Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Lauksaimniecības subsīdiju valsts programma 2001.gadam

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.13 izraksts

Rīgā 2001.gada 27.martā

46.§

Par Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu 2001.gadam

Apspriešanā piedalījās: A.Slakteris, R.Zīle, A.Bērziņš.

Nolēma:

1. Akceptēt Zemkopības ministrijas iesniegto precizēto Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu 2001.gadam.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2000.gada 27.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61, 1.§) "Par Lauksaimniecības subsīdiju valsts programmu 2001.gadam" 1.punktu.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

I. Vispārējā daļa

1. Subsīdiju uzdevums - sekmēt ražošanas efektivitāti un konkurētspēju iekšējā un ārējā tirgū valstij mērķtiecīgi iejaucieties lauksaimnieciskajā ražošanā un tirgus sakārtošanā, piešķirot naudas līdzekļus noteiktiem mērķiem.

Lauksaimniecības subsīdijas paredzētas, Lauksaimniecības likumā noteikto valsts funkciju realizēšanai:

a) lauksaimniecības - vienas no tautsaimniecības pamatnozarēm attīstību veicināšanai;

b) lauksaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs strādājošo līdzīgu gada vidējo ienākumu nodrošināšana;

c) lauksaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs strādājošiem līdzīgu sociālo un ekonomisko labklājības iespēju radīšana;

d) nodarbinātības palielināšanu lauku apvidos, lauku kultūrvides attīstību, vides un teritorijas apsaimniekošanu;

e) racionāla lauku uzņēmumu daudzveidības attīstība, lai ražotu iespējami lētu un konkurētspējīgu produkciju, paaugstinot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti;

f) ekonomiski stabilas, vidi saudzējošas lauksaimniecību attīstība.

2. 1997.gada 13.maija Ministru kabineta sēdē tika konceptuāli akceptēta "Lauksaimniecības subsīdiju izmantošanas koncepcija un programmu pamatojums 1998.-2002.gadam" (protokols Nr.27 38.§). Šajā dokumentā noteikts, ka 1997.gadā izveidotajai valsts atbalsta politikai ir jābūt ilglaicīgai un stabilai. Izstrādājot 2001.gada lauksaimniecības subsīdiju programmas, Zemkopības ministrija vadījās pēc iepriekš minētajā koncepcijā izvirzītajiem ilglaicīguma un stabilitātes kritērijiem.

3. Saskaņā ar Eiropas Komisijas Programmu 2000 (Agenda 2000) no 2001.gada Latvijai būs pieejama Eiropas Savienības finansiālā palīdzība tautsaimniecības strukturālajām reformām. Finansējums lauksaimniecības un lauku attīstībai paredzēts pirmsiestāšanās programmā SAPARD. Tādēļ vairākām programmām, kuras iepriekšējos gados tika finansētas no nacionālajām subsīdijām, sākot ar 2001.gadu, finansu resursi tiks piesaistīti no SAPARD programmas līdzekļiem:

a) lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai un tehniskajai modernizācijai (arī lauksaimniecības objektu būvniecībai);

b) lauku vides atbalstam;

c) daļēji - zivsaimniecības attīstības programmai.

Saskaņā ar Lauksaimniecības likumu valsts atbalsts lauksaimniecībai jāparedz 3 % apmērā no pamatbudžeta izdevumiem. 2001.gadā valsts atbalsts ir Ls 20 880 216.

II. Subsīdiju piešķiršanas pamatprincipi

1. Valsts atbalsta metode - līdzfinansēšana. Programmas mērķu sasniegšanai tiek subsidēti 20-30 % no projekta izmaksām (izņemot 1.programmu, kur valsts atbalsts paredzēts 70 % apmērā), pārējo daļu sedz subsīdiju saņēmēji no pašu līdzekļiem vai kredīta.

2. Vispārējie noteikumi subsīdiju saņēmējiem:

- viņi ir reģistrēti kā nodokļu maksātāji;

- uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav nokavēto nodokļu maksājumu parādu;

- sakārtota grāmatvedības uzskaite,

- sniegta informācija Centrālajai statistikas pārvaldei un Zemkopības ministrijai;

- ir vismaz pirmā kvalifikācijas līmeņa lauksaimnieciskās izglītība,

- īpašumā esošie mājlopi reģistrēti atbilstoši Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.10 "Dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas noteikumi";

- atbilstoši uzturētas meliorācijas sistēmas.

3. Subsīdijas tiek izmaksātas pēc līguma noslēgšanas, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem.  

III. Valsts programmas, kuru īstenošanai 2001.gadā tiks izmantotas lauksaimniecības subsīdijas

1. Lauksaimniecības zemes ielabošana - Ls 545 tūkst.

Šīs programmas mērķis - nodrošināt kultūraugu augšanai un attīstībai nepieciešamo augsnes mitruma režīmu, veicinot meliorācijas sistēmu renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus. Valsts līdzfinansējums ir 70 procenti no kopējiem meliorācijas sistēmu renovācijas un rekonstrukcijas izdevumiem.

2. Lopkopības attīstība - Ls 5003 tūkst.

Šī programma paredzēta lopkopības nozares attīstībai, lai veicinātu lopkopības produkcijas konkurētspējas paaugstināšanu. Saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un apstiprinātajiem normatīvajiem dokumentiem no valsts budžeta paredzēts finansēt dzīvnieku apzīmēšanu, ganāmpulku reģistra uzturēšanu un dažādu sugu mājlopu ciltsdarba programmu realizēšanu. Papildus šīm subsīdijām 2001.gadā paredzēts maksājums Ls 55 par katru pārraudzībā esošu govi, ja ganāmpulkā ir ne mazāk kā 7 govis un ganāmpulka vidējā ražība atbilst noteiktiem ražības kritērijiem. Tiks realizēta pārraudzības programma cūku, liellopu, zirgu, aitu un kazu ganāmpulkos. Lopkopības ražošanas nozares stabilizēšanai plānoti Ls 400 tūkst.

3. Augkopības attīstība - Ls 4900 tūkst.

Šīs programmas mērķis - augkopības saimniecības virzīšana uz ražošanas potenciāla palielināšanu, tādu apstākļu radīšana, lai īsā laikā izveidotos specializētas saimniecības noteikta produkcijas veida ražošanai. Piemērotu šķirņu izvēle, augstas kvalitātes sēklas materiāla un šķirnei atbilstošas agrotehnikas izmantošana rada iespēju ievērojami samazināt ražošanas izmaksas augkopībā. Šim mērķim ir pakārtoti pasākumi sertificētas sēklas realizācijas, genofonda saglabāšanas, sākotnējās sēklkopības, cietes kartupeļu, dārzeņu subsidēšanai. Graudu un cukura tirgus stabilizācijai paredzētas subsīdijas intervences graudu un cukura glabāšanai. Lai veicinātu pārstrādātāju savlaicīgu norēķināšanos ar piegādātājiem, paredzētas subsīdijas graudu un kartupeļu iepirkšanai ņemtā kredīta procentu daļējai dzēšanai. Saglabāts atbalsts produktīvo ilggadīgo stādījumu ierīkošanai. Ieviesti kompensācijas maksājumi par graudaugu sējplatībām, kuras pārsniedz 10 ha, un rapša, lauku dārzeņu, kartupeļu, linu sējplatību kompensācijas maksājumi. Paredzēti pasākumi ar laika apstākļiem saistītā ražošanas riska mazināšanai augkopībā, daļēji kompensējot apdrošināšanas maksājumus.

4. Zemnieku izglītošana - Ls 480 tūkst.

Lauksaimniecības potenciālo iespēju izmantošanā izšķiroša nozīme ir ražotāju intelektuālajam potenciālam un profesionālās sagatavotības līmenim. Sākot ar 1999.gadu, subsīdiju saņēmējiem tiek prasīta vismaz pirmā kvalifikācijas līmeņa lauksaimnieciskā izglītība. Tādēļ izglītības programmā tiek subsidēta:

- zemnieku izglītošana;

- informatīvo materiālu sagatavošana;

- pēcdiploma studijas ārvalstu augstskolās, izglītojošos kursos.

5. Līdzfinansējums SAPARD programmai - Ls 4402 tūkst.

Eiropas Savienības kandidātvalstīm dalībai SAPARD programmā jānodrošina valsts līdzfinansējums vismaz 25 % apmērā no kopējā sabiedriskā finansējuma apjoma.

6. Līdzfinansējums ārzemju kopprojektiem - Ls 250 tūkst.

Latvijas lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas paaugstināšanā ievērojama nozīme ir ārvalstu sadarbības partneru palīdzībai. Ievērojot to, ka Latvijas lauksaimnieki un produkcijas ražotāju organizācijas ir vairāku starptautisku organizāciju dalībnieki, sadarbības projektu skaits pieaug, tomēr visos gadījumos pastāv nosacījums, ka Latvijai jāpiedalās kopprojekta realizēšanā ar noteiktu finansējuma daļu. Šajā programmā paredzētais finansējums nodrošinās starptautisko kopprojektu realizēšanu, piesaistot ārzemju investīcijas lauksaimniecības nozarē.

7. Zivsaimniecība - Ls 400 tūkst.

Šajā programmā paredzētas subsīdijas zvejniecības attīstībai Baltijas jūrā, piekrastē un iekšējos ūdeņos, zivju audzēšanas un audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanai, zvejas kuģu sagatavošanai atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

8. Lauksaimnieciskās ražošanas tehniskā modernizācija - Ls 4000 tūkst.

Šī programma paredzēta efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstībai un konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas paplašināšanai līdz SAPARD programmas realizācijas uzsākšanai, pasākumiem, kuriem nav iespējams saņemt SAPARD līdzekļus.

Plānots atbalstīt lauksaimnieciskās ražošanas tehniskā parka un tehnoloģisko iekārtu atjaunošanu un lauksaimniecības produkcijas ražošanā investēto kredītu kredītprocentu nomaksu par 2000.gadu.

9. Lauksaimniecības nevalstisko organizāciju un ražotāju grupu atbalsts - Ls 260 tūkst.

Programma paredzēta lauku uzņēmēju sadarbības un kooperācijas veicināšanai. Tiek atbalstītas lauksaimnieku sabiedriskās un lauku jaunatnes organizācijas.

10. Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts - Ls 100 tūkst.

Programma paredzēta bioloģiskās lauksaimniecības preču produkcijas ražošanai, kompensējot zaudējumus ekoloģiski tīras produkcijas ražotājiem par lauksaimniecības kultūrām un lauksaimniecības dzīvniekiem.

11. Tirgus veicināšana - Ls 240 tūkst.

Programmā paredzēta tirgus cenu informācijas apkopošana, analīze un izplatīšana lietotājiem. Paredzēti līdzekļi Mārketinga padomes izveidošanai. Tā nodarbosies ar kvalitatīvu vietējas produkcijas pozīciju nostiprināšanu tirgū.

12. Rezerve - Ls 300 tūkst.

Zemkopības ministrs A.Slakteris

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības subsīdiju valsts programma 2001.gadam Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 13Pieņemts: 27.03.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 04.04.2001.
6471
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)