Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "apkarošana un profilakse" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "profilakse un apkarošana" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, akvakultūras dzīvnieku audzētavas, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (ambulances, klīnikas), individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, rūpnieciski ražotās dzīvnieku barības un barības piedevu uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādes vai iznīcināšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas iesaistīti dzīvnieku izcelsmes produktu apritē, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi;";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) uzņēmīgs dzīvnieks - dzīvnieks, kurš var saslimt, kontaktējoties ar dzīvnieku infekcijas slimības ierosinātājiem;".

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Šā likuma prasību ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests."

4. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) dzīvnieku izcelsmes produktu aprite saskaņā ar normatīvajiem aktiem;";

papildināt pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) citas normatīvajos aktos noteiktās jomas.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši savai kompetencei:

1) izstrādā un apstiprina metodiskos norādījumus attiecībā uz šajā likumā noteiktajām uzraudzības darbībām;

2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas instrukcijas;

3) sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

4) pārstāv Latviju starptautiskajās organizācijās un uztur starptautiskos sakarus veterinārmedicīnas nozarē;

5) sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai zinātnisko pētījumu pasūtījumu pieteikumus;

6) pilnvaro veterinārārstus atsevišķu Pārtikas un veterinārā dienesta funkciju īstenošanai."

5. Izslēgt 5., 6. un 7.pantu.

6. Aizstāt 9.panta 3.punktā vārdus "veterināro darbu" ar vārdiem "veterinārmedicīnisko praksi".

7. 11.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pilda references laboratorijas funkcijas dzīvnieku infekcijas slimību laboratoriskajā diagnostikā un atliekvielu laboratoriskajā kontrolē:

a) strīda gadījumā izvērtē laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus, veic atkārtotu izmeklēšanu un sniedz galīgo atzinumu,

b) piedalās starptautisko organizāciju rīkotajās starplaboratoriju testēšanas programmās,

c) iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam priekšlikumus par dzīvnieku infekcijas slimību laboratorisko diagnostiku un ievieš starptautiski atzītas diagnostikas metodes,

d) organizē diagnostisko paraugu izmeklēšanu ārvalstu laboratorijās gadījumos, kad to nav iespējams veikt Latvijā.";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) pēc pieprasījuma Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic laboratoriskos izmeklējumus dzīvnieku infekcijas slimību diagnostikā, kā arī laboratoriskos izmeklējumus, kas saistīti ar vidi un veterināro zāļu, farmaceitisko produktu, dzīvnieku barības, barības piedevu un pārtikas apriti;";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) organizē starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) paškontroles laboratorijās."

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Kārtību, kādā veicama samaksa par šajā likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus nosaka Ministru kabinets."

9. Izteikt 16.panta 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) izstrādā, apstiprina un uztur dzīvnieku infekcijas slimību reģistrācijas, uzskaites, analīzes un izziņošanas sistēmu;

3) analizē informāciju un izstrādā iespējamo risku sistēmas;".

10. 20.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "teritorijas valsts vecākā pārtikas un veterinārā inspektora" ar vārdiem "teritorijas valsts vecākā veterinārā inspektora";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dzīvnieku pārvadāšanai nepieciešamos veterināros pavaddokumentus nosaka Ministru kabinets.

(5) Ja eksportētājvalstī konstatētas dzīvnieku infekcijas slimības un rodas draudi, ka šīs slimības var izplatīties Latvijā, valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors, ievērojot starptautiskās tirdzniecības normas, ir tiesīgs noteikt ierobežojumus vai aizliegumus dzīvnieku, pārtikas, dzīvnieku barības un citu priekšmetu un materiālu ievešanai Latvijā, kā arī aizliegt to tranzītu."

11. Aizstāt 22.pantā vārdu "mājdzīvniekiem" ar vārdiem "citiem dzīvniekiem".

12. Izslēgt 24.pantā vārdus "pārtikas un".

13. Izteikt 25.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) veterinārās prasības attiecībā uz dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu apriti;".

14. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Saskaņā ar šā panta pirmajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem Pārtikas un veterinārais dienests izstrādā un apstiprina rīcības plānu epizootisko slimību uzliesmojuma gadījumā."

15. Izteikt 27.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Epizootisko slimību uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīs valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors nekavējoties nosaka karantīnu un Ministru prezidents izsludina ārkārtas situāciju valstī vai tās daļā saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

(2) Epizootisko slimību uzliesmojuma gadījumā Latvijā vai tās kaimiņvalstīs valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors pēc saskaņošanas ar Valsts meža dienestu nosaka karantīnas pasākumus attiecībā uz savvaļas dzīvnieku medībām."

16. Aizstāt 29.pantā vārdus "Ministru kabinets pēc valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora priekšlikuma" ar vārdiem "valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors".

17. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. (1) Ministru prezidents pēc valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora priekšlikuma atceļ ārkārtas situāciju valstī vai tās daļā.

(2) Valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors atceļ karantīnu."

18. Aizstāt 35.panta pirmajā daļā vārdu "visas" ar vārdiem "attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos reglamentētās".

19. Izslēgt 38.panta pirmajā daļā vārdus "nokauti visi uzņēmīgie dzīvnieki un".

20. Izteikt 40.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārtikas uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, jābūt novērtētiem un atzītiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes atkritumu pārstrādē vai iznīcināšanā, jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta novērtētiem un atzītiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

21. Izslēgt 42.panta 3.punktu.

22. 46.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu "direktoru" ar vārdiem "teritoriālās struktūrvienības vadītāju";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Medību tiesību lietotājs par medījuma veterinārās ekspertīzes veikšanu slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju."

23. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlproduktus (olas, medu, pienu) un mājas apstākļos ražotos dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus izplata tikai tādos tirgos, kuri ir novērtēti un atzīti Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā."

24. Aizstāt 50.pantā vārdu "direktoru" ar vārdiem "teritoriālās struktūrvienības vadītāju".

25. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Par veterinārās ekspertīzes veikšanu maksā veterinārās ekspertīzes pasūtītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

26. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants. Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veic Sanitārā robežinspekcija."

27. Izteikt 53.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) kārtību, kādā tiek veikta veterinārā kontrole uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās;".

28. Aizstāt 56.panta 3.punktā vārdus "pārtikas un veterinārā inspektora" ar vārdiem "veterinārā inspektora".

29. Pārejas noteikumos:

izslēgt 3.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šā likuma 52.pants un 53.panta 4.punkts attiecībā uz valsts uzraudzību un kontroli brīvajās noliktavās stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā."

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.decembrī.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 2001.gada 28.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.12.2001.Stājas spēkā: 01.01.2002.Tēma: Dzīvnieku aizsardzība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 28.12.2001.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 24.01.2002.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
56940
01.01.2002
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"