Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumus Nr. 251 "Atsevišķu alkohola aprites likuma normu piemērošanas kārtība".

Precizēts 19.07.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.122 (607)

Precizēts 04.09.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.148 (633)

Ministru kabineta noteikumi Nr.248

Rīgā 1996.gada 20.jūnijā (prot. nr.32 23.§)

Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmējdarbību" 32.pantu,
likumu "Par nodokļiem un nodevām" un
likuma "Par akcīzes nodokli" 5. un 6.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

l. Noteikumos lietotie termini:

1.1. alkohols - šo noteikumu izpratne - spirts, tehniskais spirts, jēlspirts, alkoholiskie dzērieni un spirtu saturošas izejvielas alkoholisko dzērienu ražošanai;

1.2. alkohola aprite - šo noteikumu izpratnē - visas stadijas, ko iziet alkohols (sagatavošana pārstrādei, pārstrāde, ražošana, iepildīšana tarā, marķēšana, uzglabāšana, iekraušana, izkraušana, pārvietošana, pārvadāšana, ievešana, izvešana, izplatīšana, iegāde, pārdošana, iznīcināšana un citas stadijas) līdz patērēšanai;

1.3. alkoholiskie dzērieni - šo noteikumu izpratnē-visi no pārtikas izejvielām izgatavotie spirtu saturoši dzērieni ar absolūto spirta daudzumu virs 1,5 procentiem, izņemot alu;

l .4. alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka - valsts institūcijas izdota speciāla marka, kas tiek uzlīmēta uz alkoholiskā dzēriena fasējuma un apliecina akcīzes nodokļa samaksu;

1.5. alkoholisko dzērienu speciālā marķēšanas zīme - šo noteikumu izpratnē - Spirta monopola padomes apstiprinātam etalonparaugam atbilstoša marķēšanas zīme, kas sniedz patērētājiem un valsts kontroles institūcijām nepieciešamo informāciju par Latvijā ražoto alkoholisko dzērienu un līdz akcīzes nodokļa markas ieviešanai pilda tās funkcijas;

l .6. atbilstības sertifikācija - trešās puses darbība, kas ar noteiktu ticamību apliecina, ka produkts, process vai pakalpojums atbilst noteiktajam standartam vai cita normatīvā dokumenta prasībām;

1.7. atbilstības sertifikāts - dokuments, kas izsniegts saskaņā ar sertifikācijas sistēmas noteikumiem un ar noteiktu ticamību apliecina, ka spirta un alkoholisko dzērienu kvalitāte atbilst normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

l .8. būtiska līdzdalība - tiešā vai netiešā ceļā iegūta līdzdalība, kas aptver 10% un vairāk no uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai ari līdzdalība, kas dod iespēju būtiski ietekmēt uzņēmuma darbu;

1.9. dabiskais vīns - vīns bez etilspirta piedevām;

1.10. etilspirta rektifikācijas blakusprodukti- esteru aldehīdu frakcija un sīveļļas;

1.11. izejvielas alkoholisko dzērienu ražošanai- neapstrādātas spirtu saturošas alkoholisko dzērienu sastāvdaļas (spirtotas sulas, morsi, vīnmateriāli, vīnmateriālu destilāti u.tml.);

1.12. jēlspirts - nerektificēts etilspirts (etanols), kas iegūts, pārstrādājot fermentatīvi raudzētus ogļhidrātus saturošus produktus, koksnes vai cita augu valsts materiāla hidrolīzes produktus, hidratējot etilēnu sērskābes vai cita katalizatora klātbūtnē;

1.13. marķēts alkoholiskais dzēriens - šo noteikumu izpratnē - normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām atbilstošs alkoholiskais dzēriens, uz kura fasējuma piestiprināta noteiktam atbilstības sertifikātam atbilstoša akcīzes nodokļa marka vai marķēšanas zīme saskaņā ar noteikumiem par alkoholisko dzērienu marķēšanas kārtību;

1.14. metroloģiskā atestācija - svaru, mēru un mērinstrumentu atzīšana par likumīgi lietojamiem;

1.15. pārstāvības līgums - Latvijas Republikā reģistrēta uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un ārvalsts alkohola ražotājfirmas vai tās pilnvarotas izplatītājfirmas noslēgta rakstiska vienošanās vai pilnvarojums, kas apliecina uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesības ārvalsts firmas uzdevumā izplatīt tās ražoto alkohola produkciju Latvijā;

1.16. spirts (pārtikas etilspirts) - visi pārtikas rūpniecībā izmantojamie etilspirta (etanola) paveidi, kas iegūti, rektificējot no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

1.17. tehniskais spirts - etilspirts (etanols), kas iegūts, rektificējot no tehniskām izejvielām, arī no nenoskaidrotas izcelsmes etilspirta - ūdens šķīdumiem, ražotu jēlspirtu;

1.18. vīns - šo noteikumu izpratnē - dzēriens, kuru iegūst alkoholiskās rūgšanas procesā no vīnogu, citu ogu vai augļu sulām.

2. Spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopola mērķis ir nodrošināt valsts ekonomisko un sociālo interešu aizsardzību, nosakot vienotu kārtību, kādā veicama alkohola ražošana, izvešana, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, glabāšana, vietējie un tranzīta pārvadājumi, kā arī nodrošināma valsts kontrole par šīs kārtības ievērošanu.

3. Spirta monopola padome ir informatīva, konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kuras mērķis ir izstrādāt priekšlikumus, lai realizētu tādu valsts alkohola politiku, kura aizsargā valsts ekonomiskās intereses, un samazinātu alkohola patēriņu. Spirta monopola padomes sastāvu nosaka un noteikumus par tās nolikumu izdod Ministru kabinets.

4. Spirta monopola padomei ir šādi uzdevumi:

4.1. koordinēt valsts alkohola politikas izstrādi un īstenošanu;

4.2. organizēt valsts alkohola politikas īstenošanai nepieciešamo tiesību aktu projektu izstrādi un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru kabinetā;

4.3. analizēt jaunu alkohola ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), cehu vai ražotņu izveides vai rekonstrukcijas lietderību valstī un sagatavot attiecīgus priekšlikumus;

4.4. izskatīt priekšlikumus par alkohola ražošanas apjomiem valstī, jēlspirta un spirta ražošanas izejvielu ievešanu, kā arī par spirta, jēlspirta un alkoholisko dzērienu ievešanas apjomu, sortimentu un kvotu sadalījumu;

4.5. apstiprināt spirta iekšzemes pieprasījuma kopapjomu;

4.6. koordinēt un kontrolēt Spirta monopola pārvaldes darbību;

4.7. veikt citas darbības, kas paredzētas Spirta monopola padomes nolikumā.

5. Spirta monopola padomei ir tiesības saņemt tās darbībai nepieciešamās ziņas no visām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieaicināt savās sēdēs attiecīgo iestāžu pārstāvjus.

6. Spirta monopola padomi vada Spirta monopola padomes priekšsēdētājs, kuru pēc finansu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. Spirta monopola padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši Spirta monopola pārvaldei, un tie stājas spēkā pēc tam, kad tos ir parakstījis Spirta monopola padomes priekšsēdētājs.

7. Spirta monopola pārvalde ir valsts pārvaldes institūcija, kuru izveido Ministru kabinets un kura atrodas Finansu ministrijas pakļautībā. Tai ir juridiskās personas statuss un nodalīts budžeta finansējums. Ministru kabinets ieceļ amatā un atbrīvo no amata Spirta monopola pārvaldes direktoru, kā arī izdod noteikumus par Spirta monopola pārvaldes nolikumu.

8. Spirta monopola pārvalde:

8.1. nodrošina Spirta monopola padomi ar tās darbībai nepieciešamajiem materiāltehniskajiem līdzekļiem un veic sekretariāta funkcijas;

8.2. sagatavo Spirta monopola padomei nepieciešamo dokumentu projektus un informāciju;

8.3. izpilda Spirta monopola padomes pieņemtos lēmumus;

8.4. sadarbība ar citam valsts institūcijām veic alkohola ražošanas, ievešanas, izvešanas, vairumtirdzniecības, tranzīta pārvadājumu un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības uzraudzību un kontroli;

8.5. izstrādā kārtību, kādā tiek risināti ar alkohola ražošanu, ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību un tranzīta pārvadājumiem saistītie jautājumi;

8.6. pieprasa no citām valsts institūcijām un apkopo informāciju, kas saistīta ar alkohola ražošanu, ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību, tranzīta pārvadājumiem un alkohola mazumtirdzniecību;

8.7. veic citas šajos noteikumos minētās darbības.

9. Spirta monopola padomes locekļi un Spirta monopola pārvaldes aparāta darbinieki, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst būt to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibinātāji, dalībnieki vai valdes locekļi, kuri nodarbojas ar alkohola ražošanu, ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību vai tranzīta pārvadājumiem, kā arī viņiem nedrīkst piederēt minēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) akcijas, kapitāla daļas vai pajas.

10. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas juridiskās personas savstarpējos norēķinus par jēlspirtu, spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī par spirtu saturošām izejvielām un ražošanas blakusproduktiem kārto tikai ar banku iestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti. (Par skaidras naudas norēķinu uzskatāma ari vienas fiziskās vai juridiskās personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas fiziskās vai juridiskās personas norēķinu kontā banku iestādē.) Norēķini par alkoholiskajiem dzērieniem izdarāmi 30 dienu laikā no to dokumentāri apliecināta saņemšanas brīža.

11. Jēlspirtu, spirtu un alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un iegādāties par cenu, kas ir zemāka par muitas vērtības (Latvijas Republikā ražotajiem produktiem - par realizācijas cenas) un aprēķināto nodokļu summu.

12. Maksājuma uzdevumus norēķiniem par jēlspirtu, spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem un ar tiem saistītajiem nodokļiem un nodevām pēc to iesniegšanas banku iestādēs uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) - arī citas banku iestādes - ir tiesīgi atsaukt tikai ar Spirta monopola pārvaldes atļauju.

13. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) norēķinās par jēlspirtu, spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar šiem noteikumiem un vienota parauga maksājuma uzdevumiem, ievērojot likuma "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, 149.nr.) prasības.

14. Vienota parauga maksājuma uzdevumi par jēlspirtu, spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem (turpmāk tekstā - "maksājuma uzdevumi") šo noteikumu izpratnē ir tādi maksājuma uzdevumi, kuros ir šāda obligāti norādāma informācija:

14. l. maksātāja un maksājuma saņēmēja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilns nosaukums;

14.2. tās preces klasifikācijas pazīme, par kuru veic norēķinu (spirts, alkoholiskie dzērieni un citas);

14.3. to preču transporta pavadzīmju numuri un izdošanas datumi, atbilstoši kurām tiek veikts maksājums;

14.4. visu nosaukumu preču vērtības kopējā summa;

14.5. visu nosaukumu preču vērtības kopējai summai atbilstoša pievienotas vērtības nodokļa summa;

14.6. atdotās (atdodamās) taras vērtība;

14.7. maksājuma uzdevuma aizpildīšanas datums.

15. Ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) maksājuma uzdevuma ietvaros ņem vērā citus savstarpējos norēķinus (piemēram, par taru, transportu, pakalpojumiem un citus), kā ari veic daļēju vai iepriekšēju samaksu par preci un tā rezultātā maksājuma uzdevuma summa neatbilst pavadzīmē norādītajai, maksājuma uzdevuma norīkojuma sadaļā obligāti papildus norādāma šāda informācija:

15. l. tā pakalpojuma nosaukums vai veids un pakalpojuma sniegšanas datums, kura vērtība tiek ietverta savstarpējā norēķinā. Ja pakalpojumu sniegusi trešā persona, par to jānorāda šo noteikumu 14.1. apakšpunktā paredzētās ziņas;

15.2. sniegtā pakalpojuma norēķinu dokumenta numurs un pakalpojumam atbilstošā summa;

15.3. daļējās samaksas apmērs un summa, kā arī atsauce uz iepriekš izdarītajiem maksājumiem un to summu (piemēram, daļēja pēcapmaksa, daļēja priekšapmaksa, pilna priekšapmaksa).

16. Visi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saskaņā ar licencēm ražo, ieved, izved vai realizē jēlspirtu, spirtu un alkoholiskos dzērienus, katrai to pārdotajai, realizētajai, nodotajai realizācijai, iegādātajai, pieņemtajai, atpakaļ nosūtītajai vai pārvietotajai (ari viena uzņēmuma ietvaros) partijai pievieno atbilstošas vienota parauga stingrās uzskaites preču transporta pavadzīmes.

17. Spirta un alkoholisko dzērienu vienota parauga stingrās uzskaites preču transporta pavadzīmes (turpmāk tekstā - "pavadzīme") šo noteikumu izpratnē ir pavadzīmes, kurās ir
šāda obligāti norādāma informācija:

17.1. pavadzīmes numurs;

17.2 .pavadzīmes izdošanas datums;

17.3. ziņas par nosūtītāju (pārdevēju):

17.3.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un nodokļu maksātāja kods;

17.3.2. iekraušanas vietas adrese, kurai jāatbilst speciālā atļaujā (licencē) (turpmāk tekstā - "licence") norādītajai tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas adresei;

17.3.3. licences sērija, numurs un izdošanas datums;

17.3.4. bankas rekvizīti (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums un kods), kas reģistrēti attiecīgā rajona (pilsētas) nodokļu inspekcijā;

17.4. muitas deklarācijas numurs un noformēšanas datums (aizpilda tikai preču ievedējs);

17.5. ziņas par saņēmēju (pircēju):

17.5.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums un nodokļu maksātāja kods;

17.5.2. pārvadājuma galapunkta adrese, kurai jāatbilst licencē norādītajai tirdzniecības vai uzglabāšanas vietas adresei;

17.5.3. licences sērija, numurs un izdošanas datums;

17.5.4. bankas rekvizīti (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums un kods), kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona (pilsētas) nodokļu inspekcijā un Spirta monopola pārvaldē;

17.6. transportlīdzekļa reģistrācijas numurs un transportlīdzekļa vadītāja uzvārds;

17.7. ziņas par preci:

17.7.1. alkoholiskā dzēriena veids un nosaukums;

17.7.2. spirta saturs (procentos);

17.7.3. atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (pudeles, krūkas, mucas, cisternas) tilpums (litros);

17.7.4. preces daudzums (mazāko pārdošanas vienību skaits);

17.7.5. vienas pārdošanas vienības cena, ieskaitot muitas nodokli un akcīzes nodokli;

17.7.6. viena nosaukuma preces vērtības summa (preces daudzums, kas pareizināts ar pārdošanas vienības cenu (ieskaitot muitas nodokli un akcīzes nodokli));

17.7.7. visu nosaukumu preču vērtības kopējā summa;

17.7.8. visu nosaukumu preču vērtības kopējai summai atbilstoša pievienotās vērtības nodokļa summa;

17.7.9. pavadzīmē norādīto preču vērtības galīgā summa;

17.8. produkcijas atbilstības sertifikātu numuri, to izdošanas datums, derīguma termiņš (ja tāds ir norādīts sertifikātā);

17.9. alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku vai speciālās marķēšanas zīmju sērijas un numuri (katram produkcijas nosaukumam uzrādāms sertifikātam atbilstošs numuru intervāls);

17.10. preces izsniedzēja un saņēmēja pilnvaroto personu amata pilns nosaukums, uzvārds un personas paraksts;

17.11. preces izsniedzēja un saņēmēja zīmoga (spiedoga) nospiedums.

18. Pavadzīmes, kurās nav norādīta visa šo noteikumu 17.punktā minētā informācija vai kurās norādītā informācija ir nepareiza, nav skaidri salasāma visos pavadzīmju eksemplāros vai kurās ir neskaidri zīmogu (spiedogu) nospiedumi, uzskatāmas par vienotā parauga noformēšanas prasībām neatbilstošām.

19. Pavadzīmē uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) var papildus norādīt tam nepieciešamo . informāciju (par taru, iepakojumu u.tml.).

20. Minimālais pavadzīmes komplekta aizpildīto eksemplāru skaits ir četri - pa diviem eksemplāriem nosūtītājam un saņēmējam.

21. Par pavadzīmju stingru uzskaiti uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) atbild tā vadītājs.

22. Katrs licencētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) reģistrē Spirta monopola pārvaldē konkrētajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) izmantojamo pavadzīmju paraugus ar zīmoga (spiedoga) nospieduma paraugu, numerācijas shēmu, kā arī izziņu ar to darbinieku amatu nosaukumiem, uzvārdiem un paraksta paraugiem, kuriem ir tiesības nosūtītāja vārdā parakstīt pavadzīmes. Pavadzīmju paraugus apstiprina uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs ar savu parakstu (norādot tā atšifrējumu) un ar zīmoga (spiedoga) nospiedumu.

23. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nodrošina Spirta monopola padomes, Spirta monopola pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas, kā ari likumos spirta un alkoholisko dzērienu kontroles veikšanai noteikto valsts institūciju pilnvaroto darbinieku piekļūšanu alkoholam, tā uzskaites dokumentiem un datoru informācijai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Spirta monopola pārvaldei deklarētajā darba laikā.

24. Visām darbadienas laikā izsniegtajām un saņemtajām pavadzīmēm to izdošanas un saņemšanas vietās līdz tajās norādītās produkcijas realizācijas uzsākšanai jābūt reģistrētām datorā vai atsevišķā caurauklotā, numurētā un Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona nodokļu inspekcijā (pēc nodokļu maksātāja uzskaites vietas) apzīmogotā pavadzīmju reģistrācijas žurnālā, norādot šādas ziņas:

24.1. ieraksta numurs pēc kārtas;

24.2. reģistrācijas datums;

24.3. pavadzīmes numurs;

24.4. pavadzīmes izrakstīšanas datums;

24.5. saņēmēja (izsniedzēja) nosaukums;

24.6. preču vērtības kopējā summa;

24.7. pievienotās vērtības nodokļa summa;

24.8. pavadzīmē norādīto preču galīgā vērtības summa;

24.9. atbildīgās personas paraksts par pavadzīmes ierakstīšanu grāmatvedības reģistros.

25. Pavadzīmes bez to reģistrācijas datorā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā uzskatāmas par vienotā parauga noformēšanas prasībām neatbilstošām.

26. Ja pavadzīmēs esošie dati nesakrīt ar faktiski iereģistrētajiem, pavadzīmēm obligāti jāpievieno grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, kuru numuri attiecīgi jānorāda datorā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā.

27. Datorā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var papildus norādīt tiem nepieciešamo informāciju, ja tā attiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem. Citu preču pavadzīmju reģistrācija datorā vai pavadzīmju reģistrācijas žurnālā nav atļauta.

28. Katras darbadienas beigās uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) esošie spirta un alkoholisko dzērienu atlikumi pilnā sortimentā pa veidiem reģistrējami datorā vai atsevišķā caurauklotā, numurētā un apzīmogotā spirta un alkoholisko dzērienu atlikumu reģistrācijas žurnālā.

29. Spirta un alkoholisko dzērienu atlikumu reģistrācijas žurnālā vai datorā jānorāda šādas ziņas:

29.1. preces pilns nosaukums;

29.2. tilpums;

29.3. spirta saturs (procentos);

29.4. iepirkšanas cena (ražošanas uzņēmumiem - realizācijas cena), ieskaitot muitas, akcīzes un pievienotās vērtības nodokli;

29.5. darbadienas laikā saņemto vienību skaits;

29.6. darbadienas laikā realizēto vienību skaits;.

29.7. atlikumā esošo vienību skaits darbadienas beigās.

30. Spirta un alkoholisko dzērienu atlikumu reģistrācijas žurnālā var būt alkoholisko dzērienu uzskaites kartītes, ja ir nodrošināta to stingra grāmatvedības uzskaite.

31. Spirta un alkoholisko dzērienu atlikumu reģistrācijas žurnālos uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var papildus noradīt tiem nepieciešamo informāciju, ja tā attiecas uz spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem.

32. Alkohola uzskaites dokumentu uzglabāšanas laiks ir šāds:

32.1. noliktavās, tirdzniecības vietās, sabiedriskās ēdināšanas vietās - viens gads no produkcijas pieņemšanas vai nosūtīšanas dienas;

32.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) arhīvā - pieci gadi no produkcijas pieņemšanas vai nosūtīšanas dienas.

33. Ja ierakstus alkohola uzskaites dokumentos labo, obligāti jābūt redzamam to sākotnējam saturam. Labojums uzskatāms par spēkā neesošu, ja nav norādes, kas to izdarījis, kad un kāpēc.

34. Alkohola dokumentu kārtošana un datu uzglabāšana tikai datoros pieļaujama saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un šiem noteikumiem.

35. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citas juridiskās personas, kas saņem licenci šo noteikumu 38.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai vai atļauju noteikta daudzuma spirta iegādei, paziņo Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona (pilsētas) nodokļu inspekcijai norēķinu kontus (norēķinu konta numurs, bankas nosaukums, kods un citi rekvizīti), kas tiks izmantoti bezskaidras naudas norēķiniem par darījumiem ar jēlspirtu, spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem. Šo norēķinu veikšanai izmantot citus kontus bez Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā rajona (pilsētas) nodokļu inspekcijas atļaujas ir aizliegts.

36. Nodarboties ar jēlspirta, spirta un alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību un glabāšanu ir tiesīgi tikai tie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci.

37. Spirta un alkoholisko dzērienu ievešana uz laiku, bez to pārstrādes vai iepildīšanas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir aizliegta (izņemot tranzīta pārvadājumus šajos noteikumos minētajā kārtībā).

38. Licence noteikta šādiem uzņēmējdarbības veidiem:

38.1. jēlspirta ražošanai un realizācijai;

38.2. spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai;

38.3. alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai;

38.4. alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai;

38.5. alkoholisko dzērienu (spirta) ievešanai bez tiesībām realizēt tos citām juridiskajām personām;

38.6. alkoholisko dzērienu, jēlspirta vai spirta izvešanai;

38.7. alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai;

38.8. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;

38.9. alkoholisko dzērienu ievešanai lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē;

38.10. alkoholisko dzērienu ievešanai beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē bez tiesībām realizēt tos citām juridiskajām personām;

38.11. alkoholisko dzērienu izvešanai lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē;

38.12. rektificētā spirta vairumtirdzniecībai.

39. Licences šo noteikumu 38.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai izsniedz Spirta monopola pārvalde pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu un ar tās pašvaldības piekrišanu, kuras administratīvajā teritorijā tiks veikta attiecīgā uzņēmējdarbība.

40. Pašvaldībai iesniegums jāizskata un piekrišana vai motivēts atteikums jādod 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas (par to pašvaldība nedrīkst ņemt maksu). Pašvaldībai nav tiesību pieprasīt tādas atļaujas uzņēmējdarbībai ar spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem, kuras neparedz šie noteikumi.

41. Spirta monopola pārvalde ir tiesīga pieprasīt un saņemt attiecīgo informāciju, kā arī spirta pieprasījuma un izlietošanas pamatotību apliecinošus dokumentus, kuru sarakstu ir apstiprinājusi Spirta monopola padome.

42. Spirta monopola pārvalde izsniedz licenci vai dod motivētu atteikumu 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Spirta monopola pārvaldes atteikumu licences izsniegšanai pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) attiecīga iesnieguma saņemšanas var pārskatīt finansu ministrs.

43. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri pieprasa licenci šo noteikumu 38.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai, jānodrošina, lai licencējamās ražošanas un tirdzniecības vietās būtu izvietota labi saskatāma izkārtne, kurā valsts valodā norādīts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) un attiecīgās ražotnes vai tirdzniecības vietas nosaukums un licencējamās ražotnes vai tirdzniecības vietas darba laiks.

44. Licences alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai un vairumtirdzniecībai izsniedz, ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) dokumentāri apliecina, ka to statūtkapitāls nav mazāks par 15000 latu un alkoholisko dzērienu vidējais neto apgrozījums mēnesī nebūs mazāks par šādu summu:

44. l. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) ar licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai:

44.1.1. importējot degvīnus, - 100000 latu;

44.1.2. importējot pārējos plaša sortimenta stipros alkoholiskos dzērienus, - 50000 latu;

44.1.3. importējot dabīgos vīnus, - 5000 latu;

44.1.4. importējot šampanieti, dzirkstošos vīnus un pārējos vājos alkoholiskos dzērienus, - 20000 latu;

44.2. uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai, - 75000 latu, ar nosacījumu, ka šo uzņēmumu pašu kapitāls nav mazāks par 100000 latiem, ko apliecina zvērināts revidents;

44.3. šo noteikumu 44. l .apakšpunktā minētie ierobežojumi neattiecas uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas ieved tikai Spirta monopola pārvaldes licencēšanas komisijas apstiprinātus augstākās kvalitātes alkoholiskos dzērienus, bet 44.2.apakšpunktā minētie nosacījumi neattiecas uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas noteiktā kārtībā nodarbojas ar konfiscētā spirta un alkoholisko dzērienu realizāciju.

45. Ja trīs mēnešus pēc licences izsniegšanas nav nodrošināts Spirta monopola pārvaldei apliecinātais vidējais neto apgrozījums mēnesī, Spirta monopola pārvalde anulē izsniegto licenci, izņemot gadījumus, ja šī apgrozījuma sasniegšanu kavējuši dokumentāri apliecināti nepārvarami šķēršļi.

46. Licenci šo noteikumu 38.punktā minētās uzņēmējdarbības veikšanai noteiktā vietā izsniedz tikai vienai juridiskajai personai.

47. Licenci ir tiesīga izmantot tikai tā juridiskā persona, kurai tā ir izsniegta.

48. Licence dod tiesības veikt attiecīgās darbības tikai licencē norādītajā vietā.

49. Licences alkoholisko dzērienu un spirta mazumtirdzniecībai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) neizsniedz uzņēmējdarbības veikšanai šādās tirdzniecības vietās:

49.1. ja tirdzniecības zāles platība ir mazāka par 20m2;

49.2. ja tiem ir izsniegta licence alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai attiecīgajās tirdzniecības vietās;

49.3. ja tiem ir izsniegta licence alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai attiecīgajās tirdzniecības vietās;

49.4. ja licence tiek pieprasīta pēc tam, kad noteiktajā vietā konstatēta uzņēmējdarbība bez licences, kā arī gadījumos, kad tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dalībnieki vai vadītāji, kurš pieprasījis licenci, ir vai ir bijuši citu par šo noteikumu pārkāpšanu sodītu uzņēmumu dalībnieki vai vadītāji.

50. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) licences alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai vai alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai brīvai realizācijai neizsniedz uzņēmējdarbības veikšanai tajās tirdzniecības vietās (noliktavās), par kurām ir izsniegtas licences spirta un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

51. Ja licences derīguma termiņa laikā licencē noteiktās vietas īres vai izmantošanas tiesības iegūst cita juridiskā persona, līdzšinējam vietas izmantotājam licence jānodod Spirta monopola pārvaldē anulēšanai, bet šīs vietas turpmākajam izmantotājam jāpieprasa licence vispārējā kārtībā. Juridiskajai personai, kura turpmāk izmantos attiecīgo vietu uzņēmējdarbības veikšanai, licenci izsniedz tikai pēc tam, kad anulēta iepriekšējam noteiktās vietas izmantotājam izsniegtā licence.

52. Spirta monopola pārvalde ir tiesīga neizsniegt (vai anulēt) uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) licenci, ja:

52.1. iepriekšējam licences izmantotājam tā anulēta par šo noteikumu pārkāpumu vai ja licence tiek pieprasīta pēc tam, kad noteiktajā vietā konstatēta uzņēmējdarbība bez licences, kā ari gadījumos, kad tā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dalībnieki vai vadītāji, kurš pieprasījis licenci, ir vai ir bijuši citu par šo noteikumu pārkāpšanu sodītu uzņēmumu dalībnieki vai vadītāji;

52.2. uzņēmumam ir būtiska līdzdalība citā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kas jau saņēmis licenci;

52.3. citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas jau saņēmis licenci, ir būtiska līdzdalība šajā uzņēmumā;

52.4. citai fiziskajai vai juridiskajai personai ir būtiska līdzdalība vienlaikus šajā uzņēmumā un uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kas jau saņēmis licenci.

53. Valsts nodevas apmēru par licences saņemšanu un tās maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

54. Līdzekļi, kas iegūti par izsniegtajām licencēm, ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

55. Spirta monopola pārvalde ir tiesīga anulēt izsniegtās licences likumos un šajos noteikumos minētajos gadījumos.

56. Lēmumu par licences anulēšanu var pārsūdzēt šo noteikumu XVI nodaļā noteiktajā kārtībā.

57. Ja licence anulēta, par to samaksāto valsts nodevu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) neatmaksā.

58. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šajos noteikumos minētās licences, alkohola atlikumi (alkohols, kas nevar tikt realizēts vai citādi likumīgi atsavināts līdz licences derīguma termiņa beigām) jādeklarē Spirta monopola pārvaldē ne vēlāk kā licences derīguma termiņa pēdējā dienā.

59. Alkohola atlikumu realizācija, iznīcināšana, pārvietošana un jebkura cita veida atsavināšana no licencē uzrādītās uzglabāšanas vietas pēc iepriekšējās licences derīguma termiņa izbeigšanās un pirms jaunas vai pārreģistrētās licences derīguma termiņa sākuma dienas atļauta tikai ar speciālu Spirta monopola pārvaldes atļauju.

60. Alkohola ražotājuzņēmumiem jāreģistrē Spirta monopola pārvaldē alkohola ražošanas izejvielu, arī graudu iepirkuma, līgumi un Spirta monopola pārvaldes noteiktajā kārtībā jāsniedz pārskati par līgumu izpildi.

61. Alkohola ražošana, uzglabāšana, pārvadāšana un tirdzniecība aizliegta teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss.

II. Alkoholisko dzērienu ievešana un izvešana lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē

62. Šo noteikumu 38.9. - 38.11.apakšpunktā minētās licences izsniedz uz vienu gadu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kura attiecīgā tirdzniecības vieta saskaņota ar Valsts ieņēmumu dienestu un kurš noslēdzis apgādes līgumus ar kuģniecības, pasažieru aviācijas un beznodokļu veikalu uzņēmumiem vai ārvalstu vēstniecībām Latvijas Republikā.

63. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) šo noteikumu 38.9. - 3 8.11.apakšpunktā minētās licences, reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas alkoholisko dzērienu tirdzniecības un uzglabāšanas vietas un deklarē alkoholisko dzērienu krājumu apjomu, to preču zīmes (etiķetes), tirdzniecības un uzglabāšanas vietu darba laiku, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administrācijas pastāvīgās atrašanās vietas adresi un darba laiku.

64. Šo noteikumu 38.9. - 38.11 .apakšpunktā minētajās licencēs norādītajās uzglabāšanas un realizācijas noliktavās atļauts uzglabāt tikai tos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir alkoholisko dzērienu ražotājuzņēmuma (izplatītājuzņēmuma) izdots atbilstības sertifikāts.

65. Šo noteikumu 38.9. - 38.11 .apakšpunktā minētajās licencēs jānorāda:

65.1. noliktavas, kurās ir atļauts ievest un uzglabāt alkoholiskos dzērienus;

65.2. tirdzniecības vietas, no kurām atļauts veikt lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādi;

65.3. uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), no kuriem atļauts iegādāties ar akcīzes, muitas un pievienotās vērtības nodokli neapliekamus alkoholiskos dzērienus.

66. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši šo noteikumu 38.9. - 38.11.apakšpunktā minētās licences, aizliegts iegādāties alkoholiskos dzērienus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši vienu no šādām licencēm:

66.1. licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai;

66.2. licenci alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai.

67. Šo noteikumu 38.9. - 38.11.apakšpunktā minētās licences var izsniegt Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas noslēguši līgumus ar ārvalstu alkoholisko dzērienu ražotājuzņēmumiem vai izplatītājuzņēmumiem vai arī ar Latvijas Republikas alkoholisko dzērienu ražotājuzņēmumiem.

68. Alkoholiskos dzērienus ievest un uzglabāt muitas kontrolē un veikt tikai muitas kontrolē esošo kuģu, lidmašīnu un beznodokļu veikalu, kā arī ārvalstu vēstniecību Latvijas Republikā apgādi ir tiesīgi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai muitas kontrolē kuģu, lidmašīnu, vēstniecību un beznodokļu veikalu apgādei.

69. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai muitas kontrolē kuģu, lidmašīnu, vēstniecību un beznodokļu veikalu apgādei, nodrošina, lai licencē norādītajās noliktavās un citās uzglabāšanas vietās tiktu ievērota apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība.

70. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši šo noteikumu 38.9. vai 38.11.apakšpunktā minēto licenci, ir tiesīgi realizēt alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šo noteikumu 62.punktā minētajiem līgumiem, lai apgādātu:

70.1. kuģus un lidmašīnas, kas veic starptautiskus reisus;

70.2. vēstniecības;

70.3. beznodokļu veikalus;

70.4. uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai muitas kontrolē kuģu, lidmašīnu, vēstniecību un beznodokļu veikalu apgādei.

71. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei, nav tiesīgi tos realizēt citām juridiskajām personām.

72. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šo noteikumu 38.9. vai 38.11.apakšpunktā minētās licences, aizliegts realizēt alkoholiskos dzērienus fiziskajām personām.

73. Alkoholiskie dzērieni, kas tiek ievesti un izvesti lidmašīnu, kuģu, vēstniecību un beznodokļu tirdzniecības veikalu apgādei muitas kontrolē, netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli un muitas nodokli.

III. Spirta ražošana un izmantošana

74. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas ir tiesīgi ražot, uzglabāt, realizēt, izmantot vai veikt jebkuras citas darbības ar jēlspirtu vai spirtu (turpmāk šīs nodaļas tekstā - "spirts"), jāievēro Ministru kabineta noteiktā kārtība.

75. Tehniskā spirta ražošanā un izmantošanā uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāievēro šajos noteikumos minētās prasības.

76. Spirta monopola padome apstiprina:

76. l. spirta zuduma normas ražošanas, pārstrādes (rektifikācijas) un uzglabāšanas procesā;

76.2. spirta un spirta zuduma uzskaites kartību;

76.3. spirta daudzuma kontroles metodiku;

76.4. citas normas (noteikumus), kas nodrošina efektīvu spirta ražošanas un izmantošanas uzskaiti un kontroli valstī.

77. Spirta monopola pārvalde:

77. l. apstiprina kārtību, kādā tiek izskatīti spirta iekšzemes patērētāju pieprasījumi pēc spirta (turpmāk tekstā - "pieprasījums");

77.2. izvērtē pieprasījuma pamatotību;

77.3. izsniedz atļauju noteikta daudzuma spirta vai tehniskā spirta iegādei;

77.4. nosaka spirta un tehniskā spirta iegādes vietas.

78. Spirta monopola pārvalde tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citiem spirta patērētājiem, kuri neiesniedz pieprasītos dokumentus vai informāciju, atsaka atļauju spirta iegādei.

79. Spirta monopola pārvalde ir atbildīga likumos noteiktajā kārtībā par pieprasītajos dokumentos vai informācijā ietverto komercnoslēpumu neizpaušanu.

80. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citi spirta patērētāji:

80.1. iesniedz Spirta monopola pārvaldē pieprasījumu, kurā deklarē, kādām vajadzībām spirts vai tehniskais spirts tiks izmantots;

80.2. reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas spirta uzglabāšanas vietas.

81. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu izmantot tikai pieprasījumā deklarētajām vajadzībām. Alkoholiskos dzērienus atļauts ražot tikai no pārtikas etilspirta.

82. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu uzglabāt tikai Spirta monopola pārvaldē reģistrētajās uzglabāšanas vietās. Nav pieļaujama tehniskā spirta uzglabāšana tādā veidā, ka to nejauši varētu izmantot kā pārtikas etilspirtu.

IV. Jēlspirta ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbība

83. Ar jēlspirta ražošanu ir tiesīgi nodarboties uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci jēlspirta ražošanai un realizācijai.

84. Licenci jēlspirta ražošanai un realizācijai izsniedz uz pieciem gadiem.

85. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) licenci jēlspirta ražošanai un realizācijai, reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas jēlspirta, spirta un spirta pārstrādes blakusproduktu uzglabāšanas vietas un deklarē jēlspirta, spirta un spirta pārstrādes blakusproduktu krājumu apjomu un to uzglabāšanas vietu darba laiku, kā arī uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administrācijas un ražotņu darba laiku.

86. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt vai nodot uz citiem nosacījumiem jēlspirtu tikai tiem iekšzemes patērētājiem, kas saņēmuši vienu no šādām licencēm:

86.1. licenci jēlspirta izvešanai;

86.2. licenci spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai.

87. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nodrošina jēlspirta realizāciju spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) tādā apjomā, lai apmierinātu iekšzemes patērētāju pieprasījumu pēc spirta.

88. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi nodot jēlspirtu pārstrādei (rektifikācijai) tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai.

89. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi iegūto spirtu realizēt vai nodot uz citiem nosacījumiem tikai tiem patērētājiem, kas saņēmuši:

89.1. Spirta monopola pārvaldes atļauju spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā);

89.2. licenci spirta izvešanai.

90. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) katrai realizētajai, nodotajai, iegādātajai vai pieņemtajai jēlspirta, spirta vai spirta pārstrādes blakusproduktu partijai pievieno pēc vienota parauga noformētus pavaddokumentus.

91. Jēlspirta ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jānodrošina apstiprinātās uzskaites kārtības ievērošana.

92. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt vai nodot jēlspirtu, kā arī iegādāties vai pieņemt spirtu tikai tad, ja tam ir atbilstības sertifikāts.

93. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi jēlspirtu vai spirtu izvest.

94. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi brīvi realizēt jēlspirta ražošanas blakusproduktus par līgumcenām un ar patērētājiem noslēgtajā līgumā paredzētajā apjomā. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt spirta ražošanas blakusproduktus uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņēmuši Spirta monopola pārvaldes atļauju konkrētu spirta ražošanas blakusproduktu iegādei attiecīgajā uzņēmumā.

95. Jēlspirta ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts izmantot jēlspirtu vai spirtu norēķinos, arī barterdarījumos, par piegādātajām izejvielām, izpildītajiem darbiem vai pakalpojumiem, kā arī jebkuros citos norēķinos, izņemot gadījumus, kad pēc visu konkrētajos norēķinos iesaistīto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) motivēta iesnieguma atļauju šādai darbībai devis Valsts ieņēmumu dienests pēc saskaņošanas ar Spirta monopola pārvaldi.

96. Jēlspirta ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts iepirkt vai pieņemt jēlspirtu no fiziskajām personām.

97. Jēlspirta ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts ražot jēlspirtu pēc fizisko personu pasūtījuma.

98. Ja no jēlspirta ražošanas uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) neatkarīgu apstākļu dēļ radušies jēlspirta vai spirta virsnormatīvie zudumi vai jēlspirts vai spirts gājis bojā, jēlspirta ražošanas uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) nekavējoši par to jāziņo Spirta monopola pārvaldei, kas sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu trīs dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas veic jēlspirta vai spirta virsnormatīvo zudumu rašanās vai bojāejas cēloņu izmeklēšanu.

V. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbība

99. Ar spirta ražošanu ir tiesīgi nodarboties uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai.

100. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) licenci spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai, reģistrē Spirta monopola pārvalde visas jēlspirta, spirta un spirta pārstrādes blakusproduktu uzglabāšanas vietas un deklarē jēlspirta, spirta un spirta pārstrādes blakusproduktu krājumu apjomu un to uzglabāšanas vietu darba laiku, kā ari uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administrācijas un ražotņu darba laiku.

101. Licenci spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai izsniedz uz pieciem gadiem.

102. Licence spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai jāsaņem katram atsevišķam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kā arī katrai teritoriāli un tehnoloģiski nošķirtai viena uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) filiālei, ceham vai ražotnei.

103. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nodrošina, lai tiktu apmierināts iekšzemes pieprasījums pēc spirta Spirta monopola padomes apstiprinātajā apjomā.

104. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi iepirkt jēlspirtu tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci jēlspirta ražošanai un realizācijai.

105. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) jēlspirtu iepērk par līgumcenām.

106. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi pieņemt jēlspirtu pārstrādei tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci jēlspirta ražošanai un realizācijai.

107. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts jēlspirtu realizēt vai nodot uz citiem nosacījumiem iekšzemes patērētājiem, izņemot tos iekšzemes patērētājus, kuri ir saņēmuši vienu no šādiem dokumentiem:

107.1. Spirta monopola pārvaldes atļauju spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā);

107.2. licenci spirta izvešanai.

108. Spirta pārstrādes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt spirta pārstrādes blakusproduktus uzņēmumiem, kuri saņēmuši Spirta monopola pārvaldes atļauju konkrētu spirta pārstrādes blakusproduktu iegādei attiecīgajā uzņēmumā.

109. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) spirtu realizē par līgumcenām saskaņā ar šo noteikumu 10. un 11.punktu.

110. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) katrai realizētajai, nodotajai, iegādātajai vai pieņemtajai jēlspirta, spirta vai spirta pārstrādes blakusproduktu partijai pievieno pēc vienota parauga noformētus pavaddokumentus.

111. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nodrošina, lai tiktu ievērota apstiprinātā uzskaites kārtība.

112. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt, nodot, iegādāties vai pieņemt jēlspirtu, spirtu vai spirta pārstrādes blakusproduktus tikai tad, ja tiem ir atbilstības sertifikāts.

113. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi spirtu izvest.

114. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts izmantot spirtu norēķinos, arī barterdarījumos, par piegādātajām izejvielām, izpildītajiem darbiem vai pakalpojumiem, kā arī jebkuros citos norēķinos, izņemot gadījumus, kad pēc visu konkrētajos norēķinos iesaistīto uzņēmumu motivēta iesnieguma atļauju šādai darbībai devis Valsts ieņēmumu dienests pēc saskaņošanas ar Spirta monopola pārvaldi.

115. Spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) aizliegts iepirkt vai pieņemt pārstrādei (rektifikācijai) jēlspirtu vai citus spirta ražošanas pusfabrikātus no fiziskajām personām.

VI. Alkoholisko dzērienu ražošana, realizācija un izvešana

116. Ar alkoholisko dzērienu ražošanu (iepildīšanu) ir tiesīgi nodarboties uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai.

117. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci alkohola ražošanai, jānodrošina Latvijas Republikas teritorijā mazumtirdzniecībā realizējamā alkohola marķēšana ar akcīzes nodokļa markām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

118. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas spirta, spirtu saturošu izejvielu (pusfabrikātu) un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas un deklarē spirta, spirtu saturošu izejvielu (pusfabrikātu) un alkoholisko dzērienu krājumu apjomu, tirdzniecības un uzglabāšanas vietu darba laiku, kā ari uzņēmuma administrācijas un ražotņu darba laiku, ražojamo alkoholisko dzērienu preču zīmes (etiķetes), taru, korķus (vāciņus), pudeles vai citu fasējumu un datus par to izgatavotājiem.

119. Alkoholisko dzērienu izgatavošana (iepildīšana) mājas apstākļos (izņemot vīna izgatavošanu tā izgatavotāja personīgajam patēriņam), izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai (iepildīšanai) mājas apstākļos, kā arī to izgatavošanai (iepildīšanai) paredzētu aparātu, ierīču, taras, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana, ja par šādām darbībām nav noslēgts līgums ar alkoholisko dzērienu ražošanas licenci saņēmušu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), ir aizliegta.

120. Ražotājam jānodrošina, lai uz izvedamā alkohola fasējuma būtu speciāls apzīmējums, ka produkcija paredzēta izvešanai ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

121. Licence alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai jāsaņem katram atsevišķam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas vēlas nodarboties ar alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, kā arī katrai tā teritoriāli un tehnoloģiski nošķirtai filiālei, ceham vai ražotnei.

122. Licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai izsniedz uz pieciem gadiem.

123. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, kā arī nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem tikai attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ražotos alkoholiskos dzērienus.

124. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt vairumā, kā arī nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ražotos atbilstoši fasētus alkoholiskos dzērienus tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vienu no šādām licencēm:

124.1. licenci alkoholisko dzērienu izvešanai;

124.2. licenci alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai (turpmāk tekstā - "vairumtirdzniecības licence");

124.3. licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai (turpmāk tekstā - "mazumtirdzniecības licence").

125. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir tiesīgi realizēt attiecīgajā uzņēmumā ražotos nefasētus alkoholiskos dzērienus vai spirtu saturošas izejvielas tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, kā ari uzņēmumiem, kuriem attiecīgu pārtikas produktu ražošanas vajadzībām ir izsniegta Spirta monopola pārvaldes atļauja konkrēta veida un nosaukuma nefasētu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu izejvielu iegādei.

126. Nefasētus alkoholiskos dzērienus vai spirtu saturošas izejvielas ir tiesīgi iegādāties uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, kā arī uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuriem attiecīgu pārtikas produktu ražošanas vajadzībām ir izsniegta Spirta monopola pārvaldes atļauja konkrēta veida un nosaukuma nefasētu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu izejvielu iegādei.

127. Iegādāties nefasētus alkoholiskos dzērienus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem nav licences alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir aizliegts.

128. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, aizliegts alkoholiskos dzērienus realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem fiziskajām personām.

129. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, aizliegts alkoholiskos dzērienus iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem no fiziskajām personām.

130. Spirta monopola pārvalde, izsniedzot licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, tajā norāda noliktavas, kurās drīkst uzglabāt un realizēt attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ražotos alkoholiskos dzērienus.

131. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi veikt vairumtirdzniecības operācijas ar attiecīgajā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) ražotajiem alkoholiskajiem dzērieniem tikai licencē norādītajās noliktavās.

132. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, nodrošina, lai tiktu ievērota apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība licencē norādītajās noliktavās un citās uzglabāšanas vietās.

133. Licencē norādītajās noliktavās atļauts uzglabāt tikai tos realizācijai sagatavotos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

134. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem tikai tos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

135. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) katrai realizētajai, nodotajai realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholisko dzērienu partijai pievieno pēc vienota parauga noformētus pavaddokumentus.

136. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) pēc licences alkoholisko dzērienu izvešanai saņemšanas ir tiesīgi alkoholiskos dzērienus izvest saskaņa ar patstāvīgi noslēgtiem līgumiem, kā arī ievērojot ar akcīzes nodokli apliekamo preču izvešanas kārtību Latvijas Republikā.

VII. Spirta ievešana un izvešana

137. Lēmumu par jēlspirta, jēlspirta ražošanas pusfabrikātu un spirta ievešanas lietderību un kopapjomu Latvijas Republikā pieņem Spirta monopola padome.

138. Spirtu Latvijas Republikā atļauts ievest šādiem nolūkiem:

138.1. eksportpreču ražošanai, ja ir ekspertu vai kompetentu laboratoriju atzinums par to, ka vietējos spirta ražošanas uzņēmumos ražotā spirta izmantošana nenodrošina eksportpreču kvalitāti;

138.2. iekšzemes patērētāju pieprasījuma apmierināšanai, ja valstī esošajos uzņēmumos spirts tiek ražots nepietiekamā daudzumā;

138.3. iekšzemes patērētāju pieprasījuma apmierināšanai, ja valstī esošajos uzņēmumos attiecīgā veida spirts netiek ražots vai tiek ražots nepietiekamā daudzumā.

139. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) eksportpreču ražošanai izmantojamā spirta obligātie kvalitātes rādītāji jāapliecina dokumentāri (eksporta līgums, izgatavošanas receptūras un citi).

140. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) eksportpreču ražošanai nepieciešamo spirta daudzumu pamato šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā.

141. Spirta monopola pārvalde licenci noteikta daudzuma spirta ievešanai izsniedz tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem spirts nepieciešams eksportpreču ražošanai.

142. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ievesto spirtu ir tiesīgi uzglabāt tikai ievešanas licencē norādītajā uzglabāšanas vietā.

143. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas spirtu ieved, nodrošina, lai tiktu ievērota apstiprinātā spirta uzskaites kārtība un būtu atbilstības sertifikāts un pavaddokumenti katrai ievestajai spirta partijai.

144. Spirta monopola pārvalde koordinē spirta ievešanu, kas nepieciešams pārējo iekšzemes spirta patērētāju pieprasījuma apmierināšanai.

145. Jēlspirta ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi izvest jēlspirtu vai spirtu tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas.

146. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi iegādāties jēlspirtu vai spirtu izvešanas vajadzībām tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vienu no šādām
licencēm:

146.1. licenci jēlspirta ražošanai un realizācijai;

146.2. licenci spirta pārstrādei (rektifikācijai) un realizācijai;

146.3. licenci rektificētā spirta vairumtirdzniecībai.

147. Jēlspirta vai spirta izvešana notiek saskaņā ar patstāvīgi noslēgtiem līgumiem, kā ari ievērojot ar akcīzes nodokli apliekamo preču izvešanas kārtību.

VIII. Alkoholisko dzērienu ievešana

148. Spirta monopola padome pieņem lēmumu par ievedamo alkoholisko dzērienu sortimentu.

149. Alkoholiskos dzērienus ievest Latvijas Republikā ir tiesīgi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vienu no šādām licencēm:

149.1. licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai;

149.2. licenci alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām.

150. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) šo noteikumu 149.punktā minētās licences, reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas alkoholisko dzērienu tirdzniecības un uzglabāšanas vietas, arī muitas noliktavas, un deklarē alkoholisko dzērienu krājumu apjomu, to preču zīmes (etiķetes), tirdzniecības un uzglabāšanas vietu darba laiku, kā ari uzņēmuma administrācijas pastāvīgās atrašanās vietas adresi un darba laiku.

151. Šo noteikumu 149.punktā minētās licences izsniedz uz vienu gadu, norādot tajās ievedamo alkoholisko dzērienu apjomu un sortimentu.

152. Licences alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai var izsniegt Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas noslēguši pārstāvības līgumus ar ārvalstu alkoholisko dzērienu ražotājfirmām vai izplatītājfirmām.

153. Par pārstāvības attiecību izbeigšanu vai maiņu jāziņo Spirta monopola pārvaldei.

154. Licencē alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai norāda muitas noliktavas, kurās drīkst marķēt ievedamos alkoholiskos dzērienus, kā ari noliktavas, kurās drīkst uzglabāt un realizēt ievestos alkoholiskos dzērienus.

155. Licencē alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai norādītajās noliktavās (izņemot muitas noliktavas) atļauts uzglabāt tikai tos realizācijai sagatavotos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

156. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai, nodrošina, lai licencē norādītajās noliktavās un citās uzglabāšanas vietās tiktu ievērota apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība.

157. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) ir tiesīgi veikt ievesto alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības operācijas tikai licencē norādītajās noliktavās.

158. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences saņemšanas realizēt, nodot realizēšanai vai uz citiem nosacījumiem tikai šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ievestos alkoholiskos dzērienus tām juridiskajām personām, ar kurām ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuras saņēmušas vienu no šādām licencēm:

158.1. vairumtirdzniecības licenci;

158.2. mazumtirdzniecības licenci.

159. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai, aizliegts:

159.1. alkoholiskos dzērienus realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem fiziskajām personām;

159.2. alkoholiskos dzērienus iepirkt, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem no fiziskajam personām.

160. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) katrai ievestajai, realizētajai un nodotajai realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholisko dzērienu partijai pievieno pēc vienota parauga noformētus pavaddokumentus.

161. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ir saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem tikai tos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

162. Licences alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām var izsniegt tikai tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuru darbības specifika izvirza paaugstinātas prasības servisa kvalitātei, vai alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem ražošanai nepieciešami specifiski alkoholiskie dzērieni vai to pusfabrikāti, kurus neražo Latvijas Republikā.

163. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sarakstu, kuri ir tiesīgi saņemt licenci alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām, apstiprina Spirta monopola padome.

164. Licencē alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām norāda noliktavas vai citas uzglabāšanas vietas, kurās ievestie alkoholiskie dzērieni uzglabājami, uzskaitāmi, sagatavojami nodošanai patēriņam un nododami patēriņam.

165. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām, nodrošina, lai licencē norādītajās noliktavās un citās uzglabāšanas vietās tiktu ievērota apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība.

166. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām, ir tiesīgi saskaņā ar šajos noteikumos noteikto mazumtirdzniecības licencēšanas kārtību realizēt attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ievestos alkoholiskos dzērienus fiziskajām personām tikai attiecīgajā uzņēmumā.

167. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ievešanai bez tiesībām tos realizēt citām juridiskajām personām, ir tiesīgi realizēt tikai noteiktajā kārtībā marķētus alkoholiskos dzērienus, izņemot gadījumus, kad tos realizē beznodokļu tirdzniecības veikalos saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem vai tos ieved ražošanas vajadzībām.

168. Fiziskās personas ir tiesīgas noteikto normu ietvaros ievest vai saņemt alkoholiskos dzērienus sūtījumu veidā no ārvalstīm saskaņā ar likumu "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 121.nr.; 1995, 146., 159., 170., 177.nr.).

IX. Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība

169. Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība atļauta uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) iegādāties, pieņemt realizācijai, realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem nefasētus alkoholiskos dzērienus ir aizliegts.

170. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) vairumtirdzniecības licenci, reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas un deklarē alkoholisko dzērienu krājumu apjomu, tirdzniecības (uzglabāšanas) vietu darba laiku, kā ari uzņēmuma administrācijas pastāvīgās atrašanās vietas adresi un norāda uzņēmumus, kuros tiks iegādāti alkoholiskie dzērieni.

171. Vairumtirdzniecības licenci izsniedz uz vienu gadu un tajā norāda Spirta monopola pārvaldē reģistrētās alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas.

172. Vairumtirdzniecības licenci uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) saņem katrai noliktavai, kurā paredzēts veikt alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības operācijas (arī tādā gadījumā, ja noliktavas atrodas vienā ēkā).

173. Vairumtirdzniecības licence dod tiesības veikt vairumtirdzniecības operācijas ar alkoholiskajiem dzērieniem tikai tajā noliktavā, kas norādīta attiecīgajā licencē. Uzglabāt alkoholiskos dzērienus noliktavās vai citās uzglabāšanas vietās, kuras nav reģistrētas Spirta monopola pārvaldē, ir aizliegts.

174. Vairumtirdzniecības licencē norādītajās noliktavās atļauts uzglabāt tikai tos realizācijai sagatavotos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

175. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, nodrošina, lai Spirta monopola pārvaldē reģistrētajās uzglabāšanas vietās un licencē norādītajās noliktavās tiktu ievērota apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība.

176. Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecību bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences ir tiesīgi veikt tikai tie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vienu no šādām licencēm:

176.1. licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) realizē vairumā, nodod realizācijai vai uz citiem nosacījumiem attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ražotos alkoholiskos dzērienus licencē norādītajās realizācijas noliktavās;

176.2. licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai ar nosacījumu, ka šie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) realizē vairumā, nodod realizācijai vai uz citiem nosacījumiem attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) ievestos alkoholiskos dzērienus licencē norādītajās noliktavās.

177. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vienu no šādām licencēm:

177.1. licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ar nosacījumu, ka no šādiem uzņēmumiem tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ražotie alkoholiskie dzērieni;

177.2. licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai ar nosacījumu, ka no šādiem uzņēmumiem tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ievestie alkoholiskie dzērieni.

178. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, aizliegts alkoholiskos dzērienus iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem no fiziskajām personām, kā arī no uzņēmumiem, kuri nav norādīti Spirta monopola pārvaldei kā piegādātāji licences saņemšanas diena vai par kuriem Spirta monopola pārvaldei nav paziņots licences darbības laikā līdz pirmās alkoholisko dzērienu partijas saņemšanas dienai.

179. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus tikai tiem uzņēmumiem, kas saņēmuši mazumtirdzniecības licenci.

180. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, aizliegts alkoholiskos dzērienus realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem fiziskajām personām.

181. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, katrai realizētajai, nodotajai, iegādātajai vai pieņemtajai alkoholisko dzērienu partijai pievieno pēc vienota parauga noformētus pavaddokumentus.

182. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši vairumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai uz citiem nosacījumiem tikai tos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

X. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība

183. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vispārējo kārtību nosaka šie noteikumi un Mazumtirdzniecības pamatnoteikumi (apstiprināti ar Ministru Padomes 1992.gada 19.jūnija lēmumu nr.237 "Par mazumtirdzniecības pamatnoteikumiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 39.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1993, 88.nr.)).

184. Mazumtirdzniecībā pārdot alkoholiskos dzērienus aizliegts šādos gadījumos:

184.1. kioskos, paviljonos, novietnēs, tas ir, stacionārās tirdzniecības vietās, kurās nav tirdzniecības zāles;

184.2. no automašīnām, autopiekabēm un citiem pārvietojamiem tirdzniecības objektiem un iekārtām;

184.3. tirdzniecības vietās, kur nav uzstādīti vai norēķinos netiek izmantoti elektroniskie kases aparāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām;

184.4. skolās un citās vispārējās izglītības iestādēs, kā ari ēkās, kurās atrodas valsts un pašvaldību institūcijas;

184.5. alkoholiskos dzērienus nedrīkst pārdot personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

185. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību valsts svētku vai citu valsts mēroga pasākumu laikā nosaka Ministru kabinets.

186. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību organizētu pasākumu laikā noteiktā teritorijā, izņemot šo noteikumu 185.punktā minētajos gadījumos, nosaka attiecīgā pašvaldība,

187. Spirta mazumtirdzniecību aptiekās regulē farmācijas noteikumi.

188. Labklājības ministrija apstiprina noteikumus, kas jāievēro visām aptiekām, realizējot spirtu patērētājiem medicīniskajām vajadzībām.

189. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība atļauta uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci.

190. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem nefasētus alkoholiskos dzērienus ir aizliegts.

191. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība, lietojot glāzes, atļauta tikai tad, ja alkoholisko dzērienu mērīšanai pirms ieliešanas glāzēs izmanto speciālu atestētu mērglāzi.

192. Mazumtirdzniecības licenci izsniedz uz vienu gadu, norādot tajā Spirta monopola pārvaldē reģistrētās alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas.

193. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņem (pārreģistrē) mazumtirdzniecības licenci, reģistrē Spirta monopola pārvaldē visas alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas un deklarē alkoholisko dzērienu krājumu apjomu un tirdzniecības (uzglabāšanas) vietu darba laiku, kā arī uzņēmuma administrācijas pastāvīgās atrašanās vietas adresi un darba laiku un norāda uzņēmumus, no kuriem tiks iegādāti alkoholiskie dzērieni.

194. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jāsaņem atsevišķa licence katrai mazumtirdzniecības vietai. Vienu mazumtirdzniecības vietu var apkalpot viens vai vairāki pārdevēji, izmantojot vienu vai vairākus elektroniskos kases aparātus.

195. Vienu mazumtirdzniecības vietu raksturo šādu nosacījumu kopums:

195. l. realizācija paredzēta ēkas inventarizācijas plānā fiksētā konstruktīvi nodalītā atsevišķā telpā;

195.2. atsevišķa alkohola iegādes pavadzīmju un atlikumu reģistrācija;

195.3. tirdzniecības vietu izmanto viens uzņēmums (uzņēmējsabiedrība).

196. Mazumtirdzniecības licence jāsaņem ari alkoholisko dzērienu realizācijai starptautiskās un vietējās satiksmes vilcienos, aviokompāniju un aviosabiedrību lidmašīnās, starptautiskās un vietējās satiksmes pasažieru kuģos, kā arī kuģos, kas veic tūrisma reisus vai izklaidējoša (atpūtas) rakstura braucienus (reisus, izbraukumus), ja minētie transportlīdzekļi ir pierakstīti Latvijas Republikā.

197. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši mazumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri saņēmuši vienu no šādām licencēm:

197.1. licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ar nosacījumu, ka tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ražotie alkoholiskie dzērieni;

197.2. licenci alkoholisko dzērienu ievešanai brīvai realizācijai ar nosacījumu, ka tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai uz citiem nosacījumiem šo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ievestie alkoholiskie dzērieni;

197.3. vairumtirdzniecības licenci.

198. Alkoholisko dzērienu iegāde, pieņemšana realizācijai vai uz citiem nosacījumiem no fiziskajām personām ir aizliegta.

199. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licenci, ir tiesīgi iegādāties, realizēt un uzglabāt licencē norādītajās mazumtirdzniecības vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās tikai noteiktajā kārtībā marķētus alkoholiskos dzērienus, kuriem ir šajos noteikumos paredzētie pavaddokumenti un atbilstības sertifikāts.

200. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) nodrošina, lai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības un uzglabāšanas vietās tiktu ievērota apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība.

201. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) katrai iegādātajai, pieņemtajai realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholisko dzērienu partijai pievieno pēc vienota parauga noformētus pavaddokumentus.

202. Ar alkoholisko dzērienu tirdzniecību aizliegts nodarboties personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

203. Fiziskajām personām, kā arī juridiskajām personām, kurām nav licences uzņēmējdarbībai ar alkoholu, aizliegts uzglabāt un pārvadāt alkoholu apjomā virs 10 litriem bez to iegādi mazumtirdzniecības uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) apliecinoša atbilstoši noformēta attaisnojuma dokumenta - elektroniskā kases aparāta čeka. Attaisnojuma dokumentam jāatrodas pie alkohola faktiskā valdītāja, un tas ir derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

204. Noteikt, ka papildus Ministru kabineta 1994.gada 14.jūnija noteikumos nr.117 "Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām iekārtām un sistēmām" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 76.nr.; 1995, 24.nr.) minētajām prasībām elektroniskā kases aparāta čekā obligāti jānorāda alkoholiskā dzēriena:

204.1. veids un nosaukums;

204.2. kopējais daudzums litros;

204.3. pārdodamo vienību skaits;

204.4. iegādes laiks un vieta.

XI. Spirta un alkoholisko dzērienu vietējie un tranzīta pārvadājumi

205. Spirta un alkoholisko dzērienu vietējo un tranzīta pārvadājumu kārtību reglamentē šie noteikumi un citi tiesību akti.

206. Spirta un alkoholisko dzērienu vietējie pārvadājumi saskaņā ar šo noteikumu 17. - 28.punktu ir atļauti tikai kopā ar attiecīgajai spirta un alkoholisko dzērienu partijai atbilstošām pēc vienota parauga noformētām preču transporta pavadzīmēm, kurās norādīts vai kurām pievienots atbilstības sertifikāts. Nemarķētu alkoholisko dzērienu vietējie pārvadājumi bez muitas pavadības ir aizliegti.

207. Transporta uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), citas juridiskās un fiziskās personas, kas sniedz transporta pakalpojumus vietējos pārvadājumos, ir tiesīgi pieņemt pārvadāšanai jēlspirtu, spirtu vai alkoholiskos dzērienus tikai no tiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši šajos noteikumos paredzētu licenci uzņēmējdarbībai ar jēlspirtu, spirtu vai alkoholiskajiem dzērieniem.

208. Alkohola tranzīta pārvadājumus drīkst veikt tikai muitas pavadībā pa tranzīta koridoriem.

XII. Kvalitātes nodrošināšana

209. Atļauts realizēt tikai tos alkoholiskos dzērienus, kuriem ir atbilstības sertifikāts un kuri ir marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

210. Labklājības ministrs apstiprina:

210.1. pārtikas jēlspirta, spirta, kā ari alkoholisko dzērienu sertificēšanas kārtību;

210.2. valsti realizējamā pārtikas jēlspirta, spirta un alkoholisko dzērienu obligātās drošuma prasības.

211. Spirta monopola pārvalde jaunizveidotajiem jēlspirta ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), cehiem un ražotnēm, kā ari alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), cehiem un ražotnēm izsniedz licenci darbības uzsākšanai, ja:

211.1. saņemts atbilstības sertifikāts;

211.2. veikta spirta skaitītāju un citu tehnoloģiskā procesa kontroles mērinstrumentu, kā ari gatavās produkcijas uzskaites un ražošanas procesā lietoto svaru, mēru un mērinstrumentu metroloģiskā pārbaude un atestācija. Ražošanas uzsākšana bez Spirta monopola pārvaldes pieņemšanas aktā fiksētas spirta skaitītāja uzstādīšanas ir aizliegta;

211.3. Nacionālajā standartizācijas un metroloģijas centrā ir reģistrēti normatīvi tehniskie dokumenti.

212. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu ražošanu, par saviem līdzekļiem nodrošina katra jauna izstrādājuma atbilstības sertifikāciju noteiktā kārtībā.

213. Alkohola ražošana bez atbilstības sertifikāta ir aizliegta.

214. Latvijas Republikā ražotā jēlspirta, spirta un alkoholisko dzērienu kvalitātes atbilstību normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām garantē produkcijas ražotājs.

215. Latvijas Republikā ievestā spirta un alkoholisko dzērienu kvalitātes atbilstību normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām garantē ievedējs.

216. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu ievešanu, nodrošina ievesto alkoholisko dzērienu kvalitātes pārbaudi un marķēšanu atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajai kārtībai, ja ārvalstīs saņemtais kvalitātes sertifikāts nav atzīts tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

217. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecību, garantē realizēto alkoholisko dzērienu kvalitātes atbilstību normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām.

218. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību, garantē mazumtirdzniecībā realizēto alkoholisko dzērienu kvalitātes atbilstību normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām.

219. Spirts un alkoholiskie dzērieni, kas ir ražoti nelegāli (nelikumīgi) un kuriem nav atbilstības sertifikāta vai kuri nav marķēti Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, uzskatāmi par veselībai un dzīvībai bīstamiem.

220. Jēlspirta, spirta un alkoholisko dzērienu aprites valsts kontroli un uzraudzību ražošanas vietās, kā ari jēlspirta un spirta uzglabāšanas vietās veic Spirta monopola pārvalde, kuras amatpersonām ir tiesības kontroles veikšanā iesaistīt attiecīgus speciālistus.

221. Alkoholisko dzērienu aprites valsts kontroli un uzraudzību uzglabāšanas un realizācijas vietās veic Spirta monopola pārvaldes, Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas, Valsts ieņēmumu dienesta un citu šīm darbībām pilnvarotu valsts institūciju amatpersonas, kuram ir tiesības kontroles veikšanā iesaistīt attiecīgus speciālistus.

222. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) sedz valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemtā alkohola testēšanas izdevumus septiņu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

223. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) sedz par viltotu atzītā, kā ari normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām un nekaitīguma prasībām neatbilstošā alkohola likvidācijas (pārstrādes) izdevumus un pārējos ar alkohola likvidāciju (pārstrādi) saistītos izdevumus septiņu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

XIII. Uzraudzība un kontrole

224. Šajos noteikumos noteiktās kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošina un koordinē Spirta monopola padome un Spirta monopola pārvalde sadarbībā ar citām valsts institūcijām.

225. Valsts institūcijām, kas nodarbojas ar spirta un alkoholisko dzērienu ražošanas, ievešanas, izvešanas, tranzīta, vietējo pārvadājumu, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības kontroli, reizi mēnesī jāsniedz Spirta monopola pārvaldei informācija par atklātajiem pārkāpumiem, piemērotajām sankcijām un izņemtā vai konfiscētā spirta un alkoholisko dzērienu apriti.

226. Par spirta un alkoholisko dzērienu izņemšanas un konfiskācijas gadījumiem šis darbības veikušās valsts institūcijas sniedz informāciju Spirta monopola pārvaldei trīs dienu laikā no izņemšanas vai konfiskācijas darbību dokumentāras fiksēšanas dienas.

227. Spirta monopola padomes locekļiem un Spirta monopola pārvaldes amatpersonām ir šādas tiesības:

227. l. brīvi apmeklēt un veikt kontroli uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) tirdzniecības vietās, transportlīdzekļos, noliktavās, ražošanas telpās, citās telpās un vietās, kur tiek veikta šo noteikumu 38.punktā minētā uzņēmējdarbība;

227.2. savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) jebkuru informāciju, izņemt pārbaudei (ekspertīzei) vai kā lietiskos pierādījumus jebkurus dokumentus, kuri saistīti ar uzņēmējdarbību ar spirtu un alkoholiskajiem dzērieniem;

227.3. izņemt un konfiscēt alkoholu šādos gadījumos:

227.3.1. ja tas atrodas Spirta monopola pārvaldē nereģistrētās uzglabāšanas vietās;

227.3.2. ja tas atzīts par lietisko pierādījumu, bezsaimnieka mantu vai par viltotu;

227.3.3. ja tam ir nelegāli ražotu vai nelegāli ievestu alkoholisko dzērienu pazīmes;

227.3.4. ja tas vairumtirdzniecībā vai mazumtirdzniecībā tiek pārdots par cenu, kas ir zemāka par muitas vērtības (Latvijas Republikā ražotajiem produktiem - realizācijas cenas) un aprēķināto nodokļu summu;

227.4. šajos noteikumos minētajos gadījumos apturēt vai aizliegt alkohola ražošanu, realizāciju vai pārvietošanu, kā arī nodot izņemto alkoholu atbildīgā glabāšanā to uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) amatpersonām, kuros konstatēti pārkāpumi;

227.5. izņemto spirtu un alkoholiskos dzērienus ārpus kārtas nodot laboratoriskiem izmeklējumiem un saņemt atbilstošu atzinumu;

227.6. piemērot likumos un šajos noteikumos noteiktas sankcijas.

228. Atbilstoši šiem noteikumiem uzliktās soda naudas no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) bezstrīdus kārtībā piedzen saskaņā ar likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Vēstnesis, 1993, 105.nr.).

229. Valsts ieņēmumu dienesta un Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas amatpersonas savas kompetences ietvaros ir tiesīgas veikt uzraudzību un kontroli, kā ari piemērot attiecīgās sankcijas likumos noteiktajā kārtībā. Lēmuma par alkohola konfiskāciju piespiedu izpildi nodrošina valsts policija.

230. Valsts institūcijas, kas veic šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli, ir tiesīgas:

230.1. nosūtīt izņemto vai konfiscēto alkoholu tikai uz tādām uzglabāšanas (pārstrādes) vietām, kurām ir saņemta attiecīga licence;

230.2. savas kompetences ietvaros pieņemtajā lēmumā par viltota vai nemarķēta alkohola apjomā līdz 10 litriem konfiskāciju atļaut šī alkohola iznīcināšanu pārkāpuma vietā, ja tā transportēšana pārstrādei nav iespējama vai saistīta ar materiāliem zaudējumiem valstij.

231. Alkohola iznīcināšanas aktu ir tiesīga parakstīt Spirta monopola pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas, policijas vai pašvaldības pilnvarota amatpersona.

XIV. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem

232. Ja uzņēmējdarbība, kas saistīta ar alkohola apriti, tiek veikta bez licences, kā arī par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot licencē vai tās pielikumos minētos nosacījumus, un par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) uzliek soda naudu 5000 - 10000 latu apmērā, konfiscējot alkoholu un ar pārkāpuma izdarīšanu saistītos ražošanas vai transportēšanas līdzekļus, rīkus un priekšmetus.

233. Par alkohola uzglabāšanu, pārvadāšanu, iegādi, realizāciju, nodošanu vai pieņemšanu realizācijai vai uz citiem nosacījumiem, neievērojot šajos noteikumos noteiktās tiesības un kārtību, uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā, konfiscējot nelikumīgajā apritē esošo alkoholu.

234. Par alkohola pieņemšanu vai uzglabāšanu noliktavās, kas nav norādītas attiecīgajā licencē, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kura likumīgā lietošanā ir attiecīgā noliktava, uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā, konfiscējot nelikumīgi pieņemto un uzglabāto alkoholu.

235. Par alkohola iegādi, pieņemšanu realizācijai vai uz citiem nosacījumiem no noliktavām vai citām uzglabāšanas vietām, kas nav norādītas licencē, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā, konfiscējot nelikumīgi iegādāto, pieņemto realizācijai vai uz citiem nosacījumiem alkoholu.

236. Par alkohola realizāciju, nodošanu realizācijai vai uz citiem nosacījumiem no noliktavām vai citām uzglabāšanas vietām, kas nav norādītas attiecīgajā licencē, uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā, konfiscējot nelikumīgi realizēto vai uzglabāto alkoholu.

237. Par tāda alkohola iegādi, realizāciju, nodošanu vai pieņemšanu realizācijai vai uz citiem nosacījumiem, uzglabāšanu vai pārvadāšanu, kura kvalitāte neatbilst normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām, uzliek soda naudu 1000 - 50000 latu apmērā, konfiscējot drošuma prasībām neatbilstošo alkoholu.

238. Par alkohola marķēšanas kārtības noteikumu pārkāpumiem uzliek soda naudu 1000 - 5000 latu apmērā, konfiscējot atbilstoši noteiktajai kārtībai nemarķēto alkoholu.

239. Par atbilstoši nemarķēta alkohola iegādi, realizāciju, nodošanu vai pieņemšanu realizācijai, uzglabāšanu vai pārvadāšanu uzliek soda naudu 1000 - 50000 latu apmērā, konfiscējot nemarķēto alkoholu.

240. Par alkohola realizāciju un iegādi par cenu, kas ir zemāka par muitas vērtības (Latvijas Republikā ražotajiem produktiem - par realizācijas cenas) un aprēķināto nodokļu summu, uzliek soda naudu 1000 - 5000 latu apmērā, konfiscējot tirdzniecības vietā esošo alkoholu.

241. Par tāda alkohola ražošanu, kura kvalitāte neatbilst normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām, uzliek soda naudu 5000 - 50000 latu apmērā, konfiscējot drošuma prasībām neatbilstošo alkoholu, apturot tā ražošanu attiecīgajā ražošanas vietā un anulējot licenci.

242. Ja spirta pārstrādes vai jēlspirta ražošanas uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) atklāj spirta vai jēlspirta iztrūkumu, izņemot zudumus normu robežās, uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) maksā akcīzes un pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktajā apmērā par trūkstošo jēlspirtu vai spirtu un soda naudu 5000 - 50000 latu apmērā un uzņēmumam anulē licenci.

243. Ja alkohola ražošanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) un citi spirta patērētāji nevar dokumentāri apliecināt, ka produkcijas ražošanai vai citām vajadzībām iegādātais spirts, izņemot zudumus normu robežās, izlietots tikai deklarētajām vajadzībām, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) par citām vajadzībām izlietoto spirtu vai dokumentāri neapliecināto spirta izlietojumu maksā akcīzes un pievienotās vērtības nodokli likumā noteiktajā apmērā un soda naudu 5000 - 50000 latu apmērā un uzņēmumam anulē licenci.

244. Ja jēlspirta ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), spirta pārstrādes (rektifikācijas) uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), alkoholisko dzērienu ražošanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un citu spirta patērētāju noliktavās, citās to izmantotajās telpās vai transportlīdzeklī atklāj neuzskaitītu vai nelikumīgi iegādātu spirtu vai jēlspirtu, uzskaites dokumentos izdara attiecīgus ierakstus un uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) uzliek soda naudu 5000 - 50000 latu apmērā, konfiscējot neuzskaitīto vai nelikumīgi iegādāto spirtu vai jēlspirtu un anulējot licenci.

245. Par šo noteikumu 12.punktā noteiktās maksājumu uzdevumu atsaukšanas kārtības pārkāpumiem uzliek soda naudu 100 - 500 latu apmērā.

246. Par šo noteikumu 13. - 15.punktā noteikto maksājuma uzdevumu norēķiniem par alkoholu noformēšanas un uzskaites kārtības pārkāpumiem uzliek soda naudu 500- 1000 latu apmērā.

247. Par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) savstarpējiem norēķiniem par alkoholu, tā ražošanas blakusproduktiem vai spirtu saturošām izejvielām, iemaksājot skaidru naudu tieši piegādātāja vai trešās personas bankas kontā, uzliek soda naudu 500 - 1000 latu apmērā.

248. Par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) savstarpējiem norēķiniem par alkoholu, tā ražošanas blakusproduktiem vai spirtu saturošām izejvielām bez banku iestāžu starpniecības uzliek soda naudu 5000-50000 latu apmērā, konfiscējot uzņēmuma īpašumā esošo alkoholu, tā ražošanas blakusproduktus un spirtu saturošas izejvielas un anulējot licenci.

249. Par spirta un alkoholisko dzērienu pavadzīmju noformēšanas, lietošanas, uzglabāšanas un reģistrācijas kārtības pārkāpumiem uzliek soda naudu 100 - 500 latu apmērā.

250. Par alkohola uzglabāšanu un pārvadāšanu bez vienota parauga stingrās uzskaites pavadzīmēm, ja to nepieciešamība paredzēta šajos noteikumos, uzliek soda naudu 1000 - 5000 latu apmērā.

251. Par šo noteikumu 28.punktā minētās spirta un alkoholisko dzērienu dienas atlikumu reģistrācijas kārtības pārkāpumiem uzliek soda naudu 100 - 500 latu apmērā.

252. Par šo noteikumu 28.punktā minēto spirta un alkoholisko dzērienu dienas atlikumu nereģistrēšanu šajos noteikumos minētajā kārtībā uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā.

253. Par licencējamās alkohola ražošanas un tirdzniecības vietas nenodrošināšanu ar atbilstošu izkārtni, kurā fiksēts attiecīgās ražotnes vai tirdzniecības vietas nosaukums un darba laiks, uzliek soda naudu 500 - 1000 latu apmērā.

254. Par alkohola nedeklarēšanu šajos noteikumos paredzētajos gadījumos un kārtībā uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā.

255. Par alkohola, tā ražošanas blakusproduktu un spirtu saturošu izejvielu izmantošanu kā norēķinu līdzekli, izņemot šajos noteikumos paredzētajos gadījumos, uzliek soda naudu 1000 - 5000 latu apmērā, konfiscējot norēķinos izmantoto alkoholu.

256. Par šo noteikumu 35.punktā noteiktās uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) savstarpējo norēķinu kontu deklarēšanas kārtības pārkāpumiem uzliek soda naudu 1000 - 5000 latu apmērā.

257. Par konfiscētā alkohola nenogādāšanu Spirta monopola pārvaldes norādītajā vietā šo noteikumu 264.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā uzliek soda naudu 500 - 1000 latu apmērā.

258. Par šo noteikumu 222. un 223.punktā minēto testēšanas izdevumu un viltotā alkohola likvidācijas izdevumu nesegšanu noteiktajā termiņā uzliek soda naudu 100 - 500 latu apmērā.

259. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) īpašnieku, darbinieku vai trešo personu darbībām, kas traucē Spirta monopola pārvaldes pilnvarotu amatpersonu piekļūšanu alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas vietām, uzliek soda naudu 500 - 2000 latu apmērā.

260. Par šajos noteikumos vai citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Spirta monopola padomes vai Spirta monopola pārvaldes pieprasītās rakstiskās informācijas nesniegšanu, kā arī par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) uzliek soda naudu 100 - 500 latu apmērā.

261. Visas attiecīgajos šo noteikumu punktos paredzētās sankcijas piemēro, uzliekot soda naudas maksimālās sankcijas trīskāršā apmērā, ja šo noteikumu pārkāpumi izdarīti šādos atbildību pastiprinošos apstākļos:

261. l. gada laikā izdarīts līdzīgs pārkāpums, par kuru piemērota šajos noteikumos noteiktā sankcija;

261.2. nelikumīgā apritē iesaistītā alkohola apjoms pārsniedz 100 litrus, bet mazumtirdzniecībā - 10 litrus;

261.3. kontroles institūcijām sniegta apzināti nepatiesa informācija vai ja šie noteikumi pārkāpti, izmantojot viltotus dokumentus, ieskaitot oriģināldokumentu vai to kopiju obligāto rekvizītu viltojumus vai neatrunātus labojumus;

261.4. darbības ar alkoholu veiktas pēc licences anulēšanas, pēc licences derīguma termiņa beigām, pēc ražošanas apturēšanas, pēc alkohola izņemšanas no aprites un nodošanas atbildīgā uzglabāšanā, ja šādus lēmumus noteiktā kārtībā pieņēmušas pilnvarotas institūcijas.

262. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas saņēmuši tikai mazumtirdzniecības licenci, minimālā soda nauda par šo noteikumu pārkāpumiem ir 100 latu (ja šāda sankcija paredzēta attiecīgajā šo noteikumu punktā), bet pārējiem uzņēmumiem minimālā soda nauda ir 500 latu.

263. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) uzliktā soda nauda jāsamaksā ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par soda naudas uzlikšanu.

264. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas pieļāvuši šo noteikumu pārkāpumus, trīs dienu laikā no pārkāpuma fiksēšanas dienas saskaņā ar attiecīgu kontrolējošās institūcijas rīkojumu nodrošina konfiscēto alkoholisko dzērienu vai spirta nogādi šīs institūcijas norādītajā vietā un sedz ar nogādi saistītos izdevumus vai nodrošina izņemto vai konfiscēto alkoholisko dzērienu un spirta atbildīgu uzglabāšanu pārkāpuma izdarīšanas vietā līdz kontrolējošās institūcijas tālāka rīkojuma saņemšanai.

265. Spirta monopola pārvalde ir tiesīga anulēt licenci, kas izsniegta uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) attiecīgās uzņēmējdarbības veikšanai, ja:

265. l. alkohols tiek realizēts par cenu, kas ir zemāka par muitas vērtības (Latvijas Republikā ražotajiem produktiem - par realizācijas cenas) un aprēķināto nodokļu summu;

265.2. uzņēmumi savstarpējos norēķinus par alkoholu veic bez banku iestāžu starpniecības;

265.3. uzņēmumi savstarpējos norēķinu kontus nedeklarē;

265.4. pārkāpums izdarīts šo noteikumu 261.punktā minētajos atbildību pastiprinošos apstākļos;

265.5. alkohola apritē, pārkāpjot noteikto kārtību, iesaistīts nemarķēts alkohols;

265.6. alkohola apritē, pārkāpjot noteikto kārtību, iesaistīts viltots vai citādi normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošs alkohols;

265.7. pārkāpts šo noteikumu 222., 223., 263. un 264.punkts;

265.8. uzņēmums, lai saņemtu licenci vai tās darbības laikā, sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

265.9. uzņēmums, kas saņēmis licenci ar alkohola apriti saistītas uzņēmējdarbības veikšanai, trīs mēnešu laikā no licences saņemšanas dienas nav uzsācis attiecīgo uzņēmējdarbību;

265.10. uzņēmums, kas saņēmis licenci, pārtraucis savu darbību un, nesaskaņojot ar Spirta monopola pārvaldi, ilgāk par trim mēnešiem neveic licencē norādīto uzņēmējdarbību;

265.11. uzņēmums tiek atzīts par maksātnespējīgu;

265.12. uzņēmumā gada laikā pēc pārkāpuma fiksēšanas dienas atkārtoti netiek nodrošināta alkohola kvalitātes atbilstība normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām;

265.13. uzņēmumā tā īpašnieki, darbinieki vai trešās personas traucē Spirta monopola padomes vai Spirta monopola pārvaldes pilnvaroto amatpersonu piekļūšanu alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas telpām;

265.14. uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis, nesaskaņojot ar Spirta monopola pārvaldi, neierodas pēc Spirta monopola pārvaldes pilnvarotas amatpersonas uzaicinājuma apliecinātas saņemšanas;

265.15. licences anulēšanu likumos noteiktajā kārtībā pieprasa Valsts ieņēmumu dienests;

265.16. ir pārkāpti šo noteikumu 44. un 46.punktā minētie nosacījumi attiecībā uz uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtkapitālu un vidējo apgrozījumu;

265.17. ir pārkāpts šo noteikumu 52.2. un 52.3.apakšpunkts attiecībā uz monopoldarbības aizliegumiem un ierobežojumiem.

266. Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem paredzēta šajos noteikumos.

267. Fizisko personu atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem paredzēta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Latvijas kriminālkodeksā.

268. Spirta monopola pārvaldes darbības pilnveidošanai un darbinieku materiālajai stimulēšanai izmantojami 80% no summas, kas saņemta, realizējot ar Spirta monopola pārvaldes lēmumu tās kompetences ietvaros konfiscēto vai izņemto alkoholu un iekasējot soda naudu par juridisko un fizisko personu izdarītajiem šo noteikumu un citu tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem lēmumus pieņēmusi Spirta monopola pārvalde, bet 20% ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

269. Ja alkohola izņemšanu veikušas citas pilnvarotas valsts institūcijas, šo noteikumu 268.punktā minētie ienākumi tiek sadalīti proporcionāli starp Spirta monopola pārvaldi un attiecīgo institūciju, ievērojot šajos noteikumos un attiecīgās institūcijas darbību reglamentējošā tiesību aktā noteikto ienākumu sadali starp pamatbudžetu un speciālo budžetu.

XV. Šo noteikumu pārkāpumu izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

270. Šo noteikumu pārkāpumus, ko izdarījuši uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), izskata Spirta monopola pārvaldes direktora izveidota koleģiāla institūcija - pārkāpumu lietu izskatīšanas komisija, un tās priekšlikumam atbilstošu lēmumu pieņem Spirta monopola pārvaldes direktors.

271. Šajos noteikumos paredzēto sankciju (soda nauda, licences anulēšana un citas sankcijas) piemērošana pret uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) neatbrīvo fiziskās personas vai amatpersonas no tiesību aktos noteiktās kriminālās, administratīvās un citas atbildības.

272. Pierādījumus pārkāpuma lietā nostiprina ar protokoliem, ar pārbaudes, inventarizācijas, izņemšanas, mantu un dokumentu apskates, ekspertīzes aktiem un citiem dokumentiem, kā ari ar pārkāpēju, liecinieku, cietušo, pieaicināto speciālistu un citu personu paskaidrojumiem.

273. Pārkāpuma lieta jāizskata un lēmums par sankciju piemērošanu, lietas izbeigšanu, atkārtotu izskatīšanu vai materiālu nosūtīšanu pēc piekritības jāpieņem divu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas (ilgstoša pārkāpuma gadījumā - no pārkāpuma fiksēšanas dienas), ja likumos nav noteikti citi termiņi. Lēmuma noraksts nosūtāms vai izsniedzams attiecīgajām juridiskajām vai fiziskajām personām izpildei.

274. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības piedalīties pārkāpuma izskatīšanā, sniegt mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus, kā ari saņemt lietā pieņemtā lēmuma norakstu.

275. Soda naudas apmēru, kuru uzliek uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) par vairākiem vienlaikus konstatētiem šo noteikumu pārkāpumiem, veido par katru konstatēto šo noteikumu pārkāpumu uzliktas soda naudas aritmētiska summa.

276. Juridiskās personas pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var iesniegt pārskatīšanai finansu ministram septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Rakstisku iesniegumu par attiecīgā lēmuma pārskatīšanu finansu ministrs izskata 15 dienu laikā no tā iesniegšanas dienas. Finansu ministra lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumos noteiktajā kārtībā.

277. Termiņus un kārtību, kādā izpildāmi lēmumi par soda naudas uzlikšanu, alkohola izņemšanu un konfiskāciju un licences anulēšanu, nosaka likumi un šie noteikumi.

278. Ja Spirta monopola pārvaldes direktors vai augstāka institūcija (amatpersona), izskatot pārkāpumu lietu, konstatē atbildību mīkstinošus, nepilnīgi pierādītus lietas apstākļus vai konstatē, ka lēmums ir nepamatots, viņam (tai) ir šādas tiesības:

278.1. pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarinājumu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi;

278.2. izteikt rakstisku brīdinājumu;

278.3. pagarināt soda naudas samaksas termiņu līdz trim mēnešiem no dienas, kad pieņemts lēmums par soda naudas uzlikšanu;

278.4. samazināt uzliktās soda naudas apmēru līdz minimālajam par attiecīgo pārkāpumu noteiktās sankcijas apmēram;

278.5. atcelt iepriekš pieņemto lēmumu;

278.6. nepiemērot alkohola konfiskāciju, ja tā atstāšana apritē nav pretrunā ar tiesību aktu prasībām.

XVI. Pārejas jautājumi

279. Šo noteikumu 44.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 1996.gada 1.septembri.

280. Līdz 1996.gada 31.augustam licences alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai izsniedz, ja uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai, dokumentāri apliecina, ka to statūtkapitāls nav mazāks par 15000 latu un alkoholisko dzērienu vidējais neto apgrozījums mēnesī nebūs mazāks par 50000 latu.

281. Šo noteikumu 120. un 204.punkts stājas spēkā ar 1997.gada l. jūliju.

282. Spirta monopola padomei līdz 1997.gada 1.janvārim izstrādāt ar alus apriti saistītās uzņēmējdarbības licencēšanas noteikumus.

283. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:

283.1. 1994.gada 3.maija noteikumus nr.96 "Par Ministru kabineta 1994.gada 25.janvāra noteikumu nr.37 grozīšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 59.nr.);

283.2.1995.gada 27.jūnija noteikumus nr. 173 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 103.nr.; 1996, 15., 31./32.nr.);

283.3. 1996.gada 23.janvāra noteikumus nr.25 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr. 173 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 15.nr.);

283.4. 1996.gada 13.februāra noteikumus nr.38 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 27.jūnija noteikumos nr. 173 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 31./32.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 248Pieņemts: 20.06.1996.Stājas spēkā: 10.07.1996.Zaudē spēku: 17.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 09.07.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
63848
10.07.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)