Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 164

Rīgā 2000.gada 2.maijā (prot. Nr.20 7.§)
Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis

(Nosaukums grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 197)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 21.panta pirmo,
1.1 un otro daļu, 21.2 panta trešo daļu un Solidaritātes nodokļa likuma 6.2 panta ceturto daļu
(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 366 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. aprēķina un atmaksā kalendāra gada laikā pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – pārmaksātās obligātās iemaksas) un valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas (turpmāk – pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas);

1.2. (svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777);

1.3. uzskaita, aprēķina un pārskaita solidaritātes nodokli, kā arī aprēķina pārmaksāto solidaritātes nodokli un veic tā atmaksu rezumējošā kārtībā;

1.4. kārtību, kādā sociāli apdrošinātā persona tiek informēta par pārmaksātajām iemaksām.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 197 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

2. Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas atbilstoši attiecīgajiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem attiecīgā persona ir pakļauta, aprēķina un atmaksā par laikposmu, kad persona ir apdrošinātās personas statusā kā:

2.1. darba ņēmējs;

2.2. pašnodarbinātais;

2.3. persona, kuru nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā un tā uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā;

2.4. persona, kuru Latvijā nodarbina darba devējs — ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā;

2.5. no valsts pamatbudžeta apdrošināmā persona;

2.6. no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem apdrošināmā persona;

2.7. persona, kas brīvprātīgi pievienojusies valsts pensiju apdrošināšanai;

2.8. pašnodarbinātā laulātais, kas brīvprātīgi pievienojies valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un maternitātes un slimības apdrošināšanai;

2.9. persona, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Šveices Konfederācijas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs un kurai saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr. 191; MK 16.12.2008. noteikumiem Nr. 1025; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 197; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

2.1 Šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētajai personai pārmaksāto solidaritātes nodokļa daļu atmaksā, ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veiktas vispārējā režīmā.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

3. Personas pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas aprēķina un personai tās no attiecīgā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta atmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – aģentūra) atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 197 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

3.1 Aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, ņem vērā iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem, bet, aprēķinot pārmaksātās obligātās iemaksas un atmaksājamo solidaritātes nodokļa daļu, tās neņem vērā.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

4. Darba devēja pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksāto solidaritātes nodokli aprēķina aģentūra, bet šīs iemaksas un pārmaksāto solidaritātes nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienests, novirzot tās citu darba devēja nodokļu parādu segšanai, ja tādi ir, vai ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai pēc darba devēja pieprasījuma pārskaita norādītajā kredītiestādes kontā.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 197; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

4.1 Pārmaksātās obligātās iemaksas un solidaritātes nodokli aģentūra aprēķina tikai tad, ja obligātās iemaksas (solidaritātes nodoklis) par pārskata mēnesi faktiski ir veiktas aprēķinātajā (deklarētajā) apmērā.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

4.2 Ja solidaritātes nodoklis tiek samaksāts par periodu, kas beidzies trīs gadus pirms taksācijas gada, to nepersonificē.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

5. Darba devēja un/vai šo noteikumu 2.punktā minēto personu pārmaksātās obligātās iemaksas un/vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kas nesasniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta attiecīgajā kalendāra gadā, netiek atmaksātas kārtējā kalendāra gadā, bet tiek uzkrātas un atmaksātas pēc tā kalendāra gada beigām, kurā tās ir sasniegušas vai pārsniegušas 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Pārmaksāto obligāto iemaksu un/vai pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu uzskaiti pārtrauc pēc personas nāves vai darba devēja likvidācijas.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

5.1 (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

6. No valsts pamatbudžeta un sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem pārmaksātās obligātās iemaksas aģentūra aprēķina un ieskaita nākamo periodu maksājumos.

7. Aprēķinātās pārmaksātās obligātās iemaksas, pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas un pārrēķināto obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objektu, kā arī solidaritātes nodokli noapaļo līdz veseliem euro un centiem, atmetot 0,49 centus un mazāk un noapaļojot līdz centam 0,50 centus un vairāk.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 197 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

II. Pārmaksāto obligāto iemaksu un pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu aprēķināšana

8. Aģentūra, ņemot vērā sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objektu un veiktās obligātās iemaksas un/vai brīvprātīgās iemaksas, līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1.aprīlim aprēķina:

8.1. pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas no brīvprātīgo iemaksu objekta, kurš pārsniedz Ministru kabineta noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

8.2. pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, vai iemaksas, kas radušās nodokļu administrācijas kļūdas dēļ, vai ja persona ir atmaksājusi obligāto iemaksu objektu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta iesniegto informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicējiem, kuriem radusies pārmaksa (1.pielikums);

8.3. (svītrots ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366);

8.4. pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, ja brīvprātīgās iemaksas veiktas, kad brīvprātīgi apdrošinātā persona vienlaikus bijusi arī obligāti sociāli apdrošinātās personas statusā, izņemot gadījumu, ja persona veikusi brīvprātīgās iemaksas un pēc tam tajā pašā mēnesī ieguvusi obligāti sociāli apdrošinātās personas statusu;

8.5. pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, ja brīvprātīgās iemaksas veiktas no ienākumiem, kas nesasniedz Ministru kabineta noteikto brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru;

8.6. pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, ja persona atteikusies no brīvprātīgās pievienošanās valsts pensiju apdrošināšanai par iepriekšējo periodu, kad brīvprātīgās iemaksas veiktas pēc vecuma pensijas piešķiršanas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", kā arī ja netiek iegūtas tiesības uz valsts vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 197)

9. Pārmaksātās obligātās iemaksas un/vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas no obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objekta, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

(Σ I - Imax) x (Σ Is : Σ I) x (Σ Ms : Σ Is), kur

Σ I — sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētais obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objekta apmērs kalendāra gadā;

Imax — Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs;

Σ Is — attiecīgais obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objekta apmērs darba devējam un/vai šo noteikumu 2.punktā minētajām personām;

Σ Ms — attiecīgā veikto obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu summa darba devējam un/vai šo noteikumu 2.punktā minētajām personām.

10. Pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kura nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, vai iemaksas, kas radušās nodokļu administrācijas kļūdas dēļ, vai ja persona ir atmaksājusi obligāto iemaksu objektu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta iesniegto informāciju, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Σ I x L, kur

Σ I — sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētais obligāto iemaksu objekts, no kura personai nebija jāveic obligātās iemaksas;

L — attiecīgā Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme darba devējam un/vai šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajām personām.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.191)

11. Pārmaksātās obligātās iemaksas, kas radušās, ja par personu ir veiktas obligātās iemaksas atbilstoši tiem sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem persona nav pakļauta, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Σ (Mm - (Im x L)), kur

Mm — attiecīgās darba devēja un/vai šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.9.apakšpunktā minēto personu veiktās obligātās iemaksas mēnesī;

Im — obligāto iemaksu objekts mēnesī;

L — attiecīgā Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu likme darba devējam un/vai šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.9.apakšpunktā minētajām personām.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.191)

12. Pēc pārmaksāto obligāto iemaksu, pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu un solidaritātes nodokļa aprēķināšanas aģentūra veic pārrēķinu sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētajam obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objektam (ja obligātās iemaksas un/vai brīvprātīgās iemaksas veiktas no obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objekta, kas pārsniedz noteikto iemaksu objekta maksimālo apmēru), izmantojot šādu formulu:

Im - ((Im : Σ I) x (Σ I - Imax)), kur

Im — obligāto iemaksu un/vai brīvprātīgo iemaksu objekta apmērs mēnesī;

Σ I — sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrētais obligāto un/vai brīvprātīgo iemaksu objekta apmērs kalendāra gadā;

Imax — Ministru kabineta noteiktais obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs.

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

III. Pārmaksāto obligāto iemaksu un pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu atmaksāšana

13. Personai, kurai aprēķinātas pārmaksātās obligātās iemaksas un/vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, aģentūra līdz kalendāra gadam sekojošā gada 31.jūlijam nosūta informāciju par pārmaksātajām obligātajām iemaksām un/vai pārmaksātajām brīvprātīgajām iemaksām, norādot attiecīgo summu, kā arī par nepieciešamību informēt par pārmaksāto obligāto iemaksu un/vai pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

(MK 20.03.2007. noteikumu Nr.191 redakcijā)

14. Persona, kura līdz kalendāra gadam sekojošā gada 31.jūlijam nav saņēmusi šo noteikumu 13.punktā minēto informāciju, pēc šī termiņa beigām to var iegūt jebkurā aģentūras nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.191)

15. Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā minētā persona var pieprasīt vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus, vai saņemt, iesniedzot jebkurā aģentūras nodaļā rakstisku pieprasījumu par pārmaksāto obligāto iemaksu un pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā, triju gadu laikā pēc tā kalendāra gada beigām, kurā aprēķinātas pārmaksas. Pēc šī termiņa persona zaudē tiesības uz pārmaksāto obligāto iemaksu un/vai pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu saņemšanu.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr. 191; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

16. Aģentūra nodrošina, lai:

16.1. informācija par pārmaksātajām obligātajām iemaksām un solidaritātes nodokļa daļu par katru darba devēju mēneša laikā no dienas, kad veikts pārmaksāto obligāto iemaksu aprēķins vai aprēķināta solidaritātes nodokļa daļa, kuru atmaksā darba devējam, elektroniskā veidā tiek iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā;

16.2. tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no personai izmaksājamām pārmaksātajām obligātajām iemaksām, izņemot darba devējam atmaksājamo solidaritātes nodokļa daļu;

16.3. pārmaksātās obligātās iemaksas un/vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas tiek atmaksātas šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajām personām, pamatojoties uz personas sniegto informāciju par pārmaksāto obligāto iemaksu un/vai pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu ieskaitīšanu kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

(Grozīts ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr. 191; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

17. Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā no šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas dienas par pārmaksātajām obligātajām iemaksām informē darba devēju Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, norādot, ka pārmaksātās obligātās iemaksas tiks izmantotas, lai segtu citus darba devēja nodokļu parādus, ja tādi ir, vai ieskaitītas nākamo periodu maksājumos, vai pēc darba devēja pieprasījuma atmaksātas ar kredītiestādes starpniecību.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 197; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

18. Pārmaksātās obligātās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests 15 dienu laikā no šo noteikumu 17.punktā minētās informācijas saņemšanas dienas ieskaita citu darba devēja nodokļu parādu segšanai vai nākamo periodu maksājumos vai pārskaita darba devējam uz kredītiestādes kontu, kas paziņots Valsts ieņēmumu dienestam.

(Grozīts ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 197)

19. Personas pārmaksātās obligātās iemaksas atmaksā no katra valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, bet pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētajām personām atmaksā no valsts pensiju speciālā budžeta un šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētajām personām — no valsts pensiju speciālā budžeta un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

20. Aģentūra atmaksā tikai tās aprēķinātās pārmaksātās obligātās iemaksas un/vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kas nav ņemtas vērā, piešķirot personai sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.

III1. Pārmaksāto minimālo iemaksu aprēķināšana un atmaksāšana

(Nodaļa svītrota ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

20.1 (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

20.2 (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

20.3 (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

III2. Solidaritātes nodokļa uzskaitīšana, aprēķināšana un pārskaitīšana

(Nodaļa MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 197 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

20.4 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objektu summas, kas pārsniedz valsts noteikto obligāto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru, aģentūra uzskaita kā solidaritātes nodokli.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

20.5 Faktiski samaksāto solidaritātes nodokli aģentūra pārskaita valsts pensiju speciālajā budžetā no katra valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem. Valsts pensiju speciālajā budžetā solidaritātes nodokli aģentūra pārskaita atbilstoši Solidaritātes nodokļa likumā noteiktajam solidaritātes nodokļa sadalījumam un ieskaitīšanas kārtībai.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 777 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

20.6 (Svītrots ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 366)

IV. Noslēguma jautājumi

21. Ja personām un darba devējiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā līdz 2000.gada 1.janvārim, bija tiesības uz pārmaksātajām obligātajām iemaksām un/vai pārmaksātajām brīvprātīgajām iemaksām, tās tiek atmaksātas saskaņā ar šiem noteikumiem.

22. Šajos noteikumos noteiktā pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu atmaksāšanas kārtība šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētajām personām stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

23. Šo noteikumu 16.3.apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgo grozījumu likumā "Par valsts budžetu 2000.gadam" spēkā stāšanos, kas paredz finansējuma apropriāciju pārmaksāto obligāto iemaksu un pārmaksāto brīvprātīgo iemaksu atmaksāšanai, un Valsts kasei piešķirot ekonomiskās klasifikācijas kodu attiecīgajiem izdevumiem.

24. Šo noteikumu 8.punktā noteiktās pārmaksātās obligātās iemaksas un/vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas 2000.gadā aģentūra aprēķina līdz 1.jūlijam.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumus Nr.487 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un veikts pārrēķins sociāli apdrošināto personu kontos" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 388./399.nr.).

26. Pārmaksu aprēķināšanu un atmaksu atbilstoši šo noteikumu 8.1.apakšpunktam un 9.punktam neveic obligātajām un brīvprātīgajām iemaksām, kas veiktas par laikposmu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1025 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 777)

28. Pārmaksātās obligātās iemaksas un pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kuras uzkrātas līdz 2016. gada 31. decembrim un kuru apmērs sasniedz vai pārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, aģentūra triju gadu laikā atmaksā:

28.1. personām – pēc uzvārda alfabēta secībā;

28.2. darba devējiem – vienā reizē par visiem darba ņēmējiem ar Valsts ieņēmumu dienesta starpniecību.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

29. Par laikposmu  līdz 2017. gada 31. decembrim faktiski samaksāto solidaritātes nodokli aģentūra ieskaita valsts pamatbudžetā no katra valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

30. Par laikposmu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim faktiski samaksāto solidaritātes nodokli aģentūra pārskaita atbilstoši Solidaritātes nodokļa likumam no katra valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumiem atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

31. Ja par laikposmu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim tiek precizēts solidaritātes nodokļa objekts un solidaritātes nodoklis un persona kļūst par solidaritātes nodokļa maksātāju, informāciju par izraudzīto privāto pensiju fondu, tā reģistrācijas numuru, pensiju plānu un pensiju plāna konta numuru persona iesniedz jebkurā aģentūras nodaļā rakstiski vai vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portālā pieejamos autentifikācijas līdzekļus.

(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

Ministru prezidents A.Šķēle

Labklājības ministrs R.Jurdžs
Pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.164

(Pielikums MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1306 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par valsts sociālās apdrošināšanas veicējiem, kuriem radusies pārmaksa

Nr.p.k.

Nodokļu maksātāja kods vai personas kods

Darba devēja nosaukums vai personas vārds un uzvārds

Periods, par kuru atmaksā pārmaksātās iemaksas
(gads, mēnesis, datums)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, no kura nebija jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(euro)

no

līdz

      

 

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona 
 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Z.v. ____________________________
                        (datums)

2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.164

(Pielikums svītrots ar MK 20.03.2007. noteikumiem Nr.191)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 164Pieņemts: 02.05.2000.Stājas spēkā: 06.05.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 161/163, 05.05.2000.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
5628
{"selected":{"value":"17.08.2019","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2016","iso_value":"2016\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2007","iso_value":"2007\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2007.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.03.2007","iso_value":"2007\/03\/24","content":"<font class='s-1'>24.03.2007.-31.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2000","iso_value":"2000\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2000.-23.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"