Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu
Par atbilstības novērtēšanu
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) akreditācija — nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības;

2) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu);

3) atbilstības novērtēšana — process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar produktu, procesu, pakalpojumu, sistēmu, personu vai institūciju (turpmāk — atbilstības novērtēšanas objekts) saistītās prasības;

4) inspicēšana — produkta projektēšanas stadiju, produkta, procesa vai pakalpojuma pārbaude un tā atbilstības noteikšana konkrēti izvirzītām vai vispārīgām prasībām, pamatojoties uz profesionālu spriedumu;

5) kalibrēšana — operācija, kuras gaitā noteiktos apstākļos konstatē sakarību starp mērīšanas līdzekļu vai mērīšanas sistēmas uzrādīto lielumu vērtībām, materiālā mēra vai references materiāla vērtībām un no atbilstošā mērvienības etalona reproducētām vērtībām;

6) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu);

7) nereglamentētā sfēra — sfēra, kas nav pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu un pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

8) (izslēgts ar 01.04.2004. likumu);

9) reglamentētā sfēra — sfēra, kas pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai;

10) sertificēšana — neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktajām prasībām;

11) testēšana — atbilstības novērtēšanas objekta viena vai vairāku raksturlielumu noteikšana saskaņā ar procedūru;

12) atbilstības novērtēšanas institūcija — institūcija, kas veic atbilstības novērtēšanu, tajā skaitā kalibrēšanu, testēšanu, sertificēšanu un inspicēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.1999., 01.04.2004. un 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

II nodaļa. Likuma mērķis un darbības sfēra

2.pants. Šis likums nosaka atbilstības novērtēšanas vispārīgos principus reglamentētajā sfērā un akreditācijas sistēmu reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā.

(21.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1999.)

3.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt atbilstības novērtēšanas vienotu kārtību, kas ir saskaņota ar Eiropas Savienības un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem.

(01.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

4.pants. Šis likums attiecas uz visām personām, kas pretendē uz atbilstības novērtēšanu.

(21.10.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

III nodaļa. Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.11.1999.)

5.pants. (1) Atbilstības novērtēšana reglamentētajā sfērā attiecas uz atbilstības novērtēšanas objektiem un potenciālajiem riskiem, kuri var apdraudēt cilvēka veselību, drošību, vidi vai citas sabiedrības intereses.

(2) Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā attiecībā uz pārtikas, dzīvnieku barības un farmācijas produktiem nosaka speciālās normas.

(21.10.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.04.2004. un 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

6.pants. (1) Atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā veic atbilstības novērtēšanas institūcijas, kuras akreditētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditē un lēmumus akreditācijas jomā pieņem nacionālā akreditācijas institūcija.

(3) Institūciju, kura veic nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas, nosaka Ministru kabinets.

(25.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

7.pants. (1) Konkrētā atbilstības novērtēšanas objekta būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma nosaka Ministru kabinets.

(2) Institūcijas, kuras veic tirgus uzraudzību reglamentētajā sfērā, un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība, nosaka Ministru kabinets.

(21.10.1999. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

8.pants. Ekonomikas ministrija, ievērojot Eiropas Savienībā pastāvošo paziņošanas procedūru, informē Eiropas Komisiju par tām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kuras darbojas saskaņā ar noteiktajām atbilstības novērtēšanas prasībām reglamentētajā sfērā.

(25.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

9.pants.

(Izslēgts ar 21.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.11.1999.)

IV nodaļa. Atbilstības novērtēšanas sistēma

10.pants.

(Izslēgts ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

11.pants.

(Izslēgts ar 21.10.1999. likumu, kas stājas spēkā 24.11.1999.)

12.pants.

(Izslēgts ar 01.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

V nodaļa. Nacionālā akreditācijas sistēma

13.pants. (1) Ministru kabinets nosaka vienotu, starptautiskajām prasībām atbilstošu nacionālās akreditācijas sistēmu, kuras uzdevums ir noteikt akreditēšanas procedūras un vienotu vadības principu ievērošanu.

(2) Ekonomikas ministrija īsteno valsts politiku akreditācijas jomā un nodrošina nacionālās akreditācijas sistēmas darbību.

(3) Latvijas Nacionālā akreditācijas padome piedalās valsts politikas izstrādē akreditācijas jomā, veicina sadarbību ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām, kā arī konsultē atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas jautājumos reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā. Latvijas Nacionālā akreditācijas padome ir konsultatīva institūcija. Šīs padomes nolikumu un personālsastāvu pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets.

(4) Atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, kā arī atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzību veic nacionālā akreditācijas institūcija.

(5) Nacionālā akreditācijas institūcija ir tiesīga veidot nozaru tehniskās komitejas, lai saņemtu konsultācijas konkrētu tehnisku jautājumu risināšanai attiecīgajā nozarē.

(25.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

14.pants. (1) Nacionālās akreditācijas institūcijas galvenās funkcijas ir:

1) novērtēt un akreditēt atbilstības novērtēšanas institūcijas, kā arī uzraudzīt šo institūciju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, Eiropas vai starptautiskos standartus, kā arī savstarpējos atzīšanas līgumos ar starptautiskajām akreditācijas organizācijām noteiktās prasības;

2) tehniski nodrošināt Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes darbu;

3) organizēt prasmes pārbaudes un koordinēt starplaboratoriju salīdzinošās programmas saskaņā ar Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajām prasībām par starplaboratoriju salīdzināšanu;

4) sadarboties ar citu valstu nacionālajām akreditācijas institūcijām;

5) pārstāvēt Latviju starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

6) izveidot un uzturēt akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu savā mājaslapā internetā;

7) publicēt savā mājaslapā internetā informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas darbojas reglamentētajā sfērā;

8) informēt Ekonomikas ministriju par reglamentētajā sfērā akreditētajām institūcijām.

(2) Nacionālajai akreditācijas institūcijai, pildot šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas, ir tiesības izdot administratīvos aktus.

(3) Akreditācijas sistēmas finansēšanas kārtība ir šāda:

1) no valsts budžeta līdzekļiem finansē:

a) nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju veikšanu, izņemot šā panta pirmās daļas 1.punktā noteikto funkciju,

b) dalības maksu starptautiskajās akreditācijas organizācijās;

2) visus izdevumus, kas saistīti ar novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, sedz attiecīgā atbilstības novērtēšanas institūcija.

(25.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

VI nodaļa. Strīdu izskatīšanas kārtība

(Nodaļa 01.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

15.pants. Nacionālās akreditācijas institūcijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(25.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

VII nodaļa. Savstarpējā atzīšana

(Nodaļa 01.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

16.pants. (1) Latvijā ir tiesības piedāvāt produktus, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti vai laisti apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

(2) Savstarpējo atzīšanu piemēro:

1) tehniskajiem noteikumiem, standartiem un specifikācijām;

2) atbilstības novērtēšanas procedūrām, testēšanas procedūrām, testēšanas pārskatiem un akreditācijas sistēmām;

3) atbilstības novērtēšanas procedūru rezultātiem, arī testēšanas rezultātiem, atbilstības sertifikātiem un atbilstības vai inspicēšanas zīmēm.

17.pants. Latvijā atzīst produktus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem un tajos noteikto kārtību atzīst Eiropas Savienības dalībvalstis, Turcija vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

18.pants. (1) Savstarpējo atzīšanu var ierobežot, pamatojoties uz sabiedrības veselības un morāles, sabiedriskās kārtības un drošības, cilvēka dzīvības un veselības aizsardzības, dzīvnieku un augu aizsardzības, nacionālo mākslas, vēstures vai arheoloģijas bagātību aizsardzības, industriāla un komerciāla īpašuma aizsardzības, vides aizsardzības, fiskālās uzraudzības, komerciālo darījumu godīguma un patērētāju aizsardzības apsvērumiem, ja kompetentajām iestādēm ir pierādījumi, ka produktam netiek nodrošināts tāds drošības līmenis, kāds nepieciešams saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.

(2) Savstarpējo atzīšanu var ierobežot sabiedrības interesēs, pamatojoties uz citiem apsvērumiem, kurus atzinusi Eiropas Kopienu Tiesa.

Pārejas noteikumi

(21.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.11.1999.)

1. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.maijam iesniedz Saeimai nepieciešamos grozījumus likumos un izstrādā citus normatīvos aktus.

2. Tie Ministru kabineta noteikumi, kuri izdoti saskaņā ar šā likuma 7.pantu, paliek spēkā līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2000.gada 1.maijam.

3. Līdz brīdim, kad tiek izpildīts šā likuma 6.panta trešās daļas nosacījums, šajā likumā noteiktās nacionālās akreditācijas institūcijas funkcijas veic sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” struktūrvienība “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”.

(25.02.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 8.augustā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 20.augustā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.08.1996.Stājas spēkā: 03.09.1996.Tēma:  Patērētāju tiesības; Administratīvā atbildība; Patērētāju tiesības, tirdzniecība, reklāma; Atbilstības novērtēšanaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 20.08.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 18, 26.09.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
63836
{"selected":{"value":"31.03.2010","content":"<font class='s-1'>31.03.2010.-17.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"12.11.2019","iso_value":"2019\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2013","iso_value":"2013\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2013.-11.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2010","iso_value":"2010\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2010.-17.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-30.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2003","iso_value":"2003\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.1999","iso_value":"1999\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.1999.-31.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.1996","iso_value":"1996\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.1996.-23.11.1999.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.03.2010
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva