Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos

1.pants. 2001.gada 31.maijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 16.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.decembrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume
Rīgā 2001.gada 28.decembrī
Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos

Latvijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība, (turpmāk — Līgumslēdzējas Puses),

Vēloties attīstīt sadarbību starp abām valstīm kā to nosaka 1994.gada 13.jūnijā Tallinā noslēgtais Līgums par parlamentāro un valdību sadarbību starp Igaunijas Republiku, Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku,

Pievēršot uzmanību Eiropas Drošības un sadarbības konferences trešās sanāksmes 1989.gada 19.janvāra Vīnes nobeiguma aktam un 1992.gada 10.jūlija Helsinku dokumentam,

Ņemot vērā 1992.gada 17.marta Helsinku Konvenciju par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību,

Apzinoties dabas katastrofu, kā arī plaša mēroga nelaimju gadījumu iespējamību sakarā ar industriālo attīstību,

Atzīstot par nepieciešamu abu valstu sadarbību un centienus veicināt savstarpējo palīdzību dabas katastrofu un citu plaša mēroga nelaimes gadījumos un paātrināt glābšanas vienību un/vai individuālu speciālistu, un palīdzības piegāžu, un aprīkojuma nosūtīšanu,

Atzīstot ieguvumu, ko Līgumslēdzējas Puses var gūt no zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņas dabas katastrofu un plaša mēroga nelaimes gadījumu un to seku likvidēšanas jomā,

ir vienojušās par turpmāko:

1.pants

Definīcijas

Šajā Līgumā termini tiek lietoti sekojošā nozīmē:

1) Palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse — Līgumslēdzēja Puse, kuras pilnvarotās institūcijas griežas pēc palīdzības pie otras Līgumslēdzējas Puses;

2) Palīdzības sniedzēja Līgumslēdzēja Puse — Līgumslēdzēja Puse, kuras pilnvarotās institūcijas izpilda otras Līgumslēdzējas Puses lūgumu par palīdzību;

3) Tranzīta valsts — valsts, kuras teritoriju jāšķērso glābšanas vienībām un/vai individuāliem ekspertiem, kā arī aprīkojumam un palīdzības piegādēm, kuru galamērķis ir palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse;

4) Dabas katastrofas un plaša mēroga nelaimes gadījumi — dabas katastrofu, industriālo un dažādu transporta negadījumu un katastrofu sekas, kas rada lielu kaitējumu un apdraudējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, dzīves apstākļiem un materiālajam īpašumam, kā arī citas katastrofas, kas rada postošas sekas apkārtējai videi un civilizācijai, kuru gadījumā jāveic ārkārtas pasākumus;

5) Glābšanas vienības — apmācītas personas, kā arī glābšanas vienības un medicīniskās palīdzības vienības, ko nosūta palīdzības sniedzēja Līgumslēdzēja Puse;

6) Individuālais eksperts — noteiktas nozares speciālists, kurš tiek nosūtīts palīdzības sniegšanai uz palīdzību lūgušo Līgumslēdzēju Pusi;

7) Inventārs — speciālie materiāli un ierīces, tehniskie un transporta līdzekļi, glābēji suņi, glābšanas vienību un/vai individuālu ekspertu nodrošinājums, aprīkojums, kā arī personiskie piederumi;

8) Palīdzības piegādes — visnepieciešamākie priekšmeti, medikamenti, narkotiskās un psihotropās vielas, pārsiešanas materiāli, pārtikas, dzeramā ūdens piegādes, kas bez maksas izsniedzami iedzīvotājiem, kurus skārusi nelaime.

2.pants

Objekts

1. Līgumslēdzējas Puses savu iespēju robežās sniedz savstarpēju palīdzību dabas katastrofu un plaša mēroga nelaimes gadījumos, kad palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse nespēj pati likvidēt to sekas.

2. Līgumslēdzējas Puses apmainās ar informāciju par iespējamām dabas katastrofām un plaša mēroga nelaimes gadījumiem, un par to iespējamo kaitējumu, un draudiem, kas varētu izplatīties pāri robežām otras Līgumslēdzējas valsts teritorijā, un katastrofu novēršanas paņēmieniem, kā arī sniedz savstarpēju palīdzību.

3. Šis Līgums paredz pamatnosacījumus palīdzībai, kas tiek īstenota pēc otras Līgumslēdzējas Puses lūguma, kā arī citu veidu sadarbību, kas paredzēta 12.panta noteikumos.

4. Šis Līgums nav piemērojams attiecībā uz dabas katastrofām un plaša mēroga nelaimes gadījumiem, kuri radušies Līgumslēdzēju Pušu valstu jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos.

3.pants

Pilnvarotās institūcijas

1. Līgumslēdzēju Pušu palīdzības lūgumi tiek nodoti un pieņemti pa diplomātiskajiem kanāliem. Sekojošās institūcijas ir pilnvarotas griezties pēc palīdzības:

a) Latvijas Republikā:

Iekšlietu ministrija;

b) Lietuvas Republikā:

Iekšlietu ministrija,

2. 1.punktā minētās pilnvarotās institūcijas var noteikt citas institūcijas, kas ir tiesīgas griezties pēc palīdzības un pieņemt lēmumus par šī Līguma īstenošanas veidiem.

3. Institūcijas, kuras pilnvarotas šī Līguma īstenošanai un minētas šī panta 1. un 2.punktos, ir tiesīgas uzturēt tiešus sakarus.

4.pants

Palīdzības sniegšanas formas

1. Palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā palīdzību sniedz glābšanas vienības un/vai individuāli eksperti, kuri apgādāti ar nepieciešamo inventāru un ir gatavi dzēst ugunsgrēkus, sniegt tehnisko palīdzību, likvidēt plūdu, radioaktīvā un ķīmiskā piesārņojuma sekas, nodrošināt medicīnisko palīdzību, kā arī veikt citus steidzamus darbus un būvju pagaidu remontu.

2. Pēc palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma palīdzību var sniegt arī ar palīdzības piegādēm.

3. Palīdzību var sniegt arī citos veidos.

5.pants

Robežas šķērsošana

1. Ar mērķi sniegt ātru un efektīvu palīdzību, Līgumslēdzējas Puses apņemas piemērot vienkāršotu robežas šķērsošanas procedūru attiecībā uz savu valstu robežām.

2. Glābšanas vienības vadītājs un/vai individuāls eksperts iesniedz vienkāršotas robežas šķērsošanas atļauju, ko izdevusi palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija, norādot viņa/viņas pilnvarojumu, sniedzamās palīdzības veidu un raksturu, inventāru un palīdzības piegādes, glābšanas vienību locekļu un/vai individuālo ekspertu sarakstu. Ja ārkārtējas nepieciešamības gadījumā atļaujas iesniegšana nav iespējama, ir pietiekoši uzrādīt jebkuru dokumentu, kas apliecina, ka šīs vizītes mērķis ir šajā Līgumā norādītie glābšanas pasākumi. Katram glābšanas vienības loceklim un/vai individuālam ekspertam jābūt oficiālai apliecībai ar fotogrāfiju vai kādam citam personību apliecinošam dokumentam (pasei, identifikācijas kartei vai transportlīdzekļa vadītāja apliecībai), ko uzrāda robežsardzes atbildīgajai amatpersonai pēc pieprasījuma.

3. Glābšanas vienības un/vai individuālie eksperti valsts robežu šķērso robežšķērsošanas punktos. Ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, un saskaņojot ar 3.panta 1. un 2.punktos minētajām institūcijām, ir atļauts šķērsot valsts robežas, kā arī ievest glābšanas inventāru un palīdzības piegādes ārpus robežšķērsošanas punktiem. Šajā gadījumā tiek iesniegts iepriekšējs paziņojums robežas šķērsošanas institūcijām vai tuvākajam robežkontroles punktam un par to tiek paziņots Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotajām institūcijām.

4. Vienkāršotā robežas šķērsošanas procedūra saskaņā ar šī panta 1.-3.punktiem ir spēkā pat tad, ja viena no Līgumslēdzējām Pusēm ir tranzīta valsts palīdzību lūdzošai trešajai valstij dabas katastrofu vai plaša mēroga nelaimju gadījumā, un tranzīts ir nepieciešams efektīvas palīdzības sniegšanai. 3.panta 1.punktā minētās pilnvarotās institūcijas savlaicīgi informē viena otru par tranzīta nepieciešamību, lai sniegtu palīdzību trešajai valstij, un koordinē inventāra un palīdzības piegādes tranzīta nosūtīšanas procedūru.

6.pants

Inventāra un palīdzības piegāžu pārvešana pāri robežai

1. Līgumslēdzējas Puses atvieglo materiālu un palīdzības piegāžu ievešanas procedūru savā teritorijā. Glābšanas vienības vadītājs un/vai individuālie eksperti iesniedz palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses muitas iestādei vienkāršotas robežas šķērsošanas atļauju, ko izdevusi palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija, norādot ievedamo inventāru un palīdzības piegādes. Pat bez šādas atļaujas glābšanas vienībām, individuāliem ekspertiem, inventāram un palīdzības piegādēm tiek piešķirta atļauja šķērsot robežu. Šajā gadījumā atļauja tiek iesniegta palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotajām institūcijām viena mēneša laikā no robežas šķērsošanas dienas.

2. Glābšanas vienību locekļiem un individuāliem ekspertiem nav atļauts ievest jebkādu citu īpašumu, izņemot inventāru un palīdzības piegādes. Inventārs un palīdzības piegādes nav apliekamas ar muitas maksājumiem, nodevām vai jebkādiem citiem maksājumiem un ir izmantojami tikai glābšanas nolūkiem. Inventāra un palīdzības piegāžu muitas reģistrācija tiek veikta ārpus kārtas.

3. Muitas aizliegumi un ierobežojumi netiek piemēroti ievedamajam inventāram un palīdzības piegādēm. Neizlietots glābšanas inventārs un palīdzības piegādes tiek izvestas atpakaļ. Ja specifisku apstākļu dēļ to atgriešana nav iespējama, informācija par to veidu, daudzumu un atrašanās vietu tiek paziņota palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses par glābšanas pasākumiem atbildīgajām pilnvarotajām institūcijām, kuras savukārt nodod šo informāciju attiecīgajām muitas iestādēm. Šajā gadījumā tiek piemēroti palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses normatīvo aktu nosacījumi. Šis inventāra un palīdzības piegāžu ievešanas, izvešanas vai paturēšanas veids nav uzskatāms par preču importu vai eksportu, un tam netiek piemēroti normatīvie akti attiecībā uz preču importu, eksportu vai apmaiņu.

4. Šī panta 1.-3.punkti tiek piemēroti arī preču tranzītam caur vienas no Līgumslēdzējas Puses teritoriju gadījumā, kad neatliekama palīdzība tiek sniegta trešajai pusei pēc tās lūguma.

7.pants

Narkotiskās un psihotropās vielas

1. Palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā ir atļauts ievest tikai tās narkotiskās un psihotropās vielas, kuras ir nepieciešamas medicīniskās palīdzības sniegšanai. Šīs vielas tiek ievestas, izmantotas un neizmantotās atgrieztas atpakaļ palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar kārtību, kāda noteikta palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses normatīvajos aktos. Palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga kontrolēt šo vielu izmantošanu.

2. Ja īpašu apstākļu dēļ neizlietotās narkotiskās un psihotropās vielas nevar tikt atgrieztas palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tās paliek palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā saskaņā ar kārtību, kāda noteikta šī Līguma 6.panta 3.punktā.

8.pants

Gaisa kuģu izmantošana

1. Katra Līgumslēdzēja Puse izdod atļauju gaisa kuģu izmantošanai ne tikai glābšanas vienību, individuālo ekspertu, inventāra un palīdzības piegāžu ātrai pārvadāšanai, bet arī jebkurai citai sadarbībai, kas paredzēta 12.pantā.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse atļauj gaisa kuģim, kurš paceļas no otras Līgumslēdzējas Puses teritorijas, izmantot noteiktos gaisa lidojumu koridorus saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem un Līgumslēdzēju Pušu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, navigācijas noteikumiem par gaisa kuģu nosēšanos un pacelšanos attiecīgajās lidostās un citās nosēšanās vietās bez samaksas, kā arī bez robežkontroles un muitas kontroles. Šajā gadījumā robežkontroli un muitas kontroli veic palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses robežkontroles un muitas iestādes. Tās nekavējoties paziņo par šo faktu palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses attiecīgajām robežkontroles un muitas iestādēm.

3. Palīdzības sniedzēja Līgumslēdzēja Puse paziņo palīdzību lūgušajai Līgumslēdzējai Pusei par paredzamo gaisa kuģa izmantošanu, norādot gaisa kuģa tipu, reģistrācijas valsti un reģistrācijas numuru, apkalpes, glābšanas vienību, glābēju un/vai individuālo ekspertu sarakstu, inventāru un palīdzības piegādēm, ziņas par pacelšanās laiku, nosēšanās vietu, paredzamo maršrutu un nosēšanās laiku, ko apkalpes vadītājs (glābšanas vienību vadītājs un/vai individuālo ekspertu vadītājs) iesniedz robežkontroles punkta un muitas atbildīgajām amatpersonām.

4. Ja vien šī panta 2.punktā nav noteikts citādāk, tiek izmantoti katras Līgumslēdzējas Puses gaisa satiksmes noteikumi, un jo īpaši, prasība paziņot lidojuma datus attiecīgajām lidojumu kontroles iestādēm.

9.pants

Kopīgā vadība un koordinācija

1. Jebkurā gadījumā glābšanas pasākumus un palīdzības sniegšanu koordinē palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija.

2. Palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses pilnvarotā institūcija sniedz nepieciešamo palīdzību palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses glābšanas vienībām un/vai individuāliem ekspertiem uzdevuma izpildes laikā. Tā izstrādā detalizētus uzdevumus, ko tās vēlas uzdot glābšanas vienībām un/vai individuāliem ekspertiem.

3. Norādījumi palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses glābšanas vienībām un/vai individuālajiem ekspertiem tiek sniegti vienīgi to vadītājiem, kuri nosaka specifiskus uzdevumus saviem padotajiem, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo palīdzību lūgušās un palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses likumiem, noteikumiem un citiem tiesību aktiem, kuri reglamentē sabiedrisko drošību.

10.pants

Izmaksu segšana

1. Palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse nesedz palīdzības sniedzējai Līgumslēdzējai Pusei glābšanas pasākumu gaitā radušās izmaksas, iekļaujot tajā skaitā tās izmaksas, kuras saistītas ar ievestā inventāra daļēju vai pilnīgu nolietojumu vai zudumu. Noteiktos gadījumos, ņemot vērā dabas katastrofas vai plaša mēroga nelaimes gadījuma veidu un apmēru, Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas var noteikt, kuras izmaksas sedz palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse, un lemt par šo izmaksu segšanas nosacījumiem un veidu. Sekojošās izmaksas ir uzskatāmas par izmaksām, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu:

a) personu un inventāra apdrošināšanas izmaksas;

b) ievestā inventāra ekspluatācija, bojājumi vai zudums;

c) palīdzības piegāžu izmantošana;

d) glābšanas vienību locekļiem un/vai individuāliem ekspertiem sniegtās medicīniskās palīdzības izmaksas un radušos zaudējumu izmaksu segšana.

Ja vien nav citādas vienošanās, izmaksas tiek segtas nekavējoties pēc attiecīga lūguma iesniegšanas.

2. Palīdzības sniedzēja Līgumslēdzēja Puse ir tiesīga pieprasīt no palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses segt pusi no gaisa kuģu izmantošanas izmaksām. Šajā gadījumā izmaksas nosakāmas pēc tarifiem, kas bija spēkā palīdzības sniegšanas laikā palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

3. Krājumu izbeigšanās gadījumā palīdzības sniedzējas Līgumslēdzējas Puses glābšanas vienības un/vai individuālie eksperti visā savas uzturēšanās laikā palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, uz palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses valsts rēķina tiek apgādāti ar pārtiku, dzīvojamajām telpām un personiskās lietošanas piederumiem. Vajadzības gadījumā viņiem tiek nodrošināta medicīniskā palīdzība, transportlīdzekļi un citi resursi, kas nepieciešami viņu darbam.

11.pants

Zaudējumu atlīdzība

1. Katra Līgumslēdzēja Puse ar šo atsakās no jebkādām pretenzijām par zaudējuma atlīdzību pret otru Līgumslēdzēju Pusi, kas radies sakarā ar tās īpašuma bojājumu vai zaudējumu, ko radījuši glābšanas vienības locekļi un/vai individuāli eksperti šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildes laikā.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse ar šo atsakās no jebkādām pretenzijām par zaudējuma atlīdzību sakarā ar glābšanas vienības locekļa un/vai individuāla eksperta ievainojumiem vai nāvi, ja negadījums noticis, pildot šī Līguma nosacījumus. Šajā gadījumā radušos zaudējumus sedz palīdzības sniedzēja Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar tās valstī spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

3. Ja palīdzību sniedzošās Līgumslēdzējas Puses glābšanas vienības loceklis un/vai individuāls eksperts rada kaitējumu trešajai personai palīdzību lūgušās Līgumslēdzējas Puses teritorijā sava uzdevuma veikšanas laikā, atbildību nes tikai palīdzību lūgusī Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kaitējuma novērtēšanu, ja to būtu radījušas viņas pašas glābšanas vienības un/vai individuālie eksperti.

4. Abu Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas īsteno ciešu sadarbību, lai atvieglotu radušos zaudējumu atlīdzināšanu. Tās apmainās ar visu informāciju par radītajiem zaudējumiem, kas paredzēti šajā pantā.

5. Šī panta 1., 2. un 3.punktos paredzētie nosacījumi nav spēkā, ja kaitējums radīts ar nodomu vai aiz neuzmanības.

12.pants

Citi sadarbības veidi

1. Šī Līguma 3.pantā minētās institūcijas sadarbojas un ir tiesīgas noslēgt atsevišķas vienošanās, kuras pirmām kārtām tām dod tiesības:

a) kopīgi izstrādāt un apstiprināt vienkāršotas robežšķērsošanas atļaujas formu, lai nodrošinātu šī Līguma noteikumu izpildi;

b) veikt pasākumus un darbības, lai nodrošinātu palīdzību saskaņā ar šo Līgumu;

c) attīstīt robežu un pārrobežu sadarbību;

d) prognozēt, novērst un likvidēt dabas katastrofu un plaša mēroga nelaimes gadījumu sekas, veicot praktiskās pieredzes un nepieciešamās zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņu, pēc vienas Līgumslēdzējas Puses lūguma organizējot konferences un speciālistu stažēšanos, pētījumu un attīstības programmas, ekspertu apmācības kursus, ieskaitot pasniedzēju un klausītāju apmaiņu starp attiecīgajām mācību iestādēm, kopēju apmācību rīkošanu, kā arī zinātnieku un ekspertu konsultācijas stratēģiskajā štābā dabas katastrofu gadījumā;

e) apmainīties ar informāciju par dabas katastrofām un plaša mēroga nelaimes gadījumiem, kā arī īpašajām ekoloģiskajām situācijām, kuras radušās vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā;

f) meklēt un identificēt upurus, cietušos iedzīvotājus un īpašumu un izmeklēt negadījumu cēloņus saistībā ar cilvēku rīcību.

2. Šajā Līgumā paredzētie nosacījumi ir spēkā kopīgo mācību laikā, kuru gadījumā vienas Līgumslēdzējas Puses glābšanas vienības un/vai individuālie eksperti uzturas otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

13.pants

Sazināšanās veidi

Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotās institūcijas nodrošina sazināšanos starp savā pakļautībā esošajām glābšanas vienībām un individuālajiem ekspertiem, savstarpēju sazināšanos starp glābšanas vienībām, sazināšanos starp glābšanas vienībām un to vadītājiem.

14.pants

Strīdu un domstarpību risināšana

Jebkuri strīdi un domstarpības, kas radušās sakarā ar šī Līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināti savstarpējo konsultāciju ceļā starp Līgumslēdzēju Pušu pilnvarotajām institūcijām. Ja netiek panākta savstarpēja vienošanās, strīdi tiek risināti caur diplomātiskajiem kanāliem.

15.pants

Attiecības ar citiem starptautiskajiem līgumiem

Šis Līgums neietekmē Līgumslēdzēju Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti citos starptautiskajos līgumos.

16.pants

Nobeiguma noteikumi

1. Katra Līgumslēdzēja Puse paziņo otrai Līgumslēdzējai Pusei par attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā. Līgums stājas spēkā pēdējā rakstiskā paziņojuma saņemšanas dienā.

2. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm var izbeigt Līguma darbību, rakstveidā par to paziņojot otrai Līgumslēdzējai Pusei caur diplomātiskajiem kanāliem. Šajā gadījumā Līgums zaudē spēku pēc 6 (sešu) mēnešu perioda no dienas, kad šo paziņojumu saņēmusi otra Līgumslēdzēja Puse.

3. Līgumu var grozīt ar Līgumslēdzēju Pušu savstarpēju rakstisku Protokolu. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī panta 1.punkta noteikumiem.

Līgums noslēgts Rīgā 2001.gada 31.maijā divos eksemplāros, katrs no tiem latviešu, lietuviešu un angļu valodās. Visi teksti ir vienādi autentiski. Līguma tekstu dažādas interpretācijas gadījumā noteicošais teksts ir angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Lietuvas Republikas valdības vārdā

Indulis Bērziņš

Antanas Valjonis

Ārlietu ministrs

Ārlietu ministrs

Agreement
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania on the Mutual Support in the Event of Natural Disasters and Other Large-Scale Accidents

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Seeking to develop bilateral co-operation between the two states according to the Agreement on Inter-Parliamentary and Inter-Governmental Co-operation among the Baltic States signed by the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania in Tallinn on 13 June 1994,

Drawing attention to the final act of the third meeting of the European Security and Co-operation Conference, held in Vienna on 19 January 1989, and to the Helsinki document of 10 July 1992,

Having regard to the provisions of the 17 March 1992 Helsinki Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents,

Being aware of the likelihood of natural disasters as well as large-scale industrial accidents due to technological development,

Recognising the necessity of co-operation between the two states and endeavouring to facilitate mutual assistance in the event of natural disasters and large-scale accidents, and to speed up both the sending of rescue forces and/or individual experts and the delivery of aid supplies and equipment,

Recognising the benefit the Contracting Parties can get from the exchange of scientific and technical information in the field of natural disasters and large-scale accidents and the elimination process of their consequences,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Definitions

The terms in the present Agreement shall have the following meaning:

1) Contracting Party requesting assistance — Contracting Party, whose authorised bodies request assistance from the other Contracting Party;

2) Contracting Party providing assistance — Contracting Party, whose authorised bodies comply with a request for assistance from the other Contracting Party;

3) Transit state — state, whose territory is to be traversed by rescue forces and/or individual experts as well as equipment and aid supplies carried by them whose destination is to reach the Contracting Party requesting assistance;

4) Natural disasters and large-scale accidents — consequences of natural disasters, industrial and various transport accidents, and disasters causing great damage and hazardous to human life or health, living conditions and material property as well as other disasters devastating environment and civilisation, in the event of which extraordinary measures must be taken;

5) Rescue forces — trained persons as well as the rescue units and medical units sent by the Contracting Party providing assistance;

6) Individual expert — specialist in a certain field sent to provide assistance in the territory of Contracting Party requesting assistance;

7) Equipment — special materials and devices, technical and transport means, rescue dogs, individual provision of rescue forces and/or individual experts, outfit as well as personal belongings;

8) Aid supplies — most necessary objects, medicines, narcotic and psychotropic substances, bandages, food, drinking water supplies to be distributed free of charge among the inflicted population.

Article 2

Object

1. The Contracting Parties shall, according to the possibilities available, render mutual assistance in the event of natural disasters or large-scale accidents, when the Contracting Party requesting assistance is unable to eliminate the consequences alone.

2. The Contracting Parties shall exchange information about possible natural disasters and large-scale accidents and possible harm and threat that can likely expand over the borders into the territory of the other Contracting Party and disaster eliminating measures as well as shall provide mutual assistance.

3. The present Agreement provides for the basic forms of assistance which is executed upon the request of the other Contracting Party, as well as other co-operation, as defined in the provisions of Article 12.

4. The present Agreement does not apply to the events of natural disasters and large-scale accidents occurring in seawaters under the jurisdiction of the states of the Contracting Parties.

Article 3

Authorised Bodies

1. Requests for assistance from the Contracting Parties shall be forwarded and accepted through the diplomatic channels. The following bodies are authorised to request for assistance:

a) In the Republic of Latvia:

Ministry of the Interior;

b) In the Republic of Lithuania:

Ministry of the Interior.

2. The authorised bodies referred to in paragraph 1, can designate other bodies entitled to request assistance and pass decisions on the ways of implementation of the present Agreement.

3. The bodies, which were designated to implement the present Agreement and are referred to in paragraph 1 and 2 of this Article, shall be authorised to maintain direct relations.

Article 4

Forms of Assistance

1. In the territory of the Contracting Party requesting assistance, assistance shall be rendered by the rescue forces and/or individual experts, provided with necessary equipment and prepared to extinguish fires, provide technical assistance, rescue from the consequences of floods, fight radioactive and chemical pollution, provide medical assistance as well as perform other urgent works and temporary building repairs.

2. Upon the request of the Contracting Party requesting assistance, assistance can be rendered in the form of aid supplies.

3. Assistance can be rendered in other ways.

Article 5

Border Crossing

1. With the view of a prompt and effective assistance, the Contracting Parties shall obligate themselves to apply a simplified border-crossing procedure through their common state border.

2. The leader of the rescue forces and/or individual experts shall submit a permit for simplified border-crossing issued by the authorised body of the Contracting Party providing assistance, specifying his/her authorisation, the type and nature of assistance to be rendered, the equipment and aid supplies, a nominal roll of the rescue forces and/or individual experts. If, in the event of extreme urgency, the submission of a permit is rendered impossible, it shall suffice to present any other document proving that the purpose of the visit is the rescue activities specified in the present Agreement. Every rescue force member and/or individual expert shall have an official certificate with a photo or any other personal identification document (passport or identification card or driving license) which shall be presented to an official of border-crossing office at the request.

3. Rescue forces and/or individual experts shall cross the state border at border-crossing posts. In the event of extreme urgency and having co-ordinated with the bodies referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 3, they shall be permitted to cross the state borders as well as to bring in equipment and aid supplies at other than border-crossing posts. In that case, an advance notification to the border-crossing services or the nearest border-crossing post shall be made and the authorised bodies of the Contracting Parties shall be notified.

4. Simplified border-crossing procedure referred to in paragraphs 1 - 3 of this Article shall be valid even when one of the Contracting Parties is a transit state in respect of a third state requesting assistance in the event of natural disaster or large-scale accident, and the transit is necessary to render effective assistance. Authorised bodies referred to in paragraph 1 of Article 3 shall in due time notify each other about the necessity of transit to render assistance to a third state and shall co-ordinate the procedure for the transit of equipment and aid supplies.

Article 6

Transportation of Equipment and Aid Supplies across the Border

1. The Contracting Parties shall facilitate the import procedure for equipment and aid supplies to be brought into the territory. A leader of rescue forces and/or individual experts shall submit to a customs office of the Contracting Party requesting assistance a permit for simplified border-crossing issued by an authorised body of the Contracting Party providing assistance, specifying the brought-in equipment and aid supplies. Even in the absence of such a permit, rescue forces, individual experts, equipment and aid supplies shall be granted permission to cross the border. In that case, the permit shall be submitted to the authorised body of the Contracting Party requesting assistance within one month after the date of border crossing.

2. Apart from equipment and aid supplies, rescue forces and individual experts shall not be entitled to carry any other property. Equipment and aid supplies shall not be taxable by customs duties, taxes, or any other levies, and shall be used only for rescue purposes. Customs clearance of equipment and aid supplies shall be executed as a matter of priority.

3. Customs bans and restrictions shall not be applicable to the brought-in equipment and aid supplies. Unused rescue equipment and aid supplies shall be taken back. If, due to specific circumstances, their return is rendered impossible, the information about the kind, quantity, and storage place thereof shall be submitted to the authorised body of the Contracting Party requesting assistance responsible for rescue activities, who shall forward this information to a respective customs office. In that case the legislation of the Contracting Party requesting assistance shall be applied. This kind of bringing in, taking away, or retaining equipment and aid supplies shall not be deemed as import or export of goods, and the laws on import, export or goods exchange shall not be applicable.

4. Paragraphs 1-3 of this Article shall be also valid for transit of goods through the territory of one of the Contracting Parties in the event of rendering urgent assistance to a third state on its request.

Article 7

Narcotic and Psychotropic Substances

1. Only those narcotic and psychotropic substances that are necessary for rendering medical assistance shall be allowed to be brought into the territory of the Contracting Party requesting assistance. These substances shall be brought into, used and the unused amount thereof shall be returned to the territory of the Contracting Party providing assistance, according to procedures prescribed in the legal acts of the Contracting Party requesting assistance. The Contracting Party requesting assistance shall be entitled to monitor the use of such substances.

2. If in case of special circumstances unused narcotic and psychotropic substances cannot be returned into the territory of the Contracting Party providing assistance, they shall remain in the territory of the Contracting Party requesting assistance according to the procedure prescribed in paragraph 3 of Article 6.

Article 8

Employment of Aircraft

1. Each Contracting Party shall issue permits to aircraft not only for a prompt carriage of rescue forces, individual experts, equipment and aid supplies, but also for any other co-operation referred to in Article 12.

2. Each Contracting Party shall permit an aircraft taking off from the territory of the other Contracting Party to use the established air traffic corridors in accordance with international agreements and the existing legislation of the Contracting Parties, the navigation rules providing for landing and take off of the aircraft from their respective airports as well as other landing places free of charge, without completing border crossing and customs formalities. In that case border crossing and customs control shall be carried out by border crossing and customs offices of the Contracting Party providing assistance. They shall immediately notify this fact to the respective border crossing and customs offices of the Contracting Party requesting assistance.

3. Contracting Party providing assistance shall notify the Contracting Party requesting assistance about the intended use of an aircraft, specifying the type, registration state, and registration number of the aircraft, nominal roll of the crew, roll of rescue forces and/or individual experts, equipment and aid supplies, the data on the time of the take-off, place of landing, intended route and time of landing, which shall be submitted by the captain of the crew (rescue forces and/or individual experts leader) to officers of the border-crossing and customs offices.

4. The rules of each Contracting Party on the use of the air space, and in particular the requirement to notify the flight data to the respective air traffic control services, shall be applicable unless prescribed otherwise in paragraph 2 of this Article.

Article 9

Joint Leadership and Co-ordination

1. In any case, the rescue activities and rendering of assistance shall be co-ordinated by the authorised body of the Contracting Party requesting assistance.

2. The authorised body of the Contracting Party requesting assistance shall render necessary assistance to rescue forces and/or individual experts of the Contracting Party providing assistance during the execution of the task. It shall elaborate in detail the tasks it is willing to assign to rescue forces and/or individual experts.

3. Instructions to rescue forces and/or individual experts of the Contracting Party providing assistance shall be submitted only to their leaders, who assign specific tasks to their subordinates to the extent which does not contradict the existing legislation, rules and other legal acts regulating public safety of the Contracting Parties requesting and rendering assistance.

Article 10

Reimbursement of Costs

1. The Contracting Party requesting assistance shall not reimburse the costs incurred by the Contracting Party providing assistance during rescue services, including the costs related to partial or total wear and tear or loss of the brought-in equipment. In certain cases, considering the type and extent of a natural disaster or a large-scale accident, the authorised bodies of the Contracting Parties may determine which costs shall be borne by the Contracting Party requesting assistance and may decide on the terms and conditions and the manner in which these costs shall be reimbursed. The following costs shall be considered to be the costs related to the request for assistance:

a) insurance of persons and equipment,

b) exploitation, damage or loss of the brought-in equipment,

c) use of aid supplies,

d) costs of medical assistance provided to members of rescue forces and/or individual experts, also reimbursement of the costs for the damage suffered.

Unless it has been agreed otherwise, the costs shall be reimbursed immediately after the submission of an appropriate request.

2. The Contracting Party providing assistance is entitled to claim from the Contracting Party requesting assistance the reimbursement of half of the costs related to the use of aircraft. In this case the cost shall be determined according to the tariffs valid at the time of rendering assistance in the territory of the Contracting Party providing assistance.

3. Upon running off the stock, rescue forces and/or individual experts of the Contracting Party providing assistance during the whole period of their stay in the territory of the Contracting Party requesting assistance shall be supplied at the expense of the Contracting Party requesting assistance with food, accommodation, and appliances for personal use. If needed, they shall be supplied with necessary medical assistance, provided with vehicles and other resources required in their work.

Article 11

Compensation of damages

1. Each Contracting Party herewith shall denounce any claim for the compensation of damage by the other Contracting Party, which has been caused by the damage to or the loss of its property when the damage was caused by rescue force members and/or individual experts during the execution of the duties prescribed in this Agreement.

2. Each Contracting Party herewith shall denounce any claim for compensation of injuries to or death of a rescue force member and/or individual expert, provided the accident has occurred during the execution of the present Agreement. In that case, the losses incurred shall be borne by the Contracting Party providing assistance in the manner prescribed by the existing legislation, rules and other legal acts.

3. If a rescue force member and/or an individual expert of the Contracting Party providing assistance causes damage to a third party in the territory of the Contracting Party requesting assistance during the execution of the task assigned to him/her, the liability shall be borne only by the Contracting Party requesting assistance under the legal provisions applicable to the evaluation of damage done by its own rescue forces and/or individual experts.

4. The authorised bodies of both Contracting Parties shall maintain close co-operation in order to facilitate the compensation for damages caused. They shall exchange all information regarding the caused damages, which have been covered in this Article.

5. Paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not be valid, if the damage was caused intentionally or through negligence.

Article 12

Other Forms of Co-operation

1. The bodies referred to in Article 3 of the present Agreement shall co-operate and may conclude additional arrangements, which above all, entitles them to:

a) draft jointly and approve the model form of a permit for simplified border-crossing in order to comply with the provisions of the present Agreement;

b) implement measures and actions ensuring the assistance according to the present Agreement;

c) to develop border and cross-border co-operation;

d) forecast, avoid and eliminate the consequences of natural disasters and large-scale accidents by exchanging practical experience and necessary scientific and technical information, organising at the request of one of the Contracting Parties conferences and study visits of specialists as well as research and development programmes, training courses of experts, including the exchange of lecturers and trainees of respective educational institutions, arrangement of joint exercises, as well as consultations of scientists and experts at the emergency operation headquarters in the event of natural disasters;

e) exchange information on natural disasters and large-scale accidents and special ecological situations that had occurred within the territory of one of the Contracting Parties;

f) search for and identify victims, inflicted population and property, and investigate the causes of accidents brought about by human action.

2. The provisions of the present Agreement shall be valid during joint exercises in the event of which rescue forces and/or individual experts of one of the Contracting Parties stay in the territory of the other Contracting Party.

Article 13

Means of Communications

The authorised bodies of the Contracting Parties shall ensure communication among rescue forces and individual experts under their leadership, inter-communication among rescue forces, and communication between rescue forces and their respective leaders.

Article 14

Settlement of Disputes and Disagreements

Any disputes and disagreements arising from the interpretation and implementation of this Agreement shall be solved by means of direct consultations between the authorised bodies of the Contracting Parties. If no mutual agreement is reached, disputes shall be solved through the diplomatic channels.

Article 15

Relationship with the Other International Agreements

The present Agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting Parties arising from other international agreements.

Article 16

Final Provisions

1. Each Contracting Party shall notify the other Contracting Party of the completion of respective internal procedures necessary for entering into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the date when the last letter of notification is received.

2. The Agreement is concluded for an indefinite term. The Agreement may be terminated by one of the Contracting Parties by notifying in writing the other Contracting Party through the diplomatic channels. In that case, the Agreement shall cease to be valid within 6 months from the date when the other Contracting Party receives the notification.

3. The Agreement may be amended by mutual written Protocol of the Contracting Parties. The amendments shall enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article.

Done in Riga on 31 May 2001 in two copies each in the Latvian, Lithuanian and English languages all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

For the Government of the Republic of Lithuania

Indulis Berzins

Antanas Valionis

Minister of Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju palīdzību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.12.2001.Stājas spēkā: 29.12.2001.Zaudē spēku: 24.12.2018.Tēma: Vides tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.12.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 24.01.2002.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
56950
29.12.2001
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)