Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 90

Par Latvijas Republikas ieceļošanas vīzu izsniegšanas kārtību un valsts robežu šķērsojošo personu kontroli

Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Apstiprināt pievienoto Nolikumu par Latvijas Republikas ieceļošanas vīzām un to izsniegšanas kārtību.

2. Apstiprināt pievienotos Kontroles pagaidnoteikumus personām, kuras šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

3. Apstiprināt pievienoto Ieceļošanas vīzu un ar to izsniegšanu saistīto pakalpojumu pagaidu cenrādi.

4. Noteikt, ka visi ieņēmumi no ārvalstnieku un bezvalstnieku maksājumiem par vīzas izsniegšanu ieskaitāmi Latvijas Republikas valsts budžetā. 5. Ārlietu ministrijai līdz 1993. gada 20. februārim informēt ārvalstis par šī lēmuma saturu un noteikt, ka attiecībā uz ārvalstīm tas stājas spēkā ar 1993. gada 20. martu.

6. Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamentam līdz 1993. gada 20. februārim pārņemt no Ārlietu ministrijas ieceļošanas vīzu izsniegšanas funkcijas lidostā «Rīga» un Rīgas jūras pasažieru stacijā un līdz 1993. gada 20. martam nodrošināt vīzu izsniegšanu Latvijas sauszemes robežas pārejas punktos.

7. Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamentam un Finansu ministrijai līdz 1993. gada l. martam iesniegt izskatīšanai Latvijas Republikas Valdībai aprēķinus (saskaņotus ar attiecīgajām valsts pārvaldes institūcijām) par papildu budžeta līdzekļu piešķiršanu Latvijas Republikas vīzu un anketu izgatavošanai, valsts robežu šķērsojošo personu kontroles nodrošināšanai un vīzu izsniegšanas pārņemšanai valsts robežas pārejas punktos.

8. Aizsardzības ministrijai nodrošināt to personu kontroli, kuras šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

9. Satiksmes ministrijai līdz 1993. gada 28. februārim saskaņot ar Aizsardzības ministriju, Finansu ministrijas Muitas departamentu un Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamentu starptautisko vilcienu kustības sarakstu Latvijas Republikas robež stacijās, starptautisko regulāro autobusu kustības sarakstu Latvijas Republikas robežas pārejas punktos un starptautisko gaisa satiksmes reisu sarakstu Latvijas Republikas lidostās kā arī izdarīt izmaiņas starptautisko reisu sarakstos ne ātrāk kā 15 dienas pēc šo izmaiņu saskaņošanas.

Jūras lietu ministrijai saskaņot ar Aizsardzības ministriju kārtību, kādā kuģu neplānoto reisu pasažieri šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

10. Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamentam līdz 1993. gada 28. februārim saskaņot ar Ārlietu ministriju un apstiprināt valstu sarakstu, kuru pilsoņiem:

10.1. Latvijas Republikas ieceļošanas vīzas saņemšanai nepieciešams Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta apstiprināts ielūgums;

10.2. Latvijas Republikas ieceļošanas vīzas robežas pārejas punktos neizsniedz.

11. Noteikt, ka ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri šī lēmuma spēkā stāšanās brīdī uzturas Latvijas Republikā bez derīgas ieceļošanas vīzas, uzturēšanās atļaujas vai pieraksta, līdz 1993. gada 1. maijam jāiesniedz dokumenti uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai jāatstāj Latvijas Republikas teritorija.

12. Iekšlietu ministrijai:

12.1. organizēt tirgu, kopmītņu, viesnīcu u. c. regulāras pārbaudes ārvalstnieku un bezvalstnieku (bez derīgiem personības vai ieceļošanas dokumentiem) atklāšanai;

12.2. nodrošināt ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuri saņēmuši izbraukšanas rīkojumus, izraidīšanu no valsts.

13. Valsts ministram līdz 1993. gada 1. martam iesniegt Latvijas Republikas Valdībai apstiprināšanai nolikuma par izbraukšanas rīkojumu izpildi projektu.

14. Tieslietu ministrijai līdz 1993. gada 15. martam iesniegt Latvijas Republikas Valdībai izskatīšanai priekšlikumus par normatīvajos aktos izdarāmajiem atbilstošiem grozījumiem un papildinājumiem.

15. Izdarīt Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta nolikumā (apstiprināts ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1992. gada 21. oktobra lēmumu Nr. 437) šādus grozījumus:

15.1. papildināt 3.3. apakšpunktu pēc vārdiem «ārvalstniekiem un bezvalstniekiem» ar vārdiem «vīzas un»;

15.2. papildināt 3.4. apakšpunktu pēc vārdiem «iepazīstina personas, kas saņēmušas» ar vārdiem «vīzas un».

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 27. augusta lēmumu Nr. 217 «Par ārvalstu pilsoņu iebraukšanas un uzturēšanās pagaidu kārtību Latvijas Republikā» (Ziņotājs, 1991, 40);

16.2. ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1991. gada 12. novembra lēmumu Nr. 313 «Par konsulāro pakalpojumu pagaidu tarifu (cenrādi)» apstiprinātā pielikuma 22. punktu (Ziņotājs, 1992, 15).

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. GODMANIS

Latvijas Republikas valsts ministrs J. DINEVICS

Rīgā 1993. gada 19. februārī

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 19. februāra lēmumu Nr. 90

NOLIKUMS
par Latvijas Republikas ieceļošanas vīzām un to izsniegšanas kārtību

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMS

1. Ārvalstniekam vai bezvalstniekam ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama ieceļošanas vīza (turpmāk tekstā - «vīza»), ja starpvalstu līgumos nav noteikta cita kārtība.

Vīza ir atzīme pase vai cita Latvijas Republikas atzīta ceļošanas dokumentā, kas apliecina atļauju ieceļot Latvijā.

2. Vīzu izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs, Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departaments (tālāk tekstā - «Pilsonības un imigrācijas departaments») vai Pilsonības un imigrācijas departamenta pilnvarotās personas Latvijas Republikas robežas pārejas punktos. Bezvalstniekiem un Pilsonības un imigrācijas departamenta apstiprinātajā sarakstā minēto valstu pilsoņiem vīzas Latvijas Re publikas robežas pārejas punktos neizsniedz.

3. Lai saņemtu vīzu, vīzas pieprasītājam jāiesniedz aizpildīta anketa, izņemot šī nolikuma 20. punktā paredzētajos gadījumos.

4. Vīzas derīguma termiņu, izņemot šī nolikuma 24. punktā paredzētajos gadījumos, var pagarināt Pilsonības un imigrācijas departamentā. Pilsonības un imigrācijas departamenta amatpersona pasē izdara atzīmi, kurā norāda jauno vīzas derīguma termiņu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu.

5. Bezvalstniekiem un Pilsonības un imigrācijas departamenta apstiprinātajā sarakstā minēto valstu pilsoņiem vīzas pagarina, ja pieprasītājs var pierādīt, ka viņam ir līdzekļi, kas nepieciešami turpmākās uzturēšanās un izceļošanas izdevumu segšanai.

6. Lai pagarinātu vīzu, pieprasītājam atkārtoti jāiesniedz aizpildīta anketa. Pieprasījums vīzas pagarināšanai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms vīzas derīguma termiņa notecēšanas.

7. Vīza, kurai notecējis derīguma termiņš, nav pagarināma, izņemot gadījumus, kad ārvalstnieks vai bezvalstnieks, izmantojot dokumentus, var pierādīt, ka vīza savlaicīgi nav pagarināta no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ.

8. Par vīzas izsniegšanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu ņemama maksa Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā un apmēros, izņemot šajā nolikumā un starpvalstu līgumos paredzētajos gadījumos.

9. Vīzas pagarinājums kopā ar sākotnējo termiņu nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus, šis nosacījums neattiecas uz diplomātiskajām un oficiālajām (dienesta) vīzām.

10. Vīzas izsniedz vai pagarina, ja pieprasītājs uzrāda:

10.1. Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu, kura derīguma termiņš ir vismaz par diviem mēnešiem ilgāks nekā uzturēšanās laiks Latvijā;

10.2. dokumentus, kas apliecina, ka pieprasītājs ir tiesīgs vismaz divu mēnešu laikā pēc Latvijas atstāšanas atgriezties savā mītnes zemē vai izceļot uz citu valsti, kurā pieprasītājam ir tiesības ieceļot.

11. Vīzu neizsniedz, ja pieprasītājs:

11.1. uzrādījis nederīgu vai Latvijas Republikā neatzītu ceļošanas dokumentu;

11.2. pēdējo piecu gadu laikā ir izraidīts no Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas;

11.3. nevar pierādīt, ka viņam ir līdzekļi, kas nepieciešami, lai uzturētos Latvijas Republikā vai atgrieztos savā mītnes zemē, vai izceļotu uz citu valsti, kurā pieprasītājam ir tiesības ieceļot;

11.4. atzīts par vainīgu noziegumā, kurš izdarīts Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās un par kuru saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku, kas ir ilgāks par trīs gadiem, un nav pagājuši pieci gadi pēc soda izciešanas;

11.5. ir slims vai pieprasītājam ir tādi veselības traucējumi, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību, un attiecīgā slimība minēta Labklājības ministrijas apstiprinātajā sarakstā;

11.6. darbojas totalitārā, teroristiskā vai vardarbīgas metodes izmantojošā organizācijā, rada draudus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas vai Lietuvas Republikas drošībai un sabiedriskajai kārtībai vai ir slepenas pretvalstiskas vai noziedzīgas organizācijas biedrs;

11.7. izdarījis noziegumus pret mieru un cilvēci, kara noziegumus vai arī piedalījies masu represijās;

11.8. palīdzējis citam ārvalstniekam vai bezvalstniekam nelikumīgi šķērsot Latvijas Republikas robežu;

11.9. pieprasot vīzu, ir apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;

11.10. saņēmis atteikumu Latvijas Republikas vīzas izsniegšanai pēdējā gada laikā.

12. Vīzas atteikuma gadījumā pieprasītāja ceļošanas dokumentā izdara atzīmi spiedoga veidā.

13. Lēmumu par vīzas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt vīzu pieņem attiecīgās iestādes pilnvarota amatpersona.

Šaubu vai neskaidrību gadījumā atzinumu sniedz Pilsonības un imigrācijas departamenta direktors vai viņa pilnvarota amatpersona.

II. VIZU KATEGORIJAS

Diplomātiskā vai oficiālā (dienesta) vīza

14. Diplomātisko vai oficiālo (dienesta) vīzu izsniedz personām, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un starptautiskajiem līgumiem bauda diplomātiskās vai konsulārās (un tām pielīdzinātās) privilēģijas un imunitātes un ierodas Latvijas Republikā oficiāli vai pārvietojas caur Latvijas Republikas teritoriju uz trešo valsti.

15. Diplomātisko vīzu izsniedz:

15.1. ārvalstu valsts galvām, viņu ģimenes locekļiem un viņu vadīto delegāciju locekļiem;

15.2. ārvalstu valdību vadītajiem, viņu vadīto delegāciju locekļiem, ārvalstu parlamentu un valdību locekļiem;

15.3. ārvalstu diplomātiskajiem aģentiem, kuri dodas ieņemt savu posteni vai to atstāj, un ar viņiem kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem;

15.4. ārvalstu konsulārajām amatpersonām, kuras dodas ieņemt savu posteni vai to atstāj, un ar viņiem kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem;

15.5. starptautisko organizāciju pārstāvjiem, oficiāli uzaicinātiem delegātiem un ar viņiem kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem (izņemot apkalpojošo personālu) saskaņā ar Ārlietu ministrijas atzītu konkrētas delegācijas sastāvu un vizīti;

15.6. ārvalstu diplomātiskajiem un konsulārajiem kurjeriem;

15.7. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

16. Diplomātiskā vai oficiālā (dienesta) vīza dod tiesības tās saņēmējam ieceļot Latvijas Republikā un uzturēties vīzā norādīto laiku.

17. Diplomātiskās vai oficiālās (dienesta) vīzas izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs vai Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments Latvijā.

18. Oficiālo (dienesta) vīzu izsniedz:

18.1. Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību administratīvi tehniskā un apkalpojošā personāla darbiniekiem un ar viņiem kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem;

18.2. ārvalstu parlamentu un valdību delegāciju locekļiem, kuriem nav tiesību saņemt diplomātisko vīzu;

18.3. citām personām saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

18.4. šajā nolikumā neparedzētos gadījumos pēc Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta atļaujas saņemšanas.

19. Diplomātisko vai oficiālo (dienesta) vīzu izsniedz:

19.1. ja diplomātiskā ceļā saņemts attiecīgās valsts Ārlietu ministrijas vai tās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības rakstveida līgums;

19.2. ja saņemts attiecīgās starptautiskās organizācijas rakstveida lūgums, kas apstiprina, ka persona ierodas Latvijā vai šķērso tās teritoriju tranzītā, pildot savus dienesta pienākumus.

20. Diplomātisko vai oficiālo (dienesta) vīzu izsniedz bez anketas aizpildīšanas, ja attiecīgās institūcijas rakstveida lūgumā ir iekļautas visas nepieciešamās ziņas.

21. Diplomātisko vai oficiālo (dienesta) vīzu izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz trīs gadiem, ievērojot paritātes principu.

22. Par diplomātiskas vai oficiālas (dienesta) vīzas izsniegšanu Latvijas Republikas pārstāvniecība vai konsulārā iestāde piecu dienu laikā ziņo Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam.

23. Diplomātiskās vai oficiālās (dienesta) vīzas neizsniedz personām, kuras Latvijas Republika atzinusi par «persona non grata». Kārtību, kādā personu var atzīt par «persona non grata», nosaka Ārlietu ministrija un informē par to Pilsonības un imigrācijas departamentu.

24. Diplomātisko vai oficiālo (dienesta) vīzu pagarināšanas un anulēšanas kārtību pēc saskaņošanas ar Pilsonības un imigrācijas departamentu apstiprina Ārlietu ministrija.

Diplomātisko vai oficiālo (dienesta) vīzu reģistrāciju, numerāciju un uzskaiti veic Ārlietu ministrija.

25. Par diplomātiskās vai oficiālās (dienesta) vīzas izsniegšanu maksa nav ņemama.

Privātā vīza

26. Privāto vīzu izsniedz privāta apciemojuma, ārstēšanās, darba līguma, mācību un zinātniskā darba, tūrisma braucieniem un komerciāliem braucieniem, kā arī privātiem braucieniem ar citu mērķi.

27. Privāto vīzu izsniedz uz pieprasījumā norādīto termiņu, bet ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem.

28. Privāto vīzu izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs, Pilsonības un imigrācijas departaments vai Pilsonības un imigrācijas departamenta pilnvarotās personas Latvijas Republikas valsts robežas pārejas punktos.

29. Bezvalstniekiem un Pilsonības un imigrācijas departamenta apstiprinātajā sarakstā minēto valstu pilsoņiem privātās vīzas izsniedz tikai pēc Pilsonības un imigrācijas departamentā reģistrēta ielūguma uzrādīšanas. Ielūguma paraugu apstiprina Pilsonības un imigrācijas departaments.

30. Par privātās vīzas izsniegšanu maksa nav ņemama:

30.1. no repatriantiem, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī no repatriantu ģimenes locekļiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju;

30.2. no studentiem, kuri, ievērojot paritātes principu, ierodas Latvijā saskaņā ar apmaiņas līgumu, ja saņemta Pilsonības un imigrācijas departamenta piekrišana.

Tranzīta vīza

31. Tranzīta vīza dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā tās teritorijas šķērsošanai, bet ne ilgāk kā uz 48 stundām.

32. Tranzīta vīzu izsniedz, ja pieprasītājam ir tās valsts vīza, uz kuru viņš ceļo caur Latvijas Republikas teritoriju, vai arī ja vīza ceļošanai uz trešo valsti nav nepieciešama.

33. Tranzīta vīzas izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs, Pilsonības un imigrācijas departaments, vai Pilsonības un imigrācijas departamenta pilnvarotās personas Latvijas Republikas valsts robežas pārejas punktos.

34. Tranzīta vīzu var izsniegt vienreizējai vai daudzkārtējai Latvijas Republikas teritorijas šķērsošanai. Tās derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu.

Ārkārtas vīza

35. Ārkārtas vīzu izsniedz ja nepieciešams saņemt vīzu īsā laikā un pieprasītājs var uzrādīt ārkārtējus apstākļus apliecinošus dokumentus šādos gadījumos:

35.1. tuva radinieka smaga slimība;

35.2. radinieka nāve;

35.3. dabas katastrofu vai citu ekstremālu situāciju seku novēršana;

35.4. ja persona pavada humānās palīdzības sūtījumu. Ārkārtas vīzu var izsniegt arī citos šajā punktā neparedzētos ārkārtējos gadījumos.

36. Ārkārtas vīzas izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs, Pilsonības un imigrācijas departaments vai Pilsonības un imigrācijas departamenta pilnvarotās personas Latvijas Republikas valsts robežas pārejas punktos.

37. Diplomātiskā pārstāvniecība vai konsulārā iestāde ārkārtas vīzas pieprasījumu izskata un pieprasītājam sniedz atbildi 24 stundu laikā un paziņo par to Pilsonības un imigrācijas departamentam.

38. Ārkārtas vīzu izsniedz uz laiku ne ilgāku par septiņām dienām.

39. Par ārkārtas vīzas izsniegšanu maksa nav ņemama.

Vienreizējā un daudzkārtējā vīza

40. Ar vienreizējo vīzu var ieceļot, uzturēties vīzā norādīto laiku un izceļot no Latvijas Republikas.

41. Ar daudzkārtējo vīzu ārvalstnieks vai bezvalstnieks var vairākas reizes (noteiktu vai nenoteiktu reižu skaitu) vīzā norādītajā termiņā ieceļot, uzturēties un izceļot no Latvijas Republikas.

42. Daudzkārtējās vīzas var būt:

42.1. diplomātiskās vai oficiālās (dienesta) vīzas;

42.2. privātās vīzas;

42.3. tranzīta vīzas.

43. Daudzkārtējās privātās vīzas izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs vai Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments Latvijā.

III. VIZU PIEPRASĪJUMU IZSKATĪŠANAS TERMIŅI

44. Lēmumu par vīzas izsniegšanu Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās un konsulārajās iestādēs pieņem (izņemot šī nolikuma 37. punktā paredzētajos gadījumos) desmit darba dienu laikā no pieprasījuma iesniegšanas brīža.

Pēc pieprasītāja lūguma lēmumu par privātās vīzas izsniegšanu var pieņemt 24 stundu laikā, ņemot par to dubultu maksu.

Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams Pilsonības un imigrācijas departamenta atzinums, atbildi sniedz viena mēneša laikā.

45. Ja vīzas pieprasījums iesniegts kopā ar iesniegumu par uzturēšanās atļaujas saņemšanu, piemēro attiecīgajam atļaujas veidam noteiktos termiņus.

IV. VĪZU REŽĪMA KONTROLE UN VĪZU ANULĒŠANAS KĀRTĪBA

46. Vīzu izsniegšanas, reģistrācijas, uzskaites un anulēšanas kārtību nosaka (izņemot šī nolikuma 24. punktā paredzētajos gadījumos) Pilsonības un imigrācijas departaments, izstrādājot attiecīgas instrukcijas.

47. Saskaņā ar šī nolikuma 11. punktu un citiem normatīvajos aktos paredzētajiem noteikumiem, Pilsonības un imigrācijas departaments apstiprina ārvalstnieku vai bezvalstnieku sarakstu, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta.

Ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem aizliegumu ieceļot Latvijā var piemērot uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Uz nenoteiktu laiku aizliegumu piemēro šī nolikuma 11.6. un 11.7. apakšpunktā minētajos gadījumos.

48. Vīzu var anulēt:

48.1. ārvalstnieka vai bezvalstnieka uzturēšanās laikā Latvijā;

48.2. ārvalstniekam vai bezvalstniekam atrodoties Latvijas Republikas robežas pārejas punktā;

48.3. pirms ieceļošanas Latvijas Republikā.

49. Lēmumu par vīzas anulēšanu pieņem:

49.1. šī nolikuma 48.1. apakšpunktā minētajā gadījumā - pilsonības un imigrācijas departamenta direktors;

49.2. šī nolikuma 48.2. apakšpunktā minētajā gadījumā - Pilsonības un imigrācijas departaments vai Pilsonības un imigrācijas departamenta pilnvarotās personas Latvijas Republikas valsts robežas pārejas punktā;

49.3. šī nolikuma 48.3. apakšpunktā minētajā gadījumā - Pilsonības un imigrācijas departaments vai Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes, kas paziņo par to Pilsonības un imigrācijas departamentam;

49.4. šī nolikuma 50.5. apakšpunktā minētajā gadījumā - Ārlietu ministrija.

50. Vīzu var anulēt:

50.1. ja konstatēti fakti, ka sniegtas nepatiesas ziņas, vai konstatēti jauni apstākļi, kuru rezultātā varētu tikt atteikta vīzas izsniegšana saskaņā ar šī nolikuma 11. punktu;

50.2. ja ārvalstniekam vai bezvalstniekam uzturoties Latvijas Republikā, radušies jauni apstākļi, kuru rezultātā varētu tikt atteikta vīzas izsniegšana saskaņā ar šī nolikuma 11. punktu;

50.3. ja ārvalstnieks vai bezvalstnieks pārkāpis robežas pārejas vai muitas noteikumus;

50.4. ja ārvalstnieks vai bezvalstnieks uzturēšanās laikā Latvijas Republikā ar tiesas lēmumu sodīts par administratīvu pārkāpumu;

50.5. ja Latvijas Republika atzinusi ārvalstnieku par «persona non grata».

51. Vīzas anulēšanas gadījumā ārvalstnieka vai bezvalstnieka ceļošanas dokumentā izdara atzīmi spiedoga veidā.

52. Ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri nelikumīgi šķērsojuši Latvijas Republikas valsts robežu, uzturējušies Latvijas Republikā bez vīzas, ar nederīgu vīzu vai kuru vīza anulēta šī nolikuma 48.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, kuri aizturēti ārpus pierobežas zonas, Pilsonības un imigrācijas departamenta direktors Latvijas Republikas Ministru Padomes noteiktajā kārtībā dod rīkojumu izbraukt no Latvijas Republikas.

Ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuri aizturēti pierobežas zonā, nekavējoties izraidāmi uz valsti, no kuras tie ieceļojuši.

53. Jebkura juridiskā vai fiziskā persona par šī nolikuma pārkāpumiem atbild Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

V. ATGRIEŠANAS GARANTIJA

54. Atgriešanās garantija dod tiesības ārvalstniekiem vai bezvalstniekiem atgriezties Latvijas Republikā pēc ceļojuma ārvalstīs.

Atgriešanās garantiju izsniedz ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuri līdz 1992. gada 1. jūlijam bija un ir pastāvīgi pierakstīti Latvijas Republika, ka arī ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir atļauja uzturēties Latvijas Republikā.

Atgriešanās garantija nav nepieciešama, ja šajā punktā minētajām personām pasē vai citā Latvijas Republikas atzītā ceļošanas dokumenta ir Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra atzīme, kura iegūta iedzīvotāju reģistrēšanās procesā.

55. Atgriešanās garantiju izsniedz Pilsonības un imigrācijas departaments uz pieprasītajā aizpildītas pieprasījuma anketas pamata. Personām, kuras izbraukušas no Latvijas Republikas līdz šī nolikuma apstiprināšanas brīdim, atgriešanās garantiju izsniedz Latvijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulārās iestādes ārvalstīs.

56. Atgriešanās garantiju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz uzturēšanās atļaujas vai pases derīguma termiņu.

Latvijas Republikas valsts ministrs J. DINEVIČS

 

APSTIPRINĀTI
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 19. februāra lēmumu Nr. 90

Kontroles pagaidnoteikumi personām, kuras šķērso Latvijas Republikas valsts robežu

1. Personas var šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, uzrādot derīgu Latvijas Republikā atzītu ceļošanas dokumentu. Šo dokumentu sarakstu un to paraugus nodrošina Ārlietu ministrija. Ieceļošanai Latvijas Republikā nepieciešama vīza, ja starpvalstu līgumos vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikta citāda kārtība.

2. Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošana atļauta tikai Latvijas Republikas valsts robežas pārejas punktos.

3. Personas līdz 16 gadu vecumam var šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu kopā ar vecākiem, aizbildņiem, aizgādņiem vai citām personām, kuras par tām ir atbildīgas, ja atbildīgo personu ceļošanas dokumentā ir ieraksts par minētajām personām un attiecīgās ārvalsts likumdošanas aktos nav paredzēta citāda ceļošanas dokumentu noformēšanas kārtība.

Personām, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu, atļauts patstāvīgi šķērsot valsts robežu, ja tām ir ceļošanas dokuments un ieceļošanas vīza (ja tāda ir nepieciešama).

Ja robežu šķērso nepilngadīga persona vecuma no 7 līdz 16 gadiem vecāku, aizbildņu, aizgādņu vai citu atbildīgu personu pavadībā, ceļošanas dokumentā nepieciešama arī nepilngadīgās personas fotogrāfija, ja attiecīgās ārvalsts likumdošanas aktos nav paredzēta citāda ceļošanas dokumentu noformēšanas kārtība.

4. Par Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanu Latvijas Republikas Robežapsardzības dienests ārvalstnieku vai bezvalstnieku ceļošanas dokumentā izdara atzīmi spiedoga veidā, kurā norādīta robežas šķērsošanas vieta un laiks.

5. Ārvalstnieks vai bezvalstnieks (līdz 16 gadu vecumam - viņa vecāki, aizbildņi, aizgādņi vai citas personas, kuras par to ir atbildīgas), ieceļojot Latvijas Republikā vai izceļojot no tās, pirms valsts robežas šķērsošanas aizpilda ieceļošanas vai izceļošanas anketu (turpmāk tekstā - «anketa»), kurā sniedz šādas ziņas:

personas vārds, uzvārds;
dzimšanas gads, mēnesis, datums;
dzimums;
pases sērija, numurs;
pilsonība;
pastāvīgā dzīvesvieta;
uzturēšanās vieta Latvijas Republikā;
ieceļošanas (izceļošanas) iemesls;
anketas aizpildīšanas datums;
personas paraksts.

Ieceļošanas vai izceļošanas anketu izsniedz pirms robežas šķērsošanas vilcienos - vilciena pavadonis, tālsatiksmes autobusos - autobusa šoferis, uz kuģiem - kapteiņa pilnvarota persona (pēc anketu saņemšanas no loča), lidmašīnās - stjuarts, bet citos gadījumos - Latvijas Republikas Robežapsardzības dienests.

6. Persona aizpildītās anketas nodod Latvijas Republikas Robežapsardzības dienestam, kas uz tām izdara atzīmi par Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanu un nodod šīs anketas attiecīgā rajona Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta nodaļai, kura veic tranzīta uzskaiti un uzraudzību.

7. Ja ārvalstnieks vai bezvalstnieks nelikumīgi uzturējies Latvijas Republikā, palīdzējis citām personām nelikumīgi šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu vai arī citādā veidā pārkāpis likumus, ārvalstnieka vai bezvalstnieka ceļošanas dokumentā attiecīga amatpersona izdara atzīmi spiedoga veidā par to, ka viņš ir izraidīts no Latvijas Republikas, un personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsonība, pases sērija, numurs) nodod Latvijas Republikas Pilsonības un imigrācijas departamenta attiecīgai nodaļai.

Latvijas Republikas valsts ministrs J. DINEVIČS

APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Republikas Ministru Padomes
1993. gada 19. februāra lēmumu Nr. 90

Ieceļošanas vīzu un ar to izsniegšanu saistīto pakalpojumu pagaidu cenrādis

Nr. p.k. Vīzas veids Maksa par pakalpojumu (ASV dolāros*)
1 2 3
1. Ielūguma apstiprināšana 3
2. Konsultācijas juridiskām un fiziskām personām ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanas jautājumos 2
3. Dokumentu sastādīšana vīzas pieprasījumam (par katru dokumentu) 3
4. Vienreizēja privāta vīza, ko iesniedz Latvijas Republikas konsulārajās iestādēs ārvalstīs 10
5. Vienreizēja privāta vīza, ko izsniedz valsts robežas pārejas punktos 20
6. Daudzkārtēja privāta vīza ar derīguma termiņu līdz 3 mēnešiem 30
7. Daudzkārtēja privāta vīza ar derīguma termiņu līdz 1 gadam, ja saņemta termiņuzturēšanās atļauja 50
8. Tranzīta vīza vienreizējai Latvijas teritorijas šķērsošanai, ko izsniedz Latvijas Republikas konsulārajās iestādēs ārvalstīs 5
9. Tranzīta vīza vienreizējai Latvijas teritorijas šķērsošanai, ko izsniedz valsts robežas pārejas punktos 10
10. Tranzīta vīza divreizējai Latvijas teritorijas šķērsošanai, ko izsniedz Latvijas Republikas konsulārajās iestādēs ārvalstīs 7
11. Tranzīta vīza divreizējai Latvijas teritorijas šķērsošanai, ko izsniedz valsts robežas pārejas punktos 15
12. Tranzīta vīza daudzkārtējai Latvijas teritorijas šķērsošanai, ko izsniedz Latvijas Republikas konsulārajās iestādēs ārvalstīs ar derīguma termiņu:  
  1) līdz 3 mēnešiem 25
  2) līdz 6 mēnešiem 40
  3) līdz 1 gadam 70
  Vīzas pagarināšana 10
  Atgriešanās garantija 5

* Arī cita konvertējama valūta vai Latvijas Republikas rubļos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

Latvijas Republikas valsts ministrs J. DJNEVIČS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas ieceļošanas vīzu izsniegšanas kārtību un valsts robežu šķērsojošo .. Izdevējs: Ministru Padome Veids: lēmums Numurs: 90Pieņemts: 19.02.1993.Stājas spēkā: 06.03.1993.Zaudē spēku: 19.04.1999.Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 10/11, 18.03.1993.; Diena, 44, 05.03.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
63318
06.03.1993
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)