Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes noteikumi Nr.47

Rīgā 25.04.2000. (prot.Nr.116, 13.§)

Noteikumi par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, ierīkošanu, apsaimniekošanu un lietošanu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likuma 4.panta 1.daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.01.1999. noteikumiem Nr.15 "Ceļu satiksmes noteikumi", kā arī Rīgas satiksmes koncepciju (apstiprināta ar Rīgas domes 18.05.1999. lēmumu Nr.7378), lai regulētu pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas Rīgas ielu sarkano līniju robežās, ierīkošanas, apsaimniekošanas un lietošanas kārtību.

1.2. Šie noteikumi attiecināmi uz pašvaldības maksas autostāvvietām, kuras apsaimnieko Rīgas domes pilnvarots pārvaldnieks.

1.3. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

1.3.1. maksas autostāvvieta (turpmāk tekstā - autostāvvieta) - pašvaldības valdījumā esošs zemes gabals, kurš atrodas ielu sarkano līniju robežās, ir izveidots un īpaši aprīkots mehānisko transportlīdzekļu novietošanai uz laiku, kas nepārsniedz 12 stundas;

1.3.2. transportlīdzekļa novietošana autostāvvietā - transportlīdzekļa iebraukšana autostāvvietā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes;

1.3.3. autostāvvietas pārvaldnieks (turpmāk tekstā - pārvaldnieks) - juridiska persona, kuru Rīgas dome pilnvarojusi veikt autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu atbilstoši šiem noteikumiem;

1.3.4. autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpums - apzināts vai neuzmanības dēļ veikts nodarījums, ko izdarījis autostāvvietas lietotājs un kurš izpaudies darbībā vai bezdarbībā, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem;

1.3.5. autostāvvietas lietotājs (turpmāk tekstā - lietotājs) - transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis un novietojis transportlīdzekli autostāvvietā;

1.3.6. iedzīvotāja karte - dokuments, ko pārvaldnieks izsniedz autostāvvietas teritorijai piegulošo ēku iedzīvotājiem, jo viņu pieraksta dati (adrese pasē) sakrīt ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā minēto adresi;

1.3.7. mēneša abonements - dokuments, ko pārvaldnieks izsniedz juridiskām un fiziskām personām, ja avansa veidā samaksāts par autostāvvietas lietošanu nākamajā mēnesī;

1.3.8. lietotāja karte - dokuments, ko pārvaldnieks izsniedz autostāvvietai piegulošo ēku nedzīvojamo telpu īpašniekiem vai nomniekiem, noslēdzot līgumu par atsevišķu stāvvietu izmantošanu autostāvvietas teritorijā;

1.3.9. elektroniskā kontroles iekārta - ierīce, ar ko pieņem maksājumus metāla monētās ,vai izmantojot maksāšanas kartes un kas izsniedz biļetes, kurās norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī pakalpojuma sniedzēja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums.

1.4. Autostāvvietas lietošana ir maksas pakalpojums. Lietotājs veic samaksu par autostāvvietas lietošanu.

1.5. Saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem lietotājs ir atbildīgs par autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanu.

1.6. Autostāvvietas netiek apsargātas. Pārvaldnieks neatbild par transportlīdzekļa glabāšanu un transportlīdzeklī atstātajām mantām.

 

2. Autostāvvietu izveidošanas kārtība,  to apsaimniekošana un pārvaldīšana

2.1. Jautājumus par autostāvvietu izveidošanu ielu sarkano līniju robežās un autostāvvietu lietošanas maksas apmēru izskata un lēmumus pieņem Rīgas dome, pamatojoties uz Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumu.

2.2. Jautājumi, kas saistīti ar autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, pārvaldnieks saskaņo Rīgas domes Satiksmes departamentā.

2.3. Autostāvvietas lietošanas noteikumos obligāti jānorāda:

2.3.1. autostāvvietas atrašanās vieta;

2.3.2. pārvaldnieks un tā juridiskā adrese;

2.3.3. autostāvvietas darba laiks;

2.3.4. autostāvvietas lietošanas maksa;

2.3.5. piespiedu līdzekļi, kas var tikt piemēroti autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos;

2.3.6. dokuments, kas reglamentē piespiedu līdzekļu piemērošanu.

2.4. Autostāvvietas iekārtojamas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā saskaņotam autostāvvietas iekārtošanas projektam.

Šajā projektā arī jāparedz:

2.4.1. autostāvvietas robežas un to iezīmēšana;

2.4.2. maksimālais autostāvvietā novietojamo transportlīdzekļu skaits;

2.4.3. autostāvvietas seguma uzlabošana (ja tas ir nepieciešams);

2.4.4. atsevišķu stāvvietu iezīmēšanas veidi;

2.4.5. ceļa zīmju uzstādīšana autostāvvietas daļu iezīmēšanai;

2.4.6. elektronisko kontroles iekārtu uzstādīšana un izvietojums;

2.4.7. īpašas stāvvietas invalīdu transportlīdzekļiem (šādu stāvvietu skaits nevar būt mazāks par 5% no kopējā stāvvietu skaita);

2.4.8. citi autostāvvietas izveides un labiekārtošanas pasākumi;

2.4.9. informācija par autostāvvietas darba laiku.

2.5. Pārvaldnieka funkcijas pilda Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA "Rīgas autostāvvietas".

 

3. Autostāvvietas darba laiks

3.1. Autostāvvietas darba laiks jānorāda pie ceļa zīmes, kas apzīmē autostāvvietu.

3.2. Laikā, kad autostāvvieta nestrādā, transportlīdzekļus tur var novietot bez maksas. Taču pārvaldnieks var noteikt laiku (no 6 līdz 10 stundām diennaktī), kad transportlīdzekļu novietošana tiek ierobežota vai aizliegta sakarā ar nepieciešamību veikt autostāvvietas uzkopšanu (t.sk. sniega tīrīšanu).

 

4. Autostāvvietas lietošanas maksa

4.1.Rīgas dome nosaka autostāvvietas lietošanas maksu par vienu pilnu stundu.

4.2. Pārvaldnieks var arī iekasēt maksu, ja autostāvvieta lietota nepilnu stundu. Rīgas dome nosaka minimālo autostāvvietas lietošanas laiku, par kādu lietotājam ir jāsamaksā.

Biļete, kas apliecina, ka par autostāvvietas lietošanu samaksāts, ir derīga tajā tarifu zonā, kurā tā ir izsniegta, kā arī tarifu zonā, kurā autostāvvietas lietošanas maksa ir zemāka.

4.3. Lietotāja pienākums ir pēc transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas autostāvvietā samaksāt avansa veidā par visu autostāvvietas lietošanas laiku.

Lietotājam jāveic samaksa, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu.

4.4. Ja lietotājs par autostāvvietas lietošanu nav samaksājis avansa veidā un samaksu veic pēc autostāvvietas lietošanas, viņam jāmaksā par visu autostāvvietas lietošanas laiku trīskāršā apmērā, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

Ja autostāvvietas lietošanas laiks pārsniedz paredzēto (samaksāto) autostāvvietas lietošanas laiku vairāk kā par 15 (piecpadsmit) minūtēm, kā arī, ja transportlīdzekļa iekšpusē uz priekšējā paneļa redzamā vietā nav novietots dokuments par veikto samaksu vai cits dokuments, kas apliecina autostāvvietas lietošanas tiesības, lietotājam par autostāvvietas lietošanu jāmaksā divkāršā apmērā, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

Šajos gadījumos autostāvvietas lietošanas maksu iekasē autostāvvietas kontrolieris un izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātu stingrās uzskaites kvīti, kurā uzrādīts samaksāšanas datums, laiks, kad veikta samaksa, un samaksātā summa.

4.5. Tiesības izmantot autostāvvietu bez maksas ir:

4.5.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, ja viņi transportlīdzekļus novieto īpaši invalīdu transportlīdzekļiem paredzētās stāvvietās;

4.5.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus;

4.5.3. iedzīvotājiem, kuru transportlīdzekļos redzamā vietā (iekšpusē) novietota pārvaldnieka izsniegtā iedzīvotāja karte (atbilstoši norādītajai adresei);

4.5.4. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes.

Rīgas domes priekšsēdētājam ir tiesības ar rīkojumu noteikt personas, kuras var izmantot autostāvvietas bez maksas.

4.6. Pārvaldnieks ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām un izsniegt tām mēneša abonementus, kas dod tiesības atstāt šo fizisko un juridisko personu transportlīdzekļus jebkurā no pārvaldnieka apsaimniekotajām autostāvvietām. Mēneša abonementi izsniedzami par samaksu, kas atbilst Rīgas domes noteiktajai autostāvvietas lietošanas maksai.

4.7. Pārvaldnieks ir tiesīgs noslēgt līgumus ar autostāvvietai piegulošo ēku nedzīvojamo telpu īpašniekiem un nomniekiem par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu stāvvietu. Samaksa par to tiek aprēķināta atbilstoši Rīgas domes noteiktajai autostāvvietas lietošanas maksai, kā arī autostāvvietas lietošanas laikam.

Šādus līgumus pārvaldnieks var noslēgt uz laiku līdz vienam gadam, bet nepārsniedzot nedzīvojamo telpu nomas līguma darbības laiku.

Personai, kas noslēgusi līgumu par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu stāvvietu, pārvaldnieks izsniedz lietotāja karti, saskaņā ar kuru kartes īpašniekam ir tiesības novietot transportlīdzekli īpaši paredzētās stāvvietās rezervētajā laikā. Minētās stāvvietas ir īpaši jāiezīmē, norādot arī stāvvietas rezervēšanas laiku.

4.8. Noteikumu 4.5. un 4.7.punktā minētās kartes - iedzīvotāja karti un lietotāja karti, kā arī 4.6.punktā minēto mēneša abonementu izsniedz pārvaldnieks. Pārvaldnieks nosaka šo dokumentu formu un kontrolē to izmantošanu.

 

5. Autostāvvietas lietošanas kārtība

5.1. Pārvaldniekam jānodrošina lietotājiem iespējas izmantot autostāvvietu atbilstoši lietotāju pienākumiem un tiesībām, ko nosaka šie noteikumi.

Pārvaldniekam jānodrošina, lai lietotāji tiktu informēti par autostāvvietas lietošanas noteikumiem, šādai informācijai jābūt izvietotai uz elektroniskās kontroles iekārtas priekšējā paneļa.

5.2. Lietotāja pienākumi ir šādi:

5.2.1. iebraucot autostāvvietas teritorijā, atrodoties tajā un izbraucot no tās, stingri ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

5.2.2. tūlīt pēc transportlīdzekļa novietošanas autostāvvietā samaksāt par autostāvvietas lietošanu un novietot šo faktu apliecinošo dokumentu (elektroniskās kontroles iekārtas izsniegto biļeti) vai arī dokumentu, kas apliecina tiesības lietot stāvvietu (lietotāja karti, iedzīvotāja karti vai mēneša abonementu), redzamā vietā uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa;

5.2.3. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;

5.2.4. saudzīgi izturēties pret autostāvvietas tehnisko aprīkojumu un atlīdzināt pārvaldniekam materiālos zaudējumus, kas radušies, ja lietotājs pārkāpis autostāvvietas lietošanas noteikumus un sabojājis pārvaldnieka inventāru vai iekārtas.

5.3. Lietotājam ir tiesības:

5.3.1. saņemt no autostāvvietas kontroliera informāciju par dokumentiem, kas reglamentē autostāvvietas lietošanas kārtību, un iepazīties ar tiem;

5.3.2. saņemt biļeti vai stingrās uzskaites kvīti, samaksājot noteiktu naudas summu par autostāvvietas lietošanu;

5.3.3. iesniegt Rīgas domē sūdzību par šo noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem, kas konstatēti pārvaldnieka vai autostāvvietas darbinieka darbībā. Sūdzības iesniegšana neatbrīvo lietotāju no samaksas par autostāvvietas lietošanu.

 

6. Autostāvvietas lietošanas noteikumu izpildes kontrole

6.1. Autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas uzraudzību veic pārvaldnieka darbinieks - autostāvvietas kontrolieris.

6.2. Autostāvvietas kontroliera pienākumi ir:

6.2.1. rūpēties par transportlīdzekļu pareizu novietošanu autostāvvietā;

6.2.2. kontrolēt, lai samaksa par autostāvvietas lietošanu tiktu veikta savlaicīgi, bet īpašos gadījumos (saskaņā ar šo noteikumu 4.4.punktu) iekasēt maksu par autostāvvietas lietošanu un izsniegt stingrās uzskaites kvīti;

6.2.3. sniegt lietotājiem nepieciešamo informāciju par autostāvvietas lietošanas noteikumiem un elektronisko kontroles iekārtu darbību;

6.2.4. nodrošināt savlaicīgu un laipnu lietotāju apkalpošanu.

6.3. Autostāvvietas kontrolierim ir tiesības:

6.3.1. pieprasīt, lai lietotāji ievērotu autostāvvietas lietošanas noteikumus un noteikumos norādītajā kārtībā veiktu samaksu par pakalpojumiem;

6.3.2. pieprasīt lietotājam uzrādīt invalīda apliecību, ja transportlīdzeklis novietots invalīdiem paredzētā stāvvietā, bet operatīvā transportlīdzekļa vadītājam pieprasīt uzrādīt operatīvo ceļazīmi, ja vadītājs atsakās maksāt par autostāvvietas pakalpojumiem;

6.3.3. pieprasīt lietotājam atbrīvot stāvvietu, kas paredzēta invalīdiem vai personām, kurām ir autostāvvietas lietotāja kartes;

6.3.4. piemērot šo noteikumu 7.nodaļā minētos piespiedu līdzekļus.

 

7. Piespiedu līdzekļu piemērošana

7.1. Autostāvvietas kontrolierim ir tiesības izmantot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas, ja:

7.1.1. transportlīdzeklis novietots autostāvvietā, bet nav veikta samaksa par autostāvvietas lietošanu;

7.1.2. transportlīdzeklis novietots autostāvvietā, bet uz tā priekšējā paneļa redzamā vietā nav novietots dokuments, kas apliecina, ka par autostāvvietas lietošanu ir samaksāts, vai arī apliecina autostāvvietas lietošanas tiesības.

7.2. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu lietošana izmantojama kā aizturējuma tiesība, Pārvaldnieks var aizturēt bloķēto transportlīdzekli tik ilgi, kamēr lietotājs nav apmierinājis pārvaldnieka prasījumu samaksāt par autostāvvietas lietošanu.

7.3. Autostāvvietas kontrolieris ir tiesīgs izsaukt autoevakuatoru, ja:

7.3.1. autostāvvietā novietotais transportlīdzeklis traucē autostāvvietas uzkopšanu;

7.3.2. lietotājs pārkāpis autostāvvietas lietošanas noteikumus un viņa transportlīdzeklis traucē citiem lietotājiem izmantot autostāvvietu.

7.4. 7.3.punktā minētajos gadījumos autoevakuators pārvieto transportlīdzekļus uz tuvāko vietu ielas kvartāla robežās un novieto tos atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

 

Pārejas noteikumi

1. Ar šo noteikumu pieņemšanu spēku zaudē:

- Rīgas domes 26.03.1993. lēmums Nr.44 "Par Nolikuma par maksas autostāvvietām Rīgā apstiprināšanu";

- Rīgas pilsētas valdes 23.12.1993. lēmums Nr.554 "Par riteņu bloķēšanas iekārtu lietošanu";

- Rīgas domes 14.03.1995. lēmums Nr.1233 "Par dienesta transporta autostāvvietu nomu Rīgā";

- Rīgas domes 14.03.1995. noteikumi Nr.18 "Dienesta transporta autostāvvietu nomas noteikumi";

- Rīgas domes 10.10.1995. lēmums Nr.2494 "Par maksu transportlīdzekļu novietošanai Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju robežās".

2. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja.

3. Noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss".

Domes priekšsēdētājs A. Bērziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 25.04.2000.Stājas spēkā: 06.05.2000.Zaudē spēku: 03.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161/163, 05.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
5689
06.05.2000
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"