Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 12. oktobra noteikumus Nr. 850 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo".

 Ministru kabineta noteikumi Nr.482

Rīgā 2001.gada 20.novembrī (prot. Nr. 57, 10.¤)

Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 20.punktu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Republikas Izglītības klasifikatorā iekļauto profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu gadā uz vienu izglītojamo (turpmāk - programmu izmaksas).

2. Programmu izmaksas veido:

2.1. programmu normējamās izmaksas - darba alga, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, komandējumu un darba braucienu izmaksas, samaksa par pakalpojumiem, materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas, iekārtu un mācību līdzekļu iegādes un modernizēšanas izmaksas;

2.2. programmu nenormējamās izmaksas - normatīvajos aktos noteiktās sociālā nodrošinājuma izmaksas, stipendijas un transporta izdevumu kompensācija, kvalifikācijas prakses vadītāja (prakses vietā) darba samaksa, dienesta viesnīcas uzturēšanas izmaksas, uzturēšanas izdevumi bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem izglītojamiem (1.pielikums).

3. Programmu normējamās izmaksas ir vienādas ar izglītības programmu grupas "Sabiedrības un iestāžu vadība" normējamo izmaksu (2.pielikums) un attiecīgā izglītības programmu izmaksu minimālā koeficienta (3.pielikums) reizinājumu.

4. Izglītības programmu grupas "Sabiedrības un iestāžu vadība" programmu normējamās izmaksas gadā uz vienu izglītojamo ir 399,54 lati.

5. Programmu nenormējamās izmaksas ir:

5.1. sociālā nodrošinājuma izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 15,50 latu;

5.2. stipendiju un transporta izdevumu kompensācijas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 129,00 lati;

5.3. izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā - 170,83 lati;

5.4. kvalifikācijas prakses vadītāja (prakses vietā) darba samaksa uz vienu praktikantu - 1,73 lati stundā atbilstoši attiecīgajā profesionālās izglītības programmā noteiktajam kvalifikācijas prakses apjomam;

5.5. uzturēšanas izdevumus, kas paredzēti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem izglītojamiem, nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

6. Ministrijas, kuru pārziņā ir profesionālās izglītības iestādes, piemēro profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo attiecīgajam gadam paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem:

7.1. Ministru kabineta 2000.gada 18.aprīļa noteikumus Nr.147 "Zemkopības ministrijas profesionālās izglītības iestāžu finansējuma un materiālā nodrošinājuma minimuma noteikšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 145./147.nr.);

7.2. Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus Nr.303 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 307./309.nr.).

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 20.novembra
noteikumiem Nr.482

Programmu nenormējamās izmaksas

1. Sociālā nodrošinājuma izmaksas:

Sociālā nodrošinājuma izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (sportam uz vienu izglītojamo gadā) + (pašdarbībai uz vienu izglītojamo gadā) + (dienesta viesnīcām uz vienu izglītojamo gadā)

Piezīmes.

1. Sportam uz vienu izglītojamo gadā (8 lati (ekspertu atzinums).

2. Pašdarbībai uz vienu izglītojamo gadā (7,50 latu (ekspertu atzinums).

2. Stipendiju un transporta izdevumu kompensācijas izmaksas:

Stipendiju un transporta izdevumu kompensācijas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā = [(vidējais stipendijas apmērs mēnesī) x 12] + [(tālsatiksmes transporta izdevumu kompensācija mēnesī) x 10]

Piezīmes.

1. Vidējais stipendijas apmērs mēnesī - 8,50 latu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2. Tālsatiksmes transporta izdevumu kompensācija mēnesī - 2,70 latu (ekspertu atzinums).

3. Dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo uzturēšanas izmaksas:

3.1. darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā:

3.1.1. darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā =

= (pedagoga vidējā darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā) + (dienesta viesnīcas vadītāja darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā) + (dienesta viesnīcas dežuranta darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā) + (veļas pārziņa darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā)

3.1.2. Dienesta viesnīcas darbinieku darba alga - saskaņā ar normatīvajiem aktiem

Piezīmes.

1. Viens pedagogs uz 75 izglītojamiem.

2. Viens dienesta viesnīcas vadītājs uz 250 izglītojamiem.

3. Četri dienesta viesnīcas dežuranti uz vienu ēku.

4. Viens veļas pārzinis uz 100 izglītojamiem.

3.2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā = (darba alga uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo) x (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents)

Piezīme. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu procents - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.3. Pakalpojumu izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā:

3.3.1. pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā = (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā)

3.3.2. nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā = [(nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu m2) x (vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība (m2)) : (vidējais ēku stāvu skaits)] x 2

Piezīmes.

1. Nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu kvadrātmetru - aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības noteikto normatīvu attiecīgajam gadam.

2. Vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība - 13,0 m2 (ekspertu atzinums).

3. Vidējais ēku stāvu skaits - 3 (ekspertu atzinums).

3.3.3. remonta izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā = [(viena m2 kārtējā remonta izmaksas ) + (viena m2 kapitālā remonta izmaksas ) + (viena m2 avārijas remonta izmaksas)] x (vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība (m2))

Piezīmes.

1. Viena kvadrātmetra kārtējā remonta izmaksas - 1,50 latu (ekspertu atzinums).

2. Viena kvadrātmetra kapitālā remonta izmaksas - 0,75 lati (ekspertu atzinums).

3. Viena kvadrātmetra avārijas remonta izmaksas - 0,10 latu (ekspertu atzinums).

3.3.4. tehniskās apkopes izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā = 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz vienu m2) x (vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība (m2))

Piezīme. Viena kvadrātmetra tehniskās apkopes izmaksas mēnesī - 0,10 latu (ekspertu atzinums).

3.4. Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā:

3.4.1. materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija)

3.4.2. patērētā elektroenerģija = [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā 20 dienas mēnesī) x 0,01 kWh x (vienam dienesta viesnīcā dzīvojošam izglītojamam nepieciešamā platība (m2)) x (vienas kWh cena)]

Piezīmes.

1. Vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā - 3,5 stundas, dienesta viesnīcā - 3,5 stundas (ekspertu atzinums).

2. Vienas kilovatstundas cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

3.4.3. apkure = (apkures izmaksas par vienu m2 mēnesī) x (m2 uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo) x 7

Piezīme. Apkures izmaksas par vienu kvadrātmetru mēnesī - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

3.4.4. ūdensapgāde = (ūdens daudzums m3 uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā) x (viena m3 ūdens cena)

Piezīmes.

1. Ūdens daudzums uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā - 12 m3, tai skaitā karstais ūdens - 3 m3 (ekspertu atzinums).

2. Viena kubikmetra ūdens cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

3.4.5. kanalizācija = (kanalizācijas notekūdeņu daudzums m3 uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā) x (viena m3 kanalizācijas notekūdeņu cena)

Piezīmes.

1. Kanalizācijas notekūdeņu daudzums uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā - 12 m3 (ekspertu atzinums).

2. Viena kubikmetra kanalizācijas notekūdeņu cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

3.5. Dienesta viesnīcas iekārtu iegādes un atjaunošanas izmaksas uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā - 60,50 latu (ekspertu atzinums).

4. Kvalifikācijas prakses vadītāja (prakses vietā) darba samaksa:

Kvalifikācijas prakses vadītāja (prakses vietā) darba samaksa uz vienu praktikantu gadā = [(darba alga, pielīdzināta pedagoga vidējai darba algai uz vienu izglītojamo stundā) x (viena stunda katrā praktikanta darba dienā) + 26,09 % no darba algas]

Piezīmes.

1. Viens darbinieks uz vienu praktikantu (ekspertu atzinums).

2. Viena stunda katrā praktikanta darba dienā (ekspertu atzinums).

3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu procents - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. Praktikanta darba dienu skaitu, paredzot 8 stundu darba dienu, nosaka atbilstoši izglītības programmā noteiktajam kvalifikācijas prakses apjomam.

5. Uzturēšanas izdevumi, kas paredzēti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem izglītojamiem

Uzturēšanas izdevumus, kas paredzēti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem izglītojamiem, nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 20.novembra
noteikumiem Nr.482

Izglītības programmu grupas "Sabiedrības un iestāžu vadība" izmaksas

1. Darba alga uz vienu izglītojamo gadā:

1.1. darba alga uz vienu izglītojamo gadā =

= (pedagoga vidējā darba alga uz vienu izglītojamo gadā) + (pārējo darbinieku darba alga uz vienu izglītojamo gadā)

1.2. pedagoga vidējā darba alga uz vienu izglītojamo gadā =

= 12 x (pedagoga darba alga x proporcija) : [vidējais izglītojamo skaits uz vienu pedagoga likmi (štata vienību)]

Piezīmes.

1. Pedagoga darba alga - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2. Vidējais izglītojamo skaits uz vienu pedagoga likmi (štata vienību) - 10 (ekspertu atzinums).

3. Izglītojamo skaits vidēji gadā:

V = S + 1/3U - 1/12 [6B1 + (12 - n ) x B2] - 0,6A, kur

V - izglītojamo skaits vidēji gadā;

S - izglītojamo skaits uz budžeta gada sākumu (1.janvāri);

U - budžeta gadā uzņemto izglītojamo skaits, kas uzsāk mācīties 1.septembrī (nosaka dibinātājs - ministrija, kuras pārziņā ir attiecīgā izglītības iestāde, vai pašvaldība saskaņā ar likumu par valsts budžetu attiecīgajam gadam);

B1 - absolventu skaits jūnijā;

B2 - absolventu skaits citā mēnesī;

n - mācību ilgums (mēnešu skaits) budžeta gadā;

A - atskaitīto izglītojamo skaits budžeta gadā.

4. Proporcija (ekspertu atzinums):

Pedagogi Proporcija
Pedagogi ar augstāko izglītību 76 %
Pedagogi ar vidējo pedagoģisko izglītību 14 %
Pedagogi ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību 10 %

1.3. pārējo darbinieku darba alga uz vienu izglītojamo gadā =

= [(pedagogu darba alga uz vienu izglītojamo gadā) : (pedagogu un pārējo darbinieku algu attiecība)] x (pārējo darbinieku skaits uz vienu pedagogu)

Piezīmes.

1. Pedagogu un pārējo darbinieku algu attiecība - 1,6 (ekspertu atzinums).

2. Pārējo darbinieku skaits uz vienu pedagogu - 0,6 (ekspertu atzinums).

2. Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu izglītojamo gadā:

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu izglītojamo gadā = (darba alga uz vienu izglītojamo) x (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents)

Piezīme. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas procents - saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Komandējumu un darba braucienu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 1,5 lati (ekspertu atzinums).

4. Pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

4.1. pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (administratīvā darba nodrošināšana uz vienu izglītojamo gadā) + (citi pakalpojumi uz vienu izglītojamo gadā)

4.2. tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= [(abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī) x 12 + (sarunu ilgums dienā minūtēs) x (cik dienas gadā izmantots tālrunis) x (vienas sarunu minūtes cena)] : (izglītojamo skaits uz vienu tālruni)

Piezīmes.

1. Abonēšanas maksa par vienu tālruni mēnesī - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

2. Sarunu ilgums dienā - 20 minūtes (ekspertu atzinums).

3. Tālruņa izmantošana gadā - 240 dienas (ekspertu atzinums).

4. Vienas sarunu minūtes cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5. Izglītojamo skaits uz vienu tālruni - 100 (ekspertu atzinums).

4.3. pasta un citu sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 0,70 latu (ekspertu atzinums)

4.4. sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= (tālruņa pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (pasta un citu pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)

4.5. nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā =

= [(nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu m2) x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2)) : (vidējais ēku stāvu skaits)] x 2

Piezīmes.

1. Nekustamā īpašuma nodokļa vidējā vērtība par vienu kvadrātmetru - aprēķināts lielums, ņemot vērā pašvaldības noteikto normatīvu attiecīgajam gadam.

2. Vienam izglītojamam nepieciešamā platība - 9,51 m2 (ekspertu atzinums).

3. Vidējais ēku stāvu skaits - 3 (ekspertu atzinums).

4.6. remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= [(viena m2 kārtējā remonta izmaksas ) + (viena m2 kapitālā remonta izmaksas ) + (viena m2 avārijas remonta izmaksas)] x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2))

Piezīmes.

1. Viena kvadrātmetra kārtējā remonta izmaksas - 1,50 latu (ekspertu atzinums).

2. Viena kvadrātmetra kapitālā remonta izmaksas - 0,75 lati (ekspertu atzinums).

3. Viena kvadrātmetra avārijas remonta izmaksas - 0,10 latu (ekspertu atzinums).

4.7. tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā =

= 10 x (tehniskās apkopes izmaksas mēnesī uz vienu m2) x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2))

Piezīme. Viena kvadrātmetra tehniskās apkopes izmaksas mēnesī - 0,10 latu (ekspertu atzinums).

4.8. administratīvā darba nodrošināšana uz vienu izglītojamo gadā =

= [(sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)] x (procenti no kopējās summas administratīvā darba nodrošināšanai)

Piezīme. Administratīvā darba nodrošināšanai - 2 % no kopējās summas (ekspertu atzinums).

4.9. citi pakalpojumi uz vienu izglītojamo gadā =

= [(sakaru pakalpojumu izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (nekustamā īpašuma nodoklis uz vienu izglītojamo gadā) + (remonta izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (tehniskās apkopes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)] x (procenti no kopējās summas citiem pakalpojumiem)

Piezīme. Citiem pakalpojumiem - 2 % no kopējās summas (ekspertu atzinums).

5. Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

5.1. materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra izmaksas uz vienu izglītojamo gadā = (patērētā elektroenerģija) + (apkure) + (ūdensapgāde) + (kanalizācija) + (inventāra, mācību līdzekļu, materiālu iegāde un kancelejas preces)

5.2. patērētā elektroenerģija =

= [(vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā 20 dienas mēnesī) x 0,01 kWh x (vienam izglītojamam nepieciešamā platība (m2)) x (vienas kWh cena)] + [(vidējais datoru darbināšanas laiks dienā 10 mēnešus gadā) x 0,1 kWh x (vienas kWh cena)]

Piezīmes.

1. Vidējais apgaismojuma lietošanas laiks dienā sešus mēnešus gadā - 3,5 stundas (ekspertu atzinums).

2. Vienas kilovatstundas cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

3. Vidējais datoru izmantošanas laiks dienā 10 mēnešus gadā - 4 stundas (ekspertu atzinums).

5.3. apkure = (apkures izmaksas par vienu m2 mēnesī) x (m2 uz vienu izglītības vietu) x 7

Piezīme. Apkures izmaksas par vienu kvadrātmetru mēnesī - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5.4. ūdensapgāde = (ūdens daudzums m3 uz vienu izglītojamo gadā) x (viena m3 ūdens cena)

Piezīmes.

1. Ūdens daudzums uz vienu izglītojamo gadā - 12 m3, tai skaitā karstais ūdens - 3 m3 (ekspertu atzinums).

2. Viena kubikmetra ūdens cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5.5. kanalizācija = (kanalizācijas notekūdeņu daudzums m3 uz vienu izglītojamo gadā) x (viena m3 kanalizācijas notekūdeņu cena)

Piezīmes.

1. Kanalizācijas notekūdeņu daudzums uz vienu izglītojamo gadā - 12 m3 (ekspertu atzinums).

2. Viena kubikmetra kanalizācijas notekūdeņu cena - saskaņā ar tarifiem attiecīgajā gadā.

5.6. inventāra, materiālu iegāde un kancelejas preču izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 5,20 latu (ekspertu atzinums)

6. Iekārtu un mācību līdzekļu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā:

6.1. iekārtu un mācību līdzekļu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā = (iekārtu un mācību līdzekļu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) + (iekārtu un mācību līdzekļu modernizēšanas izmaksas uz vienu izglītojamo gadā)

6.2. iekārtu un mācību līdzekļu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā - 55,50 latu (ekspertu atzinums)

6.3. iekārtu un mācību līdzekļu modernizēšanas izmaksas =

= (iekārtu un mācību līdzekļu iegādes izmaksas uz vienu izglītojamo gadā) x (procenti no izmaksu summas iekārtu un mācību līdzekļu modernizēšanai)

Piezīme. Iekārtu un mācību līdzekļu modernizēšanai 20 % no iekārtu un mācību līdzekļu iegādes izmaksām uz vienu izglītojamo gadā - 11,10 latu (ekspertu atzinums).

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 20.novembra
noteikumiem Nr.482

Izglītības tematiskās jomas, izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālie koeficienti (k)

Nr.
p.k.
Izglītības tematiskās jomas Izglītības programmu grupas k
1. Māksla, mūzika un horeogrāfija
1.1. Māksla, mūzika, horeogrāfija, plašsaziņas līdzekļu māksla 2,34
1.2. Materiālu mākslinieciskā apstrāde 1,45
2. Informācijas un saskarsmes zinātnes Komunikācijas zinātne, bibliotēkzinātne un informācija 1,00
3. Uzņēmējdarbība un administrēšana Uzņēmējdarbība, sabiedrības un iestāžu vadība 1,00
4. Tieslietu zinātnes Tiesību zinātne 1,00
5. Dzīvās dabas zinātnes Bioloģija, vides zinātne, ūdenssaimniecība 1,65
6. Fizikas un ķīmijas zinātnes Fizika, optometrija, ķīmija, ģeogrāfija, ģeoloģija, astronomija
7. Matemātika un statistika Matemātika, statistika 1,28
8. Datorzinātnes Informācijas sistēmas, datorzinātne 1,28
9. Inženierzinātnes un rūpnieciskie arodi
9.1. Metālapstrāde, mašīnzinātne 1,35
9.2. Elektrozinātne 1,21
9.3. Datorvadība un datorzinātne 1,28
9.4. Ķīmijas tehnoloģija 1,73
9.5. Zemes ierīcība 1,33
10. Izgatavošana un pārstrāde
10.1. Pārtikas rūpniecība un tehnoloģija 1,19
10.2. Kokapstrādes tehnoloģija, izstrādājumu izgatavošana 1,43
10.3. Tekstiliju ražošanas tehnoloģija, izstrādājumu izgatavošana 1,04
10.4. Poligrāfija 1,28
11. Arhitektūra un būvniecība
11.1. Arhitektūra, pilsētu un rajonu plānošana, ainavu plānošana 1,49
11.2. Būvdarbi, apdares būvdarbi, būvzinības 1,27
12. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
12.1. Lauksaimniecība 1,33
12.2. Mežsaimniecība 1,09
12.3. Zivsaimniecība 1,22
13. Veterinārija Veterinārmedicīna 1,12
14. Ārstniecība, zobārstniecība un farmācija
14.1. Ārstniecība 3,20
14.2. Zobārstniecība 3,20
14.3. Farmācija 2,00
15. Veselība un sociālā aprūpe Veselības aprūpe, sociālā aprūpe, sociālais darbs 1,65
16. Personīgie pakalpojumi Saimniecību vadīšana un sabiedriskā ēdināšana, tūrisma un atpūtas organizācija 1,00
17. Transporta pakalpojumi
17.1. Gaisa satiksmes pakalpojumi 1,06
17.2. Kuģniecības pakalpojumi 1,00
17.3. Pasta pakalpojumi 1,00
17.4. Dzelzceļa pakalpojumi 1,06
18. Apkārtējās vides aizsardzība Vides kontrole un aizsardzība, darba drošība, vides pārvaldība 1,12

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 482Pieņemts: 20.11.2001.Stājas spēkā: 01.01.2003.Zaudē spēku: 01.01.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 171, 27.11.2001.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
55888
01.01.2003
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"