Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Vērtspapīru tirgus komisija

Rīkojums Nr.34 Rīgā 2000.gada 17.maijā

Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997.gada 30.decembra rīkojumu Nr. 135 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā"

1. Pamatojoties uz Vērtspapīru tirgus komisijas padomes 2000.gada 8.maija lēmumu (padomes sēdes protokola Nr.2/2000 5.punkts), izdarīt ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997.gada 30.decembra rīkojumu Nr. 135 apstiprinātajos noteikumos "Noteikumi par vērtspapīru reģistrāciju un atļaujas saņemšanu vērtspapīru publiskajai emisijai vai laišanai publiskajā apgrozībā" šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumu 2.punktu ar jaunu piekto rindkopu šādā redakcijā:

"Šie noteikumi attiecināmi uz hipotekārajām ķīlu zīmēm (turpmāk - ķīlu zīmes), kas tiek emitētas saskaņā ar Hipotekāro ķīlu zīmju likumu."

1.2. Papildināt noteikumus ar jaunu 6.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.6. ķīlu zīmju emitentiem:

1) ķīlu zīmju emisijas prospekts (8.pielikums) trīs oriģināleksemplāros.

Ķīlu zīmju emisijas prospekta lapām jābūt numurētām un cauršūtām.

Ķīlu zīmju emisijas prospektu paraksta emitenta atbildīgā amatpersona ar paraksta tiesībām un apliecina ar emitenta zīmogu;

2) notariāli apliecinātas emitenta reģistrācijas apliecības un statūtu kopijas (noraksti), ja šie dokumenti un grozījumi tajos nav iesniegti Komisijā pirms pieteikuma iesniegšanas;

3) emitenta padomes apstiprinātie hipotekāro darījumu noteikumi trīs oriģināleksemplāros, ja tie un grozījumi tajos nav iesniegti Komisijā pirms pieteikuma iesniegšanas;

4) emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmums par ķīlu zīmju publisko emisiju, kā arī par ķīlu zīmju emisijas prospekta apstiprināšanu;

5) pilnvaras vai līguma, ar kuru emitents pilnvaro konkrēto personu laist vērtspapīrus publiskajā apgrozībā, oriģināleksemplārs vai notariāli apliecināta kopija;

6) izziņas par licencētiem speciālistiem, kuri ir pilnvaroti veikt vērtspapīru sākotnējo izvietošanu, ja vērtspapīru sākotnējo izvietošanu veic pats emitents;

7) līguma projekts ar potenciālajiem ieguldītājiem, ja tāds ir paredzēts ķīlu zīmju emisijas prospektā."

 

8.pielikums

Hipotekāro ķīlu zīmju emisijas prospektā

iekļaujamā informācija

Hipotekāro ķīlu zīmju (turpmāk - ķīlu zīmes) emisijas prospektā jābūt titullapai, satura rādītājam un lietoto terminu skaidrojumam.

Ķīlu zīmju emisijas prospekta (turpmāk - emisijas prospekts) titullapā jābūt šādai informācijai:

1. dokumenta nosaukums "HIPOTEKĀRO ĶĪLU ZĪMJU EMISIJAS PROSPEKTS";

2. emitenta nosaukums;

3. ķīlu zīmju nominālvērtība, emisijas apjoms;

4. norāde par emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu par ķīlu zīmju publisko emisiju (dokumenta nosaukums, datums un numurs);

5. norāde par emitenta pilnvarotās pārvaldes institūcijas lēmumu, ar kuru apstiprināts emisijas prospekts (dokumenta nosaukums, datums un numurs);

6. atzīme: "Reģistrēts Vērtspapīru tirgus komisijā

Reģistrācijas datums .......................

Emisijas apliecības numurs ...................."

7. paziņojums:

"Vērtspapīru tirgus komisija nav atbildīga par emisijas prospektā sniegto informāciju, un reģistrācijas fakts nepauž Vērtspapīru tirgus komisijas attieksmi pret publiskajā apgrozībā laižamajiem vērtspapīriem". Paziņojumam jābūt uzrakstītam tikpat lielā šriftā kādā ir nozīmīgākā informācija titullapā.

 

I. Ievaddaļa

1. Emitenta nosaukums.

2. Emitenta juridiskais statuss, tiesību akti, saskaņā ar kuriem emitents darbojas.

3. Emitenta juridiskā adrese un atrašanās adrese (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), telefona un faksa numurs.

4. Emitenta darbības galveno virzienu īss apraksts.

5. Emitenta reģistrācijas numurs, datums, vieta un institūcija, kas reģistrējusi emitentu.

6. Emitentam izsniegtie patenti un licences, šo patentu un licenču derīguma termiņš, izsniedzējas institūcijas.

7. Emitenta dibināšanas, reģistrētā, apmaksātā pamatkapitāla apjoms Ls.......... un struktūra atbilstoši vērtspapīru šķirām un veidiem.

TAB1.GIF (29232 BYTES)

 

8. Emisijas prospekta izstrādāšanas vieta un laiks.

9. Ziņas par personām, kas izstrādāja emisijas prospektu vai konsultēja par tā izstrādi:

9.1. fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, licences darbībai vērtspapīru tirgū (ja tāda ir) numurs un izsniegšanas datums;

9.2. juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, datums un vieta.

10. To vietu pilna adrese un laiks, kad iespējams saņemt vai iepazīties ar emisijas prospektu, pēdējo triju gadu pārskatiem un Hipotekāro ķīlu zīmju likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā minētajiem dokumentiem.

11. Ziņas par zvērinātu revidentu vai Latvijas Republikā reģistrētu auditorsabiedrību, kas devusi atzinumu par emitenta darbību un finansiālo stāvokli iepriekšējā pārskata gadā:

11.1. fiziskām personām - vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, sertifikāta (licences) numurs;
11.2. juridiskām personām - nosaukums, adrese, telefona un faksa

numurs, reģistrācijas numurs.

12. Likuma "Par vērtspapīriem" 13.pantā noteikto atbildīgo personu apstiprinājums, ka tās uzņemas atbildību par šajā prospektā sniegto informāciju: "Mēs apliecinām, ka informācija, kas sniegta šajā emisijas prospektā, atbilst patiesībai un netiek slēpti fakti, kas varētu kaitēt iespējamo ieguldītāju interesēm." (vārds, uzvārds, amats un paraksts).

 

II. Par vērtspapīru emisiju

13. Emitējamo ķīlu zīmju raksturojums (kopsavilkums par emisiju):

13.1. ķīlu zīmju skaits, emisijas apjoms pēc nominālvērtības;
13.2. ķīlu zīmju veids, kategorija;
13.3. ķīlu zīmes nominālvērtība;
13.4. ķīlu zīmju piedāvājuma cena;
13.5. ķīlu zīmju procentu likme;
13.6. ķīlu zīmju procentu izmaksas termiņi;
13.7. ķīlu zīmju dzēšanas datums;
13.8. norāde par to, vai ir paredzēta iespēja veikt ķīlu zīmju dzēšanu pirms to apgrozības termiņa beigām.
14. Emisijas mērķis, piesaistīto līdzekļu paredzamā izmantošana.
15. Emitējamo ķīlu zīmju sākotnējās izvietošanas kārtība:
15.1. paredzamais sākotnējās izvietošanas sākuma un beigu datums;
15.2. sākotnējās izvietošanas kārtība un tās izpildes nosacījumi, ja uz ķīlu zīmju emisijas reģistrēšanas brīdi ķīlu zīmju seguma reģistrā nav paredzēts segums pilnā apjomā;
15.3. informācija par sākotnējās izvietošanas vietām;
15.4. ķīlu zīmju piedāvājuma cenas noteikšanas mehānisms;
15.5. ķīlu zīmju apmaksas kārtība;
15.6. ziņas par pilnvarotajām personām, kas veica ķīlu zīmju sākotnējo izvietošanu: nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, telefona

un faksa numurs, licences darbībai vērtspapīru tirgū (ja tāda ir) numurs.

16. Emitējamo ķīlu zīmju procentu izmaksas kārtība.

17. Emitējamo ķīlu zīmju dzēšanas kārtība (norādot arī pirmstermiņa dzēšanas kārtību, ja tāda ir paredzēta).

18. Ieguldītāju tiesības emitenta maksātnespējas un likvidācijas gadījumā.

19. Ieguldītāju (fizisko un juridisko personu, rezidentu un nerezidentu) no ķīlu zīmēm iegūtā ienākuma aplikšana ar ienākuma nodokli.

20. Emitējamo ķīlu zīmju seguma reģistrs:

20.1. emitenta politika ķīlu zīmju seguma reģistra papildināšanā;
20.2. ķīlu zīmju seguma reģistra kārtošana un ķīlu zīmju nodrošinājums;
20.3. ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļauto hipotekāro aizdevumu sadalījums pa nozarēm, teritoriālām struktūrām, pa nekustamā īpašuma veidiem saskaņā ar pēdējo revidēto pārskatu un saskaņā ar pēdējā ceturkšņa datiem pirms emisijas prospekta apstiprināšanas (norādot katras grupas īpatsvaru un hipotēku skaitu);
20.4. informācija par ķīlu zīmju seguma reģistrā iekļauto aizstājējsegumu (ja tāds ir);
20.5. ķīlu zīmju seguma reģistra termiņstruktūras analīze.
21. Pārskats par emitenta agrāk emitētiem parāda vērtspapīriem, ja tādi nav dzēsti:
21.1. parāda vērtspapīru emisijas apjoms, nominālvērtība, skaits;
21.2. parāda vērtspapīru veids, šķira, kategorija;
21.3. parāda vērtspapīru dzēšanas termiņš;
21.4. apgrozībā esošo parāda vērtspapīru skaits;
21.5. neizmaksāto procentu kopsumma.

Piezīme. Šajā punktā prasīto informāciju sniedz par katru emisiju atsevišķi.

 

III. Par emitentu

22. Emitenta dibinātāji:

22.1. fiziskās personas - vārds, uzvārds, personas kods;

22.2. juridiskās personas - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, datums un vieta.

23. Emitenta padomes un valdes locekļu, vadītāju, viņu vietnieku un citu amatpersonu - vārds, uzvārds, amats, personas kods, izglītība (specialitāte).

24. Emitenta darbības termiņš (ja tāds ir paredzēts).

25. Emitenta akcionāri, kam pieder vairāk par vienu desmito daļu akciju:

25.1. fiziskās personas - vārds, uzvārds, akciju īpatsvars procentos no pamatkapitāla;
25.2. juridiskās personas - nosaukums, adrese, telefona un faksa

numurs, akciju īpatsvars procentos no pamatkapitāla.

26. Emitenta tiešā vai netiešā ceļā iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, kā arī līdzdalība, kas dod iespēju būtiski ietekmēt uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību.

27. Emitenta filiāles, to adreses, telefona numuri.

28. Emitenta padomes un valdes locekļu:

28.1. darbība citās uzņēmējsabiedrībās un valsts institūcijās (uzņēmējsabiedrības, valsts institūcijas nosaukums un ieņemamais amats), ja tai ir nozīme attiecībā uz emitentu;
28.2. līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās, ja šī līdzdalība nodrošina vienu desmitdaļu un vairāk balsu uzņēmējsabiedrības augstākajā pārvaldes institūcijā (uzņēmējsabiedrības nosaukums un balsu īpatsvars procentos no kopējā balsu skaita uzņēmējsabiedrības augstākajā

pārvaldes institūcijā).

29. Pārskats par emitenta valdes locekļiem un vadītājam, viņa vietniekiem un citām amatpersonām piederošo emitenta akciju skaitu un raksturojumu, kā arī to vērtspapīru skaits un raksturojums, kas dod tiesības sešu mēnešu laikā no emisijas prospekta iesniegšanas dienas iegūt emitenta akcijas.

 

IV. Par emitenta darbību

30. Salīdzinošie statistikas rādītāji par emitenta darbību nozarē.

31. Emitenta kredītportfeļa struktūra pēdējos trijos darbības gados (sadalījums pa valstīm, termiņiem, valūtas veidiem, nozarēm, kreditoriem, ieguldītājiem u.c.).

32. Īpašuma ieķīlājumi un galvojumi par citu personu saistībām, kā arī citi apgrūtinājumi, kas saistīti ar emitenta darbību un var ietekmēt tā finansiālo stāvokli (ja tādi ir).

33. Pret emitentu celtās prasības, tiesu procesi un izpildraksti, kā arī ziņas par civiltiesiskām, ekonomiskām un administratīvām sankcijām, kuras varētu būtiski ietekmēt emitenta finansiālo stāvokli (noteiktās sankcijas, to iemesli, apmērs un izpildes termiņi).

34. Riska faktori, kas saistīti ar emitenta darbību un spēju izpildīt saistības pret ķīlu zīmju turētājiem.

V. Par emitenta finansiālo stāvokli

35. Ziņas par emitenta attīstības perspektīvām.

36. Emitenta pēdējo triju gadu un pēdējo triju mēnešu, pusgada vai deviņu mēnešu pašu kapitāla sadalījums pēc bilances posteņiem.

37. Emitenta pēdējo triju gadu:

37.1. bilanču salīdzinājums pēc pievienotās 1.tabulas:
1.tabula
  TAB2.GIF (79909 BYTES)
 
37.2. peļņas un zaudējumu aprēķins pēc pievienotās 2. tabulas:
2.tabula
  TAB3.GIF (64788 BYTES)
37.3. pēdējā ceturkšņa, pusgada vai deviņu mēnešu bilance, peļņas zaudējumu aprēķins (atbilstoši 1., 2. tabulai) un naudas plūsmas pārskats. Ja emitents veic darbību mazāk nekā gadu, tad norāda pēdējo triju mēnešu, pusgada

vai deviņu mēnešu bilanci, peļņas zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmu.

38. Emitenta pēdējo triju gadu un pēdējo triju mēnešu, pusgada vai deviņu mēnešu likviditātes un kapitāla pietiekamības rādītāji.

39. Emitenta kopējo aktīvu un saistību analīze pēc atlikušā termiņa uz emisijas prospekta apstiprināšanas brīdi.

40. Emisijas prospektam pievieno zvērināta revidenta vai Latvijas Republikā reģistrētās auditorsabiedrības veikto emitenta iepriekšējā finansu gada finansiālā stāvokļa novērtējuma oriģināleksemplāru vai kopiju (norakstu).

Piezīme. Emisijas prospektā emitents var iekļaut papildu informāciju, ko tas uzskata par būtisku.

 

2. Grozījumi noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Vērtspapīru tirgus komisijas priekšsēdētāja biedrs T.Laizāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem ar Vērtspapīru tirgus komisijas 1997.gada 30.decembra rīkojumu Nr. 135 apstiprinātajos .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Vērtspapīru tirgus komisija Veids: rīkojums Numurs: 34Pieņemts: 17.05.2000.Stājas spēkā: 19.05.2000.Zaudē spēku: 01.01.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 178/179, 18.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
6514
19.05.2000
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"