Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 13. novembra noteikumus Nr. 775 "Pasu noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.410

Rīgā 2002.gada 3.septembrī (prot. Nr.37 58.§)
Noteikumi par personu apliecinošu dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un par personas apliecību personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 38.panta otro daļu un 45.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, pagarina, izmanto un anulē personu apliecinošu dokumentu — personas apliecību — personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un izsniedz personas apliecību personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība, kā arī minēto apliecību formu (turpmāk — apliecība).

2. Apliecība ir derīga Latvijas Republikas teritorijā.

II. Apliecībā iekļaujamā informācija

3. Apliecību izgatavo atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem paraugiem:

3.1. personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, — saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

3.2. personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, — saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

4. Apliecība satur šādu informāciju:

4.1. ziņas par personu:

4.1.1. vārds (vārdi);

4.1.2. uzvārds;

4.1.3. dzimšanas datums;

4.1.4. dzimšanas vieta;

4.1.5. personas kods (šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai);

4.1.6. dzimums;

4.1.7. fotokartīte;

4.1.8. paraksts;

4.2. ziņas par apliecību:

4.2.1. tips:

4.2.1.1. atzīme — AS (alternatīvais statuss), ja apliecību izsniedz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai;

4.2.1.2. atzīme — PA (pagaidu aizsardzība), ja apliecību izsniedz šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai personai;

4.2.2. valsts kods;

4.2.3. numurs;

4.2.4. izsniegšanas datums;

4.2.5. derīguma termiņš;

4.2.6. izdevējiestādes nosaukums;

4.2.7. mašīnlasāmā zona.

5. Ja personas identitāte nav pierādīta, apliecības 7.lappusē izdara atzīmi "Identitāte nav pierādīta".

6. Pēc personas vēlēšanās apliecības 5. un 6.lappusē ieraksta šādas ziņas par personas bērnu (bērniem) līdz 18 gadu vecumam:

6.1. vārds, uzvārds;

6.2. dzimšanas datums;

6.3. dzimums;

6.4. personas kods (šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai).

7. Ja personas vārda un uzvārda rakstība apliecībā atšķiras no to rakstības citas valsts izdotajos personu apliecinošajos dokumentos, apliecībā ieraksta personas vārdu un uzvārdu atbilstoši minētajos dokumentos lietotajai oriģinālformai latīņalfabētiskajā transliterācijā.

III. Apliecības izsniegšana

8. Apliecību izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Bēgļu lietu departaments (turpmāk — departaments).

9. Apliecību personai izsniedz neatkarīgi no personas vecuma.

10. Apliecību izsniedz ar šādu derīguma termiņu:

10.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai — uz diviem gadiem;

10.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai personai — saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā par pagaidu aizsardzības piešķiršanu personu grupai noteikto uzturēšanās termiņu.

11. Apliecības derīguma termiņš nav pagarināms.

12. Lai saņemtu apliecību:

12.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā persona departamentā iesniedz šādus dokumentus:

12.1.1. personas pilsonības valsts vai, ja persona ir bezvalstnieks, iepriekšējās mītnes zemes apliecinājumu, ka personai nav iespējams saņemt personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu;

12.1.2. divas fotokartītes, kas izgatavotas saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu (turpmāk — fotokartīte);

12.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā persona departamentā uzrāda personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu, kas ir personas rīcībā, un iesniedz divas fotokartītes.

(Grozīts ar MK 22.11.2005. noteikumiem Nr. 877)

13. Šo noteikumu 12.punktā minētos dokumentus par bērnu vecumā līdz 14 gadiem un fotokartītes iesniedz viens no viņa vecākiem. Persona, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, dokumentus un fotokartītes iesniedz personīgi.

14. Apliecību apmaina, ja:

14.1. tajā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

14.2. mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

14.3. mainījies personas ārējais izskats;

14.4. mainījušās citas apliecībā ierakstītās ziņas par personu vai apliecībā konstatētas neprecizitātes;

14.5. apliecība ir bojāta;

14.6. persona rakstiski ziņojusi par apliecības nozaudēšanu Valsts policijas iestādē vai departamentā.

15. Lai apmainītu apliecību, persona departamentā iesniedz:

15.1. iesniegumu;

15.2. apmaināmo apliecību (ja tā nav zudusi);

15.3. divas fotokartītes.

16. Ja apliecība ir zudusi, jaunas apliecības saņemšanai persona 30 dienu laikā departamentā iesniedz:

16.1. paskaidrojumu par apliecības nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas iemesliem;

16.2. (svītrots ar MK 22.11.2005. noteikumiem Nr. 877);

16.3. divas fotokartītes.

17. Pirms apliecības izsniegšanas:

17.1. departamenta amatpersona pārliecinās par apliecības saņēmēja identitāti vai, ja tā nav pierādīta, izdara šo noteikumu 5.punktā minēto atzīmi;

17.2. persona ar parakstu apliecina, ka ir brīdināta par atbildību apzināti nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

17.3. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā persona nodod departamentā glabāšanai personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu, kas ir personas rīcībā.

18. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas departamentā apliecību izsniedz šādos termiņos:

18.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai personai:

18.1.1. parastajā kārtībā — 15 darbdienu laikā;

18.1.2. ja iepriekšējā apliecība ir zudusi, — 30 darbdienu laikā;

18.1.3. paātrinātā kārtībā — divās vai četrās darbdienās;

18.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai personai — Ministru kabineta rīkojumā par pagaidu aizsardzības piešķiršanu personu grupai noteiktajā termiņā.

19. Par apliecības saņemšanu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā persona maksā valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

20. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai personai apliecību izsniedz bez maksas.

IV. Apliecības izmantošana un anulēšana

21. Personas pienākums ir glabāt apliecību, lai tā nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīga. Ja persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par minētās personas apliecības glabāšanu ir atbildīgs viens no vecākiem.

22. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētā persona mēneša laikā pēc tiesiskā statusa maiņas nodod apliecību departamentā.

23. Par apliecības nolaupīšanu persona ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc šī fakta konstatēšanas ziņo Valsts policijas iestādei.

24. Par apliecības zudumu persona piecu darbdienu laikā pēc šī fakta konstatēšanas ziņo departamentam.

25. Mirušas personas apliecība nododama dzimtsarakstu nodaļā miršanas fakta reģistrācijai.

26. Atrasta apliecība nekavējoties nododama departamentā vai Valsts policijas iestādē.

27. Departamentam, Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestādei ir tiesības izņemt apliecību, ja tiek konstatēts, ka persona:

27.1. to ieguvusi nelikumīgi;

27.2. lieto apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga atbilstoši šo noteikumu 31.punktam;

27.3. nav ievērojusi šo noteikumu 22.punktā noteikto kārtību un nav nodevusi apliecību.

28. Valsts policijas un Valsts robežsardzes iestāde, kā arī dzimtsarakstu nodaļa saņemtās apliecības nodod departamentā.

29. Personai, kura aizturēta par nozieguma izdarīšanu vai kurai piemērots soda veids — brīvības atņemšana vai arests —, apliecību izņem pirmstiesas izmeklēšanas iestāde vai tiesa, un tā glabājama minētajā iestādē vai brīvības atņemšanas iestādē. Personu atbrīvojot, apliecību tai atdod.

30. Ar apliecību aizliegts izdarīt šādas darbības:

30.1. izdarīt tajā normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

30.2. izņemt apliecību, izņemot šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

30.3. nodot vai pieņemt ķīlā;

30.4. nodot lietošanā citai personai;

30.5. lietot citas personas apliecību;

30.6. izsniegt to citai personai;

30.7. lietot apliecību, kas kļuvusi lietošanai nederīga.

31. Apliecība kļūst lietošanai nederīga, ja:

31.1. beidzies tās derīguma termiņš;

31.2. apliecībā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes;

31.3. mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

31.4. mainījies personas ārējais izskats;

31.5. mainījušās apliecībā ierakstītās ziņas par personu vai apliecībā konstatētas neprecizitātes;

31.6. apliecība bojāta — tajā ir mehāniski vai citi bojājumi, kuru dēļ nav iespējams identificēt personu vai izlasīt apliecībā norādīto informāciju;

31.7. mainījies personas statuss Latvijas Republikā;

31.8. esošās apliecības vietā saņemts cits dokuments;

31.9. persona rakstiski ziņojusi departamentā vai Valsts policijas iestādē par apliecības nozaudēšanu vai nolaupīšanu.

32. Lietošanai nederīgās apliecības pēc to nodošanas departamentā anulē un glabā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.410
Personu apliecinošs dokuments personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss

I. Dokumenta vāks (1.attēls)

Tumši brūnā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazais valsts ģerbonis zelta krāsā

PERSONAS APLIECĪBA

II. Dokumenta vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls)

Šīs personas apliecības uzrādītājs, kuram saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā, nav atzīstams par bezvalstnieku Latvijas normatīvo aktu izpratnē.

Šīs personas statuss Latvijas Republikā nekādā veidā neietekmē tās pilsonību.

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA

Mazais valsts ģerbonis

PERSONAS APLIECĪBA / IDENTIFICATION DOCUMENT


Apliecības numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Personas paraksts / Holder's signature

V. 3.lappuse (galvenā datu lapa) (3.b attēls)

Personas apliecība / Identification document

Tips / Type

Valsts kods / Code of issuing State

Apliecības Nr. / Identification Document No

1. Uzvārds / Surname

2. Vārds / Given names

3. BEZVALSTNIEKS / STATELESS PERSON

4. Dzimšanas datums / Date of birth

5. Personas kods / Identity No

6. Dzimums / Sex

7. Dzimšanas vieta / Place of birth

8. Izdošanas datums / Date of issue

9. Derīga līdz / Date of expiration

10. Izdevējiestāde / Authority


Personas fotogrāfija

Mašīnlasāmā zona

VI. 4.lappuse (galvenās datu lapas otrā puse) (4.a attēls) — bez teksta

VII. 5. un 6. lappuse (4.b un 5.a attēls)

BĒRNI / CHILDREN

Uzvārds, vārds / Surname, Given name(s)

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas kods / Identity No

VIII. No 7. līdz 14.lappusei (5.b un 6.a attēls)

ĪPAŠAS ATZĪMES

IX. No 15. līdz 31.lappusei (6.b attēls)

VĪZAS / VISAS

X. 32.lappuse (7.a attēls)

Lappuse aizpildāma tikai ar zīmuli

Personas adrese / Holder's address

Telefons / Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā./

The holder should insert below particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency.

Uzvārds, vārds / Surname, Given name(s)

Adrese / Address

Telefons / Telephone

Uzvārds, vārds / Surname, Given name(s)

Adrese / Address

Telefons / Telephone

XI. Dokumenta vāka otrā iekšpuse (7.b attēls)

Šajā apliecībā ir 32 lappuses.

Apliecība ir Latvijas Republikas īpašums.

This document contains 32 pages. This document is the property of the Republic of Latvia.

1.attēls

2.a un 2.b attēls

3.a un 3.b attēls

4.a un 4.b attēls

5.a un 5.b attēls

6.a un 6.b attēls

7.a un 7.b attēls

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.410
Personas apliecība personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība

I. Dokumenta vāks (1.attēls)

Tumši brūnā krāsā

LATVIJAS REPUBLIKA

Mazais valsts ģerbonis zelta krāsā

PERSONAS APLIECĪBA

II. Dokumenta vāka pirmā iekšpuse (2.a attēls)

Šīs personas apliecības uzrādītājs, kuram saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirta pagaidu aizsardzība Latvijas Republikā, nav atzīstams par bezvalstnieku Latvijas normatīvo aktu izpratnē.

Šīs personas statuss Latvijas Republikā nekādā veidā neietekmē tās pilsonību.

III. Titullapa (2.b attēls)

LATVIJAS REPUBLIKA / REPUBLIC OF LATVIA

Mazais valsts ģerbonis

PERSONAS APLIECĪBA / IDENTIFICATION DOCUMENT


Apliecības numurs

IV. 2.lappuse (3.a attēls)

Personas paraksts / Holder's signature

V. 3.lappuse (galvenā datu lapa) (3.b attēls)

Personas apliecība / Identification document

Tips / Type

Valsts kods / Code of issuing State

Apliecības Nr. / Identification Document No

1. Uzvārds / Surname

2. Vārds / Given names

3. BEZVALSTNIEKS / STATELESS PERSON

4. Dzimšanas datums / Date of birth

5. Personas kods / Identity No

6. Dzimums / Sex

7. Dzimšanas vieta / Place of birth

8. Izdošanas datums / Date of issue

9. Derīga līdz / Date of expiration

10. Izdevējiestāde / Authority


Personas fotogrāfija

Mašīnlasāmā zona

VI. 4.lappuse (galvenās datu lapas otrā puse) (4.a attēls) — bez teksta

VII. 5. un 6.lappuse (4.b un 5.a attēls)

BĒRNI / CHILDREN

Uzvārds, vārds / Surname, Given name(s)

Dzimšanas datums / Date of birth

Dzimums / Sex

Personas kods / Identity No.

VIII. No 7. līdz 14.lappusei (5.b un 6.a attēls)

ĪPAŠAS ATZĪMES

IX. No 15. līdz 31.lappusei (6.b attēls)

VĪZAS / VISAS

X. 32.lappuse (7.a attēls)

Lappuse aizpildāma tikai ar zīmuli

Personas adrese / Holder's address

Telefons / Telephone

Divi radinieki vai draugi, kuriem paziņot nelaimes gadījumā./

The holder should insert below particulars of two relatives or friends who may be contacted in case of emergency.

Uzvārds, vārds / Surname, Given name(s)

Adrese / Address

Telefons / Telephone

Uzvārds, vārds / Surname, Given name(s)

Adrese / Address

Telefons / Telephone

XI. Dokumenta vāka otrā iekšpuse (7.b attēls)

Šajā apliecībā ir 32 lappuses.

Apliecība ir Latvijas Republikas īpašums.

This document contains 32 pages. This document is the property of the Republic of Latvia.

1.attēls

2.a un 2.b attēls

3.a un 3.b attēls

4.a un 4.b attēls

5.a un 5.b attēls

6.a un 6.b attēls

7.a un 7.b attēls

Iekšlietu ministrs M. Segliņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 3.septembra noteikumiem Nr.410
Norādījumi par fotokartītēm personu apliecinoša dokumenta un personas apliecības noformēšanai

Lai nodrošinātu kvalitatīvu personu apliecinoša dokumenta noformēšanu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un personas apliecības noformēšanu personai, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, fotokartītēm jāatbilst šādām prasībām:

1. Fotokartītes izmēri — 45 x 35 mm ± 1 mm. Fotokartītes ir izgatavotas no viena fotonegatīva, vienā blokā (nesagrieztas), bez baltā stūrīša.

2. Sejas izmēri fotokartītē — attālums starp acu zīlītēm ir 6 ± 3 mm, attālums no acu viduslīnijas līdz zoda līnijai (galējie punkti) ir 15 ± 2 mm. Attālums no galvas līdz fotokartītes augšējai malai ir 6 ± 2 mm.

3. Fotokartītes var būt melnbaltas vai krāsainas.

4. Fotopapīrs ir gluds, spožs vai pusmatēts, bez virsmas rastra vai reljefa.

5. Fotokartītes fons ir viendabīgs, melnbaltas fotokartītes fons ir balts, krāsainas fotokartītes fons — balts vai gaiši pelēks. Ja fotokartītes fons ir citā krāsā vai tumšs, tā ir nederīga.

6. Galvas pozīcija — pretskats vai neliels galvas pagrieziens.

7. Sejas izteiksme — nemākslota (pieļaujams smaids).

8. Apģērbs — ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

9. Apgaismojums — vienāds abām sejas pusēm. Ja fotografējot ir izmantoti mākslas fotogrāfijai paredzētie gaismas efekti (piemēram, virsgaismas), fotokartīte ir nederīga.

10. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar fotonegatīvu.

11. Krāsainajā fotokartītē nedrīkst dominēt kāda no krāsām, kas radusies fotokartīšu izgatavošanas tehnoloģijas dēļ.

12. Attēlam jābūt kvalitatīvam — asam, bez skrāpējumiem un bojājumiem.

13. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.

14. Fotokartīšu bloka otrajā pusē jābūt fotodarbnīcas spiedogam, kurā ir norādīts fotokartītes izgatavošanas datums. Spiedogs nedrīkst būt redzams fotokartītes labajā pusē. Fotokartītes izgatavo ne agrāk kā trīs mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas pases saņemšanai.

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par personu apliecinošu dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 410Pieņemts: 03.09.2002.Stājas spēkā: 21.09.2002.Zaudē spēku: 20.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 135, 20.09.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
66621
{"selected":{"value":"26.11.2005","content":"<font class='s-1'>26.11.2005.-19.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.11.2005","iso_value":"2005\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2005.-19.11.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2002","iso_value":"2002\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2002.-25.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.11.2005
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)