Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

Izdarīt likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "koki, dendroloģiskie stādījumi, alas, avoti, gravas, klintis, ūdenskritumi, akmeņi" ar vārdiem "aizsargājamie koki, dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi";

aizstāt otrajā daļā vārdus "dabas veidojuma saglabāšanu un tā" ar vārdiem "aizsargājamo koku un akmeņu saglabāšanu un to" un vārdus "dabas pieminekļa tuvākā apkārtne" - ar vārdiem "teritorija 10 metru rādiusā ap tiem".

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Dabas liegumi

Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus."

3. Papildināt 11.panta ceturto daļu pēc vārda "priekšlikumu" ar vārdiem "un galīgo atzinumu".

4. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Aizsargājamai teritorijai pēc atbildīgā ministra priekšlikuma var izstrādāt individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, pamatojoties uz vispārējiem aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un konkrētās aizsargājamās teritorijas īpatnībām un izveidošanas mērķi."

5. Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdu "teritoriālplānojumiem" ar vārdiem "teritorijas plānojumiem".

6. Papildināt 20.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju apmeklēšanu kontrolē attiecīgā pašvaldība."

7. Aizstāt 21.pantā vārdus "zemes (meža) ierīcību" ar vārdiem "zemes ierīcību un meža apsaimniekošanu".

8. Papildināt 22.panta otro daļu pēc vārda "teritoriju" ar vārdiem "vai sugām un biotopiem tajā, ja tā var negatīvi ietekmēt šīs teritorijas, sugu vai biotopu turpmāko aizsardzību".

9. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Aizsargājamo teritoriju simbolika

Aizsargājamo teritoriju simboliku izmanto atbildīgā ministra noteiktajā kārtībā."

10. Papildināt 25.pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"Dabas aizsardzības un saimniecisko interešu saskaņošanai pēc atbildīgā ministra priekšlikuma var izveidot aizsargājamās teritorijas konsultatīvo padomi, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets, bet personālsastāvu - atbildīgais ministrs.

Lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu, Ministru kabinets izveido Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas aizsardzības pārvaldes nolikumu apstiprina atbildīgais ministrs."

11. Papildināt 27.pantu pēc vārdiem "vides pārvaldes" ar vārdiem "aizsargājamo teritoriju administrācijas".

12. Aizstāt 28.panta otrajā daļā vārdu "apstiprināto" ar vārdu "izveidoto" un izslēgt vārdu "izveidošanu".

13. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Atlīdzība sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās

Zemes īpašniekiem un lietotājiem ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem vai citādu likumā noteikto atlīdzību, ja aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana rada viņiem zaudējumus.

Gadījumos, kad pēc zemes īpašuma tiesību atjaunošanas zeme tiek iekļauta dabas rezervātos, dabas liegumos vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta vai dabas lieguma zonās, zemes īpašniekam, ja jaunie īpašuma tiesību aprobežojumi viņu neapmierina, ir tiesības attiecīgo zemi apmainīt pret līdzvērtīgu valsts vai pašvaldību zemi."

14. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas un kompensēšanas kārtība

Šā likuma 29.pantā minēto zaudējumu apjoma noteikšanas un atlīdzināšanas, kā arī līdzvērtīgas zemes apmaiņas kārtību nosaka Ministru kabinets."

15. 32.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "jāreģistrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā";

izslēgt trešo daļu.

16. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Aizsargājamo teritoriju monitorings

Latvijas Vides aģentūra organizē un koordinē aizsargājamo teritoriju monitoringu."

17. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

"33.pants. Zemes īpašuma formas aizsargājamās teritorijās

Zeme aizsargājamās teritorijās var būt valsts, pašvaldību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumā.

Valstij piederošā un piekrītošā zeme dabas rezervātos, dabas liegumos un citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervātu un dabas liegumu zonās nav privatizējama vai atsavināma.

Šā panta otrajā daļā minētā zeme ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās".

18. 34.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā minētās prasības norādāmas lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamā teritorijā atzīmējami zemes gabala robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz aizsargājamās teritorijas administrācijas vai, ja tādas nav, - reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu.";

papildināt 34.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās institūciju pienākums ir rakstveidā informēt zemes īpašnieku par viņa īpašuma tiesību aprobežojumiem, ja pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas viņa īpašumā esošā zeme tiek iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta un dabas lieguma zonā."

19. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās

Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās, izņemot zemi neitrālajās zonās.

Zemes īpašniekam ir pienākums informēt aizsargājamās teritorijas administrāciju vai, ja tādas nav, - reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā.

Aizsargājamās teritorijas administrācija vai, ja tādas nav, - reģionālā vides pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības un pieņem lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka paziņojuma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam."

20. 37.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai" un vārdus "ja šī persona", kā arī aizstāt vārdu "noslēdz" ar vārdu "noslēdzot";

izslēgt trešo daļu.

21. Izslēgt 38.pantu.

22. Aizstāt 39.panta otrajā daļā vārdu "kaitējumu" ar vārdiem "nodarītos zaudējumus".

23. Aizstāt 40.panta otrajā daļā vārdus "ekoloģiskās ekspertīzes atzinums" ar vārdiem "ekspertu slēdziens".

24. Papildināt likumu ar 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas

Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tas izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību vai, kur tas nepieciešams, atjaunošanu to dabiskās izplatības areāla robežās.

Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanai Latvijā (turpmāk - kritēriji). Atbildīgais ministrs apstiprina Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas. Latvijas Vides aģentūra sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) Latvijā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) nav nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms.

Jebkurai paredzētajai darbībai, kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu, ņemot vērā teritorijas aizsardzības mērķus un izvērtējot arī paredzēto darbību kopīgo ietekmi. Paredzēto darbību atļauj veikt vienīgi tad, ja tā negatīvi neietekmē attiecīgās Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas un nav pretrunā ar tās izveidošanas mērķiem.

Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmē attiecīgo Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), to atļauj veikt tikai tādos gadījumos, kad šī darbība ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai, un tā ietver kompensējošu pasākumu nodrošināšanu Eiropas nozīmes dabas aizsargājamo teritoriju (Natura 2000) tīklam."

25. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) izveidošanai Latvijā.

2. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim izstrādā šā likuma 30.pantā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 28.februārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada 20.martā

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.02.2002.Stājas spēkā: 03.04.2002.Tēma: Vides tiesības; Nekustamais īpašums, būvniecība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 20.03.2002.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 11.04.2002.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
60409
03.04.2002
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)