Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1997. gada 1. oktobra likumu: Par valsts sociālo apdrošināšanu.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 436

Rīgā 1997.gada 23.decembrī (prot. nr.72 28.§)

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" statūti

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
24.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (turpmāk - Aģentūra) ir neprivatizējama valsts akciju sabiedrība.

2. Aģentūras pilnais nosaukums - bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra", saīsinātais nosaukums - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

3. Aģentūras dibinātājs ir valsts, un Aģentūras darbības laiks nav ierobežots.

4. Viss Aģentūras kapitāls un visas balsis pieder valstij. Valsts kapitāla daļas turētājs Aģentūrā ir Labklājības ministrija.

5. Aģentūra ir juridiskā persona, tai ir nošķirta manta un patstāvīga bilance. Aģentūra var savā vārdā iegūt mantiskās un personiskās nemantiskās tiesības un uzņemties saistības, tā var būt prasītāja un atbildētāja tiesā vai šķīrējtiesā.

6. Aģentūra ir tiesīga slēgt darījumus atbilstoši savas darbības mērķiem un uzdevumiem.

7. Aģentūrai ir norēķinu konti kredītiestādēs, zīmogs ar pilnu aģentūras nosaukumu un simbolika.

8. Aģentūra ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar likumu var vērst piedziņu. Valsts ir atbildīga par Aģentūras saistībām ar savu ieguldījumu Aģentūras pamatkapitālā, tai skaitā pamatkapitāla nenomaksātās daļas apjomā, bet nav atbildīga ar pārējo savu mantu. Aģentūra nav atbildīga par valsts saistībām.

9. Aģentūra darbojas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām" un likumu "Par bezpeļņas organizāciju", kā arī citiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

10. Aģentūras juridiskā adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika.

II. Aģentūras darbības mērķis, virzieni un tiesības

11. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkciju administrēšanu sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pakalpojumu jomā.

12. Aģentūras darbības virzieni ir šādi:

12.1. sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu administrēšana;

12.2. valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, kas saskaņā ar tiesību aktiem nodota Aģentūras kompetencē.

13. Aģentūrai ir tiesības:

13.1. sniegt informāciju sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pakalpojumu jomā;

13.2. izdot administratīvos aktus, kas publisko tiesību jomā attiecas uz individuālu juridisko vai fizisko personu, minētajai personai nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības;

13.3. pieprasīt un bez maksas saņemt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no valsts un pašvaldību iestādēm, valsts uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām Aģentūrai nepieciešamo informāciju. Iegūto informāciju Aģentūra nedrīkst sniegt citām personām par maksu;

13.4. dibināt uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un piedalīties citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšanā un darbībā;

13.5. veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

14. Aģentūrai nav tiesību izmantot sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu kontus savas darbības tiešai finansēšanai.

III. Aģentūras pamatkapitāls

15. Aģentūras dibināšanas pamatkapitāls ir viens miljons latu (1000000 latu). Katras akcijas nominālvērtība ir viens lats.

16. Aģentūras reģistrētais pamatkapitāls ir divi miljoni piecsimt tūkstoši latu (2500000 latu). Reģistrētais pamatkapitāls Aģentūrai jāizveido piecu gadu laikā no Aģentūras reģistrācijas dienas Uzņēmumu reģistrā.

17. Aģentūras pamatkapitālu var palielināt vai samazināt, ja Ministru kabinets pieņēmis attiecīgu rīkojumu. Pamatkapitāla samazināšanas vai palielināšanas kārtību apstiprina valsts pilnvarnieks. Palielinot vai samazinot pamatkapitālu, jāizdara Aģentūras statūtos attiecīgi grozījumi, par kuriem Aģentūras (turpmāk - valde) paziņo Uzņēmumu reģistram.

18. Aģentūras pamatkapitālu var palielināt, iesaistot papildu kapitālu vai daļu no Aģentūras uzkrātā kapitāla pārveidojot par tās pamatkapitālu.

19. Ja pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, to var ieguldīt tikai valsts Ministru kabineta personā. Ja pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu un par akcijām samaksā, ieguldot ķermeniskas lietas, ieguldījums ir jānovērtē un par to jāsastāda ekspertu atzinums likumā paredzētajā kārtībā.

20. Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, pārveidojot daļu no Aģentūras uzkrātā kapitāla par tās pamatkapitālu, Aģentūras pamatkapitālā ir jāieskaita tā Aģentūras īpašuma daļa, kura pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apjomu.

21. Aģentūras pamatkapitālu var samazināt, samazinot katras akcijas nominālvērtību.

IV. Aģentūras struktūra

22. Aģentūras pārvaldes institūcijas ir Aģentūras akcionāru pilnsapulce, padome un valde.

23. Aģentūras akcionāru pilnsapulces funkcijas Aģentūrā veic valsts pilnvarnieks.

24. Ar valdes lēmumu var tikt izveidotas Aģentūras filiāles. Filiāles vadītājs rīkojas saskaņā ar valdes apstiprinātu filiāles nolikumu.

V. Aģentūras akcionāru pilnsapulce (valsts pilnvarnieks)

25. Valsts pilnvarnieks Aģentūrā ir labklājības ministrs.

26. Vienīgi valsts pilnvarniekam, veicot Aģentūras akcionāru pilnsapulces funkcijas, ir tiesības:

26.1. izskatīt Aģentūras, padomes un valdes ziņojumus;

26.2. apstiprināt Aģentūras gada pārskatu;

26.3. atbrīvot valdes locekļus no atbildības vai ierosināt saukt viņus pie atbildības;

26.4. pēc padomes priekšlikuma apstiprināt Aģentūras kārtējā gada darbības plānu un budžetu;

26.5. iecelt amatā valdes locekļus (izņemot ģenerāldirektoru) un zvērinātus revidentus, lemt par prasību vai sūdzību celšanu pret viņiem vai attiecīgo prasību un sūdzību izbeigšanu;

26.6. atbrīvot valdes locekļus (izņemot ģenerāldirektoru) no amata, ja viņi pārkāpj likumu vai statūtus;

26.7. noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par padomes sastāva apstiprināšanu un ģenerāldirektora iecelšanu, kā arī par padomes locekļu un ģenerāldirektora atbrīvošanu, ja viņi savā darbībā pārkāpj likumu vai statūtus;

26.8. noteikt padomes un valdes locekļu, kā arī zvērinātu revidentu un likvidatoru atalgojumu;

26.9. iecelt īpašu komisiju mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai, kā arī apstiprināt komisijas sniegto novērtējumu;

26.10. apstiprināt Aģentūras pamatkapitāla palielināšanas un samazināšanas noteikumus;

26.11. noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par Aģentūras obligāciju izlaidi;

26.12. iecelt Aģentūras likvidatorus, ja Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par Aģentūras likvidāciju.

27. Ja valsts pilnvarnieks atbrīvo no amata valdes locekli, viņš vienlaikus ieceļ amatā citu valdes locekli.

28. Valsts pilnvarniekam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt valdei pārskatu par Aģentūras darbību.

29. Valsts pilnvarniekam nav tiesību iejaukties Aģentūras saimnieciskajā un finansiālajā darbībā, kā arī tās operatīvajā vadīšanā un slēgt darījumus Aģentūras vārdā.

30. Valsts pilnvarnieks visus pieņemtos lēmumus noformē rakstiski.

VI. Padome

31. Padome veic Aģentūras pārraudzību un saskaņā ar šiem statūtiem kontrolē valdes darbību.

32. Padomes sastāvā ir septiņi padomes locekļi, kurus uz trim gadiem ieceļ Ministru kabinets.

33. Vismaz trešajai daļai no padomes locekļiem jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem vai tās pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas nodzīvojuši Latvijā ne mazāk kā 21 gadu.

34. Padomes loceklis nevar būt Aģentūras valdes loceklis vai Aģentūras zvērināts revidents.

35. Padomes loceklis nedrīkst pilnvarot citu personu veikt padomes locekļa funkcijas.

36. Padomes priekšsēdētāja pienākumus veic valsts pilnvarnieks.

37. Padome no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku. Priekšsēdētāja vietnieks pilda priekšsēdētāja pienākumus tikai priekšsēdētāja prombūtnes laikā (komandējums, atvaļinājums, slimība) vai priekšsēdētāja uzdevumā, kā arī tad, ja priekšsēdētājs nav iecelts.

38. Ministru kabinets pēc valsts pilnvarnieka priekšlikuma var atbrīvot padomes locekli, ja viņš pārkāpj likumu vai statūtus, kā arī pēc attiecīgā padomes locekļa lūguma, vienlaikus izlemjot jautājumu par cita padomes locekļa iecelšanu.

39. Valsts pilnvarnieka pienākums ir ziņot Uzņēmumu reģistram par visām izmaiņām padomes sastāvā. Izmaiņas padomes sastāvā ir spēkā ar to reģistrācijas brīdi Uzņēmumu reģistrā.

40. Padomes uzdevumi ir:

40.1. kontrolēt valdes darbību un raudzīties, lai Aģentūras lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, šiem statūtiem un valsts pilnvarnieka lēmumiem;

40.2. pārbaudīt valdes iesniegto Aģentūras saimnieciskās darbības plānu un kopā ar atsauksmi iesniegt to apstiprināšanai valsts pilnvarniekam;

40.3. pārbaudīt Aģentūras gada pārskatu un citus ziņojumus un kopā ar atsauksmi iesniegt tos apstiprināšanai valsts pilnvarniekam;

40.4. pārstāvēt Aģentūru tiesā visās Aģentūras celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes vai tās locekļu celtajās prasībās pret Aģentūru;

40.5. iepriekš izskatīt visus ar Aģentūras darbību saistītos jautājumus, kuri saskaņā ar šiem statūtiem ietilpst Ministru kabineta un valsts pilnvarnieka kompetencē vai kurus valde vai padomes loceklis ierosinājis izskatīt valsts pilnvarniekam, un sniegt atzinumu par tiem.

41. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt valdei ziņojumu par Aģentūras darbību, kā arī pārbaudīt Aģentūras reģistrus un dokumentus, kasi, vērtspapīrus un citu mantu. Padome var uzticēt minēto pārbaudi kādam no padomes locekļiem vai uzdot to pieaicinātiem ekspertiem.

42. Padomei ir tiesības jebkurā laikā atstādināt valdes locekli no pienākumu pildīšanas un ieteikt valsts pilnvarniekam atbrīvot valdes locekli no amata, ja valdes loceklis savā darbībā pārkāpj likumu vai statūtus. Ja attiecīgos pārkāpumus izdara ģenerāldirektors, padome iesaka valsts pilnvarniekam šo statūtu 27.7.apakšpunktā noteiktajā kārtībā risināt jautājumu par ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata.

43. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kuri ir valsts pilnvarnieka un valdes kompetencē.

44. Padome reizi gadā iesniedz valsts pilnvarniekam ziņojumu, kurā novērtēta Aģentūras darbība un valdes ziņojums, kā arī izsaka priekšlikumus Aģentūras darbības uzlabošanai.

45. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī. Katram padomes loceklim, kā arī valdei ir tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu, motivējot sēdes sasaukšanas vajadzību un nolūku.

46. Ja padomes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā neizpilda padomes locekļa vai valdes pieprasījumu, sēdes sasaukšanas ierosinātājam ir tiesības pašam sasaukt un vadīt padomes sēdi.

47. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

48. Katram padomes loceklim padomes sēdē ir viena balss.

49. Padome pieņem savus lēmums ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss, bet, ja sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks, - priekšsēdētāja vietnieka balss.

50. Padomes sēdes protokolā jāatzīmē, kā par attiecīgo jautājumu ir balsojis katrs klātesošais padomes loceklis, kā arī padomes locekļa atšķirīgais viedoklis.

51. Padomes sēdes tiek protokolētas, un protokolu paraksta visi sēdē klātesošie padomes locekļi.

52. Ja padomes locekļi rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumu un šos statūtus vai valsts pilnvarnieka lēmumus un instrukcijas, vai darbojas nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, viņi ir solidāri atbildīgi pilnā apmērā ar visu savu īpašumu par Aģentūrai, kreditoriem un valstij nodarītajiem zaudējumiem.

VII. Valde un ģenerāldirektors

53. Valde pārzina un vada visas Aģentūras lietas. Tā ir atbildīga par visu Aģentūras saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī par grāmatvedības organizēšanu saskaņā ar likumu.

54. Valde pārstāv Aģentūru jautājumos, kuros Aģentūru nepārstāv valsts pilnvarnieks un padome, un lemj visus ar Aģentūras darbību saistītos jautājumus, izņemot tos, kuri ietilpst tikai valsts pilnvarnieka vai padomes kompetencē.

55. Valde pārvalda Aģentūras mantu un rīkojas ar Aģentūras līdzekļiem atbilstoši likumam, Ministru kabineta noteikumiem, šiem statūtiem un valsts pilnvarnieka lēmumiem.

56. Valsts pilnvarnieka rakstisks apstiprinājums nepieciešams šādiem valdes lēmumiem:

56.1. līdzdalības iegūšana, izbeigšana vai tās apjoma maiņa citos uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

56.2. Aģentūras reorganizācija;

56.3. citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dibināšana, to reorganizācija un likvidācija;

56.4. nekustamās mantas pirkšana, atsavināšana un apgrūtināšana;

56.5. jaunu darbības virzienu uzsākšana un esošo darbības virzienu pārtraukšana.

57. Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi - ģenerāldirektors, kurš pilda valdes priekšsēdētāja funkcijas, un divi viņa vietnieki.

58. Valde apstiprina:

58.1. Aģentūras iekšējās kārtības noteikumus un nosaka Aģentūras darba organizāciju;

58.2. Aģentūras darbinieku skaitu un štatu sarakstu, kā arī nosaka darba samaksu Aģentūras darbiniekiem.

59. Padomes locekļu, valdes locekļu, zvērinātu revidentu un likvidatoru atalgojumu nosaka valsts pilnvarnieks.

60. Ģenerāldirektoru ieceļ amatā Ministru kabinets pēc valsts pilnvarnieka priekšlikuma.

61. Valsts pilnvarnieks pēc ģenerāldirektora priekšlikuma ieceļ amatā pārējos valdes locekļus.

62. Vismaz diviem valdes locekļiem jābūt Latvijas Republikas pilsoņiem vai tās pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas nodzīvojuši Latvijā ne mazāk kā 21 gadu.

63. Ģenerāldirektors apstiprina vienu no saviem vietniekiem par pirmo vietnieku.

64. Ģenerāldirektora pirmais vietnieks pilda ģenerāldirektora pienākumus tikai tā prombūtnes laikā (komandējums, atvaļinājums, slimība) vai viņa uzdevumā, kā arī tad, ja ģenerāldirektors nav iecelts.

65. Valdes loceklis tiek iecelts amatā uz trim gadiem. Valdes locekli var iecelt amatā atkārtoti uz jaunu termiņu.

66. Pilnvaras, līgumus un citus dokumentus paraksta ģenerāldirektors vai viņa rakstiski pilnvarota persona. Bankas dokumentus un kases dokumentus saskaņā ar tiesību aktiem paraksta ģenerāldirektora rakstiski pilnvarota persona.

67. Par visām izmaiņām valdes sastāvā, kā arī valdes locekļu paraksta tiesībās Aģentūra paziņo Uzņēmumu reģistram, un šīs izmaiņas stājas spēkā pēc to reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā. Par izmaiņām valdes sastāvā Uzņēmumu reģistram ziņo valsts pilnvarnieks.

68. Valde veic norēķinus valsts pilnvarnieka apstiprināta Aģentūras saimnieciskas darbības plāna ietvaros.

69. Valdes sēdes sasauc ģenerāldirektors ne retāk kā reizi mēnesī.

70. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi. Ja sēdē lēmumu nepieņem, tiek sasaukta atkārtota valdes sēde.

71. Katram valdes loceklim valdes sēdē ir viena balss. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir ģenerāldirektora balss.

72. Valdes sēdes protokolā atzīmē, kā par attiecīgo jautājumu balsojis katrs valdes loceklis. Valdes locekļa atšķirīgo viedokli ieraksta valdes sēdes protokolā.

73. Valdes sēdes protokolu paraksta visi klātesošie valdes locekļi.

74. Valdes loceklis var saņemt no Aģentūras atlīdzību par zaudējumu, kas viņam nodarīts sakarā ar atbrīvošanu no amata, ja tā bijusi nepamatota.

75. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt valsts pilnvarniekam iesniegumu par atkāpšanos no amata.

76. Lēmumu par ģenerāldirektora atbrīvošanu no amata pieņem Ministru kabinets pēc valsts pilnvarnieka priekšlikuma, ja ģenerāldirektors savā darbībā pārkāpj likumu vai statūtus, kā arī pēc ģenerāldirektora iesnieguma par atkāpšanos no amata.

77. Aģentūras valdes locekļa amats nav savienojams ar atrašanos citu uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību pārvaldes institūcijās, kā arī ar darbu citā uzņēmumā vai uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijā, organizācijā vai iestādē.

78. Valdes loceklis ar ģenerāldirektora atļauju drīkst veikt tikai pedagoģisku, zinātnisku vai citu radošu darbu, bet ģenerāldirektors minētos darbus drīkst veikt ar valsts pilnvarnieka atļauju.

79. Valdes locekļiem divu nedēļu laikā no iecelšanas dienas rakstiski jāpaziņo valsts pilnvarniekam, kādi uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības viņiem pieder, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem pieder kapitāla daļas, kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir padomes vai valdes locekļi, kā arī valsts vai pašvaldības valsts pilnvarnieki.

80. Mēneša laikā no dienas, kad valdes loceklis iecelts amatā, viņš atstāj padomes vai valdes locekļa amatu citās uzņēmējsabiedrībās, un par to Uzņēmumu reģistrā jāizdara attiecīgas atzīmes.

81. Ģenerāldirektors veic Aģentūras operatīvo vadību un nosaka valdes locekļu pienākumus.

82. Ģenerāldirektors atbilstoši likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un šajos statūtos paredzētajā kārtībā Aģentūras vārdā:

82.1. pārstāv Aģentūras intereses valsts un pašvaldību iestādēs, citās institūcijās un organizācijās, kā arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

82.2. rīkojas ar Aģentūras mantu un naudas līdzekļiem;

82.3. slēdz saimnieciskos, darba un citus līgumus;

82.4. izsniedz pilnvaras;

82.5. atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;

82.6. izdod pavēles un dod norādījumus jautājumos, kas ietilpst viņa kompetencē un kas ir obligāti visiem Aģentūras darbiniekiem;

82.7. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģentūras darbiniekus Latvijas darba likumu kodeksā noteiktajā kārtībā;

82.8. pieaicina ekspertus un nosaka to atalgojumu.

83. Ģenerāldirektoram ir tiesības jebkurā laikā atstādināt valdes locekli no pienākumu pildīšanas un ieteikt valsts pilnvarniekam atbrīvot viņu no amata, ja valdes loceklis savā darbībā pārkāpj likumu vai statūtus.

84. Valdei ir pienākums reizi ceturksnī sniegt padomei ceturkšņa ziņojumu par savu darbību un gada beigās - gada ziņojumu.

85. Ja valdes locekļi rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumu un šos statūtus vai valsts pilnvarnieka instrukcijas un lēmumus, vai darbojas nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, viņi ir solidāri atbildīgi pilnā apmērā ar visu savu īpašumu par Aģentūrai, kreditoriem un valstij nodarītajiem zaudējumiem.

VIII. Aģentūras finansu līdzekļi un to izlietojums

86. Aģentūra tiek finansēta:

86.1. no sociālās apdrošināšanas speciālajos budžetos noteiktajiem maksājumiem, kas saistīti ar speciālo budžetu administrēšanu un valsts dotācijām ikgadējā valsts budžeta likumā noteiktajā apjomā;

86.2. no ienākumiem par saimniecisko darbību;

86.3. no maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību;

86.4. no dāvinājumiem un ziedojumiem.

87. Aģentūras finansu līdzekļus veido arī akciju kapitāls, ārvalstu ieguldījumi, aizdevumi un tehniskā palīdzība.

88. Aģentūras saimnieciskās darbības rezultātā gūto ienākumu pārsniegums pār izdevumiem jāieskaita rezervē (rezerves fondā), kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu. Minēto summu neapliek ar uzņēmuma ienākuma nodokli un to nevar izņemt vai ieskaitīt valsts budžetā. Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai ar Aģentūras darbības virzieniem saistītām izmaksām ar valsts pilnvarnieka rakstisku akceptu.

89. Citu rezervju veidošana Aģentūrā nav atļauta.

90. Aģentūra nav tiesīga izdarīt ziedojumus, sniegt aizdevumus, dot galvojumus, kā arī izdarīt citus ar Aģentūras darbību un tās organizēšanu nesaistītus izdevumus.

IX. Aģentūras gada pārskats

91. Aģentūra organizē grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" un likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un citu normatīvo aktu prasībām.

92. Aģentūra organizē uzņēmējdarbības un speciālo budžetu līdzekļu nošķirtu grāmatvedību un statistisko uzskaiti. Aģentūrai ir saistoši Valsts kases norādījumi par speciālo budžetu līdzekļu uzskaiti, kā arī norādījumi par finansu pārskatu iesniegšanu par attiecīgo līdzekļu izmantošanu.

93. Par Aģentūras grāmatvedību un gada pārskata sastādīšanu atbildīga ir valde.

94. Aģentūras pārskata gads aptver 12 mēnešus, un tas sakrīt ar kalendāra gadu.

95. Par katru pārskata gadu Aģentūra sastāda gada pārskatu, kurā ir bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, pielikums, naudas plūsmas pārskats un ziņojums.

96. Aģentūras gada pārskatu iesniedz padomei, kura to izskata un kopā ar savu atzinumu nosūta valsts pilnvarniekam. Aģentūras gada pārskatu apstiprina valsts pilnvarnieks.

97. Pēc tam, kad valsts pilnvarnieks apstiprinājis Aģentūras gada pārskatu, Aģentūras ienākumu pārsniegums pār izdevumiem ieskaitāms rezervē (rezerves fondā).

98. Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Aģentūra nosūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei, Valsts kasei, Valsts statistikas komitejai un Uzņēmumu reģistram pārbaudīta gada pārskata norakstu, ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu.

99. Valde publicē Aģentūras bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

X. Aģentūras darbības uzraudzība un revīzija

100. Aģentūras darbību kontrolē zvērināti revidenti, valsts pilnvarnieka izveidotas pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķos jautājumos, kā arī attiecīgi pilnvarotas valsts institūcijas.

101. Zvērinātus revidentus katru gadu ieceļ valsts pilnvarnieks.

102. Zvērināti revidenti pārbauda Aģentūras darbību kārtējā gada laikā un darbojas līdz kārtējā gada pārskata apstiprināšanai.

103. Par zvērinātu revidentu var būt eksperts, kas ieguvis zvērināta revidenta nosaukumu saskaņā ar likumu "Par zvērinātiem revidentiem".

104. Par zvērinātu revidentu var iecelt tikai tādu personu, kurai ar Aģentūru nav nekādu saimniecisku sakaru un kura nestrādā Aģentūrā.

105. Par zvērinātu revidentu nedrīkst būt persona, kurai ar valsts pilnvarnieku, padomes vai valdes locekli, vai galveno grāmatvedi ir radniecība līdz trešajai pakāpei vai svainība līdz otrajai pakāpei.

106. Pēc Aģentūras gada pārskata sastādīšanas valde paziņo zvērinātiem revidentiem, ka Aģentūras gada pārskats sagatavots, reģistri noslēgti un dokumenti pieejami pārbaudei.

107. Zvērinātiem revidentiem ir tiesības apskatīt un revidēt visu Aģentūras mantu un pārbaudīt visu Aģentūras finansiālo un saimniecisko darbību.

108. Zvērinātiem revidentiem ir tiesības jebkurā laikā veikt Aģentūras darbības kontroli un pārbaudi.

109. Zvērināti revidenti ar valdes piekrišanu ir tiesīgi pieaicināt ekspertus. Šādā gadījumā valde nosaka pieaicināto ekspertu darba samaksas noteikumus un apmēru, ņemot vērā zvērināta revidenta ieteikumus.

110. Zvērinātiem revidentiem nekavējoties jāziņo valsts pilnvarniekam un padomei par valdes un tai pakļauto struktūrvienību darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.

111. Par izdarīto revīziju zvērināti revidenti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām sastāda ziņojumu, kuru valde kopā ar savu atzinumu un gada pārskatu iesniedz valsts pilnvarniekam.

112. Zvērināti revidenti savu darbību veic atbilstoši normatīvajiem aktiem. Zvērināti revidenti ir atbildīgi Aģentūrai un trešajām personām par zaudējumiem, kas nodarīti viņu vainas dēļ. Viņi nav atbildīgi par valdes un tai pakļauto struktūrvienību pārkāpumiem, izņemot gadījumus, ja viņi par attiecīgajiem pārkāpumiem ir zinājuši, bet nav informējuši valsts pilnvarnieku vai Padomi.

XI. Aģentūras reorganizācija, darbības izbeigšana un statūtu grozīšanas kārtība

113. Aģentūras reorganizācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu.

114. Aizliegts reorganizēt Aģentūru, ja reorganizācijas rezultātā mainās īpašnieks, kā arī likvidēt Aģentūru, lai izdarītu reorganizāciju.

115. Grozījumus Aģentūras statūtos izdara Ministru kabinets pēc valsts pilnvarnieka priekšlikuma vai pēc savas iniciatīvas.

116. Grozījumi Aģentūras statūtos jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" paredzētajā kārtībā.

117. Aģentūra izbeidz savu darbību vienlaikus ar tās likvidāciju šādos gadījumos:

117.1. ar Ministru kabineta rīkojumu;

117.2. ar tiesas nolēmumu;

117.3. bankrota dēļ.

118. Likvidējot Aģentūru bankrota dēļ, piemērojamas likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" normas.

119. Informācija par Aģentūras reorganizāciju vai likvidāciju publicējama likumos noteiktajā kārtībā.

120. Aģentūras likvidāciju, izņemot likvidāciju bankrota dēļ, īsteno valsts pilnvarnieka ieceltie likvidatori. Līdz ar likvidatora iecelšanu valdes locekļu pilnvaras izbeidzas. Valsts pilnvarnieks ieceltos likvidatorus var jebkurā laikā atcelt.

121. Likvidatori Aģentūras likvidāciju veic likumā "Par uzņēmējdarbību" un likumā "Par akciju sabiedrībām" paredzētajā kārtībā.

122. Likvidatoru darbībai piemērojami tie paši noteikumi, kuri piemērojami Aģentūras valdes darbībai.

123. Valsts pilnvarniekam, padomes un valdes locekļiem ir pienākums sniegt likvidatoriem likvidācijas gaitā nepieciešamo informāciju.

124. Likvidatori valsts pilnvarnieka noteiktajos termiņos sniedz pārskatu par savu darbību, bet pēc likvidācijas pabeigšanas - pārskatu par visā likvidācijas laikā veikto darbību.

125. Likvidatori, kuri apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījuši viņiem saskaņā ar likumu, šiem statūtiem vai valsts pilnvarnieka lēmumiem uzliktos pienākumus, ir solidāri atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem likvidējamajai Aģentūrai, tās kreditoriem un valstij.

126. Aģentūra izbeidz savu darbību ar brīdi, kad tā tiek izslēgta no Uzņēmumu reģistra. Pēc likvidācijas atlikusī Aģentūras manta paliek valstij.

XII. Noslēguma jautājumi

127. Ar 1998.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumus nr.151 "Valsts sociālās apdrošināšanas fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 74.nr.).

Ministru prezidents G.Krasts

Labklājības ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 436Pieņemts: 23.12.1997.Stājas spēkā: 31.12.1997.Zaudē spēku: 31.12.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 342/345, 30.12.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
52964
31.12.1997
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)