Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6

(protokols Nr.18, 4.§) Daugavpilī 2002.gada 12.septembrī
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu
(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)
1.Noteikumos lietotie termini

1.1. Sadzīves atkritumi ir mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem. Sadzīves atkritumus iedala:

1.1.1. mājsaimniecības atkritumi, kas radušies mājsaimniecībā (tai skaitā virtuves atkritumi, papīrs, kartons, plastmasa, audumi, metāls, pelni un citi degoši un nedegoši atkritumi);

1.1.2. lielgabarīta mājsaimniecības atkritumi — mājsaimniecības atkritumi, kuri sava lielā izmēra dēļ nevar tikt uzglabāti vai novietoti atkritumu konteineros vai maisos (vecas mēbeles, plaša patēriņa elektronikas preces, sadzīves inventārs u.c.).

1.1.3. uzņēmumu, biroju, veikalu, sabiedriskās ēdināšanas u. tml. iestāžu radītie atkritumi, kuri pēc satura ir līdzīgi mājsaimniecības atkritumiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

1.2. Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojies, ir nolēmis atbrīvoties vai spiests atbrīvoties un kura atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām kategorijām.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

1.3. Atkritumu radītājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs un īpašības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

1.4. Atkritumu apsaimniekošana ir atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas iekārtās), šo darbību pārraudzība, atkritumu apglabāšanas vietu aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī tirdzniecība ar atkritumiem un starpniecība atkritumu apsaimniekošanā.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

1.5. Atkritumu apsaimniekotājs ir juridiska vai fiziska persona, kura saņēmusi attiecīgu atļauju šādai darbībai, noslēgusi attiecīgu sadarbības līgumu ar Daugavpils pilsētas domi un nodrošina atkritumu apsaimniekošanas funkcijas Daugavpils pilsētā.

(Daugavpils pilsētas domes 29.01.2004. saistošo noteikumu Nr.1 redakcijā, kas grozīta ar 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

1.6. Specializētais autotransports ir tāds autotransports (atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS-87 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas”), kas paredzēts noteikta parauga sadzīves atkritumu konteineru mehanizētai izvešanai un nogādāšanai uz deponēšanas vai pārkraušanas vietu un kas neapdraud vidi, cilvēku dzīvību, veselību un drošību.

1.7. Atkritumu konteiners ir metāla vai plastmasas tvertne (ar tilpumu 40 l, 60 l, 100 l un vairāk), kas paredzēta no atmosfēras nokrišņiem pasargātai sadzīves atkritumu uzkrāšanai.

1.8. Speciālie atkritumi, kas šo Noteikumu izpratnē netiek pieskaitīti pie sadzīves atkritumiem ir:

1.8.1. celtniecības atkritumi (būvgruži, būvlaukumu atkritumi, ielu uzlaušanas atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme),

1.8.2. ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi,

1.8.3. “zaļie” atkritumi (zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi),

1.8.4. citi, īpaši atkritumu veidi, piem., nolietotās riepas.

1.9. Bīstamie atkritumi ir saimnieciskās vai citas darbības rezultātā radušies bīstami atlikumi un blakusprodukti, kas var būt gan piesārņotāji, kuri negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību, gan materiālu resursi, kurus izmanto tūlīt pēc to radīšanas vai pēc attiecīgas speciālas pārstrādes un kuru bīstamību raksturo eksplozivitāte, ugunsnedrošība, uzliesmotspēja, toksiskums, korozivitāte, nevadāma reaģētspēja, spēja izraisīt kancerogēnas, mutagēnas un citas pārmaiņas dzīvos organismos (piem.,automašīnu akumulatori, izmantotie naftas produkti, ar naftas produktiem piesārņotā grunts, ledusskapji, dienasgaismas spuldzes, izdedži, kvēpi, hloroorganiskie savienojumi u.tml.).

2. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

2.1. Daugavpils pilsētas dome ir atbildīga par veselīgu un tīru vidi pilsētā, tā organizē un kontrolē savas administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas darbību saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un šiem noteikumiem. Pašvaldība:

2.1.1. organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā;

2.1.2. pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu;

2.1.3. izdod saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu;

2.1.4. pieņem lēmumus par jaunu bīstamo atkritumu pārstrādes objektu un poligonu izvietošanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29; 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

2.2. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

2.3. Daugavpils pilsētas pašvaldība izvēlas un slēdz līgumu ar jaunu komersantu, kurš veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, dalīšanu, šķirošanu un uzglabāšanu tās teritorijā, publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, tikai pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

(Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā, kas grozīta ar 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

2.4. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Daugavpils pašvaldības teritorijā — sadzīves atkritumu radītājiem un atkritumu apsaimniekotājiem.

2.5. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana notiek LR MK noteiktā kārtībā, kādā apsaimniekojami atsevišķu veidu atkritumi, kuru apsaimniekošanai to bīstamības vai citu īpašību dēļ ir izvirzāmas īpašas prasības. To kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attītības ministrijas Reģionālā vide pārvalde.

2.6. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

2.7. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi nogādājami Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, apglabāšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi

3.1. Atkritumu apsaimniekosanas mērķi un uzdevumi ir:

3.1.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās;

3.1.2. pakāpeniski ieviest otrreizēji izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas) savākšanu, šķirošanu un pārstrādi, tādējādi samazinot izgāztuvē nogādājamo atkritumu daudzumu;

3.1.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kurus otrreiz vairs nevar pārstrādāt, tiktu padarīti nekaitīgi videi vai pienācīgi noglabāti;

3.1.4. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33).

4. Atkritumu radītāja pienākumi un atbildība

4.1. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs (dzīvojamo māju apsaimniekotājs) vai turētājs (nomnieks) pilsētas teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā, viņam jāiekļaujas Daugavpils pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan maksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. Nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem (dzīvojamo māju apsaimniekotājiem) vai turētājiem (nomniekiem) ne vēlāk kā mēneša laikā pēc īpašumtiesību, valdījuma vai turējuma tiesību iegūšanas, jāiekļaujas pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot attiecīgu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kuram noslēgts līgums ar pašvaldību. Slēdzot līgumu par ar atkritumu apsaimniekošanu, līgumpuses vienojas par:

4.2.1. atkritumu izvešanas veidu (konteineri, to tilpums u.tml.) un apjomiem;

4.2.2. atkritumu izvešanas biežumu un laiku tā, lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni;

4.2.3. atkritumu šķirošanu u.c. līguma nosacījumiem.

Atkritumu radītājs veic maksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar likumdošanā noteiktā kārtībā apstiprinātiem tarifiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

4.3. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja (dzīvojamo māju apsaimniekotāja) vai turētāja (nomnieka) pienākumi ir:

4.3.1. iekļauties pilsētas kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, veicot šādus pasākumus:

— sniedzot pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo nekustamajā īpašumā, nekustamajā īpašuma nomniekiem (fiziskām personām un juridiskām personām), to darba profilu, atkritumu veidu un daudzumu;

— noteiktos termiņos sniedzot pašvaldībai ziņas par izmaiņām iedzīvotāju skaitliskajā sastāvā, kā arī nomnieku un viņu darba profila izmaiņām;

4.3.2. slēdzot īres un nomas līgumus ar apakšīrniekiem, paredzēt maksu par atkritumu apsaimniekošanu;

4.3.3. uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu laukumus, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, un nodrošināt ērtu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm to iztukšošanas dienās jebkurā gadalaikā, laukumu ap tvertnēm pienācīgi sakopjot pēc atkritumu izvešanas;

4.3.4. atkritumiem izmantot tikai noteiktam atkritumu veidam paredzētās tvertnes un iekārtas;

4.3.5. iegādāties vai nomāt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, kas tiek noteikts, ņemot vērā atkritumu veidošanās normatīvos daudzumus un izvešanas biežumu;

4.3.6. uzturēt atkritumu tvertnes tīras, dezinficētas un lietošanas kārtībā;

4.3.7. rajonos, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, nodrošināt šo vadu regulāru apkopi, konteineru telpu tīrību, kā arī specializētā transporta līdzekļa brīvu piekļūšanu atkritumu tvertnēm to mehanizētās tukšošanas laikā;

4.3.8. rajonos, kur sadzīves atkritumi tiek savākti, izmantojot bezkonteineru metodi, t.i., atkritumi tiek izvesti noteiktās stundās ar specializētajām automašīnām, pēc atkritumu izvešanas nodrošināt attiecīgās ielas daļas tīrību;

4.3.9. sašķirot atkritumus to rašanās vietā — ja Daugavpils pašvaldība kādā pilsētas rajonā ir noteikusi sašķiroto atkritumu savākšanas sistēmu par obligātu un savākšanai paredzējusi lietot specializētās atkritumu savākšanas ierīces;

4.3.10. nodrošināt lielgabarīta mājsaimniecības atkritumu (mēbeļu, dažāda materiāla iepakojumu, sadzīves tehnikas priekšmetu u.tml.) nogādāšanu uz pārstrādes vai noglabāšanas vietām;

4.3.11. atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās mazgabarīta tvertnes no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem novietot specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā;

4.3.12. vietās, kur piebraukt nav iespējams, atkritumu konteinerus izlikt ārpus pagalma, pēc atkritumu aizvešanas to novietojot atpakaļ un sakopjot šo teritoriju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

4.4. Aizliegts izmest atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai noglabāšanai neatļautās vietās.

4.5. Pārtikas atkritumus ir atļauts kompostēt dārzos, ja kompostēšanas process tiek rūpīgi novērots un kontrolēts. Ja Daugavpils Vides veselības centra pārbaudēs tiek konstatēti pārkāpumi (problēmas ar smaku, grauzējiem vai citiem kaitēkļiem), individuālajiem īpašniekiem tiek aizliegta atkritumu kompostēšana uz laiku līdz pārkāpumu novēršanai.

4.6. “Zaļie” atkritumi jākompostē savā zemes gabalā vai īpaši norādītās vietās.

4.7. Vasarnīcas vai vasaras mītnes (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošas vasarnīcas vai vasaras mītnes) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā, ievērojot šos noteikumus, noslēdz līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu ar komersantu, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību, kā arī sedz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

(Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

4.8. Atkritumu radītājiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas par atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanu vai kuri piedalās atsevišķu veidu atkritumu apsaimniekošanas sistēmās, ir tiesības slēgt līgumu ar komersantu, kuru izvēlējies pats atkritumu radītājs, par šķirotu sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, par to informējot vietējo pašvaldību.

(Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

5. Iedzīvotāju pienākumi un atbildība

5.1. Ikviena Daugavpils pašvaldības iedzīvotāja pienākums ir iekļauties kopējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt (ja nepieciešams, arī sašķirot) atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja (dzīvojamo māju apsaimniekotāja) norādītajā vietā. Daugavpils pašvaldības iedzīvotāja pienākums ir nepieciešamības gadījumā sniegt pašvaldībai vai citai kompetentai institūcijai ziņas par radīto atkritumu veidu, daudzumu, iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (piemēram, uzrādot līgumu), citu pieprasīto informāciju.

5.2. Daugavpils pašvaldības iedzīvotāji, apmaksājot atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteiktos maksājumus, sedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.

5.3. Lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai un atkritumu iekārtu bojājumiem, asi atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnē ir jāiesaiņo.

5.4. Aizliegts ierīkot patvaļīgas izgāztuves un aprakt atkritumus pagalmos, piegružot un aizbērt grāvjus, iznest no sētām un novietot uz ielu braucamās daļas malas visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus utt.). Aizliegts ar atkritumiem piesārņot apkārtējo vidi, tai skaitā, ielas, skvērus, parkus, mežus u.c., mest atkritumus upēs, grāvjos un citās ūdens tilpnēs.

5.5. Aizliegts atkritumus sadedzināt tvertnēs un atklātā veidā, uz privātīpašumā esošās zemes, mežos, dārzos un parkos.

5.6. Atkritumu tvertnēs aizliegts iepildīt kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), celtniecības atkritumus un rūpniecības atkritumus.

6. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un atbildība

6.1. Ikvienam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam pirms savas darbības uzsākšanas jāsaņem likumdošanā noteiktā kārtība speciāla atļauja Reģionālajā vides pārvaldē, jānoslēdz līgums ar Daugavpils pilsētas domi par atkritumu apsaimniekošanu, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai. Atkritumu apsaimniekotājam jābūt apgādātam ar specializēto autotransportu (atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS-87 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas”), iekārtām un ierīcēm, kas nepiesārņo pilsētas vidi un gaisu un nepārsniedz pieļaujamo trokšņu līmeni.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

6.2. Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir apgādāt pasūtītāju (pēc attiecīga līguma noformēšanas) ar atkritumu konteineriem (vai citām atkritumu savakšanai piemērotām iekārtām) pietiekamā daudzumā, kā arī nodrošināt atkritumu regulāru izvešanu no atkritumu laukumiem (vai atkritumu vadiem daudzdzīvokļu mājās). Atkritumi, kurus iedzīvotāji nogādā tieši specializētajā atkritumu automašīnā, jāsavāc iedzīvotājiem zināmā laikā (ievērojot attiecīgo grafiku).

Atkritumu apsaimniekotājs darba laiku un atkritumu savākšanas kārtību saskaņo ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru.

6.3. Atkritumu konteineru novietošana, labošana un nomaiņa konteineru nomas gadījumā jāveic atkritumu apsaimniekotājam par saviem līdzekļiem. Atkritumu konteineru novietošana, atkritumu savākšana tiek veikta tā, lai netraucētu garāmgājēju un transporta līdzekļu kustību.

6.4. Savāktie atkritumi atkritumu apsaimniekotājam jāizved uz Daugavpils pašvaldības norādītajām atkritumu pārstrādes vai noglabāšanas vietām.

6.5. Atkritumu apsaimniekotājs veic ar atkritumu apsaimniekošanu saistīto uzskaiti, uzglabā, apkopo informāciju, kā arī sniedz to Reģionālajai vides pārvaldei, Daugavpils pašvaldībai un sabiedrībai. Atkritumu apsaimniekotājam, pēc Daugavpils pašvaldības pieprasījuma, jāiesaistās akcijās par vides tīrību pilsētā, bukletu un citu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu informatīvo materiālu izgatavošanā un izplatīšanā.

6.6. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta līgumā, ko slēdz ar atkritumu apsaimniekotāju. Atkritumu apsaimniekotājam parauglīgumu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru.

6.7. Atkritumu tvertņu dizains (forma, krāsojums) saskaņojams ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru un Daugavpils pilsētas galveno mākslinieku.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

6.8. Speciālo atkritumu savākšanu atkritumu apsaimniekotājs organizē atsevišķi, ievērojot esošo likumdošanu, Daugavpils pilsētas domes noteikumus, vienojoties ar atkritumu radītāju.

6.9. Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina šādu minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu:

6.9.1. komunālajā sektorā – četras reizes nedēļā;

6.9.2. privātsektorā, atkritumvados, veselības aprūpes iestādēs, izglītības iestādēs, pakalpojumu sniegšanas vietās, azartspēļu vietās, degvielas uzpildes stacijās, aptiekās un to noliktavās, noliktavu telpās, vairumtirdzniecības bāzēs, kioskos, birojos, kultūras iestādēs – vienu reizi nedēļā;

6.9.3. viesnīcās, kopmītnēs, tirdzniecības vietās – divas reizes nedēļā;

6.9.4. slimnīcās – trīs reizes nedēļā;

6.9.5. transporta tehniskās apkopes stacijās – divas reizes mēnesī;

6.9.6. vasarnīcās – vienu reizi mēnesī.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

7. Sadzīves atkritumu savākšana un transportēšana

7.1. Sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas un veidus pilsētā nosaka Daugavpils pilsētas dome.

7.2. Sadzīves atkritumi pilsētā tiek vākti, atkritumus nogādājot uz īpaši iekārtotiem atkritumu savākšanas laukumiem, izmantojot atkritumu vadus, kā arī bezkonteineru metodi.

7.3. Atkritumu konteineru novietošanas vietas un skaitu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru.

7.4. Daugavpils pilsētā tiek ieviesta dalītā sadzīves atkritumu savākšana. Pārstrādājamos un otrreiz izmantojamos materiālus apsaimniekotājs nogādā komersantam, kas nodarbojas ar atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei, un kas ir noslēdzis līgumus ar pašvaldību par šāda veida atkritumu šķirošanu. Komersants, kas nodarbojas ar atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pašvaldībai sniedz atskaiti par pārstrādei nodotiem atkritumu apjomiem.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

8. Tiesības rīkoties ar sadzīves atkritumiem

8.1. Tiesības rīkoties ar savāktajiem sadzīves atkritumiem pieder Daugavpils pilsētas pašvaldībai.

8.2. Daugavpils pašvaldības pienākumos neietilpst meklēt atkritumos pazudušus priekšmetus, kā arī atļaut to darīt nepiederošām personām.

9. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

9.1. Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir apmaksāt izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas līgumā noteikto apmēru un kārtību. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu veido:

9.1.1. maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

9.1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātu tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos;

9.1.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

9.2. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp pašvaldību un komersantu, kurš izvēlēts publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Līdz jaunu līgumu noslēgšanai ar komersantu, kurš izvēlēts publiskā iepirkumā, tarifu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) apstiprina regulators.

(Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

9.3. Maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu tiek iekasēta:

9.3.1. atkarībā no nekustamajā īpašumā dzīvojošo personu skaita (kas deklarējuši šo dzīvesvietu),

9.3.2. no juridiskajām personām — atkarībā no to darbības profila un izvedamo atkritumu daudzuma.

9.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.29)

9.5. Kārtība, kādā izdarāmi maksājumi par atkritumu apsaimniekotāju sniegtajiem pakalpojumiem, tiek noteikta saskaņā ar noslēgtiem līgumiem starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

10. Prasības atkritumu dalītai savākšanai un otrreizējai izmantošanai

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

10.1. Daugavpils pašvaldības teritorijā, kur tiek veikta atkritumu dalītā savākšana, atkritumu radītājam jāsašķiro mājsaimniecībā, sadzīvē vai ražošanā radītie atkritumi un tie jāievieto savākšanas laukumā novietotajā atbilstošajā konteinerī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

10.2. Dalīti tiek savākti rašanās vietā sašķiroti, otrreiz izmantojami un pārstrādājami sadzīves atkritumi, piemēram, papīrs, stikls, metāls, plastmasa u.c., ņemot vērā pārstrādes organizāciju pieprasījumu un realizācijas iespējas.

10.3. Sadzīves atkritumu radītājam jāsašķiro atkritumi un jānogādā uz speciālu savākšanas vietu, kurā atrodas ar noteiktām krāsām un uzrakstiem vai uzlīmēm apzīmētas tvertnes:

zilās tvertnes – sašķirotiem atkritumiem (iepakojums, stikls);

zaļās tvertnes – sadzīves atkritumiem.

Atkritumu apsaimniekotājam laikus jāziņo par to, ka tiks uzsākta vēl kādu citu sašķirotu atkritumu savākšana, kā arī jāinformē par attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.33)

10.4. Sašķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram un nesaburzītam, stikla un plastmasas tarai jābūt tīrai, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

10.5. Sašķirotos atkritumus atkritumu apsaimniekotājs nogādā komersantam, kas veic atkritumu šķirošanu un sagatavošanu nodošanai tālākai pārstrādei.

(Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

10.6. Atkritumu apsaimniekotājam pēc atkritumu izvešanas jānodrošina sašķiroto atkritumu savākšanas tvertņu laukumu sakopšana.

10.7. Daugavpils pilsētas pašvaldība publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas un slēdz līgumu ar komersantu, kas sniedz otrreizēji izmantojamo materiālu atdalīšanas pakalpojumus (šķirošanu) Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, tikai pēc iepriekšējā līguma darbības termiņa beigām, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.

(Daugavpils pilsētas domes 24.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

10.1 Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 24.11.2011. saistošo noteikumu Nr.33 redakcijā)

10.11. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs:

10.11.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

10.11.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī personu mantu;

10.11.3. nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

10.11.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

10.12. Bīstamo atkritumu apsaimniekotājs organizē speciāli aprīkotas bīstamo atkritumu savākšanas vietas.

10.13. Atkritumu apsaimniekotājam, ja tam nav atļaujas bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, jānoslēdz līgumu ar komersantu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

11. Atbildība par noteikumu neievērošanu

11.1. Sūdzības par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu vai sniegto pakalpojumu kvalitāti, adresējamas Daugavpils pilsētas domei vai Daugavpils pilsētas domes Pašvaldības policijai, kura tās reģistrē un pieņem lēmumus trūkumu un pārkāpumu novēršanai.

11.2. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā)

11.3. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

11.4. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

11.5. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

11.6. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 10.11.2005. saistošajiem noteikumiem Nr.17)

12. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu kontrole

12.1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu kontroli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā savas kompetences ietvaros veic:

12.1.1. pašvaldības atbildīgās amatpersonas;

12.1.2. valsts institūcijas.

13. Pārejas noteikumi

13.1. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku:

13.1.1. Daugavpils pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.12 “Sadzīves atkritumu savākšanas, transportēšanas, šķirošanas un noglabāšanas noteikumi”.

13.1.2. Daugavpils pilsētas domes 1999.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 šādi punkti: 2.2.p., 3.15.p., 3.25.p., 7.4.p., 8.5.p., 8.6.p., 8.7.p., 8.9.p., 8.10.p. (daļā par “atteikšanos slēgt līgumu par atkritumu izvešanu”).

13.2. Daugavpils pilsētas pašvaldība informē atkritumu radītājus par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu tās teritorijā.

(Daugavpils pilsētas domes 12.06.2008. saistošo noteikumu Nr.29 redakcijā)

Daugavpils domes priekšsēdētājs R.Eigims
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 6Pieņemts: 12.09.2002.Stājas spēkā: 02.10.2002.Zaudē spēku: 08.05.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 01.10.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
66901
{"selected":{"value":"05.03.2013","content":"<font class='s-1'>05.03.2013.-07.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.03.2013","iso_value":"2013\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2013.-07.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2011","iso_value":"2011\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2011.-04.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2008","iso_value":"2008\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2008.-28.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2008","iso_value":"2008\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2008.-17.07.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-16.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2004","iso_value":"2004\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2004.-31.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2002","iso_value":"2002\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2002.-13.02.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.03.2013
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)