Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir izveidot bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta sistēmu, lai nodrošinātu viņiem iespēju atgriezties darba tirgū.

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums nosaka bezdarbniekiem un darba meklētājiem paredzētos aktīvos nodarbinātības pasākumus un bezdarba samazināšanas preventīvos pasākumus, valsts un pašvaldību kompetenci šo pasākumu īstenošanā, kā arī bezdarbnieka un darba meklētāja statusu, tiesības un pienākumus.

(2) Personām, kuras nav Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, personām, kuras nav saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, un personām, kuras nav saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju un nav Latvijas pilsoņu, nepilsoņu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušo personu laulātie, ir tiesības iesaistīties bezdarbniekiem paredzētajos pasākumos atbilstoši Padomes 1971.gada 14.jūnija regulai (EEC) Nr.1408/71.

(22.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 25.05.2004.)

II nodaļa
Aktīvie nodarbinātības un bezdarba
samazināšanas preventīvie pasākumi

3.pants. Aktīvie nodarbinātības pasākumi

(1) Aktīvie nodarbinātības pasākumi ir šādi:

1) profesionālā apmācība, pārkvalifikācija un kvalifikācijas paaugstināšana;

2) algoti pagaidu darbi;

3) pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši pasākumi sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidei un psiholoģiskā atbalsta pasākumi, pasākumi darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī darba meklēšanas metožu apguvei, neformālās izglītības ieguvei, tai skaitā valsts valodas apguvei un tālākizglītības izvēlei, nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī citi pasākumi, kas veicina bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;

4) pasākumi noteiktām personu grupām, jo īpaši personām no 15 līdz 24 (ieskaitot) gadu vecumam; personām, kurām ir noteikta invaliditāte; personām ar garīga rakstura traucējumiem (pasākums "Atbalstītais darbs"); personām sešu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma (bērna kopšanas perioda) beigām; personām, kurām līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi; personām, kuras Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē ir ilgāk par vienu gadu (turpmāk — ilgstošie bezdarbnieki); personām pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs un citām mērķa grupām saskaņā ar Latvijas Nacionālo rīcības plānu nodarbinātības veicināšanai;

5) pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai.

(2) Aktīvo nodarbinātības pasākumu mērķis ir īstenot darba tirgus politiku, lai samazinātu bezdarbu, jo īpaši lai:

1) motivētu bezdarbniekus un darba meklētājus aktīvāk meklēt darbu;

2) veicinātu darba tirgus apstākļiem piemēroties spējīga un apmācīta darbaspēka veidošanu;

3) veicinātu indivīda konkurētspējas paaugstināšanu;

4) veicinātu vienlīdzīgu iespēju radīšanu personām, kuras vēlas iekļūt darba tirgū.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 03.03.2005. un 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006.)

4.pants. Ministru kabineta kompetence

(1) Ministru kabinets katru gadu apstiprina Latvijas Nacionālo rīcības plānu nodarbinātības veicināšanai, kurā, pamatojoties uz Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba tirgus politikas stratēģiju, noteiktas darba tirgus politikas prioritātes atbilstoši nodarbinātības situācijai valstī, konkretizēti attiecīgie aktīvie nodarbinātības pasākumi, bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi un tiem nepieciešamais finansējums.

(2) Ministru kabinets nosaka aktīvo nodarbinātības pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī šo pasākumu realizētāju izvēles principus.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piešķirama stipendija un īres un transporta izdevumu kompensācija bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī stipendijas un kompensācijas apmēru.

(4) Ministru kabinets nosaka bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtību.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izveidojamas darba vietas personām, kurām noteikta invaliditāte.

(6) Ministru kabinets nosaka to komersantu licencēšanas un uzraudzības kārtību, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, kā arī valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par licences saņemšanu vai licences derīguma termiņa pagarināšanu (pārreģistrāciju).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

5.pants. Ministriju kompetence

(1) Ekonomikas ministrija koordinē Latvijas Nacionālā rīcības plāna nodarbinātības veicināšanai izstrādāšanu un iesniegšanu Ministru kabinetam apstiprināšanai.

(2) Labklājības ministrija izstrādā priekšlikumus Latvijas Nacionālajam rīcības plānam nodarbinātības veicināšanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieka un darba meklētāja psiholoģiskā atbalsta jautājumos un iesniedz šos priekšlikumus Ekonomikas ministrijai.

(3) Izglītības un zinātnes ministrija sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbnieku profesionālās apmācības pasākumu organizēšanā un ar Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru — profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā.

(4) Nozaru ministrijas atbilstoši savai kompetencei iesniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus Latvijas Nacionālā rīcības plāna nodarbinātības veicināšanai izstrādāšanai un nodrošina Latvijas Nacionāla rīcības plāna nodarbinātības veicināšanai īstenošanu.

(5) Nozaru ministrijas paredz bezdarbnieku iesaistīšanu valsts un ārvalstu ieguldījumu programmu projektos, to skaitā valsts investīciju programmu projektos, ārvalstu tehniskās palīdzības projektos un Eiropas Savienības struktūrfondu projektos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

6.pants. Nodarbinātības valsts aģentūra

(1) Valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Nodarbinātības valsts aģentūra ir Labklājības ministrijas pārraudzībā.

(2) Nodarbinātības valsts aģentūra tiek finansēta no valsts pamatbudžeta, ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas, dāvinājumiem un ziedojumiem, kā arī citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(3) Nodarbinātības valsts aģentūra:

1) atbilstoši savai kompetencei piedalās Latvijas Nacionālā rīcības plāna nodarbinātības veicināšanai izstrādē un īstenošanā;

2) organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības pasākumus;

3) palīdz bezdarbniekiem un darba meklētājiem iesaistīties darba tirgū;

4) uzskaita brīvās darba vietas;

5) reģistrē un uzskaita bezdarbniekus un darba meklētājus;

6) bez maksas informē par brīvajām darba vietām, kā arī bezdarbnieku un darba meklētāju tiesībām un pienākumiem;

7) bez maksas konsultē bezdarbniekus un darba meklētājus profesionālās piemērotības jautājumos, piemērotas profesijas un pārkvalifikācijas izvēlē;

8) analizē un prognozē darba tirgus konjunktūru;

9) organizē sadarbību un informācijas apmaiņu starp Nodarbinātības valsts aģentūru un darba devējiem;

10) organizē darba devēju un bezdarbnieku dialogu, lai samazinātu bezdarba līmeni;

11) sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī sabiedriskajām organizācijām;

12) apstiprina darba izsaukumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

13) nodrošina Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām atbilstošas informācijas sagatavošanu un sniegšanu par bezdarba situāciju valstī;

14) licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem);

15) piedalās starptautisku sadarbības līgumu projektu un citu sadarbības projektu izstrādē, kā arī šo līgumu un projektu īstenošanā bezdarba samazināšanas un darbaspēka kustības jomā;

16) veic citus Nodarbinātības valsts aģentūras nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;

17) organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

7.pants. Bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi

(1) Bezdarba samazināšanas preventīvie pasākumi ir profesionālās orientācijas un konsultēšanas pakalpojumi, kuri tiek sniegti personām, kas vēlas iegūt izglītību vai kas strādā vai vēlas strādāt algotu darbu, un kuru mērķis ir veicināt personu konkurētspēju darba tirgū un sniegt tām palīdzību profesionālās karjeras izvēlē.

(2) Profesionālās orientācijas pakalpojumus ir tiesīgas izmantot personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras vēlas iegūt izglītību vai kuras strādā vai vēlas strādāt algotu darbu.

(3) Profesionālās orientācijas pakalpojumus sniedz Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra, kas ir Labklājības ministrijas pārraudzībā.

(4) Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru finansē no nodarbinātības speciālā budžeta, ienākumiem no pakalpojumu sniegšanas, dāvinājumiem un ziedojumiem, kā arī citiem līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(5) Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra:

1) atbilstoši savai kompetencei piedalās Latvijas Nacionālā rīcības plāna nodarbinātības veicināšanai izstrādāšanā un īstenošanā;

2) bez maksas sniedz profesionālās orientācijas pakalpojumus, konsultējot personas profesionālās piemērotības jautājumos, piemērotas profesijas un pārkvalifikācijas izvēlē;

3) apkopo informāciju par izglītības iespējām un bez maksas informē personas par tām;

4) izstrādā jaunas zinātniski pamatotas praktiskas metodes un sniedz metodisku palīdzību zinātniski pamatotu profesionālās orientācijas metožu un formu ieviešanā;

5) sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī sabiedriskajām organizācijām;

6) piedalās starptautisku sadarbības līgumu projektu un citu sadarbības projektu izstrādē, kā arī šo līgumu un projektu īstenošanā profesionālās orientācijas jomā;

7) veic citus Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras nolikumā un normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(6) Profesionālās orientācijas pakalpojumus sniedz arī citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.

(22.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

8.pants. Pašvaldību kompetence

(1) Pašvaldības, pildot ar komercdarbības veicināšanu un bezdarba samazināšanu saistītās funkcijas, sadarbojas ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru.

(2) Pašvaldībām nodarbinātības jomā ir pienākums:

1) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru, arodbiedrībām un darba devēju organizācijām, kā arī saskaņā ar Latvijas Nacionālo rīcības plānu nodarbinātības veicināšanai izstrādāt nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu attiecīgajai teritorijai;

2) sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru aktīvo nodarbinātības pasākumu un bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu organizēšanā un īstenošanā;

3) sniegt Nodarbinātības valsts aģentūrai un Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrai to uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

4) pēc iespējas paredzēt bezdarbnieku iesaistīšanu projektos, kuros tiek izmantoti pašvaldību līdzekļi vai kuri tiek finansēti no ārvalstu vai starptautisko organizāciju līdzekļiem.

(3) Pašvaldības piedalās Latvijas Nacionālā rīcības plāna nodarbinātības veicināšanai izstrādāšanā un atbilstoši savai kompetencei iesniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus, arī par iespējām iesaistīt bezdarbniekus valsts un ārvalstu ieguldījumu programmu projektos, to skaitā valsts investīciju programmu projektos, ārvalstu tehniskās palīdzības projektos un Eiropas Savienības struktūrfondu projektos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

9.pants. Aktīvo nodarbinātības pasākumu, bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu un projektu finansēšana

(1) Aktīvo nodarbinātības pasākumu, bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu un šā likuma 5.panta piektajā daļā, 6.panta trešās daļas 17.punktā un 8.panta trešajā daļā minēto projektu finansēšanā kopā ar valsts vai pašvaldību, vai ārvalstu, vai starptautisko organizāciju piešķirtajiem līdzekļiem izmantojami arī projekta īstenotāja vai palīdzības saņēmēja līdzekļi.

(2) Aktīvos nodarbinātības pasākumus finansē, kā arī stipendiju un īres un transporta izdevumus bezdarbnieka profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā apmaksā no valsts pamatbudžeta un no nodarbinātības speciālā budžeta.

(3) Algotus pagaidu darbus un šā likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā minētos pasākumus finansē no valsts pamatbudžeta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 03.03.2005. un 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006. Grozījumi otrajā daļā attiecībā uz stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā stājas spēkā 01.07.2006. Sk. Pārejas noteikumus.)

III nodaļa
Bezdarbnieka statuss

10.pants. Bezdarbnieka statusa iegūšana

(1) Tiesības uz bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai ir personai, kura:

1) ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušas personas laulātais vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā;

2) nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");

3) meklē darbu;

4) ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;

5) ir sasniegusi 15 gadu vecumu;

6) nav sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;

7) neiegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

8) neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

9) nav pilnā valsts apgādībā.

(2) Par darbspējīgu šā likuma izpratnē uzskatāma arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte, izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

(3) Ja personai reģistrēšanās dienā ir pārejoša darbnespēja, Nodarbinātības valsts aģentūra bezdarbnieka statusu šai personai piešķir pēc pārejošas darbnespējas izbeigšanās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 03.03.2005. un 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006.)

11.pants. Lēmuma par bezdarbnieka statusa piešķiršanu pieņemšana

Lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu, ja persona atbilst visiem šā likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un ir uzrādījusi normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, Nodarbinātības valsts aģentūra pieņem vienas darba dienas laikā.

12.pants. Bezdarbnieka statusa zaudēšana un tā iegūšana no jauna

(1) Bezdarbnieka statusa zaudēšanas pamats ir:

1) darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšana uz nenoteiktu laiku vai uz laiku, kas ilgāks par diviem mēnešiem, saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot iesaistīšanos aktīvajos nodarbinātības pasākumos;

2) valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšana;

3) nonākšana pilnā valsts apgādībā;

4) izglītības iegūšanas uzsākšana klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

5) atteikšanās no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;

6) bezdarbnieka pienākumu nepildīšana bez attaisnojoša iemesla;

7) nepatiesu ziņu sniegšana bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;

8) pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārpus Latvijas;

9) (izslēgts ar 25.05.2006. likumu);

10) 100 procentu darbspēju zaudējums;

11) atjaunošana darbā ar tiesas spriedumu;

12) bezdarbnieka nāve;

13) atteikšanās no bezdarbnieka statusa, iesniedzot attiecīgu paziņojumu Nodarbinātības valsts aģentūrai.

(2) Piemērots darbs šā likuma izpratnē ir darbs, kas atbilst:

1) bezdarbnieka profesionālajai sagatavotībai un viņa līdzšinējai profesionālajai darbībai, kā arī valsts valodas prasmes pakāpei;

2) bezdarbnieka veselības stāvoklim;

3) piedāvātās darba vietas sasniedzamībai (vietai, līdz kurai, braucot ar sabiedrisko transportu no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas, ceļā jāpavada ne vairāk kā viena stunda vienā virzienā).

(3) Lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem Nodarbinātības valsts aģentūra vienas darba dienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumu konstatēšanas. Šādā gadījumā persona zaudē bezdarbnieka statusu ar dienu, kad iestājies attiecīgais bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījums.

(4) Personai, kas bezdarbnieka statusu zaudējusi šā panta pirmās daļas 5., 6. un 7.punktā minēto iemeslu dēļ, ir tiesības bezdarbnieka statusu iegūt no jauna ne agrāk kā pēc trim mēnešiem no bezdarbnieka statusa zaudēšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 03.03.2005. un 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006.)

IV nodaļa
Bezdarbnieka tiesības un pienākumi

13.pants. Bezdarbnieka tiesības

Bezdarbniekam ir tiesības:

1) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī saņemt citus Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus;

2) saņemt bezdarba apdrošināšanas pakalpojumus saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam";

3) saņemt stipendiju un īres un transporta izdevumu kompensāciju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā;

4) saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītajām kvalifikācijas un citām prasībām;

5) saņemt ar profesionālo orientāciju saistītos pakalpojumus;

6) (izslēgts ar 22.04.2004. likumu);

7) apstrīdēt Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku lēmumus, iesniedzot iesniegumus Nodarbinātības valsts aģentūras direktoram, bet Nodarbinātības valsts aģentūras direktora lēmumus pārsūdzēt tiesā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006. Sk. Pārejas noteikumus.)

14.pants. Bezdarbnieka pienākumi

(1) Bezdarbniekam ir pienākums:

1) patstāvīgi un ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību aktīvi meklēt darbu un pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas nekavējoties sniegt priekšlikumus Nodarbinātības valsts aģentūrai individuālā darba meklēšanas plāna izstrādei;

2) mēneša laikā no iepriekšējā Nodarbinātības valsts aģentūras apmeklējuma dienas ierasties aģentūrā un uzrādīt bezdarbnieka statusa saglabāšanai nepieciešamos dokumentus;

3) ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā triju darba dienu laikā no izsaukuma saņemšanas dienas;

4) piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos;

5) ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai:

a) triju darba dienu laikā — ja ir mainījušies šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētie bezdarbnieka statusa zaudēšanas nosacījumi,

b) triju darba dienu laikā — ja ir iegūts darba ņēmēja statuss uz laiku līdz diviem mēnešiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu",

c) triju darba dienu laikā — par deklarētās dzīvesvietas maiņu,

d) triju nedēļu laikā no pārejošas darbnespējas sākuma — par pārejošas darbnespējas laiku, ja tas ir bijis ilgāks par divām nedēļām.

(2) Aktīva darba meklēšana šā likuma izpratnē ir personas mērķtiecīgas darbības nolūkā atrast algotu darbu — piedalīšanās konkursos uz vakantajām darba vietām, kā arī citas darbības, kuru mērķis ir atrast darbu.

(3) Neierašanās Nodarbinātības valsts aģentūrā šā panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos tiek uzskatīta par attaisnotu, ja:

1) bezdarbniekam iestājusies pārejoša darbnespēja;

2) bezdarbnieks kopj slimu bērnu;

3) pamatojoties uz izsaukumu, bezdarbnieks ierodas izziņas iestādē, prokuratūrā, tiesā vai piedalās tiesas sēdē kā piesēdētājs;

4) iemesls ir pirmās pakāpes radinieka vai laulātā nāve un ja Nodarbinātības valsts aģentūras apmeklējuma diena noteikta agrāk par septīto dienu pēc šāda radinieka vai laulātā nāves dienas;

5) ierašanās nav iespējama sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai citu individuālajā darba meklēšanas plānā paredzēto pasākumu īstenošanu;

6) ir citi objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no bezdarbnieka gribas.

(4) Bezdarbniekam jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā pirmajā darba dienā pēc šā panta trešajā daļā minēto attaisnojošo iemeslu izbeigšanās, uzrādot attaisnojošo iemeslu apstiprinošu dokumentu.

(5) Ja bezdarbnieks maina deklarēto dzīvesvietu Latvijas teritorijā, viņam jāiesniedz attiecīgs iesniegums Nodarbinātības valsts aģentūrai pēc iepriekšējās deklarētās dzīvesvietas. Bezdarbniekam jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā pēc jaunās deklarētās dzīvesvietas mēneša laikā no iesnieguma par dzīvesvietas maiņu iesniegšanas dienas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 03.03.2005. un 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006.)

V nodaļa
Darba meklētājs

15.pants. Darba meklētāja statuss

Darba meklētājs ir persona, kura reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai un kura:

1) ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju, vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju un ir Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušās personas laulātais vai ir saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar alternatīvā statusa piešķiršanu Latvijā;

2) nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu");

3) meklē darbu;

4) ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;

5) ir sasniegusi 15 gadu vecumu;

6) neveic komercdarbību vai kuras komercdarbība ir apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(22.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

16.pants. Darba meklētāja tiesības

(1) Darba meklētājam ir tiesības:

1) piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos;

2) saņemt informāciju par brīvajām darba vietām un ar tām saistītām kvalifikācijas un citām prasībām;

3) saņemt ar profesionālo orientāciju un konsultēšanu saistītos pakalpojumus.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības ir arī personai, kura atbilst šā likuma 15.panta 1., 3., 4., 5. un 6.punkta prasībām un vismaz vienam no šādiem priekšnoteikumiem:

1) kurai uzteikts darba līgums, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu;

2) kura iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

VI nodaļa
Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(Nodaļa 03.03.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

17.pants. Darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi

(1) Sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot personu iekārtošanu darbā uz kuģiem) atļauts komersantiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci.

(2) Ar personu iekārtošanu darbā uz kuģiem atļauts nodarboties komersantiem, kuri saņēmuši Satiksmes ministrijas izsniegtu licenci.

(3) Ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants ir tiesīgs sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, minētajam komersantam ir pienākums pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Latvijā rakstveidā par to informēt Nodarbinātības valsts aģentūru.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 28.06.2006.)

Pārejas noteikumi

1. Līdz Nodarbinātības valsts aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Nodarbinātības valsts dienests", kas ir Labklājības ministrijas pārziņā.

2. Līdz Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras izveidošanai tās funkcijas pilda valsts bezpeļņas organizācija "Profesionālās karjeras izvēles valsts centrs", kas ir Labklājības ministrijas pārziņā.

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par nodarbinātību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Ministru Padomes Ziņotājs, 1992, 4./5.nr.; 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2.nr.; 1995, 13.nr.; 1997, 13., 22.nr.; 1998, 19.nr.).

4. Ministru kabinets līdz 2002.gada 30.septembrim izdod šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.

5. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanas dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2002.gada 30.septembrim piemērojami Ministru kabineta 1996.gada 22.oktobra noteikumi nr.407 "Noteikumi par bezdarbnieka statusu" ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

6. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumi Nr.26 "Juridisko personu licencēšanas un uzraudzības kārtība darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai par maksu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(03.03.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.04.2005.)

7. Šā likuma 4.panta trešajā daļā, 9.panta otrajā daļā un 13.panta 3.punktā izdarītie grozījumi attiecībā uz stipendiju neformālās izglītības ieguves laikā stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

(25.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.06.2006. Grozījumi 4.panta trešajā daļā un 13.panta 3.punktā tiks iekļauti likuma redakcijā uz 01.07.2006.)

8. Grozījumi šā likuma 7.panta ceturtajā daļā par Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras finansēšanu no valsts pamatbudžeta un 9.panta trešajā daļā par bezdarba samazināšanas preventīvo pasākumu finansēšanu no valsts pamatbudžeta stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

(25.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 28.06.2006. Minētie grozījumi tiks iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2007.)

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 9.maijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2002.gada 29.maijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.2002.Stājas spēkā: 01.07.2002.Tēma:  Darba tiesības; Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 29.05.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 27.06.2002.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
62539
{"selected":{"value":"28.06.2006","content":"<font class='s-1'>28.06.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.12.2019","iso_value":"2019\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-04.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.12.2013","iso_value":"2013\/12\/25","content":"<font class='s-1'>25.12.2013.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2013","iso_value":"2013\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2013.-24.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2013","iso_value":"2013\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2013.-31.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-17.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2011","iso_value":"2011\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2011.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-04.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2010","iso_value":"2010\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2010.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-13.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2009","iso_value":"2009\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-28.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.07.2007","iso_value":"2007\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2007.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-18.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2006","iso_value":"2006\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2005","iso_value":"2005\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2005.-27.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2004","iso_value":"2004\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2004.-05.04.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-24.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.06.2006
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva