Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts augu aizsardzības dienesta instrukcija Nr. 22

Rīgā 2001. gada 24. septembrī

Kārtība, kādā Latvijā tiek ievesti un pārvietoti kaitīgie organismi, augi, augu produkti un citi objekti, kas paredzēti izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām

Izdota saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 4. panta 7. punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1. Šī instrukcija nosaka kārtību, kādā Latvijā tiek ievesti vai pārvietoti Ministru kabineta 1999. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 355 "Augu karantīnas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) minētie kaitīgie organismi, augu, augu produkti un citi objekti (turpmāk - materiāls), kas paredzēti izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (turpmāk - darbība).

2. Šīs instrukcijas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests).

2. Materiāla ievešana, pārvietošana un darbību veikšana

3. Materiālu darbību veikšanai drīkst ievest vai pārvietot persona, kas saņēmusi dienesta izdotu atļauju kaitīgo organismu, augu, augu produktu un citu objektu, kas paredzēti izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām, ievešanai vai pārvietošanai Latvijā (turpmāk - atļauja) (1. pielikums).

4. Persona, kas vēlas saņemt atļauju (turpmāk - persona), iesniedz dienestā:

4.1. aizpildītu pieteikumu (2. pielikums);

4.2. dokumenta kopiju, kas apliecina materiāla izcelsmes vietu.

5. Divu nedēļu laikā pēc šīs instrukcijas 4. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests:

5.1. izskata iesniegtos dokumentus, vai tajos minētā informācija ir pietiekoša lēmuma pieņemšanai un nepieciešamības gadījumā pieprasa iesniegt papildu informāciju;

5.2. izvērtē pieteikumā minētās darbības atbilstību šīs instrukcijas 1. punktam un, ja tā atbilst, novērtē kaitīgo organismu izplatības risku karantīnas nodrošināšanas apstākļos katrai pieteikumā minētajai darbībai, ņemot vērā materiālu un paredzētās darbības veidu, kaitīgā organisma bioloģiju, tā iespējamo izplatīšanās veidu, mijiedarbību uz vidi un citus faktorus, kas attiecas uz iespējamo risku un kas saistīta ar attiecīgā materiāla radīto apdraudējumu, un attiecīgi nosaka:

5.2.1. šādus karantīnas pasākumus telpām, iekārtām un darbības veikšanas procesam:

5.2.1.1. materiāla pilnīga fiziska izolācija no citu augu vai kaitīgā organisma un apkārtējā teritorijā esošo augu pārbaudes;

5.2.1.2. ieceļ par darbības veikšanu atbildīgās kontaktpersonas;

5.2.1.3. piekļūšana apkārtējai teritorijai, telpām un iekārtām ir atļauta tikai noteiktiem personāla darbiniekiem;

5.2.1.4. attiecīgo telpu un iekārtu identifikācija, norādot darbības veidu un atbildīgo darbinieku;

5.2.1.5. veikto darbību reģistrēšana un veicamo procedūru rokasgrāmatas kārtošana, kas paredz arī procedūras kaitīgā organisma izkļūšanas no karantīnas nodrošinājuma vietas gadījumā, norādot augu aizsardzības līdzekli šī kaitīgā organisma iznīcināšanai;

5.2.1.6. atbilstošas drošības un trauksmes sistēmas iekārtošana;

5.2.1.7. atbilstošu drošības pasākumu ieviešana, lai novērstu kaitīgo organismu iekļūšanu un izplatību telpās;

5.2.1.8. uzraudzības procedūras materiāla paraugu ņemšanai un pārvietošanai no vienas telpas vai iekārtas citā;

5.2.1.9. uzraudzības procedūras atkritumu, izlietotās augsnes un ūdens iznīcināšanai;

5.2.1.10. atbilstošas higiēnas un dezinfekcijas procedūras personālam, iekārtām un aprīkojumam;

5.2.1.11. atbilstošus pasākumus un iekārtas darbībā izmantotā materiāla iznīcināšanai;

5.2.1.12. attiecīgo iekārtu un procedūru saraksts (to skaitā testēšana);

5.2.2. šādus karantīnas pasākumus atkarībā no materiāla bioloģijas un epidemioloģijas īpatnībām un apstiprinātās darbības:

5.2.2.1. materiālu uztur iekārtā, kur starp atsevišķām kamerām ir dubultdurvis un kas pieejama tikai noteiktiem darbiniekiem;

5.2.2.2. materiālu uztur, nodrošinot tam negatīvu gaisa spiedienu;

5.2.2.3. materiālu uztur noplūdes drošos konteineros ar atbilstošiem tīkla acu izmēriem un citiem šķēršļiem, piemēram, ūdens barjera laputīm, slēgti augsnes konteineri nematodēm, elektriskie kukaiņu pievilinātāji u.c.;

5.2.2.4. materiālu uztur izolēti no citiem kaitīgajiem organismiem un materiāliem, piemēram, vīrusus saturošiem augu barības materiāliem, saimniekaugiem;

5.2.2.5. pavairojamo materiālu uztur speciālos izolatoros ar manipulācijas ierīcēm;

5.2.2.6. aizliegums krustot kaitīgos organismus ar vietējām rasēm un sugām;

5.2.2.7. kaitīgo organismu uzturēšana nedrīkst būt ilgstoša;

5.2.2.8. kaitīgo organismu uztur apstākļos, kas pilnīgi ierobežo tā vairošanos, piemēram, tādā apkārtējās vides režīmā, kas izslēdz diapauzes veidošanos;

5.2.2.9. kaitīgo organismu uztur tādā veidā, lai nebūtu iespējama reproduktīvo stadiju vai veidojumu izplatīšanās, piemēram, jānovērš gaisa plūsmas veidošanās;

5.2.2.10. procedūras, lai pārbaudītu, vai attiecīgā kaitīgā organisma kultūra ir brīva no parazītiem un citiem kaitīgiem organismiem;

5.2.2.11. atbilstošas materiāla kontroles programmas izmantošana, lai izslēgtu iespējamos kaitīgā organisma pārnesējus (vektorus);

5.2.2.12. attiecībā uz audu kultūru (in vitro) darbības veic ar materiālu sterilos apstākļos, laboratorijai jābūt apgādātai ar iekārtām aseptisku darbību veikšanai un šādu apstākļu uzturēšanai;

5.2.2.13. tādu kaitīgo organismu, kurus izplata vektori, uzturēšana apstākļos, kas izslēdz to izplatību ar vektoru starpniecību, piemēram, lietojot tīklus ar atbilstošu acu izmēru un ievērojot drošības pasākumus augsnes izmantošanā;

5.2.2.14. sezonālās izolācijas ievērošana, lai nodrošinātu, ka darbības veic periodos, kad ir viszemākais fitosanitārais risks.

6. Dienests, iepriekš saskaņojot ar personu pārbaudes laiku, veic karantīnas nodrošināšanas vietas un personāla zinātniskās un tehniskās kvalifikācijas, kas nepieciešamas attiecīgās darbības veikšanai, pārbaudi.

7. Ja pārbaudē dienests konstatē, ka ir izpildītas dienesta noteiktās prasības karantīnas nodrošināšanai, dienests pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

7.1. lēmumu par pieteikumā minētās darbības apstiprināšanu, norādot lēmumā materiāla daudzumu, kas ir nepieciešams apstiprinātās darbības veikšanai, un izsniedz atļauju;

7.2. lēmumu par pieteikumā minētās darbības neapstiprināšanu.

8. Ja materiālu pārvieto Latvijā no sākotnējās uzturēšanas uz citu darbības veikšanas vietu, tad persona, kas veic sākotnējo uzturēšanu, iesniedz dienestā pieteikumu ar lūgumu veikt pārveduma uzrakstu.

9. Persona, kas veic materiāla ievešanu vai pārvietošanu, nodrošina karantīnas uzturēšanu un nodrošina tā nekavējošu pārvietošanu uz atļaujā norādīto karantīnas nodrošināšanas vietu.

10. Atkarībā no apstiprinātās darbības veida lēmumu par augu, augu produktu un citu objektu atbrīvošanu no karantīnas pieņem dienests.

11. Lai saņemtu dienesta atļauju augu, augu produktu vai citu objektu atbrīvošanai no karantīnas, persona iesniedz dienestā iesniegumu.

12. Pirms augu, augu produktu vai citu objektu atbrīvošanas no karantīnas dienests veic atbilstošus karantīnas pasākumus, ieskaitot laboratoriskas pārbaudes (turpmāk - testēšana).

13. Ja testēšanā ir konstatēts, ka augi, augu produkti vai citi objekti ir brīvi no tādiem kaitīgajiem organismiem, kuri nav identificēti Latvijā un minēti noteikumos, dienests pieņem lēmumu par to atbrīvošanu no karantīnas.

14. Augus, augu produktus vai citus objektus, kuros testēšanas gaitā nav atklāti šīs instrukcijas 13. punktā minētie kaitīgie organismi, kā arī citus augus, augu produktus vai citus objektus, kuri ir bijuši saskarsmē ar inficētajiem vai invadētajiem objektiem vai var būt inficējušies vai invadējušies, persona iznīcina vai attiecīgi apstrādā, vai piemēro atbilstošus karantīnas pasākumus noteikta kaitīgā organisma iznīcināšanai saskaņā ar dienesta lēmumu.

15. Pēc apstiprinātās darbības veikšanas termiņa beigām persona:

15.1. materiālu vai jebkuru citu inficētu vai invadētu materiālu, vai citus augus, augu produktus vai citus objektus, kas bijuši saskarsmē ar inficēto vai invadēto materiālu, iznīcina, sterilizē vai citādi apstrādā saskaņā ar dienesta norādījumiem;

15.2. darbības veikšanai izmantotās telpas un aprīkojumu sterilizē vai dezinficē saskaņā ar dienesta norādījumiem.

16. Ja persona atklāj jebkura veida materiāla infekciju vai invāziju ar kādu no kaitīgajiem organismiem, kuri minēti noteikumos, vai izmēģinājumu gaitā identificē kādu citu kaitīgo organismu, kuru dienests atzinis par draudu Latvijai, persona par to un jebkuru gadījumu, kas radījis iepriekšminēto organismu izplatīšanos vidē, nekavējoties ziņo dienestam.

17. Dienests nodrošina, lai darbībai, kuru veikšanā izmanto augus, augu produktus un citus objektus, kuri ir uzskaitīti noteikumu 4. un 7. pielikumā, bet nav noteikti šīs instrukcijas 18. un 20. punktā, tiktu piemēroti visi atbilstošie karantīnas pasākumi un pārbaudes, kā arī testēšana. Ja dienests konstatē, ka netiek ievēroti noteiktie karantīnas pasākumi, tas pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu.

3. Karantīnas pasākumi augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kurus paredzēts atbrīvot no karantīnas pasākumiem

18. Citrusu Citrus spp., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu augiem, izņemot augļiem un sēklām:

18.1. veic atbilstošas terapijas procedūras saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas Starptautiskā augu ģenētisko resursu institūta (turpmāk - FAO/IPGRI) tehniskajām vadlīnijām (turpmāk - vadlīnijas);

18.2. pēc 18.1. punktā norādītajām procedūrām tiem veic indeksācijas procedūras. Visu augu materiālu, ieskaitot indikatoraugus, tur karantīnas nodrošināšanas apstākļos. Augu materiālu, kuru paredzēts atbrīvot no karantīnas, tur apstākļos, kuri nodrošina normālu augu veģetāciju, un veic augu materiāla regulārus vizuālus novērojumus, vai neparādās kaitīgo organismu infekcijas vai invāzijas pazīmes. Novērojumus veic, sākot ar augu ievešanu un visā indeksācijas procedūru laikā;

18.3. augu materiāla indeksācijai uz kaitīgajiem organismiem (testēšana un identifikācija) veic šādas procedūras:

18.3.1. testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, t.sk. Citrus sinensis (L.) Osbeck.,C. aurantifolia Christm. Swing., C. medica L., C. reticulata Blanco un Sesamum L., lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

18.3.1.1. Citrus greening bacterium;

18.3.1.2. Citrus variegated chlorosis;

18.3.1.3. Citrus mosaic virus;

18.3.1.4. Citrus tristeza virus (visi izolāti);

18.3.1.5. Citrus vein enation woody gall;

18.3.1.6. Leprosis;

18.3.1.7. Naturally spreading psorosis;

18.3.1.8. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli &Gikashvili;

18.3.1.9. Satsuma dwarf virus;

18.3.1.10. Spiroplasma citri Saglio et al;

18.3.1.11. Tatter leaf virus;

18.3.1.12. Witches' broom (MLO);

18.3.1.13. Xanthomonas campestris (visas citrusiem patogēnās rases);

18.3.2. tādu slimību testēšanai, kuras nevar atklāt īsā laika periodā, tūlīt pēc augu materiāla ievešanas dzinumu galotnes uzpotē uz sējeņu potcelmiem, kuri audzēti sterilā substrātā, saskaņā ar vadlīnijām. Iegūtajiem augiem pēc tam veic terapijas procedūras saskaņā ar šīs instrukcijas 18.1. punktu;

18.4. augu materiālam, kuram novēro kaitīgo organismu infekcijas vai invāzijas pazīmes, veic pētījumus, ieskaitot testēšanu, ja tā nepieciešama, kaitīgo organismu identificēšanai.

19. Cidoniju Cydonia Mill., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., ābeļu Malus Mill., kauleņkoku Prunus L., bumbieru Pyrus L., zemeņu Fragaria L., ģinšu un to hibrīdu augiem, kuri paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas:

19.1. veic atbilstošas terapijas procedūras saskaņā ar vadlīnijām;

19.2. pēc 19.1. punktā norādītajām procedūrām tiem veic indeksācijas procedūras. Visu augu materiālu, ieskaitot indikatoraugus, tur karantīnas nodrošināšanas apstākļos. Augu materiālu, kuru paredzēts atbrīvot no karantīnas, tur apstākļos, kuri veicina infekcijas vai invāzijas pazīmju parādīšanos. Novērojumus veic, sākot ar augu ievešanu un visā indeksācijas procedūru laikā;

19.3. augu materiāla indeksācijai uz kaitīgajiem organismiem (testēšana un identifikācija) jāveic šādas procedūras:

19.3.1. zemeņu Fragaria L. ģints augiem neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, t.sk. Fragaria vesca, F.virginiana un Chenopodium spp., lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

19.3.1.1. Arabis mosaic virus;

19.3.1.2. Raspberry ringspot virus;

19.3.1.3. Strawberry crinkle virus;

19.3.1.4. Strawberry latent 'C' virus;

19.3.1.5. Strawberry latent ringspot virus;

19.3.1.6. Strawberry mild yellow edge virus;

19.3.1.7. Strawberry vein banding virus;

19.3.1.8. Strawberry witches' broom mycoplasm;

19.3.1.9. Tomato black ring virus;

19.3.1.10. Tomato ringspot virus;

19.3.1.11. Colletotrichum acutatum Simmonds, iedegas;

19.3.1.12. Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan, zemeņu sakņu puve;

19.3.1.13. Xanthomonas fragariae Kennedy & King, zemeņu bakterioze;

19.3.2. ābeļu Malus Mill. ģints augiem:

19.3.2.1. ja augu materiāla izcelsme ir valstī, kura nav zināma kā brīva no šādiem kaitīgajiem organismiem testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, lai atklātu šos kaitīgos organismus:

19.3.2.1.1. Apple proliferation mycoplasm;

19.3.2.1.2. Chery rasp leaf virus (Amerikas);

19.3.2.2. neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

19.3.2.2.1. Tobacco ringspot virus;

19.3.2.2.2. Tomato ringspot virus;

19.3.2.2.3. Ervinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, bakteriālās iedegas;

19.3.3. kauleņaugu Prunus L. ģints augiem:

19.3.3.1. ja augu materiāla izcelsme ir valstī, kura nav zināma kā brīva no šādiem kaitīgajiem organismiem un testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, lai atklātu šos kaitīgos organismus:

19.3.3.1.1. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

19.3.3.1.2. Cherry rasp leaf virus (Amerikas);

19.3.3.1.3. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al;

19.3.3.2. neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus (vīrusu starptautiskie nosaukumi angļu valodā):

19.3.3.2.1. Little cherry pathogen (ne Eiropas izolāti);

19.3.3.2.2. Peach mosaic virus (Amerikas);

19.3.3.2.3. Peach phony rickettsia;

19.3.3.2.4. Peach rosette mosaic virus;

19.3.3.2.5. Peach rosette mycoplasm;

19.3.3.2.6. Peach X-disease mycoplasm;

19.3.3.2.7. Peach yellows mycoplasm;

19.3.3.2.8. Plum line pattern virus (Amerikas);

19.3.3.2.9. Plum pox virus, plūmju virālās bakas (šarka);

19.3.3.2.10. Tomato ringspot virus;

19.3.3.2.11. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye, bakterioze;

19.3.4. bumbieru Pyrus, cidoniju Cydonia Mill. un krūmcidoniju Chaenomeles. Ldl. ģints augiem neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja nepieciešams, indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

19.3.4.1. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, bakteriālās iedegas;

19.3.4.2. Pear decline mycoplasm;

19.4. augu materiālam, kas pakļauts vizuālai pārbaudei saskaņā ar 2. punktu un kuram novēro kaitīgo organismu infekcijas vai invāzijas pazīmes, jāveic pētījumi, ieskaitot testēšanu (ja nepieciešams), kaitīgo organismu indentificēšanai.

20. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus:

20.1. veic atbilstošas terapijas procedūras saskaņā ar vadlīnijām:

20.2. pēc 20.1. punktā norādītajām procedūrām tiem veic indeksācijas procedūras. Visu augu materiālu, ieskaitot indikatoraugus, tur karantīnas nodrošināšanas apstākļos. Augu materiālu, kuru paredzēts atbrīvot no karantīnas, uztur apstākļos, kuri nodrošina normālu augu veģetāciju. Regulāri veic augu materiāla vizuālus novērojumus, vai neparādās kaitīgo organismu, t.sk. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), infekcijas pazīmes. Novērojumus veic, sākot ar augu ievešanu un visā indeksācijas procedūru laikā;

20.3. augu materiāla indeksācijai uz kaitīgajiem organismiem (testēšana un identifikācija) jāveic šādas procedūras (darbības):

20.3.1. ja augu materiāla izcelsme ir valstī, kura nav zināma kā brīva no šādiem kaitīgajiem organismiem:

20.3.1.1. Ajinashika slimība, kuras testēšanai izmanto piemērotu laboratorijas metodi; ja rezultāts ir negatīvs, augu materiālu indeksē uz indikatorauga, piemēram, šķirnes 'Koshu', un novēro vismaz divus veģetācijas ciklus;

20.3.1.2. Grapevine stunt virus, vīnogu pundurības vīruss, kura testēšanai izmanto piemērotu indikatoraugus, piemēram, šķirne 'Campbell Early', un novērojumus veic vienu gadu;

20.3.1.3. Summer mottle, vasaras lāsumainība, kuras testēšanai izmanto piemērotus indikatoraugus, piemēram, šķirnes 'Sideritis', 'Cabernet-Franc', 'Mission';

20.3.2. neatkarīgi no augu materiāla izcelsmes valsts testēšanai izmanto atbilstošas laboratorijas metodes un, ja iespējams, indikatoraugus, lai atklātu vismaz šādus kaitīgos organismus:

20.3.2.1. Blueberry leaf mottle virus;

20.3.2.2. Grapevine Flavescence doree MLO un citi vīnogu dzeltēšanas ierosinātāji;

20.3.2.3. Peach rosette mosaic virus;

20.3.2.4. Tobacco ringspot virus;

20.3.2.5. Tomato ringspot virus ('Yellow vein' un citas rases);

20.3.2.6. Xylella fastidiosa (Well &Raju);

20.3.2.7. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al;

20.4. augu materiālam, kas pakļauts vizuālai pārbaudei saskaņā ar 2.punktu un kuram novēro kaitīgo organismu infekcijas vai invāzijas pazīmes, jāveic pētījumi, ieskaitot testēšanu (ja nepieciešams), kaitīgo organismu identificēšanai.

21. Augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas uzskaitīti noteikumu 3. pielikuma III nodaļā un 5. pielikumā:

21.1. karantīnas pasākumos iekļauj atbilstošas pārbaudes un testus tiem kaitīgajiem organismiem, kuri uzskaitīti noteikumu 3. pielikuma III nodaļā un 4. pielikumā. Pārbaudes veic, ievērojot 5. pielikumā noteiktās specifiskās prasības attiecīgajiem kaitīgajiem organismiem. Saskaņā ar šīm specifiskajām prasībām izmanto 5. pielikumā noteiktās vai arī citas līdzvērtīgas, oficiāli apstiprinātas metodes;

21.2. ievērojot šīs instrukcijas 21.1. apakšpunktu, augiem, augu produktiem un citiem objektiem jābūt atzītiem kā brīviem no noteikumu 3., 4. un 5. pielikumā uzskaitītajiem kaitīgajiem organismiem attiecīgiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem.

Valsts augu aizsardzības dienesta direktors R. Arnītis

1.pielikums

IN221 COPY.GIF (109366 bytes)

IN222 COPY.GIF (68724 bytes)

Augu karantīnas departamenta direktors A.Bokums

2.pielikums

Valsts augu aizsardzības dienestam

IN223 COPY.GIF (82014 bytes)

IN224 COPY.GIF (45590 bytes)

Augu karantīnas departamenta direktors A.Bokums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Latvijā tiek ievesti un pārvietoti kaitīgie organismi, augi, augu produkti un citi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts augu aizsardzības dienests Veids: instrukcija Numurs: 22Pieņemts: 24.09.2001.Stājas spēkā: 24.09.2001.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 10.10.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
54582
24.09.2001
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)