Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

Par stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmu

Lēmums Nr. 123/2 (prot. Nr. 45 14. §)

1. Izveidot un ieviest Latvijas Republikā stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmu (tālāk tekstā - «stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles sistēma») atbilstoši saistībām, kuras Latvijas Republika ir uzņēmusies, pievienojoties attiecīgajām starptautiskajām konvencijām.

2. Noteikt, ka stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles sistēmas darbu vada un koordinē Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komiteja (tālāk tekstā - «komiteja»), kuras sastāvā ir Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas attīstības aģentūras pilnvaroti pārstāvji, un komitejas lēmumu izpildi nodrošina Latvijas attīstības aģentūras Eksporta un importa uzskaites departaments.

Iecelt Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Māri Riekstiņu par komitejas priekšsēdētāju.

3. Apstiprināt Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas sastāvu saskaņā ar pievienoto sarakstu.

4. Apstiprināt pievienoto Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas nolikumu.

5. Izveidot Latvijas attīstības aģentūras struktūrvienību - Eksporta un importa uzskaites departamentu (tālāk tekstā - «departaments»), kurš sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu un citām valsts institūcijām komitejas vadībā veic stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa uzskaiti. Departamenta darbu organizē un vada departamenta direktors, kurš vienlaikus ir Latvijas attīstības aģentūras direktora vietnieks un Latvijas attīstības aģentūras pastāvošais pārstāvis komitejā.

6. Apstiprināt pievienoto Eksporta un importa uzskaites departamenta nolikumu.

7. Komitejai:

7.1. divu mēnešu laika kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetam stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles sistēmas izveidošanai un darbībai nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu projektus;

7.2. mēneša laikā kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu iesniegt Ministru kabinetam lēmuma projektu par stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa licencēšanas kārtību, kā ari par starptautisko organizāciju izstrādāto stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles režīmu sarakstu piemērošanu Latvijā.

8. Latvijas attīstības aģentūrai:

8.1. pēc četriem mēnešiem no šī lēmuma 7. punktā minēto normatīvo aktu spēkā stāšanās brīža organizēt muitas kravas deklarāciju aizpildīšanu;

8.2. kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamentu divu mēnešu laikā izstrādāt deklarāciju automatizētās uzskaites un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamenta izsniegto deklarētāju apliecību pāratestācijas kārtību;

8.3. izveidot vienotu centralizētu datu banku un nodrošināt eksporta un importa statistisko uzskaiti;

8.4. divu mēnešu laikā izstrādāt Eksporta veicināšanas un muitas deklarētāju garantiju fonda (tālāk tekstā - «fonds») nolikumu. Fonda nolikumā paredzēt, ka fondā tiek pārskaitīti līdzekļi, kas iekasēti par deklarāciju aizpildīšanu, līdz fonda lielums sasniedz 0,25% no Latvijas Republikas iepriekšējā gada ārējās tirdzniecības apgrozījuma. Fonda līdzekļu daļu, kas pārsniedz minēto apmēru, ieskaitīt valsts budžetā.

9. Piešķirt 1994. gadā no valsts budžeta 50000 latu komitejas un departamenta darbības uzsākšanai, paredzot, ka minētā summa tiek atmaksāta no šī lēmuma 8. punktā minētā fonda līdzekļiem.

Finansu ministrijai izstrādāt priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem likumā «Par valsts budžetu 1994. gadam» (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5).

10. Ārlietu ministrijai veicināt ārvalstu konsultatīvās, finansiālās un tehniskās palīdzības piešķiršanu stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles sistēmai un koordinēt šīs sistēmas atbilstības nodrošināšanu pārējo Baltijas valstu un Eiropas Savienības valstu attiecīgajām sistēmām.

11. Šī lēmuma izpildes kontroli uzdot Ārlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai.

12. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993. gada 19. februāra lēmumu Nr. 85 «Par stratēģiskas nozīmes preču un produktu eksporta un importa kontroles sistēmu».

13. Papildināt Latvijas attīstības aģentūras nolikuma (apstiprināts ar Ministru kabineta 1993. gada 7. septembra lēmumu Nr. 8 - Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 30) 3. punktu ar šāda satura 3.10. apakšpunktu:

«3.10. muitas kravas deklarāciju aizpildīšanu.»

Rīgā 1994. gada 14. Septembrī.

Ministru prezidents V. BIRKAVS

Finansu ministrs U. OSIS

APSTIPRINĀTS
ar Ministru kabineta
1994. gada 14. septembra
lēmumu Nr. 123/2

Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs

M. Riekstiņš - Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece

A. Bataraga - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāre

Komisijas locekļi:

R. Arnītis - Valsts augu aizsardzības stacijas direktora vietnieks

M. Dambis - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Radiācijas aizsardzības un kodoldrošības inspekcijas priekšnieks

J. Davidovičs - Aizsardzības ministrijas Ārējo sakaru daļas vadītājs

V. Fūrmanis - Finansu ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas departamenta priekšnieka vietnieks

A. Halturins - Iekšlietu ministrijas Drošības policijas nodaļas priekšnieks

A. Jurēvics - Labklājības ministrijas Vides veselības departamenta direktors

J. Kositis - Finansu ministrijas Valsts īpašuma fonda direktors

Ģ. Krūmiņš - Ārlietu ministrijas Starptautisko ekonomisko sakaru departamenta galvenais speciālists stratēģiskas nozīmes eksporta un importa jautājumos

D. Reiters - Latvijas attīstības aģentūras direktora vietnieks

A. Roska - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Bīstamo atkritumu un ķīmisko vielu inspekcijas priekšnieks

A. Runcis - Ekonomikas ministrijas Tirdzniecības politikas departamenta direktors

R. Selga - Finansu ministrijas Nodokļu un muitas likumdošanas departamenta Muitas tarifu nodaļas vadītāja vietniece

I. Sers - Ārlietu ministrijas Starptautisko ekonomisko sakaru departamenta direktore

T. Talents - Labklājības ministrijas Farmācijas departamenta direktors

Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas sastāvā iekļaujami arī divi Latvijas attīstības aģentūras Eksporta un importa uzskaites departamenta direktora vietnieki.

Finansu ministrs U. OSIS

APSTIPRINĀTS
ar Ministru kabineta
1994. gada 14. septembra
lēmumu Nr. 123/2

Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa
Kontroles komitejas nolikums

1. Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas (tālāk tekstā - «komiteja») sastāvā ir Ministru kabineta apstiprināti pilnvaroti pārstāvji. Komitejas pamatuzdevums ir izveidot Latvijas Republikā stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmu un to vadīt.

2. Komiteja savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Saeimas un Ministru kabineta lēmumus, šo nolikumu un citus normatīvos dokumentus, kā ari saistības, kuras Latvijas Republika uzņēmusies, pievienojoties attiecīgajām starptautiskajām konvencijām un nolīgumiem.

3. Komitejas darbu vada priekšsēdētājs, kurš iecelts ar Ministru kabineta lēmumu. Komitejas vadītājs nosaka komitejas locekļu Pienākumus.

4. Savus uzdevumus komiteja veic sadarbībā ar Latvijas likās un citu valstu institūcijām.

5. Komitejas galvenie uzdevumi ir:

5.1. sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā stratēģiskas nozīmēs preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmas darba nodrošināšanai nepieciešamo likumu un normatīvo aktu projektus;

5.2. sagatavot Ministru kabineta lēmumu projektus, kas nosaka preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa licencēšanas kārtību;

5.3. iesniegt Ministru kabinetam apstiprināšanai Latvijā piemērojamos starptautisko organizāciju izstrādātos stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles režīmu sarakstus;

5.4. sadarbībā ar Ārlietu ministriju savu uzdevumu veikšanā iesaistīt ārvalstu palīdzību un koordinēt tās izmantošanu;

5.5. veikt 1993. gada Parīzes Ķīmisko ieroču konvencijā paredzētās Nacionālās komitejas funkcijas;

5.6. pārstāvēt Latvijas Republiku starptautiskajās organizācijās un sarunās stratēģiskas nozīmes eksporta un importa jautājumos;

5.7. savas kompetences ietvaros iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par Latvijas iestāšanos starptautiskajās organizācijās, par pievienošanos konvencijām un nolīgumiem un to ratificēšanu.

6. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. Lēmumu par komitejas sēdes sasaukšanu pieņem komitejas priekšsēdētājs. Komitejas ārkārtas sēde tiek sasaukta, ja to pieprasa vismaz trīs komitejas locekļi.

Komitejas sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās komitejas locekļi un uzaicinātās personas.

Komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz puse no komitejas locekļiem.

Komitejas lēmumi tiek pieņemti sēžu laikā, atklāti balsojot. Lēmums atzīstams par pieņemtu, ja par to balsojusi vismaz puse no klātesošajiem komitejas locekļiem. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

7. Komitejas pieņemtie lēmumi ir saistoši Latvijas attīstības aģentūras Eksporta un importa uzskaites departamentam.

8. Komitejas sēžu starplaikā stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmas darbu koordinē Latvijas attīstības aģentūras Eksporta un importa uzskaites departaments.

Finansu ministrs U. OSIS

APSTIPRINĀTS
ar Ministru kabineta
1994. gada 14. septembra
lēmumu Nr. 123/2

Eksporta un importa uzskaites departamenta nolikums

1. Eksporta un importa uzskaites departaments (tālāk tekstā - «departaments») ir Latvijas attīstības aģentūras struktūrvienība.

2. Departaments savā darbībā ievēro Latvijas attīstības aģentūras nolikumu un šo nolikumu.

3. Departamentam ir saistoši Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejas pieņemtie lēmumi.

4. Departamenta galvenie uzdevumi ir:

4.1. muitas deklarēšanas elektroniskās sistēmas ieviešana un uzturēšana;

4.2. eksporta un importa muitas kravas deklarāciju aizpildīšana;

4.3. stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles sistēmas darbības nodrošināšana;

4.4. ja nepieciešams - eksporta un importa kravu kontroles veikšana sadarbībā ar citām valsts institūcijām.

5. Departaments savas kompetences ietvaros ir tiesīgs pieprasīt departamenta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju no eksportētājiem un importētājiem, kā arī izmantot Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja un citu valsts institūciju konfidenciālo informāciju.

6. Departamentu vada direktors, kurš vienlaikus ir arī Latvijas attīstības aģentūras direktora vietnieks.

7. Departamenta direktoram ir divi vietnieki, kurus pēc departamenta direktora priekšlikuma apstiprina Latvijas attīstības aģentūras direktors.

8. Departamenta direktors ir atbildīgs par:

8.1. departamenta administratīvo vadību;

8.2. deklarētāju informatīvās sistēmas ieviešanu un tās darbības nodrošināšanu;

8.3. stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa licenču noformēšanu;

8.4. eksporta un importa un ar tiem saistītās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu.

9. Departamenta budžetu veido līdzekli, kas iekasēti par deklarāciju aizpildīšanu.

10. Finansu Jīdzekļi tiek uzkrati īpašā Eksporta veicināšanas un muitas deklarētāju garantiju fondā. Šī fonda līdzekļi tiek izmantoti saskaņā ar fonda nolikumu.

11. Departamenta direktors reizi ceturksnī sniedz pārskatu par savu darbību Stratēģiskas nozīmes eksporta un importa kontroles komitejai.

12. Lēmumu par departamenta darbības izbeigšanu pieņem Ministru kabinets.

Finansu ministrs U. OSIS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par stratēģiskas nozīmes preču, produkcijas, pakalpojumu un tehnoloģiju eksporta un importa kontroles .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: lēmums Numurs: 123/2Pieņemts: 14.09.1994.Stājas spēkā: 25.09.1994.Zaudē spēku: 01.07.1995.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 27.10.1994.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
57660
25.09.1994
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)