Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.432

Rīgā 2002.gada 24.septembrī (prot. Nr.40 16.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 151./153.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. drošības ierīce — ierīce, kas paredzēta, lai aizsargātu spiedieniekārtu pret pieļaujamo parametru pārsniegšanu;".

2. Papildināt noteikumus ar 1.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.1 Eiropas materiālu apstiprinājums — tehnisks dokuments, kurā noteikti attiecīgā materiāla raksturlielumi, ja materiāls paredzēts atkārtotai izmantošanai spiedieniekārtu izgatavošanā un nav iekļauts piemērojamajos standartos;".

3. Izteikt 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. komplekss — atsevišķas spiedieniekārtas, kuras ražotājs ir samontējis, izveidojot vienotu darbspējīgu iekārtu;".

4. Papildināt 1.9.apakšpunktu aiz vārda "atbalsti" ar vārdu "rokturi".

5. Svītrot 1.11.apakšpunktā vārdus "(ietverot drošības un spiediena ierīces)".

6. Svītrot 2.punktā vārdus "lai, pareizi uzstādot, uzturot un lietojot spiedieniekārtas un to kompleksus, novērstu draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi vai sabiedrības interesēm".

7. Izteikt 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. spiedieniekārtām un to kompleksiem, kuru maksimāli pieļaujamais spiediens (PS) ir 0,5 bāri un mazāks;

3.2. cauruļvadiem, kas sastāv no caurulēm vai cauruļu sistēmas un ir paredzēti jebkādu šķidrumu vai vielu pārvadei uz vai no kompleksiem vai būvēm, kas atrodas ārpus uzņēmuma teritorijas (sākot no pirmās un ietverot pēdējo noslēgierīci, kas atrodas uzņēmuma teritorijā), kā arī uz visām papildiekārtām, kas projektētas īpaši šiem cauruļvadiem, izņemot cauruļvadu apkalpošanai paredzētās spiedieniekārtas spiediena samazināšanas (redukcijas) vai paaugstināšanas (kompresoru) stacijās;

3.3. ūdens piegādes, sadales un aizvades tīkliem (piemēram, spiedvadiem, spiedtuneļiem, spiedstobriem hidroelektrostacijās) un ar tiem saistītām specifiskām ierīcēm un ūdensvadiem;".

8. Izteikt 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10. šahtas kontroles iekārtām, kas paredzētas spiediena uzturēšanai šahtā un/vai kontrolei (šahtas kontroles pieslēgumu iekārtas, izplūdes novērsēji, cauruļu kolektori un visas ar to saistītās iekārtas) un ko izmanto naftas, gāzes vai ģeotermālajā ieguvē un izpētē, kā arī apakšzemes glabātavās;".

9. Aizstāt 3.12.apakšpunktā vārdu "rūdīšanai" ar vārdu "liešanai".

10. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Spiedieniekārtām un to drošības un spiediena ierīcēm, kā arī kompleksiem, kuru sastāvā ir vismaz viena šo noteikumu 12.1., 12.2. vai 12.3.apakšpunktā minētā spiedieniekārta, jāatbilst šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām būtiskajām drošības prasībām."

11. Izteikt 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"6. Labklājības ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka bezpeļņas organizācijai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstus.

7. Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to Latvijas nacionālo standartu statusā adaptēto Eiropas harmonizēto standartu sarakstus, kurus piemēro šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk — piemērojamie standarti).

8. Spiedieniekārtas un to kompleksi atbilst šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajām būtiskajām drošības prasībām, ja to izgatavošanā ir ievērotas visas piemērojamajos standartos noteiktās būtiskās prasības, kas attiecas uz konkrēto spiedieniekārtu vai kompleksu, un minēto prasību izpilde ir apliecināta atbilstoši šo noteikumu 4.nodaļā noteiktajām atbilstības apliecināšanas procedūrām.

9. Labklājības ministrija ir atbildīga par priekšlikumu iesniegšanu Ministru kabinetā par kompetentu atbilstības novērtēšanas institūciju pilnvarošanu, kuras atbilstoši šo noteikumu un piemērojamo standartu prasībām novērtē:

9.1. spiedieniekārtu un to kompleksu atbilstību;

9.2. spiedieniekārtu un to kompleksu materiālu atbilstību;

9.3. tā personāla kvalifikāciju, kurš metina spiedieniekārtas un to kompleksus;

9.4. spiedieniekārtu un to kompleksu metināšanas tehnoloģiju."

12. Izteikt 10.punkta ievaddaļu un 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10. Atbilstības novērtēšanas institūciju pilnvaro novērtēt spiedieniekārtu un to kompleksu, kā arī materiālu un metinātāju atbilstību vai pilnvaro izsniegt spiedieniekārtu izgatavošanā izmantoto Eiropas materiālu apstiprinājumu, ja tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

10.1. institūcija, tās vadītājs un personāls, kas ir atbildīgs par spiedieniekārtu, materiālu un metināšanas tehnoloģiju novērtēšanu, nav to projektētājs, uzstādītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots pārstāvis, kā arī institūcija, tās vadītājs un personāls, kas ir atbildīgs par metinātāju novērtēšanu, nav tos apmācījis. Apmaiņa ar tehnisko informāciju starp ražotāju, tā pilnvaroto pārstāvi vai importētāju un pilnvaroto institūciju ir atļauta;".

13. Papildināt 10.4.2.apakšpunktu aiz vārdiem "pārbaudes procedūrām" ar vārdiem "piemērojamajiem standartiem".

14. Papildināt 12.4.apakšpunktu aiz vārdiem "ir iebūvētas" ar vārdiem "vai ir paredzētas iebūvēšanai".

15. Izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. kompleksi, kas paredzēti silta ūdens (ja temperatūra nepārsniedz 110 °C) ražošanai, ja cietā kurināmā padevei tiek izmantots roku darbs un reizinājums PS x V ir lielāks nekā 50 bāri x l;".

16. Papildināt noteikumus ar 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. citi kompleksi, kas nav minēti šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā, ja ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir paredzējis tos piedāvāt tirgū un nodot lietošanā kā kompleksus."

17. Papildināt 14.1.apakšpunktu aiz vārdiem "normatīvajos aktos" ar vārdiem "par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību".

18. Papildināt 18.punktu aiz vārda "iespējams" ar vārdu "atbilstoši".

19. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Spiedieniekārtas un to kompleksus, kuru raksturotāji ir vienādi ar šo noteikumu 12. un 13.punktā noteiktajiem vai ir zemāki par tiem, projektē un izgatavo saskaņā ar Eiropas Savienības valstu labas tehnoloģijas praksi (iekārtas projektē un izgatavo, ņemot vērā visus būtiskos faktorus, kas ietekmē iekārtu drošību), kas nodrošina to lietošanas drošību. Spiedieniekārtām un to kompleksiem pievieno atbilstošas lietošanas instrukcijas. Spiedieniekārtas un to kompleksus marķē tā, lai varētu identificēt personu, kura piedāvā attiecīgo spiedieniekārtu vai kompleksu tirgū. Minētās spiedieniekārtas un to kompleksus nedrīkst marķēt ar CE marķējumu."

20. Papildināt noteikumu 3.1.apakšnodaļu ar 20.1, 20.2, 20.3 un 20.4punktu šādā redakcijā:

"20.1 Saistības, kas izriet no šajā nodaļā noteiktajām būtiskajām drošības prasībām spiedieniekārtām, attiecas arī uz kompleksiem, kur ir iespējami līdzīgi riski.

20.2 Būtiskās drošības prasības attiecas uz spiedieniekārtām, kurām attiecīgais risks pastāv ražotāja paredzētajos lietošanas apstākļos.

20.3 Spiedieniekārtām un to kompleksiem noteiktās būtiskās drošības prasības ievēro to projektēšanas un izgatavošanas laikā, saskaņojot ar Eiropas Savienības valstu labas tehnoloģijas praksi un esošo praksi, kā arī ņemot vērā tehniskos un ekonomiskos nosacījumus, kas ir saistīti ar augstu drošības un veselības aizsardzības līmeni.

20.4 Ražotāja pienākums ir:

20.41. analizēt riskus, lai noteiktu, kuri no tiem ir saistīti ar spiedienu;

20.42. projektējot un izgatavojot spiedieniekārtu, ņemt vērā šo noteikumu 20.4 1.apakšpunktā minēto analīzi."

21. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Spiedieniekārtas projektē, izgatavo, pārbauda, aprīko un uzstāda saskaņā ar šiem noteikumiem, piemērojamajiem standartiem, ražotāja instrukcijām un paredzamajiem lietošanas apstākļiem, lai spiedieniekārtu darbība, lietojot tās, būtu droša."

22. Papildināt 41.1.apakšpunktu aiz vārdiem "temperatūras nestabilitāte" ar vārdiem "kā arī pašas spiedieniekārtas nestabilitāte".

23. Izteikt 48.2. un 48.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.2. savienojumi, kurus var izjaukt tikai ar sagraujošām metodēm (turpmāk — pastāvīgie savienojumi), un savienojuma zonas ir bez ārējiem (virsmas) vai iekšējiem defektiem, kas var mazināt spiedieniekārtas drošību;

48.3. pastāvīgie savienojumi nodrošina savienojamajiem materiāliem noteikto minimālo prasību izpildi, ja projekta aprēķinos nav noteiktas īpašas prasības;".

24. Izteikt 48.4.apakšpunkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"II, III un IV kategorijas spiedieniekārtām šīs procedūras, kā arī attiecīgā personāla kvalifikāciju apstiprina pilnvarotā institūcija vai Eiropas Savienībā atzīta neatkarīga institūcija;".

25. Aizstāt 48.5.apakšpunktā vārdus "kompetentā pilnvarotā institūcijā" ar vārdiem "Latvijā atzītā akreditētā institūcijā".

26. Izteikt 49.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"49. Spiedieniekārtai veic galīgo novērtējumu — noslēguma pārbaudi, stiprības pārbaudi un drošības ierīču izvērtēšanu:".

27. Izteikt 49.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.2. iekārtas stiprību pārbauda ar hidraulisko spiedienu, kas nav zemāks par šo noteikumu 70.punktā noteikto. Ja hidrauliskā pārbaude ir bīstama vai nav lietderīga, var veikt citas līdzvērtīgas pārbaudes (pirms līdzvērtīgu pārbaužu veikšanas obligāti veic savienojumu nesagraujošos testus vai ekvivalentus testus saskaņā ar piemērojamajiem standartiem). I kategorijas spiedieniekārtām, kuras tiek ražotas sērijveidā, stiprības pārbaudi var veikt, lietojot statistiskās metodes;".

28. Papildināt 50.4.apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Maksimāli pieļaujamo spiedienu (PS) ražotājs norāda vietā, kur pievieno aizsargietaises un/vai ierobežojošās ierīces, vai iekārtas augšpusē, vai, ja šīs vietas nav piemērotas, jebkurā citā piemērotā vietā."

29. Aizstāt 51.3.apakšpunktā vārdu "pārbaudes" ar vārdiem "stiprības pārbaudes".

30. Aizstāt 59.2.2., 91.1.2., 106.1.1., 203.2.apakšpunktā un 251.punktā vārdus "materiālu apstiprinājums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas materiālu apstiprinājums" (attiecīgā locījumā).

31. Izteikt 59.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.2.3. izmantojot materiālus, kuru speciālu novērtējumu I un II kategorijas spiedieniekārtām veic ražotājs, bet III un IV kategorijas spiedieniekārtām — pilnvarotā institūcija spiedieniekārtu atbilstības novērtēšanas procedūru ietvaros."

32. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētais hidrauliskais pārbaudes spiediens spiedieniekārtām nedrīkst būt mazāks par lielāko no šādiem spiedieniem:

70.1. maksimāli pieļaujamo spiedienu (PS), kas reizināts ar koeficientu 1,25 un spiedieniekārtas stiprības robežas minimālās vērtības 20 °C temperatūrā Rm/20 dalījumu ar spiedieniekārtas stiprības robežas vērtību aprēķina temperatūrā Rm/t;

70.2. maksimāli pieļaujamo spiedienu (PS), kas reizināts ar koeficientu 1,43."

33. Aizstāt 75.punktā vārdus "stiprības testu" ar vārdu "pārbaužu".

34. Papildināt noteikumus ar 75.1punktu šādā redakcijā:

"75.1 Ja katra šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minētā spiedieniekārta tiek ražota atsevišķi, pilnvarotā institūcija veic šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minēto pārbaudi katrai vienībai saskaņā ar H moduļa procedūru. Ražotājs informē pilnvaroto institūciju par paredzēto ražošanas grafiku."

35. Papildināt 76.2.apakšpunktu aiz vārda "spiedieniekārtām" ar vārdiem "izņemot drošības ierīces".

36. Papildināt 78.punktu aiz vārda "deklarāciju" ar šāda satura tekstu:

"(rakstisku dokumentu valsts valodā, kurā persona, kura pirmo reizi piedāvā spiedieniekārtu vai kompleksu tirgū saskaņā ar šo noteikumu prasībām, deklarē spiedieniekārtas vai kompleksa atbilstību šo noteikumu prasībām)."

37. Svītrot 123., 142., 159., 178. un 208.punktā vārdus "un pārbaude" (attiecīgā locījumā).

38. Aizstāt 198.4.apakšpunktā vārdu "galīgo" ar vārdu "noslēguma".

39. Izteikt 203.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"203.5. veic šo noteikumu 49.1.apakšpunktā minēto noslēguma pārbaudi un šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētās stiprības pārbaudes vai nodrošina attiecīgo pārbaužu veikšanu un, ja tas ir lietderīgi, pārbauda arī drošības ierīces."

40. Izteikt 5.nodaļu šādā redakcijā:

"5. Eiropas materiālu apstiprinājums

230. Pēc materiālu vai spiedieniekārtas ražotāja pieprasījuma institūcija, kura pilnvarota izsniegt Eiropas materiālu apstiprinājumu, veic nepieciešamos testus un pārbaudes, lai pārliecinātos, vai materiāli, no kuriem tiks izgatavotas spiedieniekārtas, atbilst šo noteikumu prasībām. Eiropas materiālu apstiprinājums nav nepieciešams tiem spiedieniekārtu izgatavošanai paredzētajiem materiāliem, par kuriem ir norādes piemērojamajos standartos.

231. Pilnvarotā institūcija nosūta Eiropas Komisijai informāciju par veiktajiem testiem un pārbaudēm. Ja triju mēnešu laikā pēc minētās informācijas nosūtīšanas nav saņemti iebildumi no Eiropas Komisijas, pilnvarotā institūcija sastāda un izsniedz materiālu vai spiedieniekārtu ražotājam Eiropas materiālu apstiprinājumu. Apstiprinājuma kopiju ne vēlāk kā mēneša laikā nosūta Eiropas Komisijai, kā arī citām pilnvarotajām institūcijām.

232. Ja pilnvarotā institūcija konstatē, ka attiecīgais materiāls ir iekļauts piemērojamajos standartos, tā anulē Eiropas materiālu apstiprinājumu un informē par to Eiropas Komisiju, kā arī citas pilnvarotās institūcijas."

41. Papildināt 240.punktu aiz vārdiem "CE marķējumu" ar vārdiem "ražotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim".

42. Izteikt 244.punktu šādā redakcijā:

"244. Spiedieniekārtu un kompleksu tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā) un Valsts darba inspekcija (darba vietās), nodrošinot, lai spiedieniekārtas un kompleksus, uz kuriem attiecināmas šo noteikumu prasības, piedāvātu tirgū tikai tad, ja tie, atbilstoši uzstādīti, uzturēti un lietoti, atbilst šo noteikumu prasībām."

43. Svītrot 248.punktā vārdus "lai nenodarītu nekādu kaitējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi".

44. Papildināt noteikumus ar 252.punktu šādā redakcijā:

"252. Līdz 2003.gada 1.maijam šo noteikumu 48.5.apakšpunktā minētā personāla kvalifikācija uzskatāma par pietiekamu, ja tā ir apliecināta ar neatkarīgas akreditētas institūcijas izsniegtu sertifikātu."

45. Papildināt noteikumus ar nodaļu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 97/23/EC."

46. Svītrot 1.pielikuma 5.zīmējuma piezīmes otro teikumu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs V.Jaksons
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.165 "Noteikumi par spiedieniekārtām un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 432Pieņemts: 24.09.2002.Stājas spēkā: 28.09.2002.Zaudē spēku: 19.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 27.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
66831
28.09.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)