Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā

Izdarīt Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) fizisko un juridisko personu dāvinājumiem (ziedojumiem);

3) ienākumiem, ko dod attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) saimnieciskā darbība, vai ienākumiem (dividendēm), ko dod ieguldījumi kapitālsabiedrībās;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē uzskatāmi jebkuri mantiski vai citāda veida bezatlīdzības labumi, tai skaitā pakalpojumi, tiesību nodošana, politiskās organizācijas (partijas) atsvabināšana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības par labu politiskajai organizācijai (partijai), kā arī citas darbības, ar kurām politiskajai organizācijai (partijai) tiek piešķirts kāds labums. Par dāvinājumu (ziedojumu) šā likuma izpratnē tiek uzskatīta arī kustamas vai nekustamas mantas nodošana politiskās organizācijas (partijas) īpašumā un pakalpojumu sniegšana politiskajai organizācijai (partijai) par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas vai pakalpojuma tirgus vērtību."

2. 4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fiziskā vai juridiskā persona vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā var izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniedz 10 tūkstošus latu.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Desmit dienu laikā pēc tam, kad saņemts dāvinājums (ziedojums), politiskā organizācija (partija) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē internetā atsevišķā lapā informāciju par šo dāvinājumu (ziedojumu), norādot tā veidu, summu, saņemšanas datumu, kā arī fizisko vai juridisko personu, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu). Izdevumi, kas politiskajām organizācijām (partijām) radušies, publicējot internetā minēto informāciju, tiek segti no valsts budžeta.

(4) Dāvinājums (ziedojums) uzskatāms par pieņemtu, ja politiskā organizācija (partija) 30 dienu laikā pēc dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas to nav pārskaitījusi (atdevusi) atpakaļ dāvinātājam (ziedotājam). Ziņas par nepieņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) publicējamas internetā."

3. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas (akcijas) pieder valstij vai pašvaldībai;

3) citu valstu iestādēm, organizācijām, pilsoņiem, komersantiem (tajā skaitā bankām, apdrošināšanas sabiedrībām u.tml.), kā arī bezvalstniekiem;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Visi finansu līdzekļu dāvinājumi (ziedojumi), kuru summa pārsniedz 100 latus, tieši jāpārskaita attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) bankas kontā, bet citi dāvinājumi (ziedojumi) tieši un nepastarpināti jānodod, jāpārskaita vai jāiesniedz attiecīgajai politiskajai organizācijai (partijai).";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "uzņēmumus vai uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "kā arī komercsabiedrības";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Politiskajām organizācijām (partijām) aizliegts ņemt aizņēmumus."

4. Aizstāt 7.pantā vārdus "Tieslietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finansu ministrija" (attiecīgā locījumā).

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Ikgadējā finansiālās darbības deklarācija

(1) Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.martam politiskā organizācija (partija) iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju.

(2) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) ienākumus iepriekšējā kalendārajā gadā:

1) biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtus finansu līdzekļus;

2) dāvinājumus (ziedojumus), atsevišķi norādot dāvinājumus (ziedojumus), kas saņemti:

a) finansu līdzekļu veidā,

b) kustamas vai nekustamas mantas veidā, ja manta nodota politiskās organizācijas (partijas) īpašumā bez maksas vai par maksu, kas ir zemāka par attiecīgās kustamas vai nekustamas mantas tirgus vērtību,

c) bezatlīdzības pakalpojumu veidā vai tādu pakalpojumu veidā, kurus politiskā organizācija (partija) saņēmusi par maksu, kas ir zemāka par attiecīgā pakalpojuma tirgus vērtību,

d) nododot politiskajai organizācijai (partijai) kādu tiesību, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

e) atsvabinot politisko organizāciju (partiju) no pienākuma, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums,

f) citu darbību veidā, ja politiskajai organizācijai (partijai) no tā radies kāds labums;

3) mantošanas veidā saņemtus mantiskus labumus (finansu līdzekļus, kustamu vai nekustamu mantu un citus labumus);

4) saimnieciskās darbības rezultātā gūtus ienākumus vai ienākumus (dividendes) no ieguldījumiem kapitālsabiedrībās;

5) cita veida ienākumus.

(3) Finansiālās darbības deklarācijā norāda politiskās organizācijas (partijas) izdevumus iepriekšējā kalendārajā gadā, kas radušies:

1) maksājot par šādiem pakalpojumiem:

a) telpu īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar telpu īri,

b) citas nekustamas, kā arī kustamas mantas nomu,

c) sakaru un interneta pakalpojumiem,

d) transporta pakalpojumiem,

e) reklāmas pakalpojumiem,

f) citiem pakalpojumiem, norādot izdevumus pa atsevišķiem pakalpojumu veidiem;

2) iegādājoties kustamu un nekustamu mantu;

3) maksājot darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 6.punktā paredzētos gadījumus;

4) izdodot laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus iespieddarbus;

5) organizējot sabiedriskos pasākumus;

6) finansējot labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

7) citādā veidā, norādot izdevumus pa atsevišķiem veidiem.

(4) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra dāvinājuma (ziedojuma) veids, vērtība, saņemšanas datums, kā arī fiziskā un juridiskā persona, kas izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu).

(5) Finansiālās darbības deklarācijā norādāms katra mantojuma pieņemšanas datums, tā masa, vērtība un persona, kas atstājusi mantojumu politiskajai organizācijai (partijai).

(6) Finansiālās darbības deklarācijā norādāmas tās kapitālsabiedrības, no kurām politiskā organizācija (partija) pārskata periodā guvusi ienākumus (dividendes), un attiecīgie ienākumi (dividendes) no katras kapitālsabiedrības.

(7) Ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas viens eksemplārs glabājas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, bet otrs - attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā)."

6. Papildināt likumu ar 8.1 un 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācija un paziņojums par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju.

(2) Priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarācijā norādāmi visi izdevumi, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas līdz 50.dienai pirms vēlēšanām:

1) maksājot par reklāmas izvietošanu:

a) sabiedriskajā televīzijā,

b) sabiedriskajā radio,

c) komerciālajā televīzijā,

d) komerciālajā radio,

e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā,

f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā,

g) internetā,

h) telpās un publiskajās vietās (laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem un citās tamlīdzīgās vietās);

2) izmantojot pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumus, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus;

3) maksājot juridiskajām personām par visu veidu reklāmas materiālu (videomateriāli, audiomateriāli, plakāti u.c.) sagatavošanu, lai tos izplatītu šīs daļas 1. un 2.punktā paredzētajā veidā;

4) maksājot juridiskajām personām par vēlēšanu kampaņas plānošanu, sagatavošanu un organizēšanu;

5) maksājot vēlēšanu kampaņā iesaistītajām personām darba algu un izdarot citus maksājumus fiziskajām personām, izņemot šīs daļas 8.punktā paredzētos gadījumus;

6) īrējot vēlēšanu kampaņas vajadzībām kustamu un nekustamu mantu;

7) izdodot vēlēšanu kampaņas vajadzībām laikrakstus, žurnālus, biļetenus, grāmatas un citus izdevumus, kas tiek sagatavoti iespiedtehnikā;

8) finansējot ar vēlēšanu kampaņu saistītus labdarības pasākumus, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus);

9) sedzot citus ar vēlēšanu kampaņu saistītus izdevumus, tos norādot pa atsevišķiem veidiem;

10) sedzot pārējos izdevumus.

(3) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu paziņojumu, kurā norādīta attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) plānotā vēlēšanu izdevumu kopējā summa.

8.2 pants. Vēlēšanu izdevumu deklarācija

(1) Politiskās organizācijas (partijas), kas iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus Saeimas vai pašvaldības domes (padomes) vēlēšanām, 30 dienu laikā pēc Saeimas vai pašvaldību vēlēšanām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāja parakstītu vēlēšanu izdevumu deklarāciju.

(2) Vēlēšanu izdevumu deklarācijā norāda visus izdevumus, kas politiskajai organizācijai (partijai) radušies laika posmā no 270.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī izdevumus, kas radīsies, pēc vēlēšanām maksājot rēķinus par šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minētajām darbībām.

(3) Vēlēšanu izdevumu deklarācijā ziņas norādāmas kārtībā, kāda noteikta šā likuma 8.1 panta otrajā daļā."

7. Izteikt 9.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Politisko organizāciju (partiju) finansiālā un saimnieciskā darbība ir atklāta un publiski pieejama.

(2) Ikvienai personai ir tiesības vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un attiecīgajā politiskajā organizācijā (partijā), lai iepazītos ar tās ikgadējo finansiālās darbības deklarāciju, priekšvēlēšanu perioda izdevumu deklarāciju, vēlēšanu izdevumu deklarāciju un paziņojumu par plānotajiem vēlēšanu izdevumiem.

(3) Šā panta otrajā daļā minētās deklarācijas un paziņojumu ne vēlāk kā 10 dienas pēc to iesniegšanas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un internetā."

8. Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Ja politiskā organizācija (partija) neiesniedz šā likuma 8., 8.1 un 8.2 pantā minētās deklarācijas vai paziņojumu līdz likumā noteiktajam termiņam vai tajās nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai arī netiek pildīti šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja direktoram ir pienākums septiņu dienu laikā rakstveidā brīdināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītāju.

(2) Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas politiskā organizācija (partija) neiesniedz finansiālās darbības deklarāciju vai iesniegtajā deklarācijā nav norādītas likumā prasītās ziņas, vai arī politiskā organizācija (partija) turpina nepildīt šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja direktoram ir pienākums divu nedēļu laikā likumā noteiktajā kārtībā ierosināt attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbības apturēšanu tiesas ceļā."

9. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienestam" ar vārdiem "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam".

10. Izteikt 12.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par šā likuma 7.panta trešās daļas, 8., 8.1 un 8.2 panta noteikumu izpildi atbild attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vadītājs."

11. Papildināt likumu ar 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Kontrole un uzraudzība par likuma izpildi

Kontroli un uzraudzību par šā likuma izpildi veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3., 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"2. Valsts ieņēmumu dienests pilda šajā likumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam noteiktās funkcijas līdz dienai, kad šīs funkcijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktajā kārtībā un termiņā tiek nodotas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

3. Ar terminiem "komersants", "komercsabiedrība" un "kapitālsabiedrība" šajā likumā tiek saprasts arī uzņēmums un uzņēmējsabiedrība.

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 1.augustam izdod šā likuma 4.panta trešajā daļā, 8.1 un 8.2 pantā paredzētos noteikumus.

5. Politiskās organizācijas (partijas) sāk pildīt šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumus 2002.gada 15.augustā.

6. Ne vēlāk kā līdz 2002.gada 1.septembrim politiskās organizācijas (partijas) atbilstoši šā likuma 4.panta trešās daļas noteikumiem publicē internetā informāciju par visiem dāvinājumiem (ziedojumiem), kurus tās saņēmušas laika posmā no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 15.augustam."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 6.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 26.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2002.gada 27.jūniju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.06.2002.Stājas spēkā: 27.06.2002.Tēma: Saeima; Vēlēšanas; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 95, 26.06.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 25.07.2002.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
63633
27.06.2002
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)