Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.5 izraksts

Rīgā 2000.gada 25.janvārī

18.§

Par Ceļu satiksmes drošības nacionālo programmu

Apspriešanā piedalījās: A.Gorbunovs, E.Krastiņš, T.Straume, A.Jirgens, V.Makarovs, M.Segliņš, V.Balodis, R.Jurdžs, J.Bunkšs, K.Pētersone, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Pamatā akceptēt Ceļu satiksmes drošības nacionālo programmu.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. mēneša laikā precizēt Ceļu satiksmes drošības nacionālo programmu, ņemot vērā sēdē izteiktos priekšlikumus, tai skaitā:

2.1.1. svītrot no programmas realizācijas juridiskā pamata nepieciešamību grozīt likumu par valsts budžetu;

2.1.2. noteikt, ka netiek izveidots Valsts autoceļu fonda Satiksmes drošības apakšfonds;

2.1.3. precizēt 3.1.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā ekonomikas ministra V.Makarova izteiktos priekšlikumus;

2.1.4. paredzēt integrētas datu bāzes izveidošanu, par atbildīgo centru uzskatot Ceļu satiksmes drošības direkciju;

2.1.5. izvērtēt 3.2.1.4.apakšpunkta redakciju, ņemot vērā finansu ministra E.Krastiņa izteiktos priekšlikumus;

2.1.6. izvērtēt priekšlikumus iekļaut programmā satiksmes dalībnieku netradicionālas sodīšanas (tajā skaitā transportlīdzekļa evakuācija) metodes;

2.1.7. paredzēt, kādos gadījumos satiksmes dalībniekiem (arī gājējiem un velobraucējiem) nepieciešami gaismas atstarotāji;

2.1.8. papildināt programmu ar salīdzinošu datu analīzi par ceļu satiksmes negadījumiem Baltijas valstīs satiksmes dalībnieku uzvedības, ātruma pārsniegšanas un alkohola lietošanas dēļ;

2.1.9. iekļaut priekšlikumus par izglītojošiem preventīviem pasākumiem ceļu satiksmes negadījumu novēršanai;

2.2. precizēto programmu iesniegt Valsts kancelejā;

2.3. nodrošināt precizētās Ceļu satiksmes drošības nacionālās programmas publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Satiksmes ministrijai, Finansu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemkopības ministrijai nodrošināt Ceļu satiksmes drošības nacionālās programmas mērķu un uzdevumu iekļaušanu nozaru attīstības programmās un plānos.

4. Satiksmes ministrijai mēneša laikā sagatavot informāciju izskatīšanai Ministru kabineta sēdē par pasākumiem kustības drošības uzlabošanai, reglamentējot autovadītāju sodīšanu tiem klāt neesot, kā arī par neatļautās vietās atstāta autotransporta evakuāciju.

 

 

19.§

Par Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 40.§) "Par protokollēmumu "Reģionālā administratīvi teritoriālā iedalījuma reformas koncepcija"" 2.1., 2.2. un 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

Apspriešanā piedalījās:J.Bunkšs, R.Jurdžs, V.Makarovs, K.Pētersone, E.Krastiņš, E.Zalāns, S.Zvidriņa, M.Vītols, A.Gorbunovs, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkša sniegto informāciju.

2. Īpašu uzdevumu ministram valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšam 2000.gadā nodrošināt apvienošanās projektu sagatavošanu 50 pašvaldību grupās, par pamatu ņemot ziņojumā par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu vietējās pašvaldībās minētos kritērijus.

3. Valdības koalīcijas partneriem līdz š.g. 4.februārim iesniegt Ministru prezidentam rakstisku viedokli par reģionālo administratīvi teritoriālo iedalījumu.

4. Jautājumu par ministriju funkciju deleģēšanas un decentralizācijas iespējām jaunizveidojamām reģionu pašvaldībām, kā arī par reģionālo pašvaldību finansēšanas variantiem saistībā ar valsts funkciju decentralizāciju reformas gaitā izskatīt Ministru kabineta sēdē š.g. 8.februārī.

 

 

20.§

Priekšlikumi par grozījumiem Ministru kabineta 2000.gada 11.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.3 30.§) "Koncepcija par valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmām"

Apspriešanā piedalījās:J.Bunkšs, R.Jurdžs, E.Krastiņš, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkša sniegto informāciju.

2. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 11.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.3 30.§) "Koncepcija par valsts budžeta iestāžu darbinieku darba samaksas sistēmām" šādus grozījumus:

2.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Izstrādāt normatīvā akta projektu par vienotās darba samaksas uzskaites sistēmas izveidošanu no valsts budžeta finansētajām valsts institūcijām un koordinēt tās ieviešanu saskaņā ar koncepcijas 1.2.apakšpunkta A variantu.

Pieņemt zināšanai, ka Ministru prezidents organizēs šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minēto funkciju veikšanai nepieciešamo resursu apzināšanu un pārdali.";

2.2. 3.punktā:

2.2.2. aizstāt vārdus "līdz š.g. 1.aprīlim" ar vārdiem "līdz š.g. 1.oktobrim";

2.3. izteikt 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. par darba samaksas sistēmu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, ņemot vērā šādus darba samaksas noteikšanas pamatprincipus:

3.1.1. amatu novērtēšana saskaņā ar koncepcijas 2.1.2.apakšpunkta C variantu;

3.1.2. pāreja uz jauno darba samaksas skalu saskaņā ar koncepcijas 2.4.3.apakšpunkta A variantu, līdz tiek sasniegts darba samaksas apmērs atbilstoši koncepcijas 2.4.4.apakšpunkta B variantam;

3.1.3. pēc pārejas perioda beigām - darba samaksas sistēmas mēneša amatalgu skalu pārskatīšana katru gadu saskaņā ar koncepcijas 2.5.apakšpunkta B variantu;";

2.4. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Īpašu uzdevumu ministram valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšam iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai:

4.1. līdz š.g. 1.aprīlim informāciju par valsts budžeta finansēto institūciju sadalījumu atbilstoši koncepcijā "Par valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi" noteiktajam institucionālajam iedalījumam (ar priekšlikumiem par to institucionālo hierarhiju);

4.2. līdz š.g. 1.aprīlim Ministru kabineta instrukcijas projektu par valsts pārvaldes iestāžu darbinieku amatu paraugaprakstiem un amatu aprakstu izstrādāšanas kārtību;

4.3. divu mēnešu laikā pēc Valsts civildienesta likuma pieņemšanas Ministru kabineta instrukcijas projektu par valsts pārvaldes iestāžu darbinieku darba izpildes novērtēšanas kārtību.";

2.5. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Labklājības ministrijai attiecīgi precizēt koncepcijas projektu, saskaņot to ar īpašu uzdevumu ministru valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās J.Bunkšu un iesniegt Valsts kancelejā."

 

 

22.§

Par Latvijas Republikas līdzdalību Starptautiskā valūtas fonda Attīstības un nabadzības novēršanas mehānisma un Nabadzīgo valstu ar lielu parādu apjomu finansēšanas mehānisma atbalstīšanā un attiecīgajām iemaksām Starptautiskajā valūtas fondā

Apspriešanā piedalījās: E.Krastiņš, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai finansu ministra E.Krastiņa sniegto informāciju.

2. Pilnvarot finansu ministru iemaksāt 2000.gadā Starptautiskajā Valūtas fondā (turpmāk - SVF) Latvijas Republikas uzkrāto depozītu SVF Speciālajā kontā neparedzētiem gadījumiem (SCA-2) 269 tūkst. SDR kā daļu no SVF noteiktās papildiemaksas par līdzdalību SVF Attīstības un nabadzības novēršanas mehānisma (turpmāk - PRGF) un Nabadzīgo valstu ar lielu parādu apjomu finansēšanas mehānisma (turpmāk - HIPC) atbalstīšanā.

3. Paredzēt 2001.gada valsts budžetā 15 tūkst. SDR iemaksai granta veidā SVF un 2002., 2003., 2004.gada valsts budžetā 142 tūkst. SDR ikgada iemaksai granta veidā SVF par līdzdalību SVF PRGF/HIPC programmu atbalstīšanā.

4. Finansu ministrijai, sagatavojot likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam", paredzēt Finansu ministrijas budžetā finansu saistības 2001.gadam un turpmākiem gadiem, un, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2001.gadam", paredzēt Finansu ministrijai līdzekļus un finansu saistības 2002.-2004.gada iemaksu veikšanai SVF protokollēmuma 2.punktā minētajam mērķim un 3.punktā minētajos apmēros (ekvivalents latos).

 

 

27.§

Par ārvalstu konsultantu iesaistīšanu lielo valsts uzņēmumu privatizācijas procesā

Apspriešanā piedalījās: V.Makarovs, E.Krastiņš, A.Šķēle.

Nolēma:

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra V.Makarova sniegto informāciju.

2. Uzdot Privatizācijas aģentūrai piemērot starptautiski atzītu komercpraksi ārvalstu konsultantu iesaistīšanai lielo valsts uzņēmumu privatizācijas procesā.

3. Atļaut Privatizācijas aģentūrai palielināt atskaitījumus no valsts īpašuma privatizācijas par 3000000 latiem šī protokollēmuma 2.punktā minēto ārvalstu konsultantu iesaistīšanai lielo valsts uzņēmumu privatizācijas procesā.

4. Ekonomikas ministram V.Makarovam sagatavot informāciju par lielo valsts uzņēmumu privatizācijas gaitu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē š.g. 1.februārī.

 

Ministru prezidents A.Šķēle  

Valsts kancelejas direktors A.Vītols

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokola Nr.5 izraksts Izdevējs: Ministru kabinets Veids: protokola izraksts Numurs: 5Pieņemts: 25.01.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26/28, 28.01.2000.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
625
674
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"