiem tūlīt pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, neievērojot šā panta trešajā daļā noteiktos termiņus.";

aizstāt devītajā daļā skaitli un vārdu "34.pantu" ar skaitli un vārdu "34.1 pantu".

22. 29.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai iznomāt";

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Iepirkuma komisija norāda preces, pakalpojuma un būvdarbu cenās ietilpstošās sastāvdaļas, kurās var būt ietvertas izmaksas pēc garantijas termiņa beigām, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, personāla mācību un citas izmaksas.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iepirkuma komisija protokolē cenu aptaujas procedūru saskaņā ar šā likuma 34.2 pantu."

23. 30.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai kopēju līgumu par būvprojektēšanu un būvdarbiem";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai nomu";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un paredzamā līgumcena pārsniedz vienu miljonu latu";

izslēgt piekto daļu;

izslēgt septīto daļu.

24. 31.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "var" un aizstāt vārdu "noskaidrot" ar vārdu "noskaidro";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pasūtītājs paredz slēgt līgumu par būvdarbiem, iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma cenas veidošanos un noskaidro, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai nomu";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tehniskajās specifikācijās norādītajam līmenim atbilstošas preces cenu;".

25. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Iepirkuma procedūras izbeigšana bez līguma noslēgšanas

Iepirkuma procedūru izbeidz bez līguma noslēgšanas:

1) ja atklātam konkursam:

a) nav iesniegti piedāvājumi,

b) iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām,

c) iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas;

2) ja Iepirkumu uzraudzības biroja Sūdzību izskatīšanas komisija aizliedz slēgt līgumu."

26. 32.pantā:

papildināt pirmo daļu pirms vārda "paziņojumu" ar vārdiem "šim likumam atbilstošu";

aizstāt otrās daļas 6.punktā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Paziņojumā, ko pasūtītājs nosūta noraidītajam pretendentam, papildus šā panta otrajā daļā minētajam norāda pretendenta noraidīšanas detalizētu pamatojumu."

27. 33.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "iznomātāju";

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdu "iznomātāja";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Iepirkuma līgumu pakalpojumu saņemšanai (izņemot preces un pakalpojumus, kuri saistīti ar autora darbu izmantošanu) slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par četriem gadiem.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nekustamā īpašuma nomas gadījumā līguma termiņš drīkst pārsniegt šā panta ceturtajā daļā noteikto termiņu, ņemot vērā to, ka maksimālais nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš nevar būt garāks par astoņiem gadiem.

(6) Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 10 darba dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, kad tiek veikta cenu aptauja vai piemērota sarunu procedūra saskaņā ar šā likuma 27.panta 2.punktu."

28. 34.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"34.pants. Atklāta un slēgta konkursa noslēguma protokols";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola pirmajā daļā ietverama pamatinformācija, kas ir publiski pieejama tikai pēc tam, kad iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.";

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdu "līguma" ar vārdu "iepirkuma";

aizstāt trešās daļas 18.punktā vārdu "ekonomiski" ar vārdu "saimnieciski";

papildināt trešo daļu ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"181) piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pārskats;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Atklāta vai slēgta konkursa noslēguma protokola otrajā daļā ietverama informācija par komisijas locekļu dotajiem atsevišķiem vērtējumiem.";

papildināt pantu ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Protokolam pievieno pretendentu piedāvājuma oriģinālus, Iepirkumu uzraudzības birojam nosūtīto paziņojumu kopijas vai cenu aptaujas uzaicinājumu kopijas.";

izslēgt līdzšinējo sesto un septīto daļu.

29. Papildināt likumu ar 34.1 un 34.2 pantu šādā redakcijā:

"34.1 pants. Sarunu procedūras noslēguma protokols

(1) Sarunu procedūras noslēguma protokols ir publiski pieejams pēc tam, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Sarunu procedūras noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs;

2) datums, kad paziņojums ievietots interneta tīklā;

3) iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums;

4) pasūtītāja nosaukums;

5) iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts;

6) pamatojums sarunu procedūras piemērošanai;

7) kandidātu nosaukumi;

8) pieteikumu iesniegšanas vieta un termiņš;

9) to kandidātu nosaukums, kuri ir iesnieguši pieteikumu par piedalīšanos sarunu procedūrā;

10) piedāvājuma izvēles kritēriji;

11) sarunu īss apraksts, norādot piedāvājumus un to cenu;

12) tā kandidāta nosaukums, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu;

13) ja kandidāts, kuram piešķirtas tiesības veikt iepirkumu, nav parakstījis iepirkuma līgumu vai pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu izbeigt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, - šo norišu apraksts.

(2) Sarunu procedūras protokolu paraksta visi iepirkuma komisijas locekļi.

(3) Pasūtītājs pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 10 gadus glabā sarunu procedūras noslēguma protokolu, konkursa noslēguma protokolu, cenu aptaujas procedūras noslēguma protokolu, konkursa nolikumu un pretendentu piedāvājumus.

34.2 pants. Cenu aptaujas procedūras noslēguma protokols

Cenu aptaujas procedūras noslēguma protokolā ietverama šāda informācija:

1) iepirkuma identifikācijas numurs un protokolēšanas datums;

2) pasūtītāja nosaukums;

3) pieprasītās preces, pakalpojuma vai būvdarbu nosaukums un apjoms, tehniskās specifikācijas vai darba uzdevums;

4) pretendentu nosaukumi, piedāvājumi un to cenas;

5) citas ziņas, kuras iepirkuma komisija uzskata par nepieciešamām;

6) lēmums par piedāvājuma izvēli."

30. Aizstāt 35.panta pirmajā teikumā vārdu "birojam" ar vārdiem "biroja noteiktajā kārtībā".

31. Aizstāt 37.pantā vārdu "amatpersona" ar vārdu "persona".

32. 39.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pieprasīt un netraucēti, kā arī bez maksas saņemt pilnu informāciju par iepirkumu;";

aizstāt pirmās daļas 7.punktā vārdus "līgumslēdzējām iestādēm" ar vārdu "pasūtītājiem";

papildināt pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) aizliegt slēgt līgumu līdz pārkāpumu novēršanai vai uzdot izbeigt iepirkuma procedūru."

33. 41.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "iznomātājam";

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Pretendents var pieprasīt, lai Iepirkumu uzraudzības birojs pārbauda pasūtītāja budžeta iespējas.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja sūdzības iesniedzējs uzskata, ka konkursa nolikums neatbilst likuma prasībām, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām tas var iesniegt sūdzību par nolikumu. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sūdzības par nolikumu nepieņem. Sūdzību par nolikumu iesniedz pasūtītājam. Ja pēc sūdzības saņemšanas pasūtītājs nenovērš sūdzībā norādīto pārkāpumu, sūdzības iesniedzējs var iesniegt sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojam.";

izslēgt ceturtās daļas 1.punktu;

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt iesniegto sūdzību jebkurā brīdī, kamēr sūdzību izskatīšanas komisija nav sākusi attiecīgās sūdzības izskatīšanu.

(8) Ja saņemta sūdzība, Iepirkumu uzraudzības birojs ievieto ziņas par to interneta tīklā, norādot sūdzības iesniedzēju, pasūtītāju un iepirkuma procedūru, kuras likumību apstrīd sūdzības iesniedzējs, kā arī sūdzības izskatīšanas dienu."

34. 42.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komisija sūdzību izskata viena mēneša laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, komisija to var pagarināt, par to paziņojot iesniedzējam. Sezonas rakstura iepirkuma gadījumā sūdzību izskata 15 kalendāro dienu laikā pēc tās saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā. Noteikumus par sezonas rakstura iepirkumiem izstrādā Ministru kabinets.";

aizstāt trešajā daļā skaitli "10" ar vārdu "trīs".

35. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izstrādā šā likuma 16.panta pirmās daļas 7.punktā minētos noteikumus.";

papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūnijam izstrādā šā likuma 22.panta piektajā daļā minētos noteikumus.

5. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūnijam izstrādā šā likuma 42.panta pirmajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 24.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 13.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.10.2002.Stājas spēkā: 27.11.2002.Zaudē spēku: 01.05.2006.Tēma: PašvaldībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 165, 13.11.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 23, 12.12.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
68298
27.11.2002
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)