Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1996. gada 6. novembra likumu: Par zvērinātiem revidentiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr.299

Rīgā 1996.gada 6.augustā (prot. nr.40 4.§)

Par zvērinātiem revidentiem

Izdoti Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā

I nodaļa. Vispārīgie jautājumi

1.pants. Noteikumos lietotie termini:

1) zvērināts revidents - persona, kas saņēmusi sertifikātu saskaņā ar Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajām prasībām;

2) sertifikāts - rakstisks apliecinājums, kas izsniegts zvērinātam revidentam gada pārskata revīzijas un citu revīzijas uzdevumu veikšanai;

3) gada pārskata revīzija- uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas gada pārskata pārbaude saskaņā ar likumiem, kuri reglamentē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas gada pārskatus;

4) revīzijas uzdevums - uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaude, kuru saskaņā ar noslēgto līgumu veic zvērināts revidents;

5) gada pārskats - likumiem atbilstošs ziņu sakopojums par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas finansiālo un saimniecisko darbību;

6) koncerns - uzņēmumu kopums, kas izveidots atbilstoši skaidrojumam likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem";

7) zvērinātu revidentu reģistrs - datu kopums par zvērinātiem revidentiem un viņu profesionālo darbību;

8) Latvijas zvērinātu revidentu asociācija - sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas apvieno visus zvērinātus revidentus šajos noteikumos paredzēto darbību veikšanai un personas, kuras nokārtojušas Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus;

9) Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas norādījumi - Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izstrādātie un pieņemtie Latvijas Republikas grāmatvedības standarti un revīzijas standarti, profesionālās ētikas kodekss, kā ari citi šīs asociācijas zvērinātu revidentu profesionālo darbību reglamentējoši norādījumi.

2.pants. Šie noteikumi regulē to personu profesionālās darbības tiesiskos pamatus, kuras veic gada pārskata revīzijas uzdevumus uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās.

3.pants. (1) Zvērināts revidents pienākumus pilda saskaņā ar likumiem un šiem noteikumiem un ir neatkarīgs sabiedrības un fizisko un juridisko personu tiesību un likumīgo interešu aizstāvis uzņēmējdarbības jomā.

(2) Valsts, sabiedrība vai darba devēji nav tiesīgi ietekmēt zvērinātu revidentu viņa profesionālo pienākumu pildīšanā, arī lēmumu pieņemšanā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas gada pārskatiem, revīzijas uzdevumiem, lietpratēja uzdevumiem un uzticības uzdevumiem.

4.pants. Par zvērinātiem revidentiem var būt rīcībspējīgas personas:

1) kuras sasniegušas 25 gadu vecumu;

2) kuras ieguvušas augstāko ekonomisko izglītību vai augstāko izglītību citā specialitātē un nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu ekonomikas pamatos;

3) kuras nokārtojušas Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus;

4) kurām ir Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas atzīta vismaz trīs gadu pieredze revīzijas darbā;

5) kuras saņēmušas sertifikātu saskaņā ar Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajām prasībām;

6) kurām ir nevainojama reputācija.

5.pants. (1) Savā profesionālajā darbībā zvērināti revidenti ir neatkarīgi un pakļauti likumiem un Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas norādījumiem.

(2) Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm jāgarantē zvērinātu revidentu neatkarība.

(3) Lai garantētu zvērinātu revidentu neatkarību, ir aizliegts:

1) iejaukties zvērinātu revidentu profesionālajā darbībā, ietekmēt vai iespaidot viņus;

2) pieprasīt no zvērinātiem revidentiem ziņas un paskaidrojumus, kā arī nopratināt viņus kā lieciniekus par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus;

3) kontrolēt pasta, telegrāfa un cita veida korespondenci, kā ari dokumentus, kurus zvērināti revidenti saņēmuši, sniedzot profesionālos pakalpojumus, izdarīt korespondences un dokumentu apskati un izņemšanu, kā arī izdarīt kratīšanu, lai atrastu un izņemtu korespondenci un dokumentus;

4) kontrolēt, arī izmantojot šā panta 3.punktā minētos procesuālos līdzekļus, zvērinātu revidentu profesionālo pakalpojumu sniegšanai izmantojamās informācijas sistēmas un sakaru līdzekļus, ari elektroniskos sakaru līdzekļus, iegūt no tiem informāciju un iejaukties to darbībā;

5) pieprasīt no klientiem ziņas par zvērinātu revidentu sniegto profesionālo pakalpojumu saturu;

6) pakļaut zvērinātus revidentus jebkādām sankcijām vai draudiem sakarā ar klientiem atbilstoši likumiem sniedzamajiem profesionālajiem pakalpojumiem;

7) saukt zvērinātus revidentus pie jebkura veida atbildības par rakstiski vai mutiski izteiktiem paziņojumiem, kurus viņi snieguši, godprātīgi pildot savus profesionālos pienākumus.

6.pants. Zvērināta revidenta sertifikāta darbību aptur vai anulē Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā.

II nodaļa. Zvērināta revidenta tiesības, pienākumi un atbildība

7.pants. Vienīgi zvērināts revidents ir tiesīgs sniegt atzinumu par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju gada pārskatiem atbilstoši likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992,44./45.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1995,34.nr.), "Par apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993,3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1994, ll.nr.; 1995, 139.nr.; 1996,62.nr.), Kredītiestāžu likuma (Latvijas Vēstnesis, 1995, 163.nr., 1996,49., 100./101.nr.)un citu likumu prasībām.

8.pants. (1) Zvērināts revidents profesionālos pakalpojumus sniedz saskaņā ar noslēgto līgumu.

(2) Zvērināts revidents ir tiesīgs sniegt profesionālos pakalpojumus:

1) pēc tiesībaizsardzības iestāžu uzaicinājuma jebkurā uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) vai organizācijā;

2) pēc uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma to pārziņā esošajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

3) pēc uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju pārvaldes institūciju uzaicinājuma tām pakļautajos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās;

4) pēc koncerna mātes uzņēmuma uzaicinājuma šā koncerna meitas uzņēmumos un koncernā kopumā.

9.pants. (l) Klientam ir tiesības brīvi izvēlēties zvērinātu revidentu. Zvērinātam revidentam ir tiesības brīvi izvēlēties klientu.

(2) Zvērināts revidents nedrīkst uzņemties veikt gada pārskata revīziju vai veikt šo revīziju, ja netiek ievērotas Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas noteiktās prasības.

10.pants. Pēc revīzijas uzdevuma saņemšanas zvērinātam revidentam rakstiski jāinformē uzdevuma devējs par to, ka tiek ievēroti šo noteikumu 9.panta otrajā daļā minētie nosacījumi.

11.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pienākums ir nodrošināt zvērinātu revidentu ar visu viņam nepieciešamo informāciju un uzrādīt viņam visus gada pārskata revīzijas veikšanai nepieciešamos dokumentus, arī tos, kuri satur uzņēmuma komercnoslēpumus.

12.pants. Zvērinātam revidentam ir aizliegts izpaust informāciju, ko viņš guvis, pildot profesionālos pienākumus. Viņš nedrīkst šo informāciju izmantot vai atklāt bez klienta rakstiskas pilnvaras, izņemot gadījumus, kad ar tiesas lēmumu viņam ir tiesības vai pienākums to darīt.

13.pants. Zvērinātu revidentu, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis savus profesionālos pienākumus, var saukt pie atbildības saskaņā ar likumiem ne vēlāk kā trīs gadu laikā pēc attiecīgā revidenta atzinuma parakstīšanas dienas.

14.pants. Zvērināta revidenta civiltiesiskā atbildība ir jāapdrošina Ministru kabineta noteiktās minimālās summas apmērā un saskaņā ar Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajām prasībām.

III nodaļa. Latvijas zvērinātu revidentu asociācija

15.pants. Latvijas zvērinātu revidentu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas apvieno profesionālā biedrībā visus zvērinātus revidentus un visas personas, kuras nokārtojušas Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas kvalifikācijas eksāmenus.

16.pants. Latvijas zvērinātu revidentu asociācija ir izveidota, lai:

1) īstenotu profesijas pārvaldi;

2) izstrādātu un pieņemtu Latvijas Republikas grāmatvedības standartus un revīzijas standartus, kā arī citus Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas darbību reglamentējošus un skaidrojošus norādījumus;

3) veicinātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, radošo spēju izkopšanu un pieredzes apgūšanu, kā ari rūpētos par savas profesijas prestižu.

17.pants. Latvijas zvērinātu revidentu asociācija pārstāv savu biedru intereses un aizstāv tās, kā ari pilda citas likumos un statūtos paredzētās darbības un asociācijas kopsapulču lēmumus.

Pārejas jautājumi

1. Noteikumi stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri.

2. Zvērināta revidenta licence, kas izsniegta, pamatojoties uz likumiem, kuri bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atzīstama par spēkā esošu un pielīdzināma zvērināta revidenta sertifikātam bez termiņa.

3. Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par zvērinātiem revidentiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 135.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministrs A.G.Kreituss

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par zvērinātiem revidentiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 299Pieņemts: 06.08.1996.Stājas spēkā: 01.01.1997.Zaudē spēku: 01.01.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 135, 13.08.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
63815
01.01.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva