Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 04.07.1996., Latvijas Vēstnesis Nr.114 (599)

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā

Izdarīt Korupcijas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1996, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt visa likuma tekstu pēc vārdiem "Ministru prezidents" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ministru prezidenta biedrs (biedri)" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt visa likuma tekstu pēc vārda "materiālās" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai citas personiskās" (attiecīgā locījumā).

3. Izslēgt visā likumā vārdus "apdrošināšanas sabiedrība vai banka" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā vārdus "nelikumīgā ietekmējamā (korumpētā)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "nelikumīgā ietekmējamā (korumpējamā)" (attiecīgā locījumā).

5. Izslēgt visā likumā vārdu "izmeklēšana" (attiecīgā locījumā).

6. Izslēgt 1.panta 3.punktu.

7. Izslēgt 2.panta 3.punktu.

8. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Valsts amatpersonas šā likuma izpratnē ir:

1) Valsts prezidents;

2) Saeimas deputāti;

3) Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs (biedri), ministri, valsts ministri un parlamentārie sekretāri;

4) tiesneši, prokurori, zvērināti notāri un policijas darbinieki;

5) Latvijas Bankas prezidents un viņa vietnieks;

6) civildienesta ierēdņi un civildienesta ierēdņu kandidāti;

7) Saeimas ievēlētas, ieceltas vai apstiprinātas, kā arī Ministru kabineta ieceltas vai apstiprinātas amatpersonas;

8) valsts un pašvaldību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) direktori (vadītāji) un viņu vietnieki;

9) pilsētu domju, rajonu padomju, pagastu padomju deputāti un pašvaldību revīzijas komisiju locekļi;

10) pilsētu domju, rajonu padomju, pagastu padomju ievēlētas, ieceltas vai apstiprinātas amatpersonas;

11) Valsts kontroles amatpersonas;

12) citu valsts un pašvaldību koleģiālo lēmējinstitūciju locekļi;

13) citas valsts un pašvaldību iestādēs un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) strādājošas amatpersonas;

14) Nacionālo bruņoto spēku aktīvā (ierindas) dienesta karavīri.

(2) Uz šā panta pirmās daļas 7. un 10.-14.punktā minētajām valsts amatpersonām, kā arī policijas darbiniekiem šajā likumā noteiktie ierobežojumi un pienākumi attiecas tad, ja šīs amatpersonas un darbinieki ir tiesīgi pieņemt lēmumus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas vai arī rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu vai finansu līdzekļiem."

9. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sevi un saviem radiniekiem;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Radinieki šā likuma izpratnē ir personas, kuras ar valsts amatpersonu ir laulībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas.";

izslēgt trešo daļu;

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par trešo daļu;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja rodas šā panta pirmajā daļā minētā interešu konflikta situācija, valsts amatpersonai ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā nodot attiecīgo funkciju veikšanu citai kompetentai valsts amatpersonai. Ja attiecīgo funkciju veikšanu nav iespējams nodot citai valsts amatpersonai, par to izpildes kārtību lemj augstāka valsts amatpersona."

10. Izteikt 7.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) šo amatpersonu vai tās radiniekiem;".

11. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja rodas šā panta pirmajā daļā minētā interešu konflikta situācija, valsts amatpersonai ir pienākums likumā noteiktajā kārtībā nodot attiecīgo funkciju veikšanu citai kompetentai valsts amatpersonai. Ja attiecīgo funkciju veikšanu nav iespējams nodot citai valsts amatpersonai, par to izpildes kārtību lemj augstāka valsts amatpersona."

12. Papildināt 9.panta 1.punktu pēc vārda "materiāli" ar vārdiem "vai citādi personiski".

13. Papildināt 11.pantu pēc vārda "materiāli" ar vārdiem "vai citādi personiski".

14. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Amatu savienošanas un darba pildīšanas ierobežojumi

(1) Valsts amatpersonai, ja šajā likumā un citos likumos nav noteikts citādi, ir aizliegts ieņemt citus amatus, izņemot amatus sabiedriskajās un politiskajās organizācijās (partijās), kā arī amatus, kuros valsts amatpersonas, ievērojot šā likuma noteikumus, ieceļ Saeima vai Ministru kabinets.

(2) Valsts amatpersonai, ja šajā likumā nav noteikts citādi, ir atļauts savienot sava amata pildīšanu arī ar pedagoga, zinātnieka, ārsta vai radošo darbu.

(3) Radošais darbs šā likuma izpratnē ir darbs, par kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru sakarā ar publicistisko vai māksliniecisko darbību."

15. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13. pants. Dāvanu pieņemšanas ierobežojumi

(1) Pildot amata pienākumus, valsts amatpersonai ir aizliegts pieņemt jebkādas dāvanas vai citus materiālus labumus, izņemot šā panta otrajā daļā paredzētos gadījumus.

(2) Pildot amata pienākumus, valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt tikai diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kuras valsts amatpersonai pasniedz:

1) oficiālo vai darba vizīšu laikā ārvalstīs;

2) Latvijas Republikas valsts svētkos un atceres dienās;

3) tās valsts vai pašvaldību institūcijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) jubilejā, kurā strādā šī amatpersona;

4) citos Ministru kabineta noteiktajos gadījumos.

(3) Diplomātiskās dāvanas šā likuma izpratnē ir dāvanas, kuras ārvalsts oficiālas amatpersonas pasniedz Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam, ārlietu ministram un šā likuma 5.panta pirmās daļas 6.punktā minētajām Ārlietu ministrijas amatpersonām valsts, oficiālo vai darba vizīšu laikā saskaņā ar protokolu.

(4) Šā panta otrajā daļā minētās dāvanas ir valsts īpašums. Diplomātiskās dāvanas reģistrējamas Ārlietu ministrijas Vienotā valsts protokola reģistrā, un par to izmantošanu lemj ārlietu ministrs. Par pārējo dāvanu izmantošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību lemj tās valsts vai pašvaldību institūcijas vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs, kurā ieņem amatu dāvanas saņēmējs. Ja dāvana ir individuāli lietojams priekšmets, dāvanas saņēmējs to var izpirkt. Dāvanu izpirkšanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

(5) Valsts amatpersonām ārpus amata pienākumu pildīšanas ir atļauts pieņemt dāvanas no radiniekiem, kā arī no fiziskajām un juridiskajām personām, attiecībā uz kurām šī valsts amatpersona viena gada laikposmā pirms dāvanas saņemšanas nav pieņēmusi lēmumu, veikusi uzraudzību, kontroli, izziņu vai uzlikusi sodu. Ja valsts amatpersona ārpus amata pienākumu pildīšanas ir pieņēmusi dāvanas no fiziskajām vai juridiskajām personām, tā gadu pēc dāvanas pieņemšanas nav tiesīga attiecībā uz dāvanas devēju pieņemt lēmumu vai veikt uzraudzību, kontroli, izziņu vai uzlikt sodu."

16. Izteikt 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reklamēšana šā likuma izpratnē ir valsts amatpersonas jebkāda personiska pozitīva vai negatīva vērtējuma paušana par konkrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) atklātās sapulcēs, masu pasākumos, kā arī šāda vērtējuma izteikšana masu informācijas līdzekļos, ja šī amatpersona par reklamēšanu ir saņēmusi atlīdzību."

17. Izslēgt 16.pantu.

18. Izteikt 17.panta tekstu šādā redakcijā:

"Valsts amatpersonai 24 stundu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par tās iecelšanu vai apstiprināšanu amatā vai arī likumā noteiktajā kārtībā ir publicēta oficiāla informācija par tās ievēlēšanu, ja šī amatpersona atrodas nelikumīgā ietekmējamā (korumpējamā) stāvoklī, tas ir, tādā stāvoklī, kas ir pretrunā ar šā likuma II un III nodaļas pantos paredzētajiem noteikumiem, ir pienākums ziņot par to augstākai valsts amatpersonai, kā arī pienākums mēneša laikā pārtraukt atrašanos nelikumīgā ietekmējamā (korumpējamā) stāvoklī."

19. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa. Īpašie noteikumi".

20. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Īpašie amatu savienošanas un darba pildīšanas noteikumi

(1) Šā likuma 12.panta noteikumi neattiecas uz šā likuma 5.panta pirmās daļas 9. un 12.punktā minētajām valsts amatpersonām.

(2) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 4., 5., 6., 11. un 14.punktā minētajām valsts amatpersonām ir atļauts savienot savu amatu pildīšanu tikai ar pedagoga, zinātnieka un radošo darbu.

(3) Saeimas deputāta amata pildīšanu ir atļauts savienot arī ar šā likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā minēto amatu pildīšanu, saņemot atalgojumu tikai par vienu amatu.

(4) Zvērināta notāra amata pildīšanu ir atļauts savienot arī ar amatiem sabiedriskajās un politiskajās organizācijās (partijās)."

21. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Īpašie uzņēmējdarbības un ienākumu gūšanas noteikumi

(1) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā minētajām valsts amatpersonām un to radiniekiem nedrīkst piederēt kapitāla daļas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuri saņem valsts pasūtījumus, valsts finansu līdzekļus, valsts garantētus kredītus vai valsts privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tie tiek saņemti publiskas izsoles vai atklāta konkursa rezultātā.

(2) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā minētās valsts amatpersonas un to radinieki nedrīkst saņemt nekāda veida ienākumus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņem valsts pasūtījumus, valsts finansu līdzekļus, valsts garantētus kredītus vai valsts privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tie tiek saņemti publiskas izsoles vai atklāta konkursa rezultātā.

(3) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā minētajām valsts amatpersonām ir jāievēro šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi arī divus gadus pēc tam, kad tās beigušas pildīt attiecīgā amata pienākumus.

(4) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 8. un 13.punktā minētajām valsts amatpersonām ir aizliegts arī saņemt jebkāda veida ienākumus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), ar kuriem valsts vai pašvaldības uzņēmums, kur strādā attiecīgā valsts amatpersona, ir noslēdzis tiesiskus darījumus vai kuri saņem attiecīgā valsts vai pašvaldības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pasūtījumus, izņemot gadījumus, kad tiesisks darījums tiek noslēgts vai pasūtījums tiek saņemts publiskas izsoles vai atklāta konkursa rezultātā.

(5) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 9.punktā minētajām valsts amatpersonām un pašvaldību izpilddirektoriem, kā arī to radiniekiem nedrīkst piederēt kapitāla daļas uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuri saņem attiecīgās pašvaldības pasūtījumus, finansu līdzekļus, garantētus kredītus vai privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tie tiek saņemti publiskas izsoles vai atklāta konkursa rezultātā.

(6) Šā likuma 5.panta pirmās daļas 9.punktā minētās valsts amatpersonas un pašvaldību izpilddirektori, kā arī to radinieki nedrīkst saņemt nekāda veida ienākumus no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri saņem attiecīgās pašvaldības pasūtījumus, finansu līdzekļus, garantētus kredītus vai privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tie tiek saņemti publiskas izsoles vai atklāta konkursa rezultātā.

(7) Republikas pilsētu domju un rajonu padomju priekšsēdētājiem un šo pašvaldību izpilddirektoriem ir jāievēro šā panta piektās un sestās daļas noteikumi arī gadu pēc tam, kad viņi beiguši pildīt attiecīgā amata pienākumus.

(8) Policijas darbiniekiem ir aizliegts arī veikt jebkādu uzņēmējdarbību.

(9) Šā panta pirmajā, otrajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētie izņēmumi nav pieļaujami, ja attiecīgā valsts amatpersona strādā iestādē, kas ir atbildīga par izsoles vai konkursa organizēšanu."

22. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Īpašie lēmumu pieņemšanas noteikumi

Šā likuma 6.pantā noteiktie lēmumu pieņemšanas ierobežojumi neattiecas uz Saeimas deputātiem, kuri piedalās lēmumu pieņemšanā Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā."

23. Izslēgt 22.panta pirmajā daļā vārdus "un to radinieki".

24. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts amatpersonas deklarācijā, kuru iesniedz, stājoties amatā, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā norādāmi:

1) deklarācijas iesniedzēja īpašumā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi, arī tie, kuri atrodas šīs personas valdījumā sakarā ar nodibinātās aizbildnības vai aizgādnības realizēšanu;

2) deklarācijas iesniedzējam piederošie valsts institūcijās reģistrējamie transportlīdzekļi;

3) nekustamie īpašumi, kurus deklarācijas iesniedzējs iznomā citām personām vai nomā no citām personām;

4) amati uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un citi amati, ko ieņem deklarācijas iesniedzējs, vai citi darbi, kurus viņš strādā;

5) tās deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, norādot šo parādsaistību apmēru;

6) tie deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi, kuru apmērs pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas, norādot šo aizdevumu apmēru;

7) deklarācijas iesniedzējam piederošās kapitāla daļas (akcijas, pajas) uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī deklarācijas iesniedzēja skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumi un viņam piederošie vērtspapīri;

8) šā likuma 6.panta otrajā daļā norādīto deklarācijas iesniedzēja radinieku vārds, uzvārds, dzīvesvieta."

25.Izslēgt 25.panta pirmās daļas otro teikumu.

26. Izteikt 26.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs (biedri), ministri, valsts ministri un parlamentārie sekretāri, ja viņi attiecīgo amatu ir pildījuši ilgāk par trim mēnešiem, iesniedz deklarāciju arī par 24 mēnešiem, kas seko pēc amata pildīšanas izbeigšanas. Deklarācija par pirmajiem 12 mēnešiem iesniedzama ne vēlāk kā 15.mēnesī, par otro gadu - ne vēlāk kā 27.mēnesī pēc amata pildīšanas izbeigšanas.

(2) Pašvaldību domju (padomju) priekšsēdētāji un šo pašvaldību izpilddirektori, ja viņi attiecīgo amatu ir pildījuši ilgāk par trim mēnešiem, iesniedz deklarāciju arī par tiem 12 mēnešiem, kas seko pēc amata pildīšanas izbeigšanas. Deklarācija iesniedzama ne vēlāk kā 15.mēnesī pēc amata pildīšanas izbeigšanas.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā deklarācijā jānorāda šā likuma 23. panta otrajā un trešajā daļā noteiktās ziņas."

27. Izslēgt 27.pantu.

28. Papildināt 31.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt no valsts amatpersonām papildu deklarāciju par to īpašumā esošās kustamas un nekustamas mantas iegūšanas avotiem."

29. 32.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts ieņēmumu dienests pārbauda, vai visās Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra (biedru), ministru, valsts ministru, parlamentāro sekretāru, Latvijas Bankas prezidenta un viņa vietnieka, republikas pilsētu domju deputātu deklarācijās ietvertās ziņas atbilst patiesībai un vai šīs valsts amatpersonas nav pārkāpušas šajā likumā noteiktos ierobežojumus un aizliegumus.";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un to radiniekiem";

aizstāt otrajā daļā vārdu "piecus" ar vārdu "divus".

30. Izteikt 34.pantu šādā redakcijā:

"34. pants. Nobeiguma noteikumi

(1) Lai novērstu valsts amatpersonu nokļūšanu nelikumīgā ietekmējamā (korumpējamā) stāvoklī, kā arī lai nepieļautu valsts amatpersonu pilnvaru realizēšanu interešu konflikta situācijā, valsts amatpersonām citos likumos var noteikt papildu ierobežojumus.

(2) Valsts ieņēmumu dienesta priekšnieks ne retāk kā reizi pusgadā iesniedz Saeimai rakstveida pārskatu par to, kā valsts amatpersonas ievēro šā likuma noteikumus."

31. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitli un vārdu "1.martam" ar skaitli un vārdu "1.augustam";

papildināt noteikumus ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"4. Visas Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. - 3.punktā minētās valsts amatpersonas, kuras ir ievēlētas vai ieceltas amatā līdz 1996.gada 1.jūnijam, valsts amatpersonas deklarāciju iesniegšanu uzsāk, līdz 1996.gada 1.augustam iesniedzot Korupcijas novēršanas likuma 23.pantā noteikto deklarāciju.

5. Visas Korupcijas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas 4. -14.punktā minētās valsts amatpersonas, kuras ir ievēlētas, ieceltas vai apstiprinātas amatā vai arī stājušās darba attiecībās līdz 1996.gada 31.decembrim, valsts amatpersonas deklarāciju iesniegšanu uzsāk, iesniedzot ikgadējo valsts amatpersonas deklarāciju par 1996.gadu Korupcijas novēršanas likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā.

6. Tām Korupcijas novēršanas likuma 5.pantā minētajām valsts amatpersonām, kuras pēc šā likuma spēkā stāšanās atrodas nelikumīgā ietekmējamā (korumpējamā) stāvoklī, tas ir, tādā stāvoklī, kas ir pretrunā ar Korupcijas novēršanas likuma II un III nodaļas noteikumiem, ir pienākums līdz 1996.gada 1.augustam izbeigt atrašanos nelikumīgā ietekmējamā (korumpējamā) stāvoklī."

Likums stājas spēkā ar 1996.gada 1.jūniju.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 16.maijā.

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1996.gada 31.maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.05.1996.Stājas spēkā: 01.06.1996.Zaudē spēku: 10.05.2002.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 31.05.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
52442
01.06.1996
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)