Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.308

Rīgā 1997. gada 26. augustā (prot. Nr.48 12.§)
Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību apgādājamiem sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas nāvi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā aprēķināma apdrošināšanas atlīdzība apgādājamiem sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas nāvi.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājs — persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību un kura ir iesniegusi apdrošinātājam vai Satiksmes birojā rakstisku iesniegumu par tās izmaksu;

2.2. apdrošināšanas atlīdzības regulārie maksājumi — maksājumi, kurus sakarā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas nāvi veic apdrošinātājs vai Satiksmes birojs;

2.3. apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs — persona, kurai piešķirta apdrošināšanas atlīdzība;

2.4. apgādnieks — ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem un vecvecākiem;

2.5. pašnodarbinātā persona — persona, kuras ienākumus veido honorāri vai ienākumi no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības.

II. Apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanas kārtība

3. Apdrošinātājs vai Satiksmes birojs izskata apdrošināšanas atlīdzības pieprasītāja iesniegumu, ja tas iesniegts gada laikā no ceļu satiksmes negadījumā cietušās personas nāves dienas.

4. Personas, kurām ir tiesības uz apdrošināšanas atlīdzības regulārajiem maksājumiem, vai viņu likumiskie vai pilnvarotie pārstāvji, uzrādot pasi, iesniedz apdrošinātājam vai Satiksmes birojā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

4.1. Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Ceļu policijas izziņu par ceļu satiksmes negadījumu;

4.2. apgādnieka miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātu kopiju;

4.3. izziņu par apgādnieka nesaņemtajiem ienākumiem;

4.4. radniecību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātu kopiju;

4.5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinuma par invaliditātes grupu kopiju, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātu kopiju, ja apgādājamais ir invalīds;

4.6. izziņu no vidējās vai augstākās mācību iestādes, ja apgādājamais ir bērns un laikā, kad iestājusies apgādnieka nāve, viņš mācās vidējās vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā un nav vecāks par 24 gadiem, kā arī ja apgādājamais ir apgādnieka brālis, māsa vai mazbērns un viņš mācās vidējās vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā, nav vecāks par 24 gadiem un viņam nav darbspējīgu vecāku;

4.7. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātu kopiju, ja apgādājamais ir bērns vecumā līdz astoņiem gadiem un apdrošināšanas atlīdzības regulārie maksājumi piešķirami arī darbspējīgai atraitnei (atraitnim).

III. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtība

5. Apdrošināšanas atlīdzību aprēķina ar dienu, kad radušās tiesības uz to.

6. Apdrošināšanas atlīdzības regulāros maksājumus aprēķina no ceļu satiksmes negadījuma rezultātā bojā gājušās personas nesaņemto ienākumu daļas, kas katram apgādājamam pienācās, cietušajam dzīvam esot, atskaitot apgādnieka zaudējuma gadījumā piešķirtās valsts pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

7. Šo noteikumu 6.punktā minēto nesaņemto ienākumu daļu, kas katram apgādājamam pienācās, cietušajam dzīvam esot, aprēķina, dalot bojā gājušās personas nesaņemtos ienākumus ar apgādājamo skaitu, kas palielināts par vienu vienību.

8. Nesaņemtie ienākumi tiek novērtēti šādos apmēros:

8.1. strādājošai personai — nesaņemtā vidējā darba samaksa, ko atbilstoši Latvijas darba likumu kodeksa normām, atskaitot nodokļus, aprēķina visi darba devēji, ar kuriem minētajai personai ir bijušas darba attiecības;

8.2. pašnodarbinātai personai — nesaņemtie ienākumi, ko aprēķina, iepriekšējo 12 mēnešu darba ienākumu summu dalot ar mēnešu skaitu, atskaitot nodokļus;

8.3. nestrādājošam pensionāram — noteiktā pensija;

8.4. strādājošam pensionāram — šo noteikumu 8.1. vai 8.3.apakšpunktā norādītajā apmērā pēc apgādājamā izvēles;

8.5. nestrādājošai personai — valstī noteiktā minimālā mēnešalga, atskaitot nodokļus.

9. (Svītrots ar MK 19.12.2000. noteikumiem Nr.437.)

10. Apdrošinātājs vai Satiksmes birojs mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai par atteikumu izmaksāt atlīdzību un trīs darbadienu laikā nosūta apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam attiecīgu rakstisku paziņojumu.

11. Ja apgādājamais, kuram aprēķināti apdrošināšanas atlīdzības regulārie maksājumi, aizbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, apdrošināšanas atlīdzības regulāros maksājumus turpina maksāt, vienojoties ar apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju par maksāšanas kārtību.

12. Ja apgādājamais, kuram aprēķināti apdrošināšanas atlīdzības regulārie maksājumi, tiek ievietots sociālās aprūpes iestādē vai atrodas brīvības atņemšanas vietā un ir valsts vai pašvaldības apgādībā, apdrošinātājs vai Satiksmes birojs no apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu summas sedz apgādājamā uzturēšanas izdevumus iestādei, kurā ievietots apgādājamais, un izmaksā apgādājamam starpību starp apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu apmēru un uzturēšanas izdevumu apmēru, bet ne mazāk kā 15 procentus no apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu apmēra.

13. Apdrošināšanas atlīdzības regulāros maksājumus veic reizi mēnesī, ja nav panākta cita vienošanās starp apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju un apdrošinātāju vai Satiksmes biroju.

14. Apdrošināšanas atlīdzību maksā tik ilgi, kamēr pastāv apstākļi, saskaņā ar kuriem apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam ir tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

15. Apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja vainas dēļ nepamatoti samaksātās apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu summas var tikt ieturētas līdz minēto summu pilnai dzēšanai. Ja apdrošināšanas atlīdzības regulārie maksājumi tiek pārtraukti, pirms dzēsts viss parāds, un minētais atlīdzības saņēmējs nepamatoti saņemtās summas neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu piedzen tiesas ceļā.

IV. Apdrošināšanas atlīdzības pārrēķins

16. Ja tiek mainīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā apmērs vai apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs, apdrošināšanas atlīdzības pārrēķini atbilstoši minētajām izmaiņām izdarāmi mēneša laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētā atjaunotā iesnieguma un dokumentu iesniegšanas vai mēneša laikā pēc to dokumentu iesniegšanas, kas apstiprina šo noteikumu 18.punktā minētos apstākļus.

17. Mainoties apgādībā esošo personu skaitam, apdrošināšanas atlīdzības pārrēķini pārējiem apgādājamiem netiek veikti, izņemot Civillikumā noteiktos gadījumus, ja apgādnieka bērns piedzimst pēc apgādnieka nāves, vai saskaņā ar tiesas spriedumu.

V. Apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja pienākumi

18. Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam rakstiski jāpaziņo apdrošinātājam vai Satiksmes birojam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu apmēra grozīšanai vai attiecīgo maksājumu pārtraukšanai ne vēlāk kā mēneša laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

19. Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam ik pēc 12 mēnešiem no iepriekšējā iesnieguma iesniegšanas brīža ir jāatjauno iesniegums par apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu izmaksas turpināšanu. Atjaunotais iesniegums, uzrādot pasi, ir jāiesniedz mēneša laikā, pievienojot šo noteikumu 4.5. un 4.6.apakšpunktā minētos dokumentus.

20. Ja apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs šo noteikumu 19.punktā noteiktajā termiņā bez attaisnojošiem iemesliem nav atjaunojis iesniegumu par apdrošināšanas atlīdzības regulāro maksājumu turpināšanu, apdrošinātājs vai Satiksmes birojs līdz jauna iesnieguma iesniegšanai pārtrauc apdrošināšanas atlīdzības regulāros maksājumus un trīs darbadienu laikā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam nosūta attiecīgu rakstisku paziņojumu

21. Ja apdrošinātāja vai Satiksmes biroja rīcībā nonāk fakti, ka apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājs vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs noklusējis vai sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju apdrošinātājam vai Satiksmes birojam, tie izbeidz apdrošināšanas atlīdzības regulāros maksājumus apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam un trīs darbadienu laikā apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam nosūta attiecīgu rakstisku paziņojumu.

Ministru prezidents G.Krasts

Finansu ministrs R.Zīle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību apgādājamiem sakarā ar ceļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 308Pieņemts: 26.08.1997.Stājas spēkā: 30.08.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 29.08.1997.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
52090
{"selected":{"value":"01.01.2001","content":"<font class='s-1'>01.01.2001.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2001","iso_value":"2001\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2001.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.1997","iso_value":"1997\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.1997.-31.12.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2001
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)