Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 182

Rīgā 2000.gada 16.maijā (prot. Nr. 23, 18.§)
Medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamā spirta aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar Alkohola aprites likuma 56.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka spirta aprites kārtību aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) (turpmāk - farmaceitiskās darbības uzņēmums), veterinārajās aptiekās, veterināro zāļu lieltirgotavās, veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) (turpmāk - veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums), ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā (turpmāk - ārstniecības iestādes).

2. Farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā un ārstniecības iestādē atļauts izmantot tikai tādu spirtu (etilspirtu), kas atbilst valstī noteiktajām obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām spirta un alkoholisko dzērienu kvalitātes un drošuma prasībām.

3. Par spirta aprites kārtības nodrošināšanu un par to, lai spirts tiktu izmantots medicīnā, veterinārmedicīnā, apmācībā un zinātniskiem pētījumiem, kā arī par patērēto spirta daudzumu ir atbildīgs farmaceitiskās darbības uzņēmuma, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma vai ārstniecības iestādes vadītājs.

4. Uz spirta aprites kārtību farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā un ārstniecības iestādē attiecināmas arī normatīvo aktu prasības, kas regulē zāļu vai veterināro zāļu aprites kārtību.

II. Spirta aprite zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) un zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavā

5. Iegādāties spirtu no spirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ir atļauts tiem farmaceitiskās darbības uzņēmumiem un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumiem, kuri saņēmuši speciālu atļauju (licenci) (turpmāk - licence) alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.

6. Šo noteikumu 5.punktā minēto licenci izsniedz tikai tam farmaceitiskās darbības uzņēmumam un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumam, kurš saņēmis attiecīgi Veselības ministrijas izsniegtu licenci farmaceitiskajai darbībai vai Valsts veterinārā dienesta izsniegtu licenci veterinārfarmaceitiskajai darbībai.

(Grozīts ar MK 28.10.2003. noteikumiem Nr. 596)

7. Fasēt spirtu un izgatavot spirta ūdens šķīdumus atļauts tikai tajā zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavā, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām saņēmusi licenci zāļu vai veterināro zāļu ražošanai, un aptiekā vai veterinārajā aptiekā, kurā izgatavo zāles.

8. Farmaceitiskās darbības uzņēmumam un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumam, kas saņēmis šo noteikumu 5.punktā minēto licenci, ir atļauts realizēt spirtu (spirta ražošanas uzņēmuma fasējumā) aptiekai vai veterinārajai aptiekai, kurā izgatavo zāles, vai ārstniecības iestādei, kurā ir slēgta tipa aptieka, kurā izgatavo zāles.

9. Šo noteikumu 7.punktā minētajai zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavai un aptiekai vai veterinārajai aptiekai ir atļauts realizēt spirtu farmaceitiskās darbības uzņēmumam, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumam un ārstniecības iestādei.

10. Lai farmaceitiskās darbības uzņēmums, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums un ārstniecības iestāde varētu iegādāties spirtu, jāiesniedz pieprasījums. Pieprasījumā norāda spirta daudzumu (cipariem un vārdiem) tilpuma vai masas mērvienībās, spirta koncentrāciju (tilpuma procentos), fasējumu un to skaitu, kā arī personu, kas ir tiesīga spirtu saņemt. Pieprasījumu noformē uz farmaceitiskās darbības uzņēmuma, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma vai ārstniecības iestādes veidlapas. To paraksta un ar zīmogu apstiprina uzņēmuma vai ārstniecības iestādes vadītājs. Spirta pieprasījumu raksta atsevišķi no citu zāļu pieprasījuma.

11. Spirtu izsniedz noslēgtā fasējumā, uz kura ir marķējums ar uzrakstu "Spirts". Marķējumā norāda spirta koncentrāciju (tilpuma procentos), daudzumu tilpuma vai masas vienībās, tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu, kurā spirts ražots vai fasēts, un spirta ražošanas sērijas numuru.

12. Farmaceitiskās darbības uzņēmums un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums, kas saņēmis šo noteikumu 5.punktā minēto licenci, noformē vienota parauga stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus un maksājuma uzdevumus, veic spirta uzskaiti un norēķinus par spirtu un iesniedz pārskatus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. Zāļu ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) un veterināro zāļu ražošanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) spirtu izmanto tikai zāļu vai veterināro zāļu ražošanai.

III. Spirta aprite aptiekā

14. Spirtu var fasēt un spirta ūdens šķīdumus un zāles, kas satur spirtu, izgatavot tikai tajās aptiekās, kurās atļauts izgatavot zāles.

15. Aptieka spirtu, spirta ūdens šķīdumus un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, realizē atbilstoši ārstniecības iestādes pieprasījumam, kas noformēts saskaņā ar šo noteikumu 10.punktā noteiktajām prasībām. Pieprasījumus aptiekā uzglabā gadu.

16. Ārstniecības iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā šīs iestādes slēgta tipa aptieka izsniedz ārstniecības iestādes struktūrvienībām spirtu, spirta ūdens šķīdumus un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu.

17. Aptieka spirtu, spirta ūdens šķīdumu un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, pacientam izsniedz tikai pret recepti, kuru izrakstījusi ārstniecības persona pacientam vai veterinārais speciālists dzīvnieka ārstēšanai.

18. Pacientam pret vienu recepti ir atļauts izsniegt līdz 150 g 96 % spirta vai spirta ūdens šķīdumu, vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 150 g 96 % spirta. Dzīvnieka īpašniekam pret recepti ir atļauts izsniegt līdz 300 g 96 % spirta vai spirta ūdens šķīdumu, vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 300 g 96 % spirta. Receptes aptiekā uzglabā gadu.

19. Ārstniecības persona un veterinārais speciālists, izrakstot spirtu, receptē norāda izsniedzamā spirta koncentrāciju tilpuma procentos, spirta vai spirta ūdens šķīduma daudzumu gramos un lietošanas veidu. Par receptes izrakstīšanu izdara ierakstu slimnieka ambulatorajā kartē vai slimo dzīvnieku reģistrācijas žurnālā.

20. Aptiekā, izsniedzot spirtu, spirta ūdens šķīdumus un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, receptes vai pieprasījuma otrā pusē norāda izlietotā 96 % spirta daudzumu gramos.

21. Aptieka, kas saņēmusi Valsts veterinārā dienesta izsniegtu licenci veterināro zāļu izplatīšanai, ir tiesīga spirtu, spirta ūdens šķīdumus un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, izsniegt pret veterinārā speciālista izrakstītu recepti vai saskaņā ar veterinārā speciālista (veterinārās klīnikas) pieprasījumu.

22. Aptiekā 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %, 95 % un 96 % spirta ūdens šķīdumu izgatavo saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

IV. Spirta aprite ārstniecības iestādē

23. Ārstniecības iestādē (izņemot ārstniecības iestādes slēgta tipa aptieku, kurā izgatavo zāles) nav atļauts fasēt spirtu un izgatavot spirta ūdens šķīdumus.

24. Spirta un spirta ūdens šķīdumu patēriņa normas ārstniecības iestādē un tās struktūrvienībās atbilstoši ārstniecības iestādes darba profilam, struktūrai un izmantotajai aparatūrai nosaka ārstniecības iestādes vadītājs.

V. Spirta daudzuma mērīšana un uzskaite

25. Zāļu vai veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) un zāļu vai veterināro zāļu lieltirgotavā spirta daudzuma uzskaites mērvienība ir absolūtā (bezūdens) spirta dekalitrs (dal) ar precizitāti līdz vienai simtdaļai vai absolūtā (bezūdens) spirta litrs (l) ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai.

26. Spirtu pieņemot un izsniedzot, tā daudzumu ir atļauts noteikt arī masas mērvienībās, pārrēķinot absolūtā (bezūdens) spirta tilpuma mērvienībās, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

27. Aptiekā un ārstniecības iestādē spirtu uzskaita masas mērvienībās.

28. Ja ir zināms spirta ūdens šķīduma blīvums r 20, absolūtā (bezūdens) spirta saturu (g un ml) šķīdumā aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

29. Atbildīgā amatpersona spirta apriti hronoloģiskā secībā reģistrē spirta uzskaites žurnālā. Tā lapas ir numurētas un cauršūtas. Spirta uzskaites žurnālu apstiprina ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai ārstniecības iestādes vadītāja parakstu un zīmogu. Aptiekā un veterinārajā aptiekā izmanto šo noteikumu 3.pielikumā, bet ārstniecības iestādē - šo noteikumu 4.pielikumā noteiktā parauga spirta uzskaites žurnālu.

30. Spirta uzskaiti atļauts veikt arī elektroniskā veidā, nodrošinot uzskaites programmā ievadītās informācijas pieejamību, saglabāšanu, nemainību un uzkrāšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

31. Zāļu un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) pieļaujamās spirta zudumu normas katram ražošanas posmam atsevišķi apstiprina uzņēmuma vadītājs.

32. Zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavā, kurā fasē spirtu un izgatavo spirta ūdens šķīdumus, pieļaujami zudumi līdz 0,5 % apjomā no izmantotā spirta daudzuma. Zudumu normas piemēro tikai tad, ja ir konstatēts faktiskais spirta iztrūkums.

33. Aptiekā un veterinārajā aptiekā pieļaujami spirta zudumi līdz 0,5 % apjomā no spirta daudzuma, kas izsniegts aptiekām un ārstniecības iestādēm, un spirta zudumi līdz 1,9 % apjomā no spirta daudzuma, kas izmantots spirta šķīdumu vai spirtu saturošu zāļu izgatavošanai. Zudumu normas piemēro tikai tad, ja ir konstatēts faktiskais spirta iztrūkums.

34. Reizi ceturksnī farmaceitiskās darbības uzņēmuma, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma un ārstniecības iestādes vadītāja izveidota komisija ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā kontrolē spirta apriti. Par pārbaudes rezultātiem noformē aktu. Aktā un spirta uzskaites žurnālā norāda arī faktiskos spirta zudumus. Aktu paraksta visi komisijas locekļi. Ja farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā vai ārstniecības iestādē ir mazāk nekā trīs darbinieki, spirta aprites kontroli veic un aktu paraksta uzņēmuma vai ārstniecības iestādes vadītājs vai viņa rakstiski pilnvarota amatpersona.

VI. Noslēguma jautājums

35. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 15.jūliju.  

Ministru prezidents A.Bērziņš  

Labklājības ministrs A.Požarnovs
1. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 16. maija
noteikumiem Nr.182
Nepieciešamais spirta un ūdens daudzums (g), lai pagatavotu 1 kg 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 95% vai 96% spirta ūdens šķīduma

Labklājības ministrs A.Požarnovs
2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 182
Absolūtā spirta saturs (g un ml) atkarībā no spirta ūdens šķīduma blīvuma
Blīvums
ρ
20 °C
Masas procentiTilpuma procentiGrami 100 ml spirta ūdens šķīduma
20 °C
Mililitri 100 g spirta ūdens šķīduma
20 °C
12345
0,998230,000,000,000,00
8012161316
0,997823292329
634433443
444564456
255705570
066836683
0,996877977797
6871,10871,10
498249824
21,09381,0938
020511951
0,995831653266
642794180
452925293
2632,06632,07
074207421
0,994885348535
696489650
42,07622,0764
219761878
029902992
0,9938413,04403,06
652185120
463326234
275467348
0,99302,863,602,843,63
0,992897749577
63,09893,0792
4204,03184,06
232172920
044324136
0,991855465250
667616465
478757580
290908795
04,025,05995,10
0,990814204,1025
626352241
438503456
250654671
062805887
0,98987595706,02
6876,108117
499269434
25,11415,0649
024571965
0,988837733181
649884397
4627,04567,13
275206829
087368146
0,98786,00529462
613676,0577
426831894
23999318,10
0528,154327
0,986865325744
678486961
492648277
27,05809593
018977,089,11
0,9858329,132127
645303445
458474762
0,98527,729,637,609,78
085807396
0,984899978710,13
68,1210,138,0030
426301347
239472665
053633982
0,983867805299
680976611,17
49411,147934
29,08319352
022489,0670
0,982835651987
649823312,04
463994622
27712,166040
091347458
0,981810,05518775
6196810,0193
434851413,11
24813,032829
062204247
0,980876385666
691556983
411,05738414,02
220909720
03414,0811,1138
0,979849262557
664444076
478625494
293796715,12
012,07978231
0,97882215,159650
6373412,1169
452522588
267703916,07
081885326
0,97789616,066844
0,977613,1116,2512,8316,64
427439783
2426113,1117,01
057802621
0,976872984040
68717,175560
414,02356979
218548499
033739918,19
0,9758499114,1438
66418,102958
480294478
296485997
015,11677419,17
0,974827868937
64319,0515,0457
458241977
274433497
090624920,16
0,973816,05816436
62120,007956
437199476
2523716,0895
068562321,15
0,972884753835
699935254
417,1521,126774
230318294
045499622,13
0,9718616817,1133
676862552
49222,054072
218,07235591
022416923,10
0,970837608431
652789850
4679618,1269
28323,142688
098324124,07
0,969819,1323,5018,5524,26
628686945
443868364
25824,049783
0732219,1225,02
0,968888402621
620,03573940
418755359
233936877
04725,118296
0,967862289526,15
6774620,0934
492642453
221,07813772
021995191
0,96683626,166527,09
650347928
465519247
2806821,0665
094851983
0,965822,0927,033328,02
623204720
437376038
252547456
066718775
0,9648818822,0093
69528,051429,12
423,09222729
223384047
038555365
0,963852726783
666887930,00
48029,059318
2942123,0536
024,08381954
0,962822543271
636714590
450875831,07
0,962224,6430,0123,7031,24
078198342
0,961892359560
625,055224,0978
419682195
232843432,12
04631,004730
0,960859165948
673317163
486478481
226,00639698
0137825,0833,14
0,959826942131
63932,093348
452244564
265395681
078546896
0,958892698034,13
627,04849229
4179926,0446
23033,141662
043292779
0,957855443995
668595135,11
481736226
294887443
028,0634,038659
0,956819179775
6313127,0890
443451936,06
256603122
068744237
0,955880885353
69335,026468
429,05167584
217308699
029449737,15
0,9548415828,0730
653721946
0,954429,6535,8528,3037,51
277994176
08936,135292
0,953830,01266238,06
613407321
425538336
236679451
0488029,0566
0,952860941681
67237,072696
484203639,10
295344725
031,07475740
0,951818606855
630737869
441868884
253999898
06438,1230,0940,12
0,950876251927
687382942
499513956
232,10645070
021776085
0,949833907041,00
64439,038114
455159028
2662831,0042
078401056
0,948889532071
633,00663086
411784099
222915042,14
03340,046028
0,947844167042
655287956
466418970
277539984
0886532,0898
0,946899781843,12
0,946634,1040,9032,2843,26
42141,023839
232154854
043275768
0,945854396781
665517695
476638644,08
286759522
0978733,0535
0,944835,08991449
61942,112463
429233376
240354390
050465145,03
0,943861586117
671707030
482828044
293948958
036,0343,059871
0,9428131734,0784
624281697
434392546,10
245513423
055624336
0,941865745249
676856162
486977075
29644,087988
037,07198847,01
0,940817309614
6274235,0627
437531541
247642353
058753266
0,939868864179
678985093
48845,095948,06
298206818
038,09317631
0,938838,1945,4235,8548,43
629539456
4396436,0269
249751182
059862095
0,937869972849,07
67946,083720
489194633
299305446
039,09416358
0,936819527271
629638084
439738896
249849750,08
0599537,0621
0,93586947,061434
679172347
489273159
299384072
040,09494885
0,934819595697
629706551,10
438817322
248928235
05848,029047
0,933868139960
6782338,0772
488331584
298442397
041,07543152,09
0,932817654022
627754834
436865646
246966458
05649,077371
0,931865178183
675278995
485389753,08
2944839,0520
0,931042,0449,5839,1353,32
0,930813692245
623793056
433893868
242994680
05250,105493
0,929861206254,05
671307017
480407829
290508641
043,00609453
0,9288097140,0266
618811078
428911890
23751,012655,02
047113414
0,927856214226
666315038
475415850
285516662
094617374
0,926844,04718186
613818998
423919756,10
23852,0041,0421
041101233
0,925851202045
660302857
470403669
279504481
088605293
0,924898695957,04
645,07796716
416897428
226998240
03553,099052
0,923844189763
6532842,0575
463381388
0,923245,7253,4842,2158,00
081572811
0,922891673623
646,00774435
409865146
218965958
02854,066770
0,921837157481
646258293
455348959,05
265449717
0745443,0529
0,920883631240
692732052
447,01822763
210923575
02055,014286
0,919829115098
638205760,10
447306522
256397233
065487944
0,918874588756
683679467
4937744,0279
248,02860991
011951661,02
0,91782056,052414
629143125
438233837
247334649
056425360
0,916865516071
675616883
484707595
293798262,06
049,02899018
0,915811989729
62057,0745,0440
0,915449,2957,1745,1262,53
238261964
047352676
0,914856443487
665534198
474624863,09
283725621
092816332
0,913850,01907044
610997755
41958,088466
228179177
037269889
0,9128463546,0564,00
655441211
464542023
273632735
082723546
0,911891814257
651,00904968
409995680
21859,086391
027177065,02
0,910836267714
645358425
454449136
263539948
0716247,0659
0,909880711370
689802082
498892793
252,07983466,05
01660,074116
0,908825164827
634255539
443346250
252437061
060527772
0,907869608383
0,907652,7860,6947,9066,95
487789767,06
2968748,0417
053,05961129
0,90681461,051841
622142652
431223262
240313973
049404685
0,905858495397
667576068,07
475666719
284757430
093848141
0,904854,02928752
61162,019463
4191049,0175
228190887
037271596
0,903846362269,08
654452919
463533530
272624242
081715053
0,902889795663
698886374
455,07977086
21663,057697
025148370,08
0,901833229019
642319730
4514050,0442
260481052
068571764
0,900877652475
686743186
495823797
256,03914471,08
01264,05120
0,899856,2164,0850,5871,30
630176542
438257153
247347864
056428475
0,898865519286
673599997
4826851,0572,08
291761119
057,00851830
0,897808932541
61765,023253
426103863
234184473
043275285
0,896852355896
660436473,06
469527118
278617830
087698541
0,895895779151
658,04869963
4139452,0573
22166,021184
030111895
0,894839192474,06
647273017
456363829
265444439
074535151
0,893882615761
691696472
459,00777083
208867795
017948375,05
0,89282667,029016
634119727
4431953,0339
252270949
0,892059,6067,3653,1775,61
0,891869442372
677522983
486613694
295694376,05
060,03774915
0,890812855526
621946238
42968,026949
238107559
047188170
0,889855268881
664359593
4724354,0177,04
281510714
090591425
0,888898672036
661,07752647
415833357
224913968
03369,004680
0,887841085291
650165978,02
458246512
267327123
076407834
0,886884488445
693569056
462,01649666
2107255,0377
018800988
0,885827881599
636962279,10
44470,052921
253123431
061204142
0,884870284753
679365364
487456075
0,884262,9670,5355,6779,86
063,04617397
0,883813697980,08
621778619
430859230
239939840
04771,0156,0551
0,882856091162
664171773
473252484
282333095
090413681,06
0,881899494217
664,07574928
416655539
224726149
033806760
0,880841887370
650968081
45972,048693
267129282,04
076209915
0,8798842857,0525
693361136
465,01441747
210512357
018592968
0,878827673679
635754290
444834883,01
252915512
061986022
0,87786973,066633
678147345
486227956
295298566
066,03379177
0,876812459787
6205358,0398
0,876466,2973,6058,0984,08
237681519
046762230
0,875854842842
663913351
471994063
28074,074674
088155285
0,874897225895
667,05306485,06
414377016
222457627
031538238
0,873839618949
647689459
4567659,0170
264840781
073911291
0,872881991986,03
69075,062412
498143124
268,07223735
015294245
0,871824374956
632455567
441526177
249606789
058687387,00
0,870866757910
675838521
483909131
292989742
069,0076,0660,0353
0,869808130963
617211574
425282185
234362796
042433288,06
0,868851513917
0,868669,5976,5860,4488,27
468665138
276745750
084816260
0,867893896971
670,01967481
41077,048193
218118689,02
026199214
0,866835269824
6433361,0334
452411046
260481556
068562267
0,865877632777
685703388
494783999
271,02854490,09
010935121
0,86481978,005631
627076241
436156853
244227463
052297973
0,863861378684
669449195
477519791,05
2865962,0316
094660826
0,862872,03731436
611812047
419882657
228953168
03779,033879
0,861844104390
653174992,00
461245410
269326022
078396632
0,860872,8679,4662,7292,42
695537752
473,03618364
211688974
020759484
0,8598288363,0196
636900693,06
445971216
25380,041727
061112337
0,858870192949
678263559
486334070
295404680
074,03475190
0,857811545794,01
620626313
428696923
236767433
044838043
0,856853908554
661979164
46981,059776
2781264,0387
086190897
0,855894261495,07
675,02331917
411402528
219473038
027543649
0,854835614159
644684770
452755280
260825890
069896396,01
0,853877966811
68582,037421
493108032
276,01178543
0,853076,1082,2464,9196,53
0,852818319663
6263865,0274
435450885
243521395
051591997,06
0,851859662416
667733027
476803538
284874148
092944659
0,850877,0083,015269
609085780
417146289
225216899
033287398,10
0,849842357920
650428431
458499042
266569553
0746366,0163
0,848883690573
691761183
499831693
278,07902299,04
016972815
0,84782484,043325
632103834
440174345
248244956
056315467
0,846864386078
673446587
481517098
2895876100,08
097658119
0,845879,05718628
613789139
422859750
0,845279,3084,9167,02100,60
038980770
0,84484685,051380
654121891
4621823101,01
270252912
078323423
0,843887383932
695454442
480,03514952
211585563
019656074
0,842827716583
635787094
4438576102,04
251918114
060988625
0,84186886,059236
676119645
4841868,0256
292240765
081,00311276
0,840808371785
616442296
4245027103,06
232573317
040633726
0,839848704337
656764847
464835358
272895867
080966378
0,83888887,026887
696097498
482,041578104,08
212218318
020288929
0,837828349338
636419949
0,837482,4487,4769,04104,59
252530868
060601479
0,836868661989
676722398
4847929105,09
292853419
083,00923930
0,835808984440
61688,044949
424115461
232175970
040236480
0,834848296889
6563674106,01
464427910
272488320
080548830
0,833888619442
696679851
484,047370,0361
211790870
019861382
0,832827921891
6359823107,01
44389,042810
251103220
059163730
0,831867234342
674294752
482355261
290415771
098476280
0,830885,06536691
6145971108,00
421657610
229718120
037778529
0,829845839039
0,829685,5389,9070,96108,51
4619671,0061
26890,020570
076081081
0,828884141490
6922019109,00
486,00262410
207322920
015383330
0,827823433738
631494248
438554758
246615268
054675678
0,826862736188
669796698
4778571110,08
285917518
093978028
0,825887,0091,038538
608098948
416159458
224209866
0312672,0376
0,824839320886
647381296
4544418111,06
262502316
070552725
0,823878613235
685673645
493734155
288,01794565
008855075
0,822816905383
624965893
43192,0263112,03
239086814
047137222
0,821888,5492,1972,76112,32
662258142
469308551
277369061
085429471
0,820892479881
689,005373,0391
4085807113,00
215641210
023701720
0,819830752029
638812539
445873049
253923458
060983968
0,81886893,044378
675094786
483145195
2912056114,06
098256015
0,817890,06316525
613366933
421427344
228477753
035538263
0,816843588672
650639080
458699591
2657499115,00
0738074,0310
0,815880850719
688911230
495961638
291,0394,022149
010072558
0,814817122967
625173376
432233786
239284195
0,814091,4794,3374,45116,03
0,813854384912
661435321
469495832
276546241
083596650
0,812891647059
698707470
492,05757878
213808287
020858696
0,8118279191117,07
635969516
44295,019925
2490675,0334
056110743
0,810864161152
671211561
478261970
285312280
093362689
0,809893,00413098
6074634118,07
414523918
222574327
029624736
0,808836675145
643725554
450775963
258826373
065876782
0,807872927191
6799775119,00
48696,027909
294078318
094,01128627
0,806808169035
615219444
422269853
0,806294,2996,3176,02119,63
036360572
0,805843410981
650451389
457501698
2655520120,08
072602417
0,804879652826
686703235
493743543
295,00793952
007844361
0,803814894770
621945180
428995589
23597,035897
0420862121,06
0,802849126514
656176923
463227433
270267740
077318150
0,801884358558
691408867
498449275
296,04499684
0115477,0094
0,8008185803122,01
625630711
432671019
239721429
046761736
0,799852812146
659862555
466902863
273953272
080993580
0,79888798,043890
693084198
0,798497,0098,1277,44123,06
207174816
014215324
0,797820255632
627295940
434346350
241386658
047426966
0,796854477376
661517684
467557992
274598399
0816486124,09
0,795888689017
694729325
498,01779735
2088178,0043
014850351
0,794821890659
627940969
434981277
24199,021585
047061993
0,7938541022125,02
660142510
467182818
274223126
080263434
0,792887303743
693344151
499,00384459
206424767
013465075
0,791819505384
626545692
4325860126,01
238626309
045666617
0,790851706925
0,790699,5899,7478,72126,33
464787542
270827850
077868258
0,789883898464
689938772
496979081
0,78927100,00100,0078,93126,87
Labklājības ministrs A.Požarnovs
3. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 182
Spirta uzskaites žurnāls aptiekā un veterinārajā aptiekā

Labklājības ministrs A.Požarnovs
4. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 16. maija
noteikumiem Nr. 182
Spirta uzskaites žurnāls ārstniecības iestādē

Labklājības ministrs A.Požarnovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamā spirta aprites kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 182Pieņemts: 16.05.2000.Stājas spēkā: 15.07.2000.Zaudē spēku: 01.08.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180/181, 19.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
6582
{"selected":{"value":"28.11.2003","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-31.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.11.2003","iso_value":"2003\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2003.-31.07.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2000","iso_value":"2000\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2000.-27.11.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.11.2003
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"