Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Likumā lietoto terminu skaidrojumā:

izteikt termina "vadība" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Vadība šā likuma izpratnē ir pārvaldes izpildinstitūcija tajos uzņēmumos, kuros šāda struktūra pastāv. Individuālajos uzņēmumos par vadību uzskatāms īpašnieks. Visu citu tipu uzņēmumos par vadību uzskatāmas personas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus attiecībā uz uzņēmuma darbību.";

papildināt likumā lietoto terminu skaidrojumu ar šāda satura tekstu:

"Radniecīgi uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kas attiecībā pret uzņēmumu, par kuru tiek sastādīts gada pārskats, ir vai nu meitas uzņēmumi, vai mātes uzņēmums, vai mātes uzņēmuma citi meitas uzņēmumi.

Naudas plūsmas pārskats šā likuma izpratnē ir tāds finansu pārskats, kurā tiek sniegti dati par naudas ieņēmumiem un izdevumiem pārskata periodā un kurš sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem."

2. Izslēgt 1.panta ceturto daļu.

3. Izteikt 3. un 4.pantu šādā redakcijā:

3.pants

1. Pārskata gadam ir jāaptver 12 mēneši, un parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu. Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var būt citāds pārskata gada sākums un beigas, ja to nosaka attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūti vai līgumsabiedrības līgums. Vienā koncernā ietilpstošiem uzņēmumiem ir vienāds pārskata gads.

2. Pārskata gadu var mainīt. Pārskata gada maiņa ir jāpamato un jāsniedz attiecīgi paskaidrojumi par to gada pārskata pielikumā.

3. Jaunizveidota uzņēmuma pirmais pārskata gads var aptvert īsāku vai garāku laika posmu, bet ne vairāk par 18 mēnešiem.

4. Ja tiek mainīts jau esoša uzņēmuma pārskata gada sākums, pārskata gads nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem.

5. Pārskata gads, kurā uzņēmums izbeidz savu darbību, kā arī pārskata gads, kurā tiek mainīts tā sākums, var būt īsāks par 12 mēnešiem.

4.pants

1. Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pielikuma un ziņojuma.

2. Gada pārskats ir jāsastāda atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un šim likumam.

3. Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām, tā finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

4. Latvijas Republikā vispāratzītās grāmatvedības kārtošanas formas ir noteiktas ar likumu "Par grāmatvedību", šo likumu, Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem un citiem normatīvajiem aktiem."

4. Izslēgt 5.panta trešo daļu.

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants

Bilances shēma kontu veidā

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi:

1. Pētniecības darba un uzņēmuma attīstības izmaksas.

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.

3. Citi nemateriālie ieguldījumi.

4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība.

5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem.

II. Pamatlīdzekļi:

1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi.

2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas.

3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.

4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.

III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem.

3. Līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā.

4. Aizdevumi saistītajiem uzņēmumiem.

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi.

6. Pārējie aizdevumi.

7. Pašu akcijas un daļas.

8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi:

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.

2. Nepabeigtie ražojumi.

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai.

4. Nepabeigtie pasūtījumi.

5. Avansa maksājumi par precēm.

6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki.

II. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi.

2. Radniecīgo uzņēmumu parādi.

3. Saistīto uzņēmumu parādi.

4. Citi debitori.

5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā.

6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai.

7. Nākamo periodu izmaksas.

III. Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos:

1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā.

2. Pašu akcijas un daļas.

3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos.

IV. Nauda.

Pasīvs

Pašu kapitāls:

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).

2. Akciju emisijas uzcenojums.

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.

4. Rezerves:

a) likumā noteiktās rezerves;

b) rezerves pašu akcijām vai daļām;

c) sabiedrības statūtos noteiktās rezerves;

d) pārējās rezerves.

5. Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;

b) pārskata gada nesadalītā peļņa.

Uzkrājumi:

1. Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām.

2. Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem.

3. Citi uzkrājumi.

Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa):

1. Aizņēmumi pret obligācijām.

2. Akcijās pārvēršamie aizņēmumi.

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.

4. Citi aizņēmumi.

5. No pircējiem saņemtie avansi.

6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.

7. Maksājamie vekseļi.

8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem.

9. Parādi saistītajiem uzņēmumiem.

10. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi.

11. Pārējie kreditori.

12. Nākamo periodu ieņēmumi.

13. Pārskata gada dividendes.

14. Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes."

6. Aizstāt 11., 12., 13. un 14.pantā vārdus "Peļņas nodoklis par pārskata gadu" ar vārdiem "Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu".

7. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Izmaksas, kas attiecas uz pārskata gadu, bet izdarāmas pēc bilances sastādīšanas datuma, jāparāda kā saistības."

8. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants

Tikai par samaksu iegūtas tiesības drīkst parādīt nemateriālo ieguldījumu postenī "Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības"."

9. Aizstāt 21.pantā vārdus "apgrozījuma nodoklis" ar vārdiem "pievienotās vērtības nodoklis".

10. Izteikt 24.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"2. Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma - 1 000 000 latu;

2) neto apgrozījums - 2 400 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits - 250.

3. Šā panta otrajā daļā minētā bilances kopsumma ir šā likuma 10.pantā norādītā aktīva posteņu kopsumma. Vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot uzņēmumā strādājošos (ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti) darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā."

11. 25.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "vispārīgiem" ar vārdu "grāmatvedības";

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) jāņem vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas jāsaskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;";

papildināt pirmo daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) jānorāda visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Var nenorādīt maznozīmīgus posteņus, kuri būtiski nemaina gada pārskatu, bet padara to pārāk detalizētu. Šajā gadījumā bilancē, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķinā norādāmi apvienoti posteņi, bet to detalizējums sniedzams pielikumā;

8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi jāiegrāmato un jāatspoguļo gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Izņēmuma gadījumos var atkāpties no šā panta pirmajā daļā minētajiem grāmatvedības principiem."

12. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants

Tādu ilgtermiņa ieguldījumu objektu sākotnējā vērtība, kuru lietošanas periods ir ierobežots, pakāpeniski jānoraksta (jāamortizē) paredzētajā lietošanas periodā. Zemes gabala sākotnējo vērtību nedrīkst pakļaut norakstīšanai (amortizācijai)."

13. 29.pantā:

izteikt pirmās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Zemes gabalu vērtību nedrīkst paaugstināt virs to sākotnējās vērtības.";

izslēgt otrās daļas otrajā teikumā vārdus "un ceturtās".

14. Izteikt 35.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Izmaksas, kas saistītas ar šā likuma 10.panta iedaļas "I. Nemateriālie ieguldījumi" 1.-4.postenī minēto nemateriālo ieguldījumu izveidošanu, ir sistemātiski jānoraksta lietderīgās lietošanas periodā."

15. Izteikt 37.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Debitoru un kreditoru parādu atlikumi bilancē jāparāda atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tiem jābūt saskaņotiem ar pašu debitoru un kreditoru uzskaites datiem bilances sastādīšanas datumā. Strīda gadījumos atlikumi bilancē jāuzrāda atbilstoši grāmatvedības datiem. Debitoru parādiem, kuru saņemšana tiek apšaubīta, apšaubāmās summas apmērā drīkst izveidot uzkrājumus nedrošiem parādiem. Debitoru parādu atlikumi bilancē jāparāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no šo parādu uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu atlikumus. Gada pārskata pielikumā ir jādod nedrošiem parādiem izveidoto uzkrājumu apjoma pamatojums. Ja parāds uzskatāms par bezcerīgu (zaudētu bez cerībām to kādreiz atgūt), tas attiecīgi jānoraksta no nedrošiem parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai jāiekļauj zaudējumos."

16. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants

Neatkarīgi no šā likuma 26., 28. un 29.panta nosacījumiem mātes uzņēmums sākotnēji uzrāda savu līdzdalību meitas uzņēmuma pamatkapitālā iegādes izmaksās, bet katra pārskata gada beigās koriģē to atbilstoši mātes uzņēmuma daļai meitas uzņēmuma pašu kapitālā. Šim nolūkam nepieciešams izmantot meitas uzņēmuma īpašnieku pilnsapulcē apstiprinātā gada pārskata informāciju. Vērtības palielinājums vai samazinājums meitas uzņēmuma peļņas vai zaudējumu dēļ (atbilstoši ieguldītā kapitāla īpatsvaram procentos) jānorāda peļņas un zaudējumu aprēķina posteņos "Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos" vai "Ilgtermiņa finansu ieguldījumu un vērtspapīru vērtības samazināšanās". Meitas uzņēmuma aprēķināto dividenžu summas apmērā jāsamazina bilances posteņa "Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā" atlikums un jāpalielina bilances posteņa "Radniecīgo uzņēmumu parādi" atlikums. Uzņēmuma gada pārskatā līdzdalība saistīto uzņēmumu kapitālā jānorāda līdzīgi tam, kā tiek norādīta līdzdalība meitas uzņēmuma kapitālā, ievērojot šā panta nosacījumus, pēc kuriem novērtējama līdzdalība meitas uzņēmuma pamatkapitālā."

17. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

"40.pants

1. Pielikumā īpaši paredzēto informāciju var sniegt paskaidrojumos pie aprēķina posteņiem, uz kuriem tā attiecas, vai arī bilances vai peļņas un zaudējumu aprēķina patstāvīgajos posteņos.

2. Parādi, kas saņemami vēlāk nekā gada laikā pēc pārskata gada, jāuzskata par ilgtermiņa parādiem, un debitors jāieraksta atsevišķi katrā ar arābu ciparu apzīmētā bilances postenī.

3. Parādi, kas maksājami gada laikā, ir īstermiņa parādi. Parādi, kas maksājami pēc gada, ir ilgtermiņa parādi. Abi šo parādu veidi ir parādi kreditoriem, un tie jāieraksta atsevišķi katrā ar arābu ciparu apzīmētā bilances postenī. Atsevišķi jāparāda arī īstermiņa un ilgtermiņa parādu kopsummas.

4. Pircēju un pasūtītāju avansa iemaksas jāieraksta attiecīgā bilances posteņa pasīvā. Ja ir prasības vai saistības pret mātes uzņēmumu, šie posteņi meitas uzņēmuma bilancē jāieraksta atsevišķi."

18. 45.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja uzņēmuma aktīvi ir ieķīlāti vai apgrūtināti ar kādu citu aizņēmuma atmaksāšanas drošību, tas jāuzrāda kopā ar informāciju par ķīlas un kāda cita garantijas aizņēmuma atmaksāšanas drošības nosacījumiem un ieķīlātā objekta bilances vērtību. Kopējais apgrūtinājums meitas uzņēmumiem un kopējais apgrūtinājums pārējiem koncerna uzņēmumiem jāparāda atsevišķi pielikumā.";

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja uzņēmums ir noslēdzis nomas vai īres līgumus, kuriem ir svarīga nozīme tā darbībā, šajos līgumos paredzētās saistības ir jāmin īpaši.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Uzņēmuma vai tā mātes uzņēmuma īpašniekiem, valdes, padomes un vadības locekļiem izsniegto aizņēmumu, ķīlu vai garantiju summas jāuzrāda katrai kategorijai atsevišķi kopā ar informāciju par procentu likmi, svarīgākajiem nosacījumiem un atmaksājamām summām.";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Aizdevumu un ķīlu summas, galvojumi vai garantijas, kas izsniegtas vai dotas uzņēmuma dalībniekiem, izņemot mātes uzņēmumu un mātes uzņēmuma dalībniekus, jāuzrāda atsevišķi, norādot atmaksājamās summas."

19. Izteikt 48.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta noteikumi neattiecas uz uzņēmumiem, kas var lietot peļņas un zaudējumu aprēķina shēmu saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmās daļas nosacījumiem."

20. Izteikt 49.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"1. Ir jāuzrāda pārskata gadā samaksātā nodokļu summa sadalījumā pa nodokļu veidiem.

2. Ir jāparāda pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa summa, kas attiecas uz ārkārtas ieņēmumu un izmaksu starpību."

21. Papildināt 50.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Padomes un valdes locekļu saņemtā atlīdzība (izņemot algas) jāparāda atsevišķi."

22. 54.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"2. Šā panta pirmajā daļā minētie kritēriji ir:

1) bilances kopsumma - 100 000 latu;

2) neto apgrozījums - 200 000 latu;

3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits - 25.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Bilances kopsumma atbilstoši šā panta otrās daļas prasībām veidojas no šā likuma 10.pantā norādītās visu aktīva posteņu kopsummas. Vidējais darbinieku skaits aprēķināms, saskaitot uzņēmumā strādājošos (ar nodokļu grāmatiņu vai nodokļu karti) darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā."

23. 55.pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdu "investīcija" ar vārdu "ieguldījumi";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"6. Uzņēmumiem, kuru akcijas tiek kotētas Rīgas fondu biržā, gada pārskatos jāuzrāda:

1) pārskata gada peļņa vai zaudējumi salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu un svārstību rašanās iemesls;

2) valdes, padomes un vadības locekļu līdzdalība un vadības funkciju pildīšana citos Uzņēmumu reģistrā reģistrētajos uzņēmumos, izņemot līdzdalību vai vadības funkciju pildīšanu tādos meitas uzņēmumos, kuros mātes uzņēmumam pieder visas kapitāla daļas vai akcijas."

24. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

"56.pants

Koncerna gada pārskats ietver mātes uzņēmuma un meitas uzņēmuma gada pārskatus, kas apvienoti, izmantojot konsolidācijas metodes (turpmāk - iesaistīti konsolidācijā vai konsolidēti). Koncerna gada pārskats sniedz informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu atsevišķu saimniecisko vienību neatkarīgi no pārskatā apvienoto uzņēmumu juridisko attiecību robežas."

25. 58.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Koncerna gada pārskata sagatavošanas procesā mātes uzņēmuma finansu pārskati jāapvieno ar meitas uzņēmuma finansu pārskatiem, saskaitot kopā līdzīgos gada pārskata posteņos ietvertās līdzekļu, saistību, pašu kapitāla, ieņēmumu un izmaksu summas.";

papildināt trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Lai koncerna pārskats būtu sagatavots kā vienas atsevišķas saimnieciskās vienības gada pārskats, jāievēro šāda konsolidācijas procedūru secība:

1) savstarpēji jāizslēdz mātes uzņēmuma ieguldījuma sākotnējā vērtība ikvienā meitas uzņēmumā un tam atbilstošās līdzdalības daļas vērtība katra meitas uzņēmuma pašu kapitālā. Konsolidācijā iesaistīto meitas uzņēmumu akciju vai daļu sākotnējā vērtība jāaprēķina proporcionāli konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu pašu kapitāla daļai. Aprēķināšana jāveic, ņemot vērā sākotnējo vērtību datumā, kad šie uzņēmumi tika pirmo reizi iesaistīti konsolidācijā. Summu starpības jāiegrāmato tieši zem tiem meitas uzņēmumu konsolidētās bilances posteņiem (ciktāl tas ir iespējams), kuru vērtība ir augstāka vai zemāka nekā sākotnējā vērtība. Atlikušās summu starpības jānorāda koncerna bilancē atsevišķā postenī ar nosaukumu "Uzņēmuma nemateriālā vērtība". Šādu kārtību nepiemēro mātes uzņēmuma kapitāla akcijām vai daļām, kas atrodas mātes uzņēmuma paša vai kāda konsolidācijā iesaistītā meitas uzņēmuma īpašumā;

2) pilnībā jāizslēdz koncerna uzņēmumu savstarpējie darījumi un savstarpējo norēķinu kontu atlikumi, to skaitā pārdošanas ieņēmumi, izmaksas un dividendes;

3) pilnībā jāizslēdz vēl neiegūtā (nerealizējusies) peļņa, kas radusies no koncerna uzņēmumu savstarpējiem darījumiem un ietverta līdzekļu vērtībā, piemēram, krājumu un pamatlīdzekļu uzskaites vērtībā;

4) jāizslēdz vēl neesošie (nerealizējušies) zaudējumi, kuri radušies no koncerna uzņēmumu savstarpējiem darījumiem un par kuru summu ir samazināta līdzekļu uzskaites vērtība, ja vien radušās izmaksas nav jau atlīdzinātas (segtas);

5) jānosaka mazākuma līdzdalības daļa konsolidēto meitas uzņēmumu neto ienākumos pārskata periodā un jāveic nepieciešamās koncerna uzņēmumu kopējo ienākumu korekcijas, lai iegūtu tās neto ienākumu summas, kas attiecas uz mātes uzņēmuma ieguldījumu daļu. Ieņēmumu un izdevumu summas, kas rodas no konsolidētajiem meitas uzņēmumiem un attiecas uz akcijām vai daļām, kā arī citu personu īpašumu, kurš nav saistīts ar koncerna uzņēmumiem, jānorāda peļņas un zaudējumu aprēķinā atsevišķā postenī ar paskaidrojumu, ka tas attiecas uz mazākuma līdzdalības daļu;

6) jānosaka mazākuma līdzdalības daļa konsolidēto meitas uzņēmumu īpašumā, un koncerna bilancē tā jānorāda atsevišķi no saistībām un mātes uzņēmuma akcionāru pašu kapitāla. Akcijas un daļas, kas atrodas meitas uzņēmumos un pieder citām personām, jānorāda koncerna bilancē atsevišķā postenī ar nosaukumu "Mazākuma intereses (mazākuma līdzdalības daļa)";

7) mātes uzņēmuma un koncerna gada pārskatā ietveramo meitas uzņēmumu finansu pārskatu datumiem jābūt vienādiem.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"4. Sagatavojot koncerna gada pārskatu, koncerna ietvaros jāizmanto vienas un tās pašas grāmatvedības metodes, lai atspoguļotu līdzīgos apstākļos notikušus līdzīgus saimnieciskos darījumus. Ja meitas uzņēmums izmanto citādas grāmatvedības metodes nekā tās, kuras pieņemtas, lai koncerna gada pārskatā atspoguļotu līdzīgos apstākļos notikušus līdzīgus saimnieciskos darījumus, šā uzņēmuma gada pārskatu attiecīgi koriģē tad, kad to izmanto koncerna gada pārskata sagatavošanā. Ja aprēķināt šādu korekciju summas praktiski nav iespējams, šāds fakts jāpaskaidro, norādot arī informāciju par to struktūrvienību īpatsvaru koncerna gada pārskatā, kurām izmantotas atšķirīgas grāmatvedības metodes.

5. Meitas uzņēmuma darbības rezultāti jāietver koncerna gada pārskatā no meitas uzņēmuma iegādes dienas, tas ir, ar datumu, kad mātes uzņēmums faktiski ieguvis īpašuma vai kontroles tiesības attiecībā uz meitas uzņēmumu.

6. Likvidētā (pārdotā) meitas uzņēmuma darbības rezultāti jāiekļauj koncerna peļņas un zaudējumu aprēķinā līdz meitas uzņēmuma likvidācijas (pārdošanas) dienai, tas ir, līdz datumam, ar kuru izbeidzas mātes uzņēmuma kontrole pār meitas uzņēmumu. Starpība starp ieņēmumiem no meitas uzņēmuma likvidācijas un likvidētā uzņēmuma līdzekļiem uzskaites vērtībā, atskaitot tā saistības, pēc stāvokļa uz likvidācijas dienu tiek norādīta koncerna peļņas un zaudējumu aprēķinā kā peļņa vai zaudējumi no meitas uzņēmuma likvidācijas."

26. Izteikt 61.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Uzņēmuma gada pārskatā jānorāda:

1) uzņēmuma pilns nosaukums un adrese, kā arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, turklāt koncerna gada pārskatā jānorāda visu meitas uzņēmumu un saistīto uzņēmumu nosaukums un adrese. Meitas uzņēmumam savā pārskatā ir jānorāda mātes uzņēmuma nosaukums un adrese, kā arī procentos izteikta mātes uzņēmuma līdzdalība meitas uzņēmuma kapitālā;

2) individuālajam uzņēmumam - arī īpašnieka vārds, uzvārds, adrese un personas kods;

3) valsts vai pašvaldību uzņēmumam - arī tās ministrijas vai citas pārvaldes institūcijas nosaukums, kuras pārziņā tas atrodas;

4) līgumsabiedrībai - arī dati par personām ar pilnu atbildību un par pārvaldes institūciju locekļiem (juridiskajām personām - arī reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, bet fiziskajām personām - arī personas kods);

5) visu veidu statūtsabiedrībām un citu veidu uzņēmumiem - arī visu valdes un padomes locekļu vārds, uzvārds un ieņemamais amats. Šīs ziņas jāsniedz arī par tām personām, kuras pārskata gada laikā no šiem amatiem ir aizgājušas."

27. Izteikt 62.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Visi uzņēmumu gada pārskati un ziņojumi pakļauti obligātai revidentu pārbaudei. Pārbaudi veic, ievērojot Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas apstiprinātos revīzijas standartus. Uzņēmējsabiedrībās, kuru rādītāji pārsniedz divus no šā likuma 54.panta otrās daļas kritērijiem, šo pārbaudi veic zvērināts revidents. Pārējos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) pārbaudi var veikt šā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) revīzijas komisija vai revidents, kurš iecelts vai ievēlēts saskaņā ar likumu par attiecīgo uzņēmējdarbības formu un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtiem."

28. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64.pants

Revidents par veiktās pārbaudes rezultātiem sagatavo rakstveida atzinumu, kurā viņam īpaši jānorāda:

1) vai uzņēmuma gada pārskats, ziņojums un attiecīgi koncerna gada pārskats un ziņojums ir sagatavoti saskaņā ar šā likuma prasībām un Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem;

2) vai gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem pārskata gadā;

3) vai uzņēmuma likumīgie pārstāvji ir snieguši revidentam pieprasītās ziņas un paskaidrojumus."

29. Izteikt 65.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja revidenta iebildumi ir būtiski, viņš var atteikties izsniegt revidenta atzinumu."

30. 66.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzņēmums ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet uzņēmums, kura darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, un koncerna mātes uzņēmums ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām iesniedz (nosūta pa pastu vai ar kurjeru) Valsts ieņēmumu dienesta nodaļai pēc uzņēmuma atrašanās vietas un Uzņēmumu reģistram pārbaudīta gada pārskata norakstu, ziņojumu un revidenta atzinumu, ja tāds ir, kopā ar paskaidrojumu par to, kad gada pārskats apstiprināts.";

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"4. Uzņēmumiem un koncerniem, kuru darbības apjoms pārsniedz šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos kritērijus, bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par saviem līdzekļiem jāpublicē Uzņēmumu reģistra norādītajā izdevumā.

5. Uzņēmumu reģistrā saņemtie gada pārskati un ziņojumi glabājami uzņēmuma reģistrācijas lietā, un tiem ir jābūt publiski pieejamiem, lai ikviens, samaksājis valsts nodevu, ar tiem var iepazīties.";

izslēgt sesto daļu.

31. Izteikt 67.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja gada pārskats un citi pārskata dokumenti netiek pilnībā publicēti, skaidri jānorāda, ka tiek publicēts saīsināts gada pārskats un ka pilnīgs gada pārskats pieejams Uzņēmumu reģistrā. Revidenta atzinums jāpublicē pilnībā."

32. Izteikt 68.pantu šādā redakcijā:

"68.pants

Ja uzņēmuma vadība neiesūta dokumentus saskaņā ar šā likuma 66.panta un 67.panta pirmās daļas prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona uzliek naudas sodu likumā noteiktajā kārtībā."

Pārejas noteikumi

1. Grozījumi likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 66.pantā attiecībā uz pārbaudītu gada pārskatu norakstu, ziņojumu un revidenta atzinumu iesniegšanu, glabāšanu un pieejamību Uzņēmumu reģistrā attiecināmi uz gada pārskatiem par 1996.gadu un turpmākajiem gadiem.

2. Uzņēmumu gada pārskati un ziņojumi par periodu līdz 1996.gadam glabājami Valsts ieņēmumu dienestā, un tiem ir jābūt publiski pieejamiem, lai ikviens, samaksājis valsts nodevu, ar tiem var iepazīties.

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.292 "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 19.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 6.novembrī.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 26.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.11.1996.Stājas spēkā: 10.12.1996.Zaudē spēku: 01.01.2016.Tēma: KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 201/202, 26.11.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 27.12.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
53038
10.12.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)