Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.197

Rīgā 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22, 7.§)

Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību

aizsardzības likuma 27.panta trešo daļu

 

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu (turpmāk - prasījums) un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze, ja vien citos normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.

 

 

II. Prasījuma pieteikums

2. Patērētājs piesaka prasījumu ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam. Ja tas nav redzams no lietas apstākļiem, juridiskā persona, piesakot prasījumu, sniedz pierādījumus, ka iegādāto preci vai saņemto pakalpojumu tā izmanto nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību.

3. Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pieņemt un izskatīt patērētāja prasījumu. Patērētājs prasījumu var izteikt mutiski vai iesniegt rakstiski.

4. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās izpildīt patērētāja mutiski izteiktu prasījumu attiecībā uz preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem vai atliek prasījuma izpildi uz vēlāku laiku, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir informēt patērētāju par tiesībām iesniegt rakstisku prasījuma pieteikumu.

5. Patērētājs rakstiski iesniegtajā prasījuma pieteikumā norāda šādu informāciju:

5.1. prasījuma pieteikuma adresāta (ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja) vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums);

5.2. prasījuma pieteicēja (patērētāja) vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese (juridiskām personām - nosaukums, juridiskā adrese);

5.3. konstatētā preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem;

5.4. preces vai, sniedzot pakalpojumu, iznomātās, izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas, kuras prasījuma pieteicējs, iesniedzot prasījuma pieteikumu, atdod atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam;

5.5. prasījuma pieteikumam pievienotie dokumenti vai dokumentu kopijas;

5.6. prasījuma pieteikuma iesniegšanas datums.

6. Patērētājs prasījuma pieteikumu sagatavo divos eksemplāros un tajā formulē ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam izvirzīto prasību.

7. Prasījuma pieteikumā, kas noformēts saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu, izvirzītās prasības izpildi aizliegts pakārtot kādam nosacījumam (formalitātei), piemēram, noteikta formāta lapa, izpilde datordrukā, iesniegšana personīgi.

8. Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Ja precei vai pakalpojumam ir veikta ekspertīze saskaņā ar šiem noteikumiem, prasījuma pieteikumam pievieno arī ekspertīzes atzinumu.

9. Prasījuma pieteikumu paraksta pieteicējs (patērētājs) vai tā pārstāvis. Ja prasījuma pieteikumu paraksta pieteicēja (patērētāja) pārstāvis, prasījuma pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina pārstāvības tiesību.

10. Saņemot prasījuma pieteikumu, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir uz prasījuma pieteikuma otrā eksemplāra uzrakstīt vārdu "Saņemts" vai uzlikt spiedogu "Saņemts", apliecināt to ar parakstu un norādīt:

10.1. prasījuma pieteikuma saņemšanas datumu;

10.2. prasījuma pieteikuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un amatu.

 

 

III. Prasījuma izskatīšana

11. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs triju darbdienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniedz patērētājam rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību, ja minētajā laikā nav panākta abpusēja vienošanās par citas prasības izpildi.

12. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt patērētāja prasību izpildīt bez preces vai pakalpojuma ekspertīzes, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs paziņo patērētājam prasības izpildes datumu, vietu un kārtību. Prasība izpildāma septiņu darbdienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas, ja puses rakstiski nav vienojušās par citu termiņu.

13. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nepiekrīt izpildīt patērētāja prasību, ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja pienākums ir:

13.1. triju darbdienu laikā pēc prasījuma saņemšanas iesniegt šo noteikumu 31.punktā norādītajā iestādē iesniegumu ar prasību paziņot konkrētajā gadījumā ieteicamos ekspertīzes veicējus. Iesniegumā norāda ekspertīzei pakļaujamo preci vai pakalpojumu un ekspertīzes veikšanas mērķi saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu;

13.2. divu darbdienu laikā pēc paziņojuma par ieteicamajiem ekspertīzes veicējiem saņemšanas:

13.2.1. pieteikt vienam no ieteiktajiem ekspertīzes veicējiem preces vai, sniedzot pakalpojumu, iznomātās, izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas ekspertīzi un nogādāt tam ekspertīzei pakļaujamo preci vai lietu vai sniegt šo noteikumu 27.punktā norādīto informāciju;

13.2.2. informēt attiecīgo šo noteikumu 31.punktā norādīto iestādi par ekspertīzes veicēju.

14. Ja ekspertīzes atzinumā apliecināts, ka patērētāja prasījuma pieteikumā izvirzītā prasība ir pamatota, ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs septiņu darbdienu laikā pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas paziņo patērētājam prasības izpildes datumu, vietu un kārtību un izpilda prasību.

15. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās novērst preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, par kuru ekspertīzes atzinumā apliecināts, ka šī neatbilstība nav radusies patērētāja vainas dēļ, un patērētājs pats vai ar trešās personas palīdzību ir novērsis neatbilstību līguma noteikumiem, prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu patērētājs piesaka ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam desmit dienu laikā pēc tam, kad novērsta neatbilstība līguma noteikumiem, pievienojot izdevumus apliecinošu dokumentu.

16. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izskata patērētāja prasījumu par izdevumu atlīdzināšanu, kas pieteikts saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, un triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atlīdzina izdevumus, kas patērētājam radušies, novēršot preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem.

17. Ja patērētājs sešu mēnešu laikā pēc preces iegādes pieprasa līguma noteikumiem neatbilstošas preces apmaiņu pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai ekvivalentu preci un ražotājs vai pārdevējs nevar šo prasību izpildīt, ražotāja vai pārdevēja pienākums ir atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam naudas summu, kas samaksāta par preci.

18. Ja patērētājs sešu mēnešu laikā pēc līguma noteikumiem neatbilstoša pakalpojuma saņemšanas pieprasa, lai pakalpojuma sniedzējs izgatavotu citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla vai sniegtu līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu, un pakalpojumu sniedzējs nevar šo prasību izpildīt, pakalpojumu sniedzēja pienākums ir atcelt līgumu un atmaksāt patērētājam naudas summu, kas samaksāta par pakalpojumu.

19. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību un apmainīt līguma noteikumiem neatbilstošu preci pret līguma noteikumiem atbilstošu tādu pašu vai ekvivalentu preci vai līguma noteikumiem neatbilstošas lietas vietā izgatavot citu lietu no tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla, patērētājs ir tiesīgs likumā noteiktajā termiņā, skaitot no preces apmaiņas dienas vai izgatavotās jaunās lietas saņemšanas dienas, pieteikt prasījumu par apmaiņā saņemtās preces vai izgatavotās jaunās lietas neatbilstību līguma noteikumiem. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs apmaiņas datumu norāda darījumu apliecinošā dokumentā.

20. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs piekrīt izpildīt patērētāja prasību un novērš preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, patērētājs ir tiesīgs atkārtoti pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem laikposmā, kas atlicis līdz likumā noteiktā prasījuma pieteikšanas termiņa beigām. Likumā noteiktajā prasījuma pieteikšanas termiņā neieskaita laikposmu, kas pagājis no prasījuma pieteikšanas dienas līdz dienai, kad novērsta preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem.

21. Ja ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs atsakās pieņemt un izskatīt patērētāja prasījuma pieteikumu vai atsakās izpildīt patērētāja prasību, kuras pamatotība apliecināta ekspertīzes atzinumā, vai citādi neievēro šajos noteikumos noteikto kārtību, patērētājs var iesniegt sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

22. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izvērtējot sūdzībā minētos faktus un apstākļus, izsaka saistošus norādījumus ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam attiecībā uz patērētāja prasības izpildi.

 

 

IV. Ekspertīzes kārtība

23. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi veic, lai noskaidrotu:

23.1. preces vai pakalpojuma atbilstību līguma noteikumiem (ja tādu nav, - atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām);

23.2. neatbilstības līguma noteikumiem veidu un rašanās cēloņus;

23.3. neatbilstības līguma noteikumiem nozīmīgumu (noskaidro, vai neatbilstība nepazemina preces vai pakalpojuma pamatfunkciju izpildes kvalitāti un vai to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas pārmaiņas preces vai, sniedzot pakalpojumu, iznomātās, izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas ārējā izskatā);

23.4. preces vai izgatavotās jaunās lietas nolietojuma pakāpi.

24. Preces vai pakalpojuma ekspertīzi var pieteikt:

24.1. ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs, ja saņemts patērētāja prasījuma pieteikums;

24.2. patērētājs, ja iegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša prece vai saņemts līguma noteikumiem neatbilstošs pakalpojums.

25. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes pieteikumu ekspertīzes veicējam iesniedz rakstiski, norādot, kas ekspertīzē jānoskaidro. Ekspertīzes pieteikumam pievieno normatīvi tehniskos dokumentus, līguma kopiju vai citus dokumentus, kuros noteiktas ekspertīzei pakļaujamai precei vai pakalpojumam izvirzāmās prasības. Ja norādīto dokumentu oriģināls ir svešvalodā, iesniedz to tulkojumu valsts valodā.

26. Ja ekspertīzes pieteikumam nepievieno šo noteikumu 25.punktā norādītos dokumentus vai to tulkojumu valsts valodā (ja oriģināls ir svešvalodā), ekspertīzi veic, novērtējot preces vai pakalpojuma atbilstību parasti izvirzāmajām prasībām.

27. Ja preces ekspertīzi veic tās atrašanās, uzstādīšanas vai iegādes vietā vai pakalpojuma ekspertīzi veic tā saņemšanas vietā, ekspertīzes pieteicējs vienlaikus ar ekspertīzes pieteikumu sniedz ekspertīzes veicējam pilnīgu informāciju, kas nepieciešama ekspertīzes veikšanai (piemēram, ekspertīzes veikšanas vieta, laiks, īpaši piekļūšanas nosacījumi).

28. Preces vai pakalpojuma ekspertīzes atzinumu noformē rakstiski, norādot visas konstatētās neatbilstības līguma noteikumiem, to veidu, rašanās cēloņus un nozīmīgumu, kā arī preces vai, sniedzot pakalpojumu, iznomātās, izgatavotās jaunās, uzlabotās vai pārveidotās lietas nolietojuma pakāpi. Par ekspertīzes rezultātu objektivitāti atbildīga tā persona, kura parakstījusi ekspertīzes atzinumu. Ekspertīzes veicējs sniedz šo noteikumu 31.punktā norādītajām iestādēm pieprasīto informāciju par ekspertīzes veikšanu un rezultātiem.

29. Ekspertīzes izdevumus, piesakot ekspertīzi, sedz ekspertīzes pieteicējs. Ekspertīzes pieteicējs, kurš samaksājis ekspertīzes veicējam par ekspertīzes izdevumiem, ir tiesīgs pieprasīt, lai prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atmaksātu tiešos ekspertīzes izdevumus, ja tās viedokļa nepamatotība izriet no ekspertīzes atzinuma.

30. Ja prasījuma pieteikuma izskatīšanā iesaistītā otrā puse atsakās atmaksāt ekspertīzes pieteicējam tiešos ekspertīzes izdevumus, ekspertīzes pieteicējs tos piedzen likumā noteiktajā kārtībā.

31. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vai cita iestāde, kuras kompetencē ir tirgus uzraudzība attiecīgajā jomā:

31.1. atbilstoši savai kompetencei izveido, uztur un aktualizē datu bāzi par iespējamiem ekspertīzes veicējiem;

31.2. piecu darbdienu laikā informē par konkrētajā gadījumā ieteicamo ekspertīzes veicēju, ja saņemts šo noteikumu 13.1.apakšpunktā norādītais iesniegums vai patērētāja iesniegums ar prasību paziņot par ekspertīzes veicēju;

31.3. pieprasa un saņem no ekspertīzes veicēja informāciju par ekspertīzes veikšanu un rezultātiem.

 

 

V. Noslēguma jautājumi

32. Pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs izvieto šo noteikumu tekstu tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas telpās patērētājam redzamā vietā.

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 24.augusta noteikumus Nr.299 "Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par nepienācīgas kvalitātes preci vai pakalpojumu un veicama preces vai izgatavotās lietas ekspertīze" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 274.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 31.maiju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 197Pieņemts: 28.05.2002.Stājas spēkā: 31.05.2002.Zaudē spēku: 27.03.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 30.05.2002.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
62579
31.05.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)