Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 113

Rīgā 2001.gada 13.martā (prot. Nr. 11, 1.§)

Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, un ar šīm pārstāvniecībām saistītām personām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā, ievērojot paritātes principu, pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme piemērojama preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti:

1.1. ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā (turpmāk - pārstāvniecības);

1.2. ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam un minēto personu ģimenes locekļiem, kā arī starptautisko organizāciju pārstāvniecību amatpersonām, kuras Latvijas Republikas teritorijā bauda diplomātisko statusu, ja minētās personas nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji (turpmāk - ar pārstāvniecībām saistītās personas).

2. Par diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību diplomātisko un konsulāro aģentu un administratīvi tehniskā personāla ģimenes locekļiem, ja tie pavada minētās personas Latvijas Republikā, uzskatāmas šādas personas:

2.1. nepilngadīgie bērni;

2.2. bērni, kas vecāki par 18 gadiem, ja tie mācās Latvijas Republikas augstākās vai vidējās izglītības iestādēs un dzīvo kopā ar vecākiem;

2.3. laulātie.

3. Diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību administratīvi tehniskajam personālam un tā ģimenes locekļiem, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, šie noteikumi tiek piemēroti četrus mēnešus no dienas, kad Ārlietu ministrija saņēmusi attiecīgās pārstāvniecības paziņojumu par minēto personu ierašanos.

4. Pārstāvniecības un ar tām saistītās personas, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus, maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar saņemtajām preču pavadzīmēm-rēķiniem, faktūrrēķiniem vai elektronisko kases aparātu čekiem (turpmāk - nodokļa rēķini). Pievienotās vērtības nodokļa summa, kas samaksāta saskaņā ar nodokļa rēķiniem, tiek atmaksāta šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā.

II. Pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība

5. Pievienotās vērtības nodoklis tiek atmaksāts reizi ceturksnī par ceturkšņa laikā iegādātajām precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem:

5.1. pārstāvniecībām - saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

5.2. ar pārstāvniecībām saistītām personām - saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

6. Šo noteikumu 3.punktā minētajām personām pievienotās vērtības nodoklis tiek atmaksāts vienu reizi par četru mēnešu laikā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem.

7. Lai samaksātais pievienotās vērtības nodoklis tiktu atmaksāts, pārstāvniecība vai ar to saistītā persona 30 dienu laikā pēc ceturkšņa beigām iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniegumu (3.pielikums) un nodokļa rēķinus (oriģinālus), kuros norādītā nodokļa summa ir samaksāta. Šo noteikumu 3.punktā minētās personas iesniedz minētos dokumentus 30 dienu laikā pēc ceturtā mēneša beigām. Ja pārstāvniecībai ir nepieciešams saņemt nodokļa rēķinus atpakaļ kā darījumu apliecinošus dokumentus, pieļaujams iesniegt nodokļa rēķinu kopijas, kuras ir apstiprinājis attiecīgās institūcijas vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu iesniedz:

8.1. pārstāvniecība, ja iegādātās preces vai saņemtie pakalpojumi paredzēti pārstāvniecības oficiālajām vajadzībām;

8.2. ar pārstāvniecību saistītā persona, ja iegādātās preces vai saņemtie pakalpojumi paredzēti personiskajām vajadzībām.

9. Par šo noteikumu 1.pielikumā minētajām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas paredzēti attiecīgās pārstāvniecības oficiālajām vajadzībām, pievienotās vērtības nodokli atmaksā, ja katrā nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir lielāka par 100 latiem.

10. Šo noteikumu 9.punktā minētās summas ierobežojumi nav attiecināmi uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem, telpu nomu, komunālajiem pakalpojumiem, apsardzes pakalpojumiem un automobiļiem iegādāto degvielu.

11. Par šo noteikumu 2.pielikumā minētajām iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, kas paredzēti ar pārstāvniecībām saistīto personu vajadzībām, pievienotās vērtības nodokli atmaksā, ja katrā nodokļa rēķinā norādītā darījuma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir lielāka par 30 latiem.

12. Šo noteikumu 11.punktā minētās summas ierobežojumi nav attiecināmi uz maksu par telekomunikāciju pakalpojumiem un automobiļiem iegādāto degvielu.

13. Ievērojot paritātes principu un atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtībai, kas tiek piemērota Latvijas Republikas pārstāvniecībai attiecīgajā ārvalstī, diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un ar šīm pārstāvniecībām saistītajām personām pēc Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts protokola ieteikuma pievienotās vērtības nodoklis var tikt atmaksāts arī par precēm un pakalpojumiem, kas nav minēti šo noteikumu 1. un 2.pielikumā, un bez šo noteikumu 9. un 11.punktā minētajiem ierobežojumiem.

14. Lai noformētu šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu, pārstāvniecība vai ar to saistītā persona aizpilda iesnieguma I daļu. Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītājs vai tā pilnvarotā persona pārbauda, vai iesniedzējam ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto pievienotās vērtības nodokļa atmaksu, un apliecina to iesnieguma II daļā ar parakstu un zīmogu. Piecpadsmit dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Ārlietu ministrijas Valsts protokols nosūta to kopā ar iesniegumam pievienotajiem samaksātajiem nodokļa rēķiniem Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc Ārlietu ministrijas juridiskās adreses.

15. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pārbauda no Ārlietu ministrijas Valsts protokola saņemto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus. Ja iesniegumā norādītās preces un pakalpojumi atbilst šiem noteikumiem, nodokļa rēķini ir noformēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ir samaksāti, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktors vai tā pilnvarotā persona aizpilda iesnieguma III daļu un apstiprina to ar parakstu un zīmogu.

16. Ja iesniegums noformēts saskaņā ar šo noteikumu 14. un 15.punktu, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas no Ārlietu ministrijas Valsts protokola atmaksā no valsts budžeta attiecīgajai pārstāvniecībai vai ar to saistītajai personai iesniegumā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto bankas kontu. Bankas pārskaitījuma izmaksas tiek atskaitītas no atmaksājamās nodokļa summas.

17. Pārstāvniecību vai ar tām saistīto personu iesniegumi, uz kuriem pamatojoties pievienotās vērtības nodoklis ir atmaksāts, kā arī iesniegumiem pievienotie dokumenti paliek glabāšanā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.

18. Ja šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti nav noformēti saskaņā ar šo noteikumu un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, kā arī ja iesniegumā norādītās preces vai pakalpojumi neatbilst šiem noteikumiem, pievienotās vērtības nodoklis par šīm precēm vai pakalpojumiem netiek atmaksāts.

19. Lai varētu tikt piemērota šo noteikumu 13.punktā minētā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība, diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība iesniedz Ārlietu ministrijas Valsts protokolā iesniegumu, kurā norādīta pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība Latvijas Republikas pārstāvniecībai un ar to saistītajām personām attiecīgajā ārvalstī, un pievieno tam priekšlikumus par papildu atvieglojumiem samaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanā, kas būtu piemērojami Latvijā.

20. Ārlietu ministrijas Valsts protokols izskata šo noteikumu 19.punktā minēto iesniegumu un ne vēlāk kā 30 dienu laikā no tā iesniegšanas dienas pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtību attiecīgajai pārstāvniecībai un ar to saistītajām personām. Par pieņemto lēmumu Ārlietu ministrijas Valsts protokols rakstiski informē iesniedzēju un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi, kura veic nodokļa atmaksu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, norādot turpmāko pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtību.

III. Ierobežojumi

21. Pievienotās vērtības nodoklis netiek atmaksāts par Latvijā iegādātiem seniem vai antīkiem priekšmetiem, mākslas priekšmetiem un lietotām precēm.

22. Preces, par kurām pārstāvniecībām un ar tām saistītajām personām ir atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis, nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem.

23. Pievienotās vērtības nodoklis, kas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā atmaksāts pārstāvniecībai vai ar pārstāvniecību saistītai personai, iemaksājams valsts budžetā vai arī par šo summu samazināma atbilstoši turpmākajiem iesniegumiem aprēķinātā atmaksājamā nodokļa summa, ja:

23.1. pārstāvniecība gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kura nav minēta šo noteikumu 1.punktā, preces (izņemot automobiļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 1000 latu par vienu vienību;

23.2. ar pārstāvniecību saistītā persona gada laikā pēc iegādes pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 1.punktā, preces (izņemot automobiļus), kuru vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) pārsniedz 500 latu par vienu vienību;

23.3. pārstāvniecība vai ar pārstāvniecību saistītā persona trīs gadu laikā pēc automobiļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā minēto automobili pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 1.punktā.

24. Ja ar pārstāvniecību saistītā persona, atstājot Latvijas Republiku trīs gadu laikā pēc automobiļa iegādes un tā reģistrācijas Latvijas Republikā, minēto automobili pārdod vai citādi atsavina par labu citai personai vai institūcijai, kas nav minēta šo noteikumu 1.punktā, valsts budžetā iemaksājama 1/36 daļa no atmaksātā nodokļa par katru mēnesi, kas palicis līdz trīs gadu termiņa sasniegšanai.

25. Par šo noteikumu 23. un 24.punktā minētajiem veiktajiem darījumiem:

25.1. pārstāvniecība vai ar pārstāvniecību saistītā persona informē Ārlietu ministrijas Valsts protokolu;

25.2. Ārlietu ministrijas Valsts protokols informē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestādi.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Lēmumi, ar kuriem, ievērojot paritātes principu, šo noteikumu 13.punktā minētajām personām pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir noteikta īpaša pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība, piemērojami līdz 2001.gada 1.maijam.

27. Atzīt par spēku zaudējušiem:

27.1. Ministru kabineta 1995.gada 2.maija noteikumus Nr.126 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtību Latvijas Republikā akreditētajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 69.nr.; 1996, 111.nr.);

27.2. Ministru kabineta 1996.gada 25.jūnija noteikumus Nr.228 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 2.maija noteikumos Nr.126 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtību Latvijas Republikā akreditētajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 111.nr.).

28. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.aprīli.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.113

Preces un pakalpojumi, par kuriem pārstāvniecībām no valsts budžeta tiek atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis

1. Transportlīdzekļi:

1.1. visu veidu automobiļi;

1.2. motocikli, mopēdi, velosipēdi;

1.3. transportlīdzekļu obligātais aprīkojums, rezerves daļas un remonta izdevumi;

1.4. smērvielas un degviela transportlīdzekļiem.

2. Preces interjera veidošanai: mēbeles, paklāji, aizkari, aizkaru stieņi, žalūzijas, galdauti, trauki, galda un sienas pulksteņi.

3. Mūzikas instrumenti: klavieres, flīģeļi, ērģeles.

4. Biroja tehnika: datori, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtas, kalkulatori, telefona un faksa aparāti.

5. Sadzīves tehnika:

5.1. elektropreces, t.sk. veļas mazgāšanas mašīnas, veļas ruļļi, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgāšanas mašīnas, saldētavas, ledusskapji, sildīšanas ierīces, tīrīšanas ierīces, ventilatori, gaisa mitrinātāji, kondicionētāji, plītis, cepeškrāsnis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, gaismas ķermeņi u.tml.;

5.2. audioiekārtas un videoiekārtas: radioaparāti, magnetofoni, akustiskās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, videomagnetofoni, videokameras, antenas;

5.3. fotoaparatūra: fotoaparāti, statīvi, objektīvi, zibspuldzes.

6. Kancelejas preces.

7. Iespieddarbi: vizītkartes, ielūgumi, programmas, brošūras, uzskates materiāli, veidlapas, galda kartes, ēdienkartes.

8. Pārstāvniecību un to vadītāju rezidenču telpu:

8.1. projektēšana, remonts un būvmateriāli;

8.2. uzturēšanai un tīrīšanai nepieciešamās preces un pakalpojumi;

8.3. noma, komunālie pakalpojumi (elektrība, gāze, ūdens, apkure, atkritumu izvešana) un kurināmais.

9. Drošības un signalizācijas sistēmas. Apsardzes pakalpojumi.

10. Maksa par autostāvvietām. Garāžu noma.

11. Ugunsdrošības iekārtas.

12. Telekomunikāciju pakalpojumi.

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.113

Preces un pakalpojumi, par kuriem ar pārstāvniecībām saistītām personām no valsts budžeta tiek atmaksāts pievienotās vērtības nodoklis

1. Transportlīdzekļi:

1.1. visu veidu automobiļi;

1.2. motocikli, velosipēdi un mopēdi;

1.3. transportlīdzekļu obligātais aprīkojums, rezerves daļas un remonta izdevumi;

1.4. smērvielas un degviela transportlīdzekļiem.

2. Preces interjera veidošanai: mēbeles, paklāji, aizkari, aizkaru stieņi, žalūzijas, galdauti, gultas veļa, trauki, galda un sienas pulksteņi.

3. Biroja tehnika: datori, printeri, skeneri, kalkulatori, telefona un faksa aparāti u.tml.

4. Sadzīves tehnika:

4.1. elektropreces, t.sk. veļas mazgāšanas mašīnas, veļas ruļļi, gludekļi, šujmašīnas, trauku mazgāšanas mašīnas, saldētavas, ledusskapji, sildīšanas ierīces, tīrīšanas ierīces, ventilatori, gaisa mitrinātāji, kondicionētāji, plītis, cepeškrāsnis, mikseri, kafijas dzirnaviņas, kafijas automāti, grili, rosteri, tosteri, projektori, gaismas ķermeņi u.tml.;

4.2. audioiekārtas un videoiekārtas: radioaparāti, magnetofoni, akustiskās iekārtas, pastiprinātāji, skaļruņi, mikrofoni, televizori, videomagnetofoni, videokameras, antenas;

4.3. fotoaparatūra: fotoaparāti, statīvi, objektīvi, zibspuldzes.

5. Drošības un signalizācijas sistēmas. Apsardzes pakalpojumi.

6. Telekomunikāciju pakalpojumi.

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 13.marta
noteikumiem Nr.113

Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai ārvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un starptautisko organizāciju pārstāvniecībām Latvijas Republikā, un ar šīm pārstāvniecībām saistītām personām

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pievienotās vērtības nodoklis piemērojams preču piegādēm un pakalpojumiem, kas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 113Pieņemts: 13.03.2001.Stājas spēkā: 01.04.2001.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 43, 16.03.2001.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
5216
01.04.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)